Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursintroduktion. TEIE17-20072 Välkomna till Ekonomisk styrning & Marknadsföring HT 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursintroduktion. TEIE17-20072 Välkomna till Ekonomisk styrning & Marknadsföring HT 2007."— Presentationens avskrift:

1 Kursintroduktion

2 TEIE Välkomna till Ekonomisk styrning & Marknadsföring HT 2007

3 TEIE Dagens föreläsning KursformaliaEkonomisk styrning & marknadsföring Kursens mål och syfte Kursinnehåll Personal Planering av kursen Examination Redov & budget Räkenskapsanalys Kalkylering Marknadsföring Logistik Organisation

4 TEIE Kursens syfte och mål … öka förståelsen för ekonomisk styrning …öka förståelsen för synsätt, tekniker och metoder inom marknadsföring … definiera, strukturera och lösa ett företagsekonomiskt problem

5 TEIE …öka förståelsen för … de interna sambanden i ett företag t.ex: Redovisning och budgetering Räkenskapsanalys Kalkylering Marknadsföring Logistik Organisation

6 TEIE Personal Kursansvarig: Sofi Rehme Examinator: Sofi Rehme Föreläsare: Sofi Rehme Handledare: Sofi Rehme Kurssekreterare:Anita Brandt

7 TEIE Planering av kursen 6 x Lekioner/Föreläsningar 1 x Projektarbete Tis v.45 Fre v.49 2 x Handledning 2 x Hemtentamen (varav en frivillig)

8 TEIE x Lektioner/Föreläsningar 1.V.45Introduktion Sofi Rehme 2.V.45MarknadsföringSofi Rehme 3.V.45 MarknadsföringSofi Rehme 4.V.46TjänstemarknadsföringSofi Rehme 5.V.46Ekonomisk styrningSofi Rehme 6.V.46Ekonomisk styrningSofi Rehme

9 TEIE Hemtentamen Torsdag v. 46 hemtentamen delas ut vid föreläsningen. Tisdag o onsdag v. 48 Lämna er lösning till Sofi vid handledningstillfället. Måndag v. 49 Frivillig hemtentamen delas ut och lämnas in senast måndag v.50

10 TEIE Projektarbete Mån/tis vecka 47 - Handledningstillfälle 1 Tis/ons vecka 48 - Handledartillfälle 2. Mejla utkast till rapport till handledaren senast en dag innan (senast klockan12). Tis vecka 49 Ladda upp färdig rapport i filarkiv senast kl.14:00 Tor/fre vecka 49 Redovisning och opposition.

11 TEIE Projektet - syfte Projektarbetet syftar till att pröva kursinnehållet på ett praktikfall. Dessutom tränas man i att strukturera ett eget projektarbete, skriva en rapport samt presentera denna muntligt. Utöver detta ingår det att opponera på en annan rapport. Det är viktigt att syftet och uppgiftsformulering för rapporten klargörs tydligt innan den empiriska datainsamlingen äger rum.

12 TEIE Projektet Grupper om 5 studenter Formulera syfte, metod, teori plus samla in material till första handledningstillfället Skriv utkast till rapporten Utkast till rapporten till handledare innan andra handledartillfället Färdig rapport i filarkiv Slutredovisning och opposition slutet av v.49

13 TEIE Rapportstruktur Sammanfattning (executive summary) Innehållsförteckning Inledning:  Bakgrund  Problematisering  Syfte  Metod Teori Empiri Analys Slutsats och diskussion Referenser

14 TEIE Kursmaterial Kurslitteratur: Aniander, Magnus mfl, Industriell ekonomi, Studentlitteratur, Öberg Christina, Sammanfattning av nyckeltalsanalys, 2006 Finns på kurshemsidan

15 TEIE Examination Godkänt på Hemtentamen 1 (U/G) Godkänt projektarbete (U,/G) Godkänt på frivillig Hemtentamen (U, G, VG) Slutbetyg U, G, VG

16 TEIE Varför ska man förstå ekonomisk styrning?

17 TEIE Hur kan man utforma styrsystem.. …. som ger lönsamma företag?

18 TEIE Hur kan man leda sin personal? Så att de löser rätt problem och strävar mot rätt mål

19 TEIE Men först lite samband - DuPont-schema

20 TEIE Intressentmodellen Företaget Konkurrenter Leverantörer Anställda Stat & Kommun Kunder Långivare Aktieägare

21 TEIE Share-holder value VD PersonalInköpITEkonomiProduktionUHUtveckl.LogistikMarknadKvalitet Aktie- ägare Styrelse

22 TEIE Hur företaget organiseras… VD PersonalInköpITEkonomiProduktionUHUtveckl.LogistikMarknadKvalitet

23 TEIE Värdekedjan Primära aktiviteter Stödjande aktiviteter Företagets infrastruktur Personalledning Resursanskaffning Teknisk utveckling Logistik för inflöde Tillverk- ning (förädling) Logistik för utflöde Marknads- föring och försäljning Service Marginal (Porter, 1980)

24 TEIE Vanliga och viktiga begrepp

25 TEIE Förstå den bakomliggande orsaken

26 TEIE Redovisning Informationsfunktion (externredovisning) Kontrollfunktion (internredovisning) Juridisk funktion (Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen)

27 TEIE Redovisningsdokument Resultaträkningen Intäkter Resultat - Avskrivningar Resultat efter Avskrivningar +/- Finansiella poster Resultat efter Finansnetto +/- Extraordinära poster Resultat efter Extraordinära poster -Bokslutsdispositoner -Skatt Årets redovisade resultat -Kostnader

28 TEIE Balansräkning TILLGÅNGAREGET KAPITAL & SKULDER Anläggningstillgångar Eget kapital (maskiner, byggnader, mark….) Obeskattade reserver Omsättningstillgångar Avsättningar (kassa, kundfordringar, varulager...) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder De båda sidorna balanserar alltid varandra dvs T = S + E

29 TEIE Budgetering En ekonomisk handlingsplan för period (i framtiden).

30 TEIE Räkenskapsanalys Räntabilitet Soliditet Likviditet

31 TEIE Kalkylering Bidragskalkyl Självkostnadskalkyl ABC-kalkyl Investeringskalkyl Nuvärde Annuitet Payoff

32 TEIE Marknadsföring Omvärldsanalys STP-process Pris, produkt, plats, påverkan Tjänstemarknadsföring

33 TEIE Logistik Flödet av varor och information till, från och genom företaget.

34 TEIE Organisation Funktionsorganisation Kundorganisation Matrisorganisation

35 TEIE Kom ihåg! Skriv upp er i grupper

36 TEIE

37 TEIE


Ladda ner ppt "Kursintroduktion. TEIE17-20072 Välkomna till Ekonomisk styrning & Marknadsföring HT 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser