Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet."— Presentationens avskrift:

1

2 SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne Projektledare: Ann-Mari Ek, Region Skåne Anna von Reis, Kommunförbundet Skåne

3 RIKTLINJERNA Socialstyrelsen kom 2007 ut med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård De ä r ett initiativ f ö r att utveckla och f ö rb ä ttra den svenska missbruks- och beroendev å rden Riktlinjerna gäller både för socialtjänsten och för hälso- och sjukvården Riktlinjerna ställer stora krav på samverkan och i vissa delar samorganisation.

4 Riktlinjerna ger vägledning inom områdena: Upptäckt och förebyggande verksamhet Narkotika - psykosocial behandling och läkemedelsbehandling Alkohol - psykosocial behandling och läkemedelsbehandling Gravida kvinnor Missbruk och beroende med samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom

5 Vad är syftet med SIKTA? Socialstyrelsens riktlinjer f ö r missbruks- och beroendev å rd ska vara v ä gledande f ö r kommunerna i Sk å ne och i Region Sk å ne Kvaliteten p å missbruks- och beroendev å rden ska h ö jas och den ska g ö ras tillg ä nglig f ö r alla med v å rdbehov inom detta omr å de

6 LänsstyrelsenSKL SIKTA Styrgrupp Referenspersoner Arbetsgrupper SIKTA- kommuner Lokala styrgrupper

7 7 Vad vill SKL uppnå? Förbättra den svenska missbruks- och beroendevården så att brukare får bästa möjliga vård genom att: Utveckla vårdkedjan Tydliggöra ansvarsfördelningen Förbättra samverkan mellan olika aktörer Fortbilda personalen Förstärka brukarinflytandet Utveckla en evidensbaserad praktik

8 8 Varför ”Kunskap till praktik”? Utveckla en evidensbaserad praktik Vetenskaplig kunskap Brukarens erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet och yrkeskunskap Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Brukares erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet

9 På gång i Skåne 2009 För att underlätta samverkan mellan huvudmännen och för att utveckla den lokala missbruks- och beroendevården kommer följande aktiviteter att genomföras:

10 Skånegemensamma riktlinjer Projektledarna kommer att samordna arbetet med att tillskapa ett gemensamt länsdokument för missbruks- och beroendevården. Syftet med länsdokumentet är att tydliggöra de olika aktörernas ansvar och roller. Rekryteringen av en arbetsgrupp pågår och starten för arbetet är planerat till april/maj.

11 Fortbildning Under våren 2009 kommer en enkätundersökning genomföras avseende utbildningsbehovet inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens missbruks- och beroendevård. Resultatet kommer att ligga till grund för vilka utbildningar som SIKTA kommer att erbjuda framöver.

12 SIKTA-kommuner

13 Lokalt utvecklingsarbete Kommunerna och hälso- och sjukvården ska tillsammans reflektera över vad som görs och inte görs i relation till riktlinjerna Verksamheterna ska utifrån lokala behov och förutsättningar utveckla samverkansrutiner och metoder för missbruks- och beroendevården

14 Lokalt utvecklingsarbete Tillsätta en styrgrupp på lokal nivå Utse en eller två samordnare för utvecklingsarbetet Utveckla former för brukarmedverkan/inflytande Utveckla former för samverkan med Kriminalvården

15 TIDPLAN Feb/mars 09 Dec 09 Lokal styrgrupp Genomförandeplan 2009 senast den 30 april Genomförandeplan 2010 senast den 1 oktober Utse samordnare Lokalt utvecklingsarbete Samordna arbetet med att tillskapa Skånegemensamma riktlinjer Identifiera fortbildningsbehov och erbjuda fortbildning Genomförandeplan till SKL senast den 1 december Stödja lokalt utvecklingsarbete SIKTA:

16 Följ vårt arbete: www.kfsk.se/sikta


Ladda ner ppt "SIKTA Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård- ett samverkansprojekt mellan Region Skåne och Kommunförbundet."

Liknande presentationer


Google-annonser