Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 2013."— Presentationens avskrift:

1 Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 2013

2 Sverige har högst arbetskraftsdeltagande och näst högst sysselsättningsgrad i EU Befolkningen 15–74 år efter arbetskraftstillhörighet 2012 Källa: Eurostat

3 Sysselsättningsgrad, 15–74 år Procent av befolkningen, nivå 2012 Källa: Eurostat Procent av befolkningen, nivå 2006

4 Ungdomsarbetslösheten har ökat sedan början av 2000-talet Andel av arbetskraften, 15-24 år. Procent Källa: Eurostat. Säsongjusterat

5 Källa: Eurostat Arbetslöshet 2012 Arbetslöshet 25–74 år Arbetslöshet 15–24 år

6 Långtidsarbetslösa ungdomar (15–24 år) I procent av arbetslösa ungdomar (15–24 år), 2012Kv4 Anm.: * Avser 2012Kv3 ** Finns endast på årsbasis Långtidsarbetslösa (ett år eller mer) som andel av arbetslösa Källa: Eurostat

7 BNP-tillväxt Medelvärde 2007–2012. Procent Källa: Eurostat Finansiellt sparande Procent av BNP. Preliminärt utfall 2012 Offentlig bruttoskuld Procent av BNP. Preliminärt utfall 2012 Källa: EU-kommissionen Ackumulerad BNP-tillväxt Mellan 2006 och 2012. Procent * Preliminära uppgifter fr.o.m 2008 ** Preliminära uppgifter fr.o.m 2011 *** Prognos för 2012 Källa: Eurostat

8 Reallön Procentuell förändring 2006–2012 Anm.: Reallön avser real producentlön, dvs. lön plus sociala avgifter. 2012 är prognos enligt Kommissionens vinterprognos. Källa: EU-kommissionen Inkomstutveckling Ackumulerad förändring av disponibel inkomst i procent, 2006-2010. Köpkraftsjusterat (PPP) Anm. Irland avser 2006-2009 Källa: Eurostat Inflation Medelvärde 2007–2012, procent Källa: Eurostat Hushållens konsumtion Ackumulerad förändring i procent, 2006-2012 * Preliminära uppgifter fr.o.m. 2008 ** Preliminära uppgifter fr.o.m 2011 *** Prognos för 2012 Källa: Eurostat

9 Gini-koefficient Inkomstår 2010 Låg materiell standard Svår materiell deprivation. Procent av befolkningen, 2011 *Avser år 2009 Källa: Eurostat *Avser år 2010 Låg materiell standard för barn Svår materiell deprivation, andel av befolkningen under 18 år, 2011 Anm. Irland 2010 Källa: Eurostat. Inkomstutveckling Ackumulerad förändring av disponibel inkomst i procent, 2006-2010. Köpkraftsjusterat (PPP) Anm. Irland avser 2006-2009 Källa: Eurostat

10 Oppositionspartiernas politik hotar jobb och tillväxt 1.Tunga skattebördor på jobben i utdraget svagt konjunkturläge 2.Hur ska S nå sitt arbetslöshetsmål? – S politik driver ut människor från arbetsmarknaden 3.Ungdomsskatt slår hårt mot ungas jobbchanser 4.Stora satsningar på bidrag och AMS-åtgärder gör det mindre lönsamt att arbeta och hotar framväxten av nya jobb 5.Ökande splittring mellan de rödgröna partierna skapar osäkerhet för väljarna

11 Tunga skattebördor på jobben i utdraget svagt konjunkturläge Miljarder kronor 10 totalt Källa: Socialdemokraternas budgetmotion för 2013 31,2 totalt

12 S politik driver ut människor från arbetsmarknaden För att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU behöver antalet arbetslösa minska med ca 200 000 personer jämfört med i dag Det finns två sätt att minska arbetslösheten: 1.Ökad sysselsättning: Fler som jobbar 2.Minskat arbetskraftsdeltagande: Färre som söker jobb Med S budgetförslag blir det färre som jobbar… –Höjda skatter och bidrag slår ut ytterligare 70 000 jobb –Antalet arbetslösa måste då minska med 270 000 personer (200 000 + 70 000) … alltså måste S nå målet genom att driva ut människor från arbetsmarknaden så att färre söker jobb

13 Jobbeffekter lång siktS Skatter Höjda socialavgifter för unga-12 500 Minskat/utvidgat ROT/RUT-1 100 Höjd restaurangmoms-3 500 Högre inkomstskatter-1 500 Utgifter Arbetsmarknadspolitik10 500 A-kassa-52 900 Sjukförsäkringen-16 000 Övrigt4 600 Totalt-72 400 S förslag hotar över 70 000 jobb Källa: Finansdepartementet

14 Stort gap mellan mål och politik Förändring av antalet sysselsatta 270 000 jobb fattas för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU

15 Åtgärder S använt för att förbättra arbetslöshetssiffror Lägre arbetslöshetssiffror när människor drivs ut från arbetskraften Bättre sysselsättningssiffror trots att färre jobbar Förtidspensionerade kan inte räknas som arbetslösa. 2002- 2006 förtidspensionerades över 300 000 personer Deltagare i ”kunskapslyftet” räknades som utanför arbetskraften*. 1997-2002 tillhandahölls ca 100 000 platser per år *) enligt dåvarande AKU-definition Sjukskrivna räknas som sysselsatta. 2002 var i genomsnitt 295 000 personer sjukskrivna Arbetslivsutveckling (ALU): anställningar med 100 procents subvention inom offentlig och ideell sektor. Som mest deltog 50 000 personer 1996 och 1997 Friår: två sysselsatta men bara en som jobbar. Cirka 13 000 deltagare 2006 Plusjobb: subventionerade anställningar i offentlig sektor. Cirka 18 000 deltagare 2007** **) Anvisningar möjliga till oktober 2006

16 Fler jobb till unga med S politik? Miljarder kronor Källa: Socialdemokraternas budgetmotion för 2013 och vårmotion 2013

17 Ungdomsskatten slår ut jobb Räkneexempel restaurang med 20 anställda varav 10 anställda under 26 år Fördubblade arbetsgivaravgifter för unga innebär att en av tio unga anställda ska bort? –Genomsnittlig lön inkl. arbetsgivaravgifter för en ung anställd: 300 736 kronor per år –Totalt för de unga: 3 007 360 kronor per år –Fördubblade arbetsgivaravgifter ökar omedelbart restaurangens personalkostnader med ca 415 000 kronor (13.8 % * 3 007 360) –Motsvarar drygt kostnaden för en heltidsanställd ungdom Fördubblad restaurangmoms innebär ytterligare ökade kostnader för restaurangen. Priserna skulle stiga och efterfrågan minska  Hotar sammantaget över 20 000 jobb på kort sikt  En viktig väg in på arbetsmarknaden för unga försvåras

18 Få nya förslag för unga i S motion S förslag Vad regeringen redan gjort eller där beredning pågår 1. Utbildningskontrakt (åtgärder för unga som saknar gymnasie- examen, utbildning som även kan varvas med praktik) Individuella handlingsplaner – finns redan i dag Möjlighet att fullfölja gymnasiestudier – finns redan i dag Utbildning i kombination med praktik – finns redan i dag Tydliga krav för ersättning – finns redan i dag Förhöjt studiebidrag – finns redan i dag 2. YrkesintroduktionsjobbYrkesåret, pilotprojekt med branschanpassad yrkesutbildning Förslag om stöd till yrkesintroduktionsanställningar på remiss Förslag om lärlingsprovanställning bereds i RK 3. Unga som behöver insatser ska kunna få dem från första dagen i arbetslöshet (”inget aktivitetsförbud”) Stöd från första dagen – finns redan i dag Alla unga kan få förstärkt förmedlingsstöd från första dagen Unga som av särskilda skäl står långt från arbetsmarknaden kan också få tidiga programinsatser Unga som saknar fullständiga betyg kan få studiemotiverande kurser från första dagen

19 Stora satsningar på bidrag och AMS-åtgärder Utgiftsökningar enligt S budgetmotion jämfört med BP13, miljarder kronor Källa: Socialdemokraternas budgetmotion för 2013

20 Ett rödgrönt regeringsalternativ? Skattehöjningar, Miljarder kronor FörslagSMPV De rödgröna? Höjda socialavgifter för unga14,201414,2 Minskat ROT/RUT0,1-1,015,50 Höjd restaurangmoms5,405,65,4 Högre inkomstskatter1,32,715,71,3 Lastbilsskatt44?4 Höjda bensin- och miljöskatter0,513,33,313,3 Återinförd förmögenhets- fastighets-, arvs- och gåvoskatt009,90 Höjd bolagsskatt7,612,322,77,6 Transaktionsskatt07,4*7,4 Totalt 33,138,794,153,2 *) MP anger inte omfattningen av deras transaktionsskatt – här antas samma omfattning som V:s förslag. Källa: Sammanställning av höst- och vårmotioner, inframotioner samt egna beräkningar

21 Ett rödgrönt regeringsalternativ? Skattehöjningar, miljarder kronor Källa: Höst- och vårmotioner. Det rödgröna regeringsalternativet är summan av S skattehöjningar, MP:s bensin- och miljöskatter samt V:s förslag om transaktionsskatt. 53,2


Ladda ner ppt "Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser