Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun"— Presentationens avskrift:

1 Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun

2

3 Social investeringsfond i Norrköping
33,8 mkr (nu 6 ytterligare) Total politisk enighet Uppdrag till kommunstyrelsen kontor Ekonomidirektör sammankallande 3

4 Varför social investeringsfond?
Bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede, användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader, identifiera grupper med riskfaktorer. Initiativ till ansökan till den sociala investeringsfonden kan tas av nämnder eller förvaltningar i Norrköpings kommun.

5 Effekter Effekten ska vara att kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga vinster görs. Tvärsektorellt angreppssätt Fokus på kostnad och uppföljning

6 Ekonomi Användas för investeringar i förebyggande arbete som på sikt ger minskade kommunala kostnader. Genom årliga avskrivningar/utgiftsminskningar på de nämnder där kostnadsminskningen uppstår bygger man upp ett kapital som kan användas för ny investering. En modell tas fram för beräkning av kostnadsminskningar.

7 Redovisning Fysiska investeringar Investeringsbudget
Avskrivningar --> Nytt investeringsutrymme Sociala investeringar Öronmärkta resultat från driftbudget Lägre kostnader/finansiella mål --> Nytt öronmärkt resultat --> Nytt investeringsutrymme

8 Redovisning exempel Fastighetsinventarie 10 mnkr, 10 år
Linjär planenlig avskrivning Social investering 10 mnkr, 5 år Minskad kostnad Finansiellt mål

9 Budget 2013-2016 mkr Egna skatteintäkter och utjämning 6 371 6 563
6 795 7 057 Finansnetto 16 12 10 Summa intäkter 6 387 6 575 6 805 7 067 Pensioner ”blandmodell” -30 Fysiska investeringar finansiellt -65 Sociciala investeringar återbetalning -2,5 -1,7 -4,2 -3,9 Till verksamheterna 6 289,5 6 573,3 6 705,8 6 968,1 Summa

10 Resultat och dokumentation
För varje investering ska det finnas en plan för löpande uppföljning. I den ska det framgå hur resultatet ska mätas och vid vilka tidpunkter redovisning ska ske. Spridning till ett mer generellt genomförande om insatserna är lyckade. Årligen göras en samlad uppföljning kopplad till det långsiktiga syftet att få ned arbetslösheten. Allt annat lika !!!!!!!!!!

11 Vetenskapligt stöd Stöd från ett vetenskapen vid hanteringen av ansökningarna. Sveriges Kommuner och Landsting står för vetenskaplig medverkan från sitt nordiska forskarnätverk. Nätverket kan kompletteras med Norrköpings kommuns egna forskarkontakter.

12 Ansökans innehåll Beskrivning av insatsens innehåll
Beskrivning av metod för insatsen Målgrupp Hur ska målgruppen identifieras Vilka verksamheter är delaktiga Kostnad för insatsen fördelat per år Vilka effekter kommer insatsen att ge för de personer som ingår i målgruppen När förväntas effekterna att inträffa Hur ska effekterna mätas På vilket sätt och i vilka verksamheter bidrar insatsen till att kostnaderna minskar

13 Skolfam Riktade insatser till 23 familjehemsplacerade barn.
Syfte att barnen ska klara grundskolan med godkända betyg. Metoden innehåller psykologiska och pedagogiska kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga samt matematik. Kostnad 3,9 mkr

14 Alla barn i skolan Förebyggande och främjande insatser gällande skolplikt och skolfrånvaro. Ett strukturerat arbetet efter tydliga rutiner för samtliga elever som av oklar anledning inte går i skolan. Tidig kartläggning av orsaker till frånvaro och tidiga relevanta insatser. Syftet är att bryta negativa mönster och få tillbaka eleven till skolan permanent. Kostnad 11,6 miljoner

15 Center för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsproblematik
Sammanhållande stöd från 13 års ålder upp till och med 21 års ålder till målgruppen och deras familjer Varje ungdom och ung vuxen ska kunna klara samspelet med sin normala omgivning. Långsiktigt målsättning är att hela målgruppen ska få en fungerande skolgång, sysselsättning och fritid. kostnad 11,7 miljoner.

16 Servicetrainee 30 personer företrädesvis från gruppen barnfamiljer med invandrarbakgrund anställs under ett års tid på en enhet inom den kommunala verksamheten Mål 18 av deltagarna ska börja arbeta eller studera Genererar även indirekta positiva effekter på barnen som ingår i familjen Kostnad 4,6 miljoner

17 Fortsatt arbete: Utvecklingsarbetet tillsammans med SKL, fortsättningen av Modellområde. Fokus på utvärdering

18

19


Ladda ner ppt "Socialinvesteringsfond Norrköpings kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser