Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursintroduktion. TEIE17-20072 Välkomna till Ekonomisk styrning & Marknadsföring HT 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursintroduktion. TEIE17-20072 Välkomna till Ekonomisk styrning & Marknadsföring HT 2007."— Presentationens avskrift:

1 Kursintroduktion

2 TEIE17-20072 Välkomna till Ekonomisk styrning & Marknadsföring HT 2007

3 TEIE17-20073 Dagens föreläsning KursformaliaEkonomisk styrning & marknadsföring Kursens mål och syfte Kursinnehåll Personal Planering av kursen Examination Redov & budget Räkenskapsanalys Kalkylering Marknadsföring Logistik Organisation

4 TEIE17-20074 Kursens syfte och mål … öka förståelsen för ekonomisk styrning …öka förståelsen för synsätt, tekniker och metoder inom marknadsföring … definiera, strukturera och lösa ett företagsekonomiskt problem

5 TEIE17-20075 …öka förståelsen för … de interna sambanden i ett företag t.ex: Redovisning och budgetering Räkenskapsanalys Kalkylering Marknadsföring Logistik Organisation

6 TEIE17-20076 Personal Kursansvarig: Sofi Rehme Examinator: Sofi Rehme Föreläsare: Sofi Rehme Handledare: Sofi Rehme Kurssekreterare:Anita Brandt

7 TEIE17-20077 Planering av kursen 6 x Lekioner/Föreläsningar 1 x Projektarbete Tis v.45 Fre v.49 2 x Handledning 2 x Hemtentamen (varav en frivillig)

8 TEIE17-20078 6 x Lektioner/Föreläsningar 1.V.45Introduktion Sofi Rehme 2.V.45MarknadsföringSofi Rehme 3.V.45 MarknadsföringSofi Rehme 4.V.46TjänstemarknadsföringSofi Rehme 5.V.46Ekonomisk styrningSofi Rehme 6.V.46Ekonomisk styrningSofi Rehme

9 TEIE17-20079 Hemtentamen Torsdag v. 46 hemtentamen delas ut vid föreläsningen. Tisdag o onsdag v. 48 Lämna er lösning till Sofi vid handledningstillfället. Måndag v. 49 Frivillig hemtentamen delas ut och lämnas in senast måndag v.50

10 TEIE17-200710 Projektarbete Mån/tis vecka 47 - Handledningstillfälle 1 Tis/ons vecka 48 - Handledartillfälle 2. Mejla utkast till rapport till handledaren senast en dag innan (senast klockan12). Tis vecka 49 Ladda upp färdig rapport i filarkiv senast kl.14:00 Tor/fre vecka 49 Redovisning och opposition.

11 TEIE17-200711 Projektet - syfte Projektarbetet syftar till att pröva kursinnehållet på ett praktikfall. Dessutom tränas man i att strukturera ett eget projektarbete, skriva en rapport samt presentera denna muntligt. Utöver detta ingår det att opponera på en annan rapport. Det är viktigt att syftet och uppgiftsformulering för rapporten klargörs tydligt innan den empiriska datainsamlingen äger rum.

12 TEIE17-200712 Projektet Grupper om 5 studenter Formulera syfte, metod, teori plus samla in material till första handledningstillfället Skriv utkast till rapporten Utkast till rapporten till handledare innan andra handledartillfället Färdig rapport i filarkiv Slutredovisning och opposition slutet av v.49

13 TEIE17-200713 Rapportstruktur Sammanfattning (executive summary) Innehållsförteckning Inledning:  Bakgrund  Problematisering  Syfte  Metod Teori Empiri Analys Slutsats och diskussion Referenser

14 TEIE17-200714 Kursmaterial Kurslitteratur: Aniander, Magnus mfl, Industriell ekonomi, Studentlitteratur, 1998. Öberg Christina, Sammanfattning av nyckeltalsanalys, 2006 Finns på kurshemsidan

15 TEIE17-200715 Examination Godkänt på Hemtentamen 1 (U/G) Godkänt projektarbete (U,/G) Godkänt på frivillig Hemtentamen (U, G, VG) Slutbetyg U, G, VG

16 TEIE17-200716 Varför ska man förstå ekonomisk styrning?

17 TEIE17-200717 Hur kan man utforma styrsystem.. …. som ger lönsamma företag?

18 TEIE17-200718 Hur kan man leda sin personal? Så att de löser rätt problem och strävar mot rätt mål

19 TEIE17-200719 Men först lite samband - DuPont-schema

20 TEIE17-200720 Intressentmodellen Företaget Konkurrenter Leverantörer Anställda Stat & Kommun Kunder Långivare Aktieägare

21 TEIE17-200721 Share-holder value VD PersonalInköpITEkonomiProduktionUHUtveckl.LogistikMarknadKvalitet Aktie- ägare Styrelse

22 TEIE17-200722 Hur företaget organiseras… VD PersonalInköpITEkonomiProduktionUHUtveckl.LogistikMarknadKvalitet

23 TEIE17-200723 Värdekedjan Primära aktiviteter Stödjande aktiviteter Företagets infrastruktur Personalledning Resursanskaffning Teknisk utveckling Logistik för inflöde Tillverk- ning (förädling) Logistik för utflöde Marknads- föring och försäljning Service Marginal (Porter, 1980)

24 TEIE17-200724 Vanliga och viktiga begrepp

25 TEIE17-200725 Förstå den bakomliggande orsaken

26 TEIE17-200726 Redovisning Informationsfunktion (externredovisning) Kontrollfunktion (internredovisning) Juridisk funktion (Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen)

27 TEIE17-200727 Redovisningsdokument Resultaträkningen Intäkter Resultat - Avskrivningar Resultat efter Avskrivningar +/- Finansiella poster Resultat efter Finansnetto +/- Extraordinära poster Resultat efter Extraordinära poster -Bokslutsdispositoner -Skatt Årets redovisade resultat -Kostnader

28 TEIE17-200728 Balansräkning TILLGÅNGAREGET KAPITAL & SKULDER Anläggningstillgångar Eget kapital (maskiner, byggnader, mark….) Obeskattade reserver Omsättningstillgångar Avsättningar (kassa, kundfordringar, varulager...) Långfristiga skulder Kortfristiga skulder De båda sidorna balanserar alltid varandra dvs T = S + E

29 TEIE17-200729 Budgetering En ekonomisk handlingsplan för period (i framtiden).

30 TEIE17-200730 Räkenskapsanalys Räntabilitet Soliditet Likviditet

31 TEIE17-200731 Kalkylering Bidragskalkyl Självkostnadskalkyl ABC-kalkyl Investeringskalkyl Nuvärde Annuitet Payoff

32 TEIE17-200732 Marknadsföring Omvärldsanalys STP-process Pris, produkt, plats, påverkan Tjänstemarknadsföring

33 TEIE17-200733 Logistik Flödet av varor och information till, från och genom företaget.

34 TEIE17-200734 Organisation Funktionsorganisation Kundorganisation Matrisorganisation

35 TEIE17-200735 Kom ihåg! Skriv upp er i grupper

36 TEIE17-200736

37 TEIE17-200737


Ladda ner ppt "Kursintroduktion. TEIE17-20072 Välkomna till Ekonomisk styrning & Marknadsföring HT 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser