Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 – ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 – ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå universitet."— Presentationens avskrift:

1 Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – – ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå universitet

2 Forskningspropositionen
I ”Ett lyft för forskning och innovation”, en regeringsproposition från 2008, identifierades sju forskningsområden inom medicin, teknik och klimat som ansågs ha särskild betydelse för det svenska samhällets och näringslivets utveckling; vårdforskning är ett av dessa sju områden. Karolinska Institutet i samarbete med Umeå universitet var framgångsrika i den utlysning som administrerades av Vetenskapsrådet och erhöll sammanlagt 85 Mkr i höjt fakultetsanslag för vårdforskning under åren 2010 – fick SFO-V besked om förlängning av verksamheten med ytterligare 1 år (tom 2015) med motsvarande finansiellt stöd som för 2014.

3 SFO – anslaget 2010 – 2014 vid KI

4 PIs vid ansökan vård Alexanderson Kristina Borell Lena Brommels Mats
Fisher Anne Opava Christina H Sandman P-O Tham Kerstin Thorslund Mats Tishelman Carol Waldenström Ulla

5 SFO-Vs utvecklingsplan
Involvering av existerande starka forskningskonstellationer som tar ansvar för att förverkliga intentioner och krav i utlysningen och forskningsprogrammets mål samt erbjuder en stödjande miljö för nya forskare och forskningsområden Kvinnor och barns hälsa Människor som lever med kroniska sjukdomar Äldre med nedsatt aktivitet och delaktighet Cancer och palliativ vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsforskning inom organisation, management, information och hälsoekonomi Integrering av forskning och praktik genom etablerad samverkan mellan vårdforskningsmiljöerna och hälso- och sjukvården (j.f.r. Stockholms akademiska sjukvårdssystem)

6 Budget (i enlighet med ansökan 2009) KI och UmU
2010 2011 2012 2013 2014 Nätverk o administration 1,0 Seniora forskare 7,5 Projekt 6,0 Uppdrag core-leaders Uppdrag direktor 0,3 Internationella gästforskare 0,5 Forskarassistenter 4,5 Infrastruktur 0,6 0,4 Universitetsförvaltningen 0,9 0,8 KI 8,0 12,0 16,0 UmU 2,0 3,0 4,0 Programmet totalt 10,0 15,0 20,0

7 Budget KI 2013 & 2014 Preliminär Projekt År 2013 - prel År 2014 - prel
Ut Statliga medel till SFO-V, KI (i enlighet med resursfördelningen) Anställning som forskare Infrastruktur (extern referensgrupp mm) Nätverksbyggande & programadministration Seminarieverksamhet 50 000 Uppdrag som core leaders Junior research development program (Global Bridges) Projektmedel till forskargrupper Sjukhustjänster (10) (medel från föregående år kompenserar)

8 Organisationsplan SFO-V
Styrelsen för forskning, KI Ledningsgrupp Director Lena Borell, professor SFO-Vs Referensgrupp (Brobyggarråd) Hälso- och sjukvården SLL & Hälso- och sjukvården VLL Kvinnor och barns hälsa – coreleader Eva Nissen, professor Hälso- och sjukvårdsforsk-ning inom organisation, management, information och hälsoekonomi – coreleader Mats Brommels, professor Människor som lever med kroniska sjukdomar – coreleader Christina Opava, professor Cancer och palliativ vård och omsorg – coreleader Carol Tishelman, professor Äldre med nedsatt aktivitet och delaktighet – coreleader Louise Nygård, professor

9 Ledamöter i SFO-Vs ledningsgrupp
Lena Borell, professor - director/koordinator KI Eva Nissen, professor - core-leader fo omr 1 Christina Opava, professor - core-leader fo omr 2 Louise Nygård, professor - core-leader fo omr 3 Carol Tishelman, professor - core-leader fo omr 4 Mats Brommels, professor - core-leader fo omr 5

10 Kristina Alexanderson, professor, KI
Lillemor Lundin Olsson, professor, UmU Lotta Widén Holmqvist, professor, KI

11 Projektmedel 2010 - utlysning & bevillning
Sökande Bevillning KI UmU Totalt Män 26 5 31 8 2 10 Kvinnor 62 19 81 12 20 88 24 112 30

12 Projektmedel 2010 - ansökningarnas och bevillningarnas spridning över kärnområden
Sökande Bevillning KI UmU Totalt 1 19 3 22 3,5 4,5 2 18 8 26 5 9,5 7 14 4 6 13 15 24 27 9 81 23 104 20 10 30

13 Projektmedel 2010 - finansiellt stöd till respektive kärnområde
KI UmU Totalt Kvinnor och barns hälsa Människor som lever med kroniska sjukdomar Äldre med nedsatt aktivitet och delaktighet Cancer och palliativ vård och omsorg Hälso- och sjukvårdsforskning inom organisation, management, information och hälsoekonomi

14 Beviljade projekt 2010, KI (1)
Namn Projekttitel Bergman, David Effekter av ledarutveckling inom hälso- och sjukvården Bernhardsson, Britt-Marie Multidimensionell undersökning av smak- och luktupplevelsen hos patienter med cancer i relation till ofrivillig viktförändring. Dedering, Åsa Interventioner för patienter med cervikal radikulopati- utvärdering av beteendeinriktad behandling, nackspecifik fysisk träning eller självträning eller fysisk aktivitet på recept. Ekéus, Cecilia Reproduktionsepidemiologiska studier i relation till vård under förlossning och moderns och barnets hälsa. Eldh, Ann Catrine Patientmedverkan och förbättringsteam: Attityder till och erfarenhet av kunskapsöverföring i klinisk verksamhet. Eriksson, Lars, E Att växa upp med en medfödd eller tidigt förvärvad hivinfektion; hälsorelaterad livskvalitet och stigma hos barn och unga vuxna med hivinfektion. Grunewald, Charlotta Kan förlossningsskador hos nyfödda barn undvikas genom förbättrade säkerhetssystem inom hälso- sjukvården? Hjelmstedt, Anna Hälsa och föräldraskap hos mammor och pappor till för tidigt födda barn. Jonsson, Hans Aktiv livsstil hela livet - ett interventionsprogram för att förebygga fallskador. Josephsson, Staffan Utveckling, implementering och utvärdering av ett nytt individanpassat åtgärdsprogram inom hemrehabilitering som stöd för sårbara äldres delaktighet.

15 Beviljade projekt 2010, KI (2)
Namn Projekttitel Lindqvist, Rikard Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal (RN4CAST)? Nilsson, Gunnar Informatikstöd för kunskapsutveckling och användande av kliniska riktlinjer inom allmänmedicin. Nygård, Louise Teknikanvändning hos äldre personer med kognitiv nedsättning: vidareutveckling av instrument och praxisåtgärder. Nyström, Monica Interna processfacilitatorers roll för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i vård och omsorgssystem. Rehnberg, Clas Valfrihet, information och kvalitet inom hälso- och sjukvården - en analys av vårdvalsmodeller. Ståhle, Agneta Förbättrad balans och gång hos äldre med ökad fallrisk med hjälp av en ny progressiv och specifik balansträningsmetod samt variabler som kan förutsäga fall - en randomiserad kontrollerad studie. Tham, Kerstin En randomiserad kontrollerad studie av en klientcentrerad intervention för att förbättra funktionsförmågan i dagligt liv efter stroke.

16 Beviljade projekt 2010, KI (3)
Namn Projekttitel Tollbäck, Anna Effekter av motionsträning på funktionsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och riskfaktorer för sekundärsjukdomar vid Dystrophia myotonika typ 1 - en randomiserad kontrollerad studie. Wallin, Lars Implementering av påminnelser för patientsäkerhet i barnsjukvård. Widén Holmqvist, Lotta En 10-års uppföljning av funktionstillstånd, hälsorelaterad livskvalitet och utnyttjande av hälso- och sjukvård hos ett befolkningsbaserat urval av personer med multipel skleros (MS), samt genomförbarhet av kognitiv beteendeterapi.

17 Beviljade projekt 2010, UmU Namn Projekttitel Bernspång, Birgitta
Utvärdering av västerbottenmodellen, en intervention med stöd av koordinatorer och läkare på hälsocentraler för att påverka sjukskrivningslängd och rehabilitering Edvardsson, David Från retorik till vetenskap: personcentrerad vård för personer med demenssjukdom Fisher, Anne Att möjliggöra full delaktighet för personer med medfödda funktionsnedsättningar - interventioner som stödjer vardagsfungerande och socialt samspel Larsson Lund, Maria Förmåga att använda vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada - betydelse, bedömning och intervention i daglig aktivitet Nilsson, Ingeborg Aktivitetsbaserade hälsorelaterade åtgärder - en interventionsstudie riktad mot hälsa, aktivitet och delaktighet bland seniorer Persson, Margareta `Gör de som vi säger?´ - självskattad hälsa, livskvalitet, välbefinnande och livsstil tre till fyra år efter graviditetsdiabetesdiagnos Salander Renberg, Ellinor Långsiktig behandling av bipolär affektiv sjukdom med stämningsstabiliserande medicin: suicidprevention och risken av allvarliga biverkningar Saveman, Britt-Inger Utvärdering av hälsostödjande samtal med familjer där en familjemedlem insjuknat i stroke Wadell, Karin Effekter av lokal högrepetetiv muskelträning hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Weinehall, Lars Att använda systematisk och kontinuerlig uppföljning och mätning som stöd för lärande och utveckling inom vården

18 Utlysning 2010/2011 för anställning som forskare SFO-V 2011 - 2013
CORE 1 CORE 2 CORE 3 CORE 4 CORE 5 Sökande Bevillning 12 2 3 6 4 10 1 9 7 5

19 Beslut 2012 om särskilt finansiellt stöd till forskargrupper 2013 - 2014
Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) har utlyst medel till forskargrupper inom de fem forsknings-områdena inom SFO-V 2012. Följande forskargruppsledare har tilldelats medel ( SEK/år för 2013 och 2014 inkl. indi). CORE 1 CORE 2 CORE 3 CORE 4 CORE 5 Anna Mia Ekström Christina Opava Lena von Koch Carol Tishelman Göran Tomson Ann-Christin Eliasson Kristina Alexanderson Louise Nygård Mats Brommels Christina Gemzell Sabine Koch

20 Kristina Alexanderson
Beslut 2014 om särskilt finansiellt stöd till SFO-Vs nuvarande PIs 2015 CORE 1 CORE 2 CORE 3 CORE 4 CORE 5 Eva Nissen Christina Opava Lena Borell Carol Tishelman Mats Brommels Kristina Alexanderson Lotta Widén Holmqvist

21 SFO-Vs core-leaders, forskare & projekt
Women and child health People living with long-term disability Older adults living with activity limitations and participation restrictions Cancer and palliative care Health systems, policy, management, informatics and economics Core-leaders tom 2015 Eva Nissen Christina Opava Louise Nygård* Carol Tishelman Mats Brommels Fo medel till PIs 2015 Lena Borell Kristina Alexanderson Lotta Widén Holmqvist Forskare Mark Luborsky Lars Wallin Lena Krumlinde Sundholm Louise Nygård Yvonne Wengström Lena von Koch Staffan Josephsson Forskare Ingegerd Hildingsson Anders Kottorp Göran Tomson Forskare 2012 Birgit Rasmussen Forskargrupper Anna Mia Ekström Ann-Christin Eliasson Christina Gemzell Sabine Koch Post doc - UmU Gunilla Elmgren Frykberg Ulf Isaksson Senata Hajdarevic Fo assistenter - UmU Ingeborg Nilsson Margareta Brännström Birgitta Olofsson Fo - UmU (post doc) 2012 Charlotte Häger Lillemor Lundin Olsson Projektmedel 2010 Ekéus Cecilia, KI Dedering Åsa, KI Edvardsson David, UmU Bernhardsson Britt-Marie, KI Bergman David, KI Eriksson Lars, KI Eriksson Lars E, KI Jonsson Hans, KI Lindqvist Rikard, KI Bernspång Birgitta, UmU Grunewald Charlotta, KI Fisher Anne, UmU Josephsson Staffan, KI Eldh Ann Catrine, KI Hjelmstedt Anna, KI Larsson Lund Maria, UmU Nilsson Ingeborg, UmU Nilsson Gunnar, KI Persson Margareta, UmU Salander Renberg Ellinor, UmU Nygård Louise, KI Nyström Monica, KI Saveman Britt-Inger, UmU Tham Kerstin, KI Rehnberg Clas, KI Ståhle Agneta, KI Wallin Lars, KI Tollbäck Anna, KI Weinehall Lars, Umu Wadell Karin, UmU Widén Holmqvist Lotta, KI

22 Seminarieverksamhet (1)
2010 Titel Ansvarig Datum Presentation av en plan för ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt på Stureby Vård och Omsorgsboende Lena Borell 22 juni Presentation av vårdforskningsprojekt inom Strategiska forskningsprogrammet vård Lena Borell, Mats Brommels 27 september Implementering av vårdforskning Mats Brommels 8 december 2011 From multi-disciplinary to trans-disciplinary research: A means to methodological innovation in health care science - examples from research in cancer- and palliative care Carol Tishelman 16 mars Möjligheter och hinder för vårdforskningen utifrån vårdens perspektiv PO Sandman 28 april Introduktion till SFO-V Carol Tishelman, Umeå 26 maj Kvinnors och mäns sjukskrivning Christina Opava 5 oktober Implementation Research Methods Workshop Mats Brommels 17 oktober Conference on Advances in Health Care Science Research KI, Vårdalinstitutet 18-19 oktober SWEDAGE II konferens Lena Borell 14 november

23 Seminarieverksamhet (2)
2012 Titel Ansvarig Datum From multi-disciplinary to trans-disciplinary research: A means to methodological innovation in health care science - examples from research in cancer- and palliative care Carol Tishelman, Umeå 24 november Information om SFO-V cancer- och palliativ vård samt delta i en första diskussion kring hur vi kan arbeta för att stärka vård och omsorg, relaterade vårddiscipliner samt vårdvetenskap! Carol Tishelman 31 januari Äldre personer med MCI/demens i dagens komplexa tekniktäta värld – hur går det? PO Sandman/ Louise Nygård 1 februari Forskningsfinansiering Lena Borell 15 februari Aging Patients and Caring Nurses: Ethical Concerns PO Sandman 2 april Implementation Research Methods Workshop Mats Brommels, Emma Wåhlin 12-13 april Improving Healthcare - forskarmöte KI & UmU Mats Brommels, Charlotte Klinga 26 april Making the most of Mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care (seminarium) 8 maj Making the most of Mealtimes: strategies to promote person centred dining in long term care (öppen föreläsning) 10 maj Knowledge Translation: Partners Against Malnutrition: progress towards knowledge translation to improve nutrition care in Canadian hospitals.

24 Seminarieverksamhet (3)
2012 Titel Ansvarig Datum Implementeringsforskning - temadag mellan vårdutbildningar Lillemor Lundin-Olsson, Umeå 10 maj Fall risk factors and fall prevention in people with multiple sclerosis Christina Opava 24 maj How to enhance your patient´s self-management skills 31 maj Primary health care strategies to promote increased physical activity - lessons learned from the USA 5 juni Writing for Publication: Making an International Contribution PO Sandman 18 september Person-Centred Practice: Creating Places that Flourish From Abstract Policy to Concrete Actions - Personcentred care in Practice

25 Seminarieverksamhet (4)
2012 Titel Ansvarig Datum Action Research: Methodology and Methods in Evolution PO Sandman 20 september Vem är egentligen expert på vad - Patienter och närståendes engagemang i framtidens vård? Christina Opava, Carol Tishelman m fl. 5 oktober Specialized and advanced methods (Cognitive Interviews & Mixed Methods) Louise Nygård, Mark Luborsky 31 okt -1 nov, nov – 8 nov Hur inför man evidensbaserad vård? Eva Nissen 22 november Pågående forskning och förbättringskunskap – en guldgruva för säker vård Lillemor Lundin-Olsson, Umeå 5 december

26 Seminarieverksamhet (5)
2013 Titel Ansvarig Datum Mothering and effects of early experience Wibke Jonas 7 februari kl Multidisciplinary rehabilitation, experiences from research and practice Sverker Johansson m fl Designing a new professionalism: medical management in European hospitals Kristina Alexanderson, Mats Brommels 09-apr Reclaiming and redefining the fundamentals of care: Responding to the patient centered care agenda PO Sandman, Yvonne Wengström, Carol Tishelman 22-maj Palliative and end-of-life care needs and initiatives in elder care: Research experiences in the UK and their relevance for Sweden Carol Tishelman 26-aug Hur inför man evidensbaserad vård Eva Nissen 25-sep Team Leadership in Action: Leadership for implementing Lars Wallin 08-nov AAL-WELL: Ambient Assistive Living Technologies for Wellness, Engagement, and Long Life Louise Nygård 11-nov Information HORIZON 2020 Yvonne Wengström 26-nov

27 Seminarieverksamhet (6)
2014 Titel Ansvarig Datum Stroke rehabilitation Inspiration for future interventions Bergström Aileen, Ekstam Lisa 05-feb The complexity of delay in cancer researching "the patient interval" - reflections and strategies Hajdarevic Senada Intervention research on teachers motivating styles Jirwe Maria, Rudman Ann, Swärdh Emma Global Bridges - presentations from three international researchers Bergström Aileen, Ekstam Lisa, Fallahpour Mandana, Malinowsky Camilla, Rosenberg Lena, Hellman Therese, 06-feb Stigma Reduction and Mental Health in Vulnerable Populations Wiklander Maria Social Justice through Health: Impressive Health Gains in Bangladesh despite Multiple Inequalities Zarina Kabir 10-mar Hur påverkar vårdorganisationen hälsa och säkerhet för patienter och personal Carol Tishelman 05-maj How to increase your publication success rate and your reviewer skills Christina Opava Symposium för professor Ulla Waldenström Eva Nissen 06-maj

28 Seminarieverksamhet (7)
2014 Titel Ansvarig Datum Factors that Affect Quality of Life for People with Dementia 3 september Multidisciplinary views on life in old age – views from Finland 4 september Vårdvetenskaplig dag - barn core 1 15 september Describing your research impact beyond acedemia – how non-traditional ways can help 24 september SFO-Vs WORKSHOP I 27 november

29 Nyhetsbrev SFO-V, PUF-V och NFV
Innehåll Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) Program för utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap (PUF-V) Nationella forskarskolan i vårdvetenskap (NFV) SFO-Vs pågående seminarieverksamhet Några kommande disputationer vid KI

30 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2013
SFO-V utlyste våren 2012 “Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers” som innebar att ett antal juniora forskare vid KI och UmU erbjöds möjlighet att bjuda in framgångsrika internationella vårdforskare för framtida forskningssamarbeten, seminarier och handledning v De forskare som medverkade var: Susan Michie, Professor, University College London Fary Khan, Ass Professor, Royal Melbourne Hospital Mindy Levin, Professor, School of Physical & Occupational Therapy, Montreal Alison S Fleming, Professor, University of Toronto

31 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2014
SFO-V utlyste våren 2013 “Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers” som innebar att ett antal juniora forskare vid KI erbjöds möjlighet att bjuda in framgångsrika internationella vårdforskare för framtida forskningssamarbeten, seminarier och handledning v De forskare som kommer att medverka 2014 är: Jill Cameron, Assistant Professor, University of Toronto, Canada Deepa Rao, Assistant Professor, University of Washington, USA Carole Orchard, Associate Professor, Western University, London, Ontario, Canada Johnmarshall Reeve, Professor, Korea University in Seoul, South Korea Yolanda Suarez-Balcazar, Professor, University of Illinois, Chicago, USA Rikke Sand Andersen, Post Doc, University of Aarhus, Denmark

32 Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers 2015
SFO-V har påbörjat en ny utlysning avseende “Global Bridges to Advance Health Care Research Careers for Junior Researchers” med nya möjligheter för juniora forskare att bjuda in framgångsrika internationella vårdforskare för framtida forskningssamarbeten, seminarier och handledning för 2015. Ansökningstiden går ut den 17 november 2014 och arrangemanget planeras genomföras under en vecka hösten 2015.

33 VRs utvärdering/uppföljning av Strategiska forskningsområden (1)
VR utför årliga nationella utvärderingar/ uppföljningar av de Strategiska forskningsområdena. Enligt information från VR kommer slututvärderingen ske under 2015 och medel ska enligt utsago utbetalas till dess utvärderingen är klar.

34 VRs utvärdering/uppföljning av Strategiska forskningsområden (2)

35 VRs utvärdering/uppföljning av Strategiska forskningsområden (3)

36 VRs utvärdering av vårdforskningen i Sverige 2011 (1)
Scientific panel, med ordförande Hugh McKenna, professor, University of Ulster Utvärdering av relevansen i svensk vårdforskning, ordförande Cecilia Schelin Seidegård, landshövding i Gotlands län

37 VRs utvärdering av vårdforskningen i Sverige 2011 (2)
Lärosäte (12 högst ”rankade”) Overall rating (A-E) Relevansen (1-5) KAROLINSKA INSTITUTET A/B (World leading / Internationally Excellent) 5 LUND UNIVERSITY B (Internationally Excellent) STOCKHOLM UNIVERSITY 3 UPPSALA UNIVERSITY B/C (Internationally Excellent / Internationally recognized) 4 LINNEAEUS UNIVERSITY C (Internationally recognized) JÖNKÖPING UNIVERSITY C (Internationally recognized), with B for oral health 4 alt 3 LINKÖPING UNIVERSITY C/B (Internationally recognized / Internationally Excellent) ÖREBRO UNIVERSITY KRISTIANSTAD UNIVERSITY C/D (Internationally recognised / Regionally/Nationally) MÄLARDALEN UNIVERSITY 1 ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE C/D (Internationally recognised/Nationally) DALARNA UNIVERSITY C/D (Internationally recognised/Regionally/Nationally)

38 VRs utvärdering av vårdforskningen i Sverige 2011 (3)
Karolinska Institute (KI) has identified five core areas of research in Care Sciences closely aligned to the Swedish Government Bills on Research and Innovation. The report draws on the activities of multidisciplinary staff drawn from 43 research groups, and covers all major basic orientations in Care Sciences, thus revealing KI’s intention to be represented broadly across Care Sciences Research and to respond to the National Care Science Research agenda. women and child health (3 groups) living with long-term disability (7 groups) older adults with activity limitations and participation restrictions (5 groups) cancer nursing and palliative care (9 groups) health systems, policy, management, informatics, and economics (8 groups) women and child health (3 groups) Hämtat ur "Vetenskapsrådets kartläggning, utvärdering och rekommendationer angående svensk vårdforskning"

39 VRs utvärdering av vårdforskningen i Sverige 2011 (4)
The statistics reports a body of 492 researchers, including 164 doctoral students. The majority of individuals are women at all levels. The main subject is nursing, followed by public health, then a range of therapies and other subjects. För fortsatt läsning se: VETENSKAPSRÅDETS KARTLÄGGNING, UTVÄRDERING OCH REKOMMENDATIONER ANGÅENDE SVENSK VÅRDFORSKNING med dnr

40 Senaste nytt - ny professur i innovativ vård och omsorg
Det är en donationsprofessur finansierad av Investor AB med 10 miljoner SEK under 5 år. Det handlar om nyskapande av vårdprocesser i vården av äldre, såväl i hemmen som på sjukhus och i äldrevården; ett sätt att bidra till att utveckla utbildning och forskning för bättre kvalitet i vården. KI kommer att svara för lokaler, administration och finansiering av en forskartjänst som knyts till den forskargrupp som skapas för professuren. Professuren har tilldelats Carol Tishelman.

41 Kort historik (1) Den första som skapade traditionen kring en
formaliserad utbildning i vård var engelskan Florence Nightingale vid St Thomas' Hospital i England 1860.

42 Kort historik (2) Klinisk verksamhet i slutet av 1800-talet

43 Kort historik (3) En avgångsklass med nyutexaminerade sjuksköterskor - i mitten av 1900-talet

44 Kort historik (4) Vårdvetenskap är ett relativt ungt vetenskapsområde och forskningens framväxt i Sverige har skett under de senaste åren. I samband med 1977 års högskolereform (Vård-77) fördes de svenska vårdutbildningarna från gymnasieskolan till högskolan. De allmänna målen i högskolelagen blev gemensamma men regler om ledning, styrning, tjänstekonstruktioner mm förblev olika och huvudman för utbildningarna var även i fortsättningen landstinget. Med högskolereformen följde även kravet att bedriva forskningsanknuten undervisning.

45 Kort historik (5) De första sjuksköterskorna i Sverige som disputerade var Ulla Qvarnström vid Stockholms universitet och Astrid Norberg vid Lunds universitet 1978. År 1979 disputerade Britt Johansson vid universitetet i Göteborg och 1981 disputerade Elisabeth Hamrin och Ingrid Heidenborg vid Uppsala universitet samt Britta Svensson vid Linköpings universitet. De första sjuksköterskorna som disputerade vid KI var Vivian Wahlberg 1982, Hjördis Björvell 1985, Ann-Marie Widström 1988 samt Caroline Häggmark 1989.

46 Kort historik (6) Den första professuren i omvårdnad
erhöll Astrid Norberg 1987 Den andra professuren i omvårdnad erhöll Vivian Wahlberg 1987 Den tredje professuren i omvårdnad erhöll Elisabeth Hamrin 1988

47 Kort historik (7) Den första professuren i sjukgymnastik
erhöll Karin Harms Ringdahl 1998 Den första professuren i arbetsterapi erhöll Lena Borell 2000

48 Lena Borell – lena.borell@ki.se Birte Bergling – birte.bergling@ki.se
Kontakt SFO-V Lena Borell – Birte Bergling –


Ladda ner ppt "Strategiska forskningsområdet vård (SFO-V) 2010 – 2015 – ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser