Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bengt Palmgren, professor i industridesign Jag har deltagit som ämnesexpert i bedömargruppen i UKÄs utvärdering av utbildningar i design och konsthantverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bengt Palmgren, professor i industridesign Jag har deltagit som ämnesexpert i bedömargruppen i UKÄs utvärdering av utbildningar i design och konsthantverk."— Presentationens avskrift:

1 Bengt Palmgren, professor i industridesign Jag har deltagit som ämnesexpert i bedömargruppen i UKÄs utvärdering av utbildningar i design och konsthantverk 2014 Som en del i utvärderingen ingick bedömning av examensarbeten från de åtta lärosätenas 21 utbildningsprogram, 13 på kandidat- och 8 på masternivå För att se om det finns några generella tendenser har jag analyserat hur de 222 examensarbetena bedömdes Prof. Bengt Palmgren Yrkesverksam som industridesigner i 17 år, främst som delägare i Veryday (f.d. Ergonomidesigngruppen) till 1989. Professor i industridesign och rektor för Designhögskolan i Umeå till 2010 ANALYS AV EXAMENSARBETENS MÅLUPPFYLLNAD

2 Bengt Palmgren, professor i industridesign Utbildning A mål 1mål 2mål 3mål 6 Examensarbete 133333 = Mycket hög måluppfyllese Examensarbete 232222 = Hög måluppfyllese Examensarbete 321331 = Bristande måluppfyllese Examensarbete 42222 Examensarbete 52222 Examensarbete 63333 Examensarbete 72122 Examensarbete 83223 Examensarbete 93333 Examensarbete 102212 Medelvärde2,52,12,32,5 Som ett av flera hjälpmedel i en viss fas av bedömningen användes en siffra som mått på hur väl ett examens- arbete uppfyllde de olika examensmålen Om det inte gick att göra en bedömning p g a bristande dokumentation e dyl. sattes värdet till 0. Dessa nollor finns med i materialet med 3 nollor på kandidat och 8 stycken på master vilket sammanlagt utgör 5 % av de 222 arbetena. Jag bedömer att detta inte påverkar de generella tendenserna. Det kan verka konstigt att uttrycka bedömningen av ett helt examensarbete i en siffra och det är inget UKÄ använder i sin generella bedömning. Siffrorna är som sagt bara ett verktyg i processen. Jag har valt att använda dem och beräkna medelvärden som ett sätt att illustrera tendenser i materialet.

3 Bengt Palmgren, professor i industridesign För varje utbildning kan man visa medelvärdet av alla examensarbeten som en kurva. Exempel från nio av utbildningarna

4 Bengt Palmgren, professor i industridesign Metoder & processer Analysera form, teknik, innehåll Kritiskt reflektera Gestalta och uttrycka egna idéer. Bedöma konstnärliga, samhälleliga etiska aspekter Om alla kurvor läggs ovanpå varandra blir bilden så här för kandidatutbildningarna Observera att måluppfyllelsen för utbildningarnas examensarbeten går ner till ett lågt värde för mål 2 oavsett nivå i övrigt. Bara en utbildning går mot strömmen

5 Bengt Palmgren, professor i industridesign Metoder & processer Analysera form, teknik, innehåll Kritiskt reflektera Gestalta och uttrycka egna idéer. Bedöma konstnärliga, samhälleliga etiska aspekter För enbart designprogrammen blir bilden så här för kandidatutbildningarna

6 Bengt Palmgren, professor i industridesign Metoder & processer Analysera form, teknik, innehåll Kritiskt reflektera Gestalta och uttrycka egna idéer. Bedöma konstnärliga, samhälleliga etiska aspekter Mål 2: … visa förmåga att beskriva, analysera och tolka form, teknik och innehåll samt kritiskt reflektera över eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvud- området för utbildningen Om alla kurvor för designprogrammen på kandidatnivå sammanfattas i en, blir bilden så här i förhållande till de olika målen 2 = hög måluppfyllelse, som egentligen innebär adekvat måluppfyllelse.

7 Bengt Palmgren, professor i industridesign Vi ämnesexperter har läst många beskrivningar av examensarbeten, men ingen har läst alla. När jag sammanfattar min egen bedömning är den därför baserad dels på vad jag har läst, men också på vad vi i bedömargruppen har diskuterat. Mina kommentarer här är dock mina personliga tankar som varken representerar bedömar- gruppens eller UKÄs slutsatser. Reflektion 1. Enligt min uppfattning är en av orsakerna till att nästan alla utbildningar bedöms ha lägst kvalitet i förhållande till mål 2, att alltför många studenter anlade ett personligt, för att inte säga ett privat, synsätt när man skulle reflektera över sitt arbete. Man utgick helt från sig själv och sin egen personliga referensram i stället för att se arbetet i ett allmänt konstnärligt eller samhälleligt perspektiv. Om studenten skriver att man vill göra sitt examensarbete för att man tycker att det kunde vara kul, utan att ha formulerat en enda frågeställning, utan att ha ställt det i relation till någon företeelse i samhället eller satt upp ett mål för arbetet, så blir det både ointressant och otillräckligt. Detta faller tillbaka på lärares och handledares bristande vaksamhet. Reflektion 2. Ibland får man en känsla av att ett kritiskt analyserande förhållningssätt inte finns naturligt integrerat i undervisningen utan har ”klistrats på” i efterhand. I all designverksamhet finns en inneboende utforskande attityd. Man utarbetar flera olika idé- eller gestaltningsförslag som analyseras i förhållande till varandra och man argumenterar och motiverar varför ett visst förslag ska vidareutvecklas. Detta arbetssätt tycks i vissa fall ha fallit i glömska eller har fått lägre prioritet. Reflektion 3. Det är positivt att utbildningarna är starka på mål 3, att gestalta och uttrycka egna idéer. Jag vill betona att det stora flertalet arbeten är bra och att det finns exempel på lysande arbeten!

8 Bengt Palmgren, professor i industridesign Fördjupad kunskap Metoder & processer Lösa avancerade problem Kritiskt reflektera Gestalta med personligt uttryck Bedöma konstnärliga, samhälleliga etiska aspekter Om alla kurvor läggs ovanpå varandra blir bilden så här för masterutbildningarna De två utbildningsprogrammen för konsthantverk på masternivå ligger bland de högsta

9 Bengt Palmgren, professor i industridesign Fördjupad kunskap Metoder & processer Lösa avancerade problem Kritiskt reflektera Gestalta med personligt uttryck Bedöma konstnärliga, samhälleliga etiska aspekter För enbart designprogrammen blir bilden så här för masterutbildningarna Två designprogram på masternivå ligger högre än de övriga

10 Bengt Palmgren, professor i industridesign Fördjupad kunskap Metoder & processer Lösa avancerade problem Kritiskt reflektera Gestalta med personligt uttryck Bedöma konstnärliga, samhälleliga etiska aspekter Mål 2: … visa förmåga att självständigt och kreativt kunna formulera nya frågor och bidra till kunskapsutvecklingen, lösa mer avancerade problem, utveckla nya och egna uttryckssätt samt kritiskt reflektera över sitt eget och andras konstnärliga förhållningssätt inom huvud- området för utbildningen Mål 3: … visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem …. Om alla kurvor för designprogrammen masternivå sammanfattas i en, blir bilden så här i förhållande till de olika målen Observera att medelvärdet för resultatet för samtliga mål ligger under den godkända nivån

11 Bengt Palmgren, professor i industridesign Personlig reflektion: Det känns tråkigt att konstatera att resultaten för de två mål som jag tycker utgör kärnan i designarbete, mål 2 och 3 ligger lägst. Det förfaller som att man i vissa fall har tappat bort det nyfikna sökandet efter nya och kreativa ideér och man har inte lagt tillräckligt arbete på de gestaltningsmässiga frågorna. I dessa fall får jag känslan av att studenten drunknar i sitt eget sökande efter information. Man är så ivrig att samla på sig all sorts bakgrundsinformation att man inte har tid kvar för det som är viktigast. Man arbetar efter regelboken och tycker sig anlägga ett akademiskt angreppssätt när examensrapporten svämmar över av information som i vissa fall har föga med den aktuella frågeställningen att göra. I en rapport på 100 sidor beskrivs ibland idéutforskande och gestaltning på endast ett par av dem. Dels verkar man sakna träning i gallring och källkritik av information och dels verkar man ha tappat intresset för designområdets kärnfrågor. Vi håller väl inte på att göra masterutbildningarna till utbildningar för enbart en akademisk yrkesverksamhet? På samma sätt som när det gäller kandidatutbildningarna vill jag understryka att det finns mängder av utomordentligt goda examensarbeten inom masterutbildningarna!

12 Bengt Palmgren, professor i industridesign bengt palmgren@hotmail.com


Ladda ner ppt "Bengt Palmgren, professor i industridesign Jag har deltagit som ämnesexpert i bedömargruppen i UKÄs utvärdering av utbildningar i design och konsthantverk."

Liknande presentationer


Google-annonser