Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 – ett samarbete mellan Karolinska Institutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 – ett samarbete mellan Karolinska Institutet."— Presentationens avskrift:

1 Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 – ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå universitet

2 Forskningspropositionen I ”Ett lyft för forskning och innovation”, en regeringsproposition från 2008, identifierades sju forskningsområden inom medicin, teknik och klimat som ansågs ha särskild betydelse för det svenska samhällets och näringslivets utveckling; vårdforskning är ett av dessa sju områden. Karolinska Institutet i samarbete med Umeå universitet var framgångsrika i den utlysning som administrerades av Vetenskapsrådet och erhöll sammanlagt 85 Mkr i höjt fakultetsanslag för vårdforskning under åren 2010 – 2014 2014 fick SFO-V besked om förlängning av verksamheten med ytterligare 1 år (tom 2015) med motsvarande finansiellt stöd som för 2014.

3 SFO – anslaget 2010 – 2014 vid KI

4 PIs vid ansökan vård Alexanderson Kristina Borell Lena Brommels Mats Fisher Anne Opava Christina H Sandman P-O Tham Kerstin Thorslund Mats Tishelman Carol Waldenström Ulla

5 SFO-Vs utvecklingsplan – Involvering av existerande starka forskningskonstellationer som tar ansvar för att förverkliga intentioner och krav i utlysningen och forskningsprogrammets mål samt erbjuder en stödjande miljö för nya forskare och forskningsområden Kvinnor och barns hälsa Människor som lever med kroniska sjukdomar Äldre med nedsatt aktivitet och delaktighet Cancer och palliativ vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsforskning inom organisation, management, information och hälsoekonomi – Integrering av forskning och praktik genom etablerad samverkan mellan vårdforskningsmiljöerna och hälso- och sjukvården (j.f.r. Stockholms akademiska sjukvårdssystem)

6 Budget (i enlighet med ansökan 2009) KI och UmU 20102011201220132014 Nätverk o administration1,0 Seniora forskare7,5 Projekt6,0 Uppdrag core-leaders1,0 Uppdrag direktor 0,3 Internationella gästforskare 1,00,5 Forskarassistenter 4,5 Infrastruktur 0,60,4 Universitetsförvaltningen 0,90,60,8 KI 8,012,016,0 UmU2,03,04,0 Programmet totalt 10,015,020,0

7 Budget KI 2013 & 2014 Preliminär ProjektÅr 2013 - prelÅr 2014 - prel InUtInUt Statliga medel till SFO-V, KI (i enlighet med resursfördelningen) 16 218 000 Anställning som forskare 5 000 000 Infrastruktur (extern referensgrupp mm) 200 000 Nätverksbyggande & programadministration 1 500 000 Seminarieverksamhet 50 000 Uppdrag som core leaders 1 000 000 Junior research development program (Global Bridges) 300 000 500 000 Projektmedel till forskargrupper 11 000 000 Sjukhustjänster (10) 500 000 (medel från föregående år kompenserar)16 218 000 19 550 000 16 218 000 14 750 000

8 Hälso- och sjukvården SLL & Hälso- och sjukvården VLL Organisationsplan SFO-V Äldre med nedsatt aktivitet och delaktighet – coreleader Louise Nygård, professor Cancer och palliativ vård och omsorg – coreleader Carol Tishelman, professor Styrelsen för forskning, KI Ledningsgrupp Director Lena Borell, professor Hälso- och sjukvårdsforsk- ning inom organisation, management, information och hälsoekonomi – coreleader Mats Brommels, professor Människor som lever med kroniska sjukdomar – coreleader Christina Opava, professor Kvinnor och barns hälsa – coreleader Eva Nissen, professor SFO-Vs Referensgrupp (Brobyggarråd)

9 Ledamöter i SFO-Vs ledningsgrupp Ledamöter i SFO-Vs ledningsgrupp Lena Borell, professor - director/koordinator KI Eva Nissen, professor - core-leader fo omr 1 Christina Opava, professor - core-leader fo omr 2 Louise Nygård, professor - core-leader fo omr 3 Carol Tishelman, professor - core-leader fo omr 4 Mats Brommels, professor - core-leader fo omr 5 9

10 Kristina Alexanderson, professor, KI Lillemor Lundin Olsson, professor, UmU Lotta Widén Holmqvist, professor, KI

11 Projektmedel 2010 - utlysning & bevillning SökandeBevillning KIUmUTotaltKIUmUTotalt Män 265 31 82 10 Kvinnor 6219 81 128 20 Totalt8824112201030

12 Projektmedel 2010 - ansökningarnas och bevillningarnas spridning över kärnområden SökandeBevillning KIUmUTotaltKIUmUTotalt 1 193 22 3,51 4,5 2 188 26 4,55 9,5 3 77 14 42 6 4 132 15 1 1 5 243 27 72 9 Totalt8123104201030

13 Projektmedel 2010 - finansiellt stöd till respektive kärnområde KärnområdeKIUmUTotalt Kvinnor och barns hälsa 1 050 000300 000 1 350 000 Människor som lever med kroniska sjukdomar 1 350 000900 000 2 250 000 Äldre med nedsatt aktivitet och delaktighet 1 200 000450 000 1 650 000 Cancer och palliativ vård och omsorg 300 0000 Hälso- och sjukvårdsforskning inom organisation, management, information och hälsoekonomi 2 100 000450 000 2 550 000 Totalt6 000 0002 100 0008 100 000

14 Beviljade projekt 2010, KI (1) NamnProjekttitel Bergman, David Effekter av ledarutveckling inom hälso- och sjukvården Bernhardsson, Britt- Marie Multidimensionell undersökning av smak- och luktupplevelsen hos patienter med cancer i relation till ofrivillig viktförändring. Dedering, Åsa Interventioner för patienter med cervikal radikulopati- utvärdering av beteendeinriktad behandling, nackspecifik fysisk träning eller självträning eller fysisk aktivitet på recept. Ekéus, Cecilia Reproduktionsepidemiologiska studier i relation till vård under förlossning och moderns och barnets hälsa. Eldh, Ann Catrine Patientmedverkan och förbättringsteam: Attityder till och erfarenhet av kunskapsöverföring i klinisk verksamhet. Eriksson, Lars, E Att växa upp med en medfödd eller tidigt förvärvad hivinfektion; hälsorelaterad livskvalitet och stigma hos barn och unga vuxna med hivinfektion. Grunewald, Charlotta Kan förlossningsskador hos nyfödda barn undvikas genom förbättrade säkerhetssystem inom hälso- sjukvården? Hjelmstedt, Anna Hälsa och föräldraskap hos mammor och pappor till för tidigt födda barn. Jonsson, Hans Aktiv livsstil hela livet - ett interventionsprogram för att förebygga fallskador. Josephsson, Staffan Utveckling, implementering och utvärdering av ett nytt individanpassat åtgärdsprogram inom hemrehabilitering som stöd för sårbara äldres delaktighet.

15 Beviljade projekt 2010, KI (2) NamnProjekttitel Lindqvist, Rikard Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal (RN4CAST)? Nilsson, Gunnar Informatikstöd för kunskapsutveckling och användande av kliniska riktlinjer inom allmänmedicin. Nygård, Louise Teknikanvändning hos äldre personer med kognitiv nedsättning: vidareutveckling av instrument och praxisåtgärder. Nyström, Monica Interna processfacilitatorers roll för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i vård och omsorgssystem. Rehnberg, Clas Valfrihet, information och kvalitet inom hälso- och sjukvården - en analys av vårdvalsmodeller. Ståhle, Agneta Förbättrad balans och gång hos äldre med ökad fallrisk med hjälp av en ny progressiv och specifik balansträningsmetod samt variabler som kan förutsäga fall - en randomiserad kontrollerad studie. Tham, Kerstin En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad intervention för att förbättra funktionsförmågan i dagligt liv efter stroke.

16 Beviljade projekt 2010, KI (3) NamnProjekttitel Tollbäck, Anna Effekter av motionsträning på funktionsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och riskfaktorer för sekundärsjukdomar vid Dystrophia myotonika typ 1 - en randomiserad kontrollerad studie. Wallin, Lars Implementering av påminnelser för patientsäkerhet i barnsjukvård. Widén Holmqvist, Lotta En 10-års uppföljning av funktionstillstånd, hälsorelaterad livskvalitet och utnyttjande av hälso- och sjukvård hos ett befolkningsbaserat urval av personer med multipel skleros (MS), samt genomförbarhet av kognitiv beteendeterapi.

17 Beviljade projekt 2010, UmU NamnProjekttitel Bernspång, Birgitta Utvärdering av västerbottenmodellen, en intervention med stöd av koordinatorer och läkare på hälsocentraler för att påverka sjukskrivningslängd och rehabilitering Edvardsson, David Från retorik till vetenskap: personcentrerad vård för personer med demenssjukdom Fisher, Anne Att möjliggöra full delaktighet för personer med medfödda funktionsnedsättningar - interventioner som stödjer vardagsfungerande och socialt samspel Larsson Lund, Maria Förmåga att använda vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada - betydelse, bedömning och intervention i daglig aktivitet Nilsson, Ingeborg Aktivitetsbaserade hälsorelaterade åtgärder - en interventionsstudie riktad mot hälsa, aktivitet och delaktighet bland seniorer Persson, Margareta `Gör de som vi säger?´ - självskattad hälsa, livskvalitet, välbefinnande och livsstil tre till fyra år efter graviditetsdiabetesdiagnos Salander Renberg, Ellinor Långsiktig behandling av bipolär affektiv sjukdom med stämningsstabiliserande medicin: suicidprevention och risken av allvarliga biverkningar Saveman, Britt-Inger Utvärdering av hälsostödjande samtal med familjer där en familjemedlem insjuknat i stroke Wadell, Karin Effekter av lokal högrepetetiv muskelträning hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Weinehall, Lars Att använda systematisk och kontinuerlig uppföljning och mätning som stöd för lärande och utveckling inom vården

18 Utlysning 2010/2011 för anställning som forskare SFO-V 2011 - 2013 CORE 1CORE 2CORE 3CORE 4CORE 5 SökandeBevillningSökandeBevillningSökandeBevillningSökandeBevillningSökandeBevillning 122 36342102 12191327251

19 Beslut 2012 om särskilt finansiellt stöd till forskargrupper 2013 - 2014 CORE 1CORE 2CORE 3CORE 4CORE 5 Anna Mia EkströmChristina OpavaLena von KochCarol TishelmanGöran Tomson Ann-Christin EliassonKristina AlexandersonLouise NygårdMats Brommels Christina GemzellSabine Koch Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) har utlyst medel till forskargrupper inom de fem forsknings-områdena inom SFO-V 2012. Följande forskargruppsledare har tilldelats medel (1 000 000 SEK/år för 2013 och 2014 inkl. indi).

20 Beslut 2014 om särskilt finansiellt stöd till SFO-Vs nuvarande PIs 2015 CORE 1CORE 2CORE 3CORE 4CORE 5 Eva NissenChristina OpavaLena BorellCarol TishelmanMats Brommels Kristina Alexanderson Lotta Widén Holmqvist

21 SFO-Vs core-leaders, forskare & projekt 21 Women and child health People living with long-term disability Older adults living with activity limitations and participation restrictions Cancer and palliative care Health systems, policy, management, informatics and economics Core-leaders tom 2015Eva NissenChristina OpavaLouise Nygård*Carol TishelmanMats Brommels Fo medel till PIs 2015 Eva NissenChristina OpavaLena BorellCarol TishelmanMats Brommels Kristina Alexanderson Lotta Widén Holmqvist Forskare 2011 - 2012 Eva NissenChristina Opava Mark LuborskyCarol TishelmanLars Wallin Lena Krumlinde SundholmKristina AlexandersonLouise NygårdYvonne WengströmMats Brommels Lena von KochStaffan Josephsson Forskare 2012-2013 Ingegerd HildingssonLotta Widén Holmqvist Anders KottorpYvonne WengströmGöran Tomson Staffan Josephsson Forskare 2012 Birgit Rasmussen Forskargrupper 2013-2014 Anna Mia EkströmChristina OpavaLena von KochCarol TishelmanGöran Tomson Ann-Christin EliassonKristina AlexandersonLouise Nygård Mats Brommels Christina Gemzell Sabine Koch Post doc - UmU Gunilla Elmgren FrykbergUlf IsakssonSenata Hajdarevic Fo assistenter - UmU Ingeborg NilssonMargareta Brännström Birgitta Olofsson Fo - UmU (post doc) 2012 Charlotte HägerLillemor Lundin OlssonBirgit Rasmussen Projektmedel 2010 Ekéus Cecilia, KIDedering Åsa, KI Edvardsson David, UmU Bernhardsson Britt-Marie, KIBergman David, KI Eriksson Lars, KIEriksson Lars E, KIJonsson Hans, KILindqvist Rikard, KI Bernspång Birgitta, UmU Grunewald Charlotta, KI Fisher Anne, UmU Josephsson Staffan, KI Eldh Ann Catrine, KI Hjelmstedt Anna, KI Larsson Lund Maria, UmUNilsson Ingeborg, UmU Nilsson Gunnar, KI Persson Margareta, UmU Salander Renberg Ellinor, UmU Nygård Louise, KI Nyström Monica, KI Saveman Britt-Inger, UmU Tham Kerstin, KI Rehnberg Clas, KI Ståhle Agneta, KI Wallin Lars, KI Tollbäck Anna, KI Weinehall Lars, Umu Wadell Karin, UmU Widén Holmqvist Lotta, KI

22 Seminarieverksamhet (1) 2010 TitelAnsvarigDatum Presentation av en plan för ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt på Stureby Vård och Omsorgsboende Lena Borell22 juni Presentation av vårdforskningsprojekt inom Strategiska forskningsprogrammet vård Lena Borell, Mats Brommels27 september Implementering av vårdforskning Mats Brommels8 december 2011 From multi-disciplinary to trans-disciplinary research: A means to methodological innovation in health care science - examples from research in cancer- and palliative care Carol Tishelman16 mars Möjligheter och hinder för vårdforskningen utifrån vårdens perspektiv PO Sandman28 april Introduktion till SFO-V Carol Tishelman, Umeå 26 maj Kvinnors och mäns sjukskrivning Christina Opava5 oktober Implementation Research Methods Workshop Mats Brommels17 oktober Conference on Advances in Health Care Science Research KI, Vårdalinstitutet18-19 oktober SWEDAGE II konferens Lena Borell14 november

23 Seminarieverksamhet (2) 2012 TitelAnsvarigDatum From multi-disciplinary to trans-disciplinary research: A means to methodological innovation in health care science - examples from research in cancer- and palliative care Carol Tishelman, Umeå 24 november Information om SFO-V cancer- och palliativ vård samt delta i en första diskussion kring hur vi kan arbeta för att stärka vård och omsorg, relaterade vårddiscipliner samt vårdvetenskap! Carol Tishelman31 januari Äldre personer med MCI/demens i dagens komplexa tekniktäta värld – hur går det? PO Sandman/ Louise Nygård 1 februari Forskningsfinansiering Lena Borell15 februari Aging Patients and Caring Nurses: Ethical Concerns PO Sandman2 april Implementation Research Methods Workshop Mats Brommels, Emma Wåhlin 12-13 april Improving Healthcare - forskarmöte KI & UmU Mats Brommels, Charlotte Klinga 26 april Making the most of Mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care (seminarium) PO Sandman8 maj Making the most of Mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care (öppen föreläsning) PO Sandman10 maj Knowledge Translation: Partners Against Malnutrition: progress towards knowledge translation to improve nutrition care in Canadian hospitals. PO Sandman10 maj

24 Seminarieverksamhet (3) 2012 TitelAnsvarigDatum Implementeringsforskning - temadag mellan vårdutbildningar Lillemor Lundin-Olsson, Umeå 10 maj Fall risk factors and fall prevention in people with multiple sclerosis Christina Opava24 maj How to enhance your patient´s self-management skills Christina Opava31 maj Primary health care strategies to promote increased physical activity - lessons learned from the USA Christina Opava5 juni Writing for Publication: Making an International Contribution PO Sandman18 september Person-Centred Practice: Creating Places that Flourish PO Sandman18 september From Abstract Policy to Concrete Actions - Personcentred care in Practice PO Sandman18 september

25 Seminarieverksamhet (4) 2012 TitelAnsvarigDatum Action Research: Methodology and Methods in Evolution PO Sandman20 september Vem är egentligen expert på vad - Patienter och närståendes engagemang i framtidens vård? Christina Opava, Carol Tishelman m fl. 5 oktober Specialized and advanced methods (Cognitive Interviews & Mixed Methods) Louise Nygård, Mark Luborsky31 okt -1 nov, 6 nov – 8 nov Hur inför man evidensbaserad vård? Eva Nissen22 november Pågående forskning och förbättringskunskap – en guldgruva för säker vård Lillemor Lundin-Olsson, Umeå 5 december

26 Seminarieverksamhet (5) 2013 TitelAnsvarigDatum Mothering and effects of early experience Wibke Jonas 7 februari kl Multidisciplinary rehabilitation, experiences from research and practice Sverker Johansson m fl 7 februari kl Designing a new professionalism: medical management in European hospitals Kristina Alexanderson, Mats Brommels 09-apr Reclaiming and redefining the fundamentals of care: Responding to the patient centered care agenda PO Sandman, Yvonne Wengström, Carol Tishelman 22-maj Palliative and end-of-life care needs and initiatives in elder care: Research experiences in the UK and their relevance for Sweden Carol Tishelman 26-aug Hur inför man evidensbaserad vård Eva Nissen 25-sep Team Leadership in Action: Leadership for implementing Lars Wallin 08-nov AAL-WELL: Ambient Assistive Living Technologies for Wellness, Engagement, and Long Life Louise Nygård 11-nov Information HORIZON 2020 Yvonne Wengström 26-nov

27 Seminarieverksamhet (6) 2014 TitelAnsvarigDatum Stroke rehabilitation Inspiration for future interventions Bergström Aileen, Ekstam Lisa 05-feb The complexity of delay in cancer researching "the patient interval" - reflections and strategies Hajdarevic Senada 05-feb Intervention research on teachers motivating styles Jirwe Maria, Rudman Ann, Swärdh Emma 05-feb Global Bridges - presentations from three international researchers Bergström Aileen, Ekstam Lisa, Fallahpour Mandana, Malinowsky Camilla, Rosenberg Lena, Hellman Therese, 06-feb The complexity of delay in cancer researching "the patient interval" - reflections and strategies Hajdarevic Senada 06-feb Stigma Reduction and Mental Health in Vulnerable Populations Wiklander Maria 06-feb Social Justice through Health: Impressive Health Gains in Bangladesh despite Multiple Inequalities Zarina Kabir 10-mar Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal Carol Tishelman 05-maj How to increase your publication success rate and your reviewer skills Christina Opava 05-maj Symposium för professor Ulla Waldenström Eva Nissen 06-maj

28 Seminarieverksamhet (7) 2014 TitelAnsvarigDatum Factors that Affect Quality of Life for People with Dementia 3 september Multidisciplinary views on life in old age – views from Finland 4 september Vårdvetenskaplig dag - barn core 1 15 september Describing your research impact beyond acedemia – how non-traditional ways can help 24 september SFO-Vs WORKSHOP I 27 november

29 Nyhetsbrev SFO-V, PUF-V och NFV Innehåll Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) SFO-Vs pågående seminarieverksamhet Några kommande disputationer vid KI

30 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2013 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2013 SFO-V utlyste våren 2012 “Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers” som innebar att ett antal juniora forskare vid KI och UmU erbjöds möjlighet att bjuda in framgångsrika internationella vårdforskare för framtida forskningssamarbeten, seminarier och handledning v6 2013. De forskare som medverkade var: Susan Michie, Professor, University College London Fary Khan, Ass Professor, Royal Melbourne Hospital Mindy Levin, Professor, School of Physical & Occupational Therapy, Montreal Alison S Fleming, Professor, University of Toronto

31 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2014 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2014 SFO-V utlyste våren 2013 “Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers” som innebar att ett antal juniora forskare vid KI erbjöds möjlighet att bjuda in framgångsrika internationella vårdforskare för framtida forskningssamarbeten, seminarier och handledning v6 2014. De forskare som kommer att medverka 2014 är: Jill Cameron Jill Cameron, Assistant Professor, University of Toronto, Canada Deepa Rao Deepa Rao, Assistant Professor, University of Washington, USA Carole Orchard Carole Orchard, Associate Professor, Western University, London, Ontario, Canada Johnmarshall Reeve Johnmarshall Reeve, Professor, Korea University in Seoul, South Korea Yolanda Suarez-Balcazar, Yolanda Suarez-Balcazar, Professor, University of Illinois, Chicago, USA Rikke Sand Andersen, Rikke Sand Andersen, Post Doc, University of Aarhus, Denmark

32 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2015 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2015 SFO-V har påbörjat en ny utlysning avseende “Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers” med nya möjligheter för juniora forskare att bjuda in framgångsrika internationella vårdforskare för framtida forskningssamarbeten, seminarier och handledning för 2015. Ansökningstiden går ut den 17 november 2014 och arrangemanget planeras genomföras under en vecka hösten 2015.

33 VRs utvärdering/uppföljning av Strategiska forskningsområden (1) VR utför årliga nationella utvärderingar/ uppföljningar av de Strategiska forskningsområdena. Enligt information från VR kommer slututvärderingen ske under 2015 och medel ska enligt utsago utbetalas till dess utvärderingen är klar.

34 VRs utvärdering/uppföljning av Strategiska forskningsområden (2)

35 VRs utvärdering/uppföljning av Strategiska forskningsområden (3)

36 VRs utvärdering av vårdforskningen i Sverige 2011 (1) Hugh McKenna Scientific panel, med ordförande Hugh McKenna, professor, University of Ulster Cecilia Schelin Seidegård Utvärdering av relevansen i svensk vårdforskning, ordförande Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län

37 VRs utvärdering av vårdforskningen i Sverige 2011 (2) Lärosäte (12 högst ”rankade”) Overall rating (A-E) Relevansen ( 1-5) KAROLINSKA INSTITUTETA/B (World leading / Internationally Excellent) 5 LUND UNIVERSITYB (Internationally Excellent) 5 STOCKHOLM UNIVERSITYB (Internationally Excellent) 3 UPPSALA UNIVERSITY B/C (Internationally Excellent / Internationally recognized)4 LINNEAEUS UNIVERSITYC (Internationally recognized) 4 JÖNKÖPING UNIVERSITYC (Internationally recognized), with B for oral health 4 alt 3 LINKÖPING UNIVERSITY C/B (Internationally recognized / Internationally Excellent)4 ÖREBRO UNIVERSITY C/B (Internationally recognized / Internationally Excellent)4 KRISTIANSTAD UNIVERSITYC/D (Internationally recognised / Regionally/Nationally) 3 MÄLARDALEN UNIVERSITYC/D (Internationally recognised / Regionally/Nationally) 1 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGEC/D (Internationally recognised/Nationally) 4 DALARNA UNIVERSITYC/D (Internationally recognised/Regionally/Nationally) 3

38 VRs utvärdering av vårdforskningen i Sverige 2011 (3) Karolinska Institute (KI) has identified five core areas of research in Care Sciences closely aligned to the Swedish Government Bills on Research and Innovation. The report draws on the activities of multidisciplinary staff drawn from 43 research groups, and covers all major basic orientations in Care Sciences, thus revealing KI’s intention to be represented broadly across Care Sciences Research and to respond to the National Care Science Research agenda. 1)women and child health (3 groups) 2)living with long-term disability (7 groups) 3)older adults with activity limitations and participation restrictions (5 groups) 4)cancer nursing and palliative care (9 groups) 5)health systems, policy, management, informatics, and economics (8 groups) women and child health (3 groups) Hämtat ur "Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk vårdforskning"

39 VRs utvärdering av vårdforskningen i Sverige 2011 (4) The statistics reports a body of 492 researchers, including 164 doctoral students. The majority of individuals are women at all levels. The main subject is nursing, followed by public health, then a range of therapies and other subjects. För fortsatt läsning se: VETENSKAPSRÅDETS KARTLÄGGNING, UTVÄRDERING OCH REKOMMENDATIONER ANGÅENDE SVENSK VÅRDFORSKNING med dnr 353-2010-7306

40 Senaste nytt - ny professur i innovativ vård och omsorg Det är en donationsprofessur finansierad av Investor AB med 10 miljoner SEK under 5 år. Det handlar om nyskapande av vårdprocesser i vården av äldre, såväl i hemmen som på sjukhus och i äldrevården; ett sätt att bidra till att utveckla utbildning och forskning för bättre kvalitet i vården. KI kommer att svara för lokaler, administration och finansiering av en forskartjänst som knyts till den forskargrupp som skapas för professuren. Carol Tishelman. Professuren har tilldelats Carol Tishelman.

41 Kort historik (1) Den första som skapade traditionen kring en formaliserad utbildning i vård var engelskan Florence Nightingale vid St Thomas' Hospital i England 1860.

42 Kort historik (2) Klinisk verksamhet i slutet av 1800-talet

43 Kort historik (3) En avgångsklass med nyutexaminerade sjuksköterskor - i mitten av 1900-talet

44 Kort historik (4) Vårdvetenskap är ett relativt ungt vetenskapsområde och forskningens framväxt i Sverige har skett under de senaste 30-40 åren. I samband med 1977 års högskolereform (Vård-77) fördes de svenska vårdutbildningarna från gymnasieskolan till högskolan. De allmänna målen i högskolelagen blev gemensamma men regler om ledning, styrning, tjänstekonstruktioner mm förblev olika och huvudman för utbildningarna var även i fortsättningen landstinget. Med högskolereformen följde även kravet att bedriva forskningsanknuten undervisning.

45 Kort historik (5) Ulla Qvarnström Astrid Norberg De första sjuksköterskorna i Sverige som disputerade var Ulla Qvarnström vid Stockholms universitet och Astrid Norberg vid Lunds universitet 1978. Britt Johansson Elisabeth HamrinIngrid HeidenborgBritta Svensson År 1979 disputerade Britt Johansson vid universitetet i Göteborg och 1981 disputerade Elisabeth Hamrin och Ingrid Heidenborg vid Uppsala universitet samt Britta Svensson vid Linköpings universitet. De första sjuksköterskorna som disputerade vid KI var Vivian WahlbergHjördis BjörvellAnn-Marie WidströmCaroline Häggmark Vivian Wahlberg 1982, Hjördis Björvell 1985, Ann-Marie Widström 1988 samt Caroline Häggmark 1989.

46 Den första professuren i omvårdnad Astrid Norberg erhöll Astrid Norberg 1987 Den andra professuren i omvårdnad Vivian Wahlberg erhöll Vivian Wahlberg 1987 Den tredje professuren i omvårdnad Elisabeth Hamrin erhöll Elisabeth Hamrin 1988 Kort historik (6)

47 Den första professuren i sjukgymnastik Karin Harms Ringdahl erhöll Karin Harms Ringdahl 1998 Den första professuren i arbetsterapi Lena Borell erhöll Lena Borell 2000 Kort historik (7)

48 Kontakt SFO-V Lena Borell – lena.borell@ki.selena.borell@ki.se Birte Bergling – birte.bergling@ki.sebirte.bergling@ki.se


Ladda ner ppt "Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 – ett samarbete mellan Karolinska Institutet."

Liknande presentationer


Google-annonser