Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun. Social investeringsfond i Norrköping 33,8 mkr (nu 6 ytterligare) Total politisk enighet Uppdrag till kommunstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun. Social investeringsfond i Norrköping 33,8 mkr (nu 6 ytterligare) Total politisk enighet Uppdrag till kommunstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun

2

3 Social investeringsfond i Norrköping 33,8 mkr (nu 6 ytterligare) Total politisk enighet Uppdrag till kommunstyrelsen kontor Ekonomidirektör sammankallande

4 Varför social investeringsfond?  Bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede,  användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader,  identifiera grupper med riskfaktorer.  Initiativ till ansökan till den sociala investeringsfonden kan tas av nämnder eller förvaltningar i Norrköpings kommun.

5  Effekten ska vara att kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga vinster görs.  Tvärsektorellt angreppssätt  Fokus på kostnad och uppföljning Effekter

6 Ekonomi  Användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader.  Genom årliga avskrivningar/utgiftsminskningar på de nämnder där kostnadsminskningen uppstår bygger man upp ett kapital som kan användas för ny investering.  En modell tas fram för beräkning av kostnadsminskningar.

7 Redovisning Fysiska investeringar  Investeringsbudget Avskrivningar --> Nytt investeringsutrymme Sociala investeringar  Öronmärkta resultat från driftbudget Lägre kostnader/finansiella mål --> Nytt öronmärkt resultat --> Nytt investeringsutrymme

8 Redovisning exempel  Fastighetsinventarie 10 mnkr, 10 år Linjär planenlig avskrivning  Social investering 10 mnkr, 5 år Minskad kostnad Finansiellt mål

9 Budget 2013-2016 mkr Egna skatteintäkter och utjämning6 3716 5636 7957 057 Finansnetto161210 Summa intäkter6 3876 5756 8057 067 Pensioner ”blandmodell”-30 Fysiska investeringar finansiellt-65 Sociciala investeringar återbetalning -2,5-1,7-4,2-3,9 Till verksamheterna6 289,56 573,36 705,86 968,1 Summa0000

10 Resultat och dokumentation  För varje investering ska det finnas en plan för löpande uppföljning. I den ska det framgå hur resultatet ska mätas och vid vilka tidpunkter redovisning ska ske.  Spridning till ett mer generellt genomförande om insatserna är lyckade.  Årligen göras en samlad uppföljning kopplad till det långsiktiga syftet att få ned arbetslösheten.  Allt annat lika !!!!!!!!!!

11 Vetenskapligt stöd  Stöd från ett vetenskapen vid hanteringen av ansökningarna.  Sveriges Kommuner och Landsting står för vetenskaplig medverkan från sitt nordiska forskarnätverk. Nätverket kan kompletteras med Norrköpings kommuns egna forskarkontakter.

12 Ansökans innehåll  Beskrivning av insatsens innehåll  Beskrivning av metod för insatsen  Målgrupp  Hur ska målgruppen identifieras  Vilka verksamheter är delaktiga  Kostnad för insatsen fördelat per år  Vilka effekter kommer insatsen att ge för de personer som ingår i målgruppen  När förväntas effekterna att inträffa  Hur ska effekterna mätas  På vilket sätt och i vilka verksamheter bidrar insatsen till att kostnaderna minskar

13 Skolfam  Riktade insatser till 23 familjehemsplacerade barn.  Syfte att barnen ska klara grundskolan med godkända betyg.  Metoden innehåller psykologiska och pedagogiska kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga samt matematik.  Kostnad 3,9 mkr

14 Alla barn i skolan  Förebyggande och främjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro.  Ett strukturerat arbetet efter tydliga rutiner för samtliga elever som av oklar anledning inte går i skolan.  Tidig kartläggning av orsaker till frånvaro och tidiga relevanta insatser. Syftet är att bryta negativa mönster och få tillbaka eleven till skolan permanent.  Kostnad 11,6 miljoner

15 Center för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsproblematik  Sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till och med 21 års ålder till målgruppen och deras familjer  Varje ungdom och ung vuxen ska kunna klara samspelet med sin normala omgivning.  Långsiktigt målsättning är att hela målgruppen ska få en fungerande skolgång, sysselsättning och fritid.  kostnad 11,7 miljoner.

16 Servicetrainee  30 personer företrädesvis från gruppen barnfamiljer med invandrarbakgrund anställs under ett års tid på en enhet inom den kommunala verksamheten  Mål 18 av deltagarna ska börja arbeta eller studera  Genererar även indirekta positiva effekter på barnen som ingår i familjen  Kostnad 4,6 miljoner

17 Utvecklingsarbetet tillsammans med SKL, fortsättningen av Modellområde. Fokus på utvärdering Fortsatt arbete:

18 http://www.norrkoping.se/organisation/pdf/mal- regler/riktlinjer/ekonomi/riktlinjer-social-investeringsfond.pdf

19


Ladda ner ppt "Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun. Social investeringsfond i Norrköping 33,8 mkr (nu 6 ytterligare) Total politisk enighet Uppdrag till kommunstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser