Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddsvärda träd i kulturlandskapet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddsvärda träd i kulturlandskapet"— Presentationens avskrift:

1 Skyddsvärda träd i kulturlandskapet
Anna Stenström Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2 Skyddsvärda träd - för naturvården
Mer än 1 meter i diameter eller Hålträd över 40 cm i diameter Gamla träd Träd med hotade arter

3 Varför är gamla, ihåliga träd viktiga?
Många arter kopplade Lång leveranstid! Vackra! Hotade idag Relativt stora populationer men bara 1-2% kvar England och Sverige har internationellt ansvar Många är i dåligt skick Åldersglapp

4 Träden är populära boplatser
Läderbagge Hyser många sällsynta arter rödlistade arter Varje träd har många olika miljöer Hål Solbelyst bark Fuktiga områden Död ved Grenar i kronan Stor fladdermus Ullhårig pälsblomfluga Lunglav

5 Leveranstider Bar mark – 5 minuter Vatten (dammar & våtmarker) – 2 år
Blommande buskar – 10+ år Gräsmark med naturvärden – 100+ år Gamla träd – 400+ år Grov död ved – 600+ år

6 Har vi en krissituation?
Bara ca 1-2% av de gamla träden kvar 1,3 – 2,0% dödlighet per år Dödligheten högre när de står igenväxta Generationsglapp, det tar lång tid att få nya gamla träd Internationellt ansvar

7 Var finns de idag? Alléer Hagmarker Lövängar Kyrkogårdar Parker
Gårdsplaner Tomtmark Vårdträd i tätortsmiljöer Inväxta i skog

8 Problem för de gamla träden?
Igenväxning och brist på skötsel Plantering (t.ex. gran) Exploatering Sjukdomar Gödsling och luftföroreningar Dålig beskärning Klimatförändringar

9 Vanligaste åtgärden- friställning
Tumregel Ta bort allt som växer under kronan och 5 meter utanför kronan Spara blommande buskar Börja med allt under kronan Börja därefter utifrån och in Arbeta över många år ca 5-10

10 Tätortsmiljöer Säkerhet kan vara ett problem
Flytta stig, eller stängsla in trädet Flytta parkeringsplats Grävning Använd död ved som stängsel Planera med hänsyn till gamla träd Hamling Information

11 Askskottsjuka 60% drabbade (2009) 76% drabbade (2011) Få döda Hamling?
Såga inte ned drabbade träd!

12 Främmande trädslag Lågt värde för naturvården Risk för smittspridning
OBS även vid inhemska trädslag odlade utomlands E-planta

13 Död ved, inte bara ett problem
Död ved skapar liv Många svampar och insekter är beroende av död ved Dessa är i sin tur föda åt t.ex. fåglar Död ved är en bristvara Död ved är vackert

14 Död ved är billigt Måste man ta bort de döda grenarna?
Ibland JA, de är en säkerhetsrisk Ibland NEJ, trädet står inte farligt till Skapa högstubbe, ibland snyggare och billigare än att ta ner hela trädet

15 Faunadepå Om man tar ner, träd eller grenar, levande som döda, gör dig inte av med dem utan samla dessa i en hög = faunadepå Lägg faunadepån på ett smidigt ställe för dig, där den inte är i vägen, gärna solbelyst Fyll på med grenar allt eftersom.

16 GROT-högar, bioenergi Den döda löv-veden lockar till sig insekter
Kör bort före slutet på april Täck med gran-GROT Lyft av översta lagret Kör bort snabbt (24h)

17 Efterträdare, framtidens gamla träd
Glöm inte nästa generation gamla träd! Det behövs 1000 ekplantor för att få en 1000-årig ek Spara Friställ Sköt om och vårda

18 Träd längs och i åar Skyddar mot erosion
Skuggar – positivt för många organismer Död ved i åar dämpar flödespulsen Död ved i åar skapar inte översvämningar (under 10% av tvärsnittsarean) Foto: Johan Kling

19 Sammanfattning Inventera först Behandla varje träd som en individ
Ta det lugnt! Planera noga Följ upp

20 Hur Länsstyrelsen arbetar med träd
Åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet Skydd Inventering Trädportalen Friställning Trädvårdsplaner för vissa skyddade områden Utbildning Information

21 Skyddsvärda, men skyddade?
Naturreservat, Natura 2000, biotopskydd, naturminne Kommunens planbestämmelser Generellt biotopskydd Kulturminneslagen Artskyddsförordningen Strandskydd

22 Inventering

23 Mest jätteträd i länet

24 Läs mer!


Ladda ner ppt "Skyddsvärda träd i kulturlandskapet"

Liknande presentationer


Google-annonser