Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

080125Task analysis, GOMS & HTA1 Att läsa: John, Bonnie E. (2003) Information Processing and Skilled Behavior. Kapitel 4 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "080125Task analysis, GOMS & HTA1 Att läsa: John, Bonnie E. (2003) Information Processing and Skilled Behavior. Kapitel 4 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models,"— Presentationens avskrift:

1 080125Task analysis, GOMS & HTA1 Att läsa: John, Bonnie E. (2003) Information Processing and Skilled Behavior. Kapitel 4 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models, Theories, and Frameworks. San Fransisco: Kaufmann. Shepherd, Andrew (1998). HTA as a framework for task analysis, Ergonomics, 41, 1537-1552.

2 080125Task analysis, GOMS & HTA2 Översikt Vad är Task analysis (TA)? Varför behövs TA? Vilka metoder stödjer TA? Praktiska resultat från TA

3 080125Task analysis, GOMS & HTA3 Analysexempel 1. Städa köket 2. Städa sovrummet 3. Städa badrummet 4. Städa vardagsrummet 1.1 Damma hyllor mm plan 0: gör 1-2-3-4. Valfri ordning 1.2 Rengör golvet 0. Storstäda hemmet plan 1: gör 1.1 och 1.2 …

4 080125Task analysis, GOMS & HTA4 Analysexempel 1.2.1. Ta fram dammsugaren 1.2.2. Anslut dammsugaren 1.2.3. Ta fram skurtrasan 1.2.4. Ta fram skurhink 1.2.2.1 Byt påse plan 1.2: gör 1.2.1-1.2.2. Om behov finns gör 1.2.3-1.2.4 1.1.2.2 Kasta gam- mal påse plan 1.1.2: gör 1.1.2.1 och 1.1.2.2 1.2. Rengör golvet

5 080125Task analysis, GOMS & HTA5 Vad är TA? Handlar om hur människor presterar/agerar när de interagerar med olika typer av system Kan användas för att hitta orsaker till problem, och för att åtgärda problemen Organiserar information om ett system

6 080125Task analysis, GOMS & HTA6 Motiv till TA Definiera och ringa in problem Systematiskt insamlande av probleminformation Organisera insamlad information Modellera delprocesser för att hitta felkällor Skapa hypoteser för hur man ska lösa problem Hantera handlingar i ett sammanhang snarare än att titta på enstaka, begränsade handlingar Alla möjligheter att göra förutsägelser välkomnas

7 080125Task analysis, GOMS & HTA7 Arbetsgång, TA Datainsamling –Manualer, instruktioner –Observation, intervju –Iterativt Beskrivning –Metoden används, uppgiften beskrivs Analys

8 080125Task analysis, GOMS & HTA8 Vilka analystekniker finns? En lång rad tekniker finns nämnda i litteraturen, vi ska ta upp följande: HTA KLM CMN-GOMS CPM-GOMS

9 080125Task analysis, GOMS & HTA9 Hierarkisk TA (HTA) Utvecklat av John Annett & Kieth Duncan 1967 och framåt Från linjearbete till systemövervakning Tar hänsyn till sammanhanget Komplexa uppgifter Flexibel metod

10 080125Task analysis, GOMS & HTA10 HTA: Mål och operationer Mål –Det mål man vill uppnå och beskriva –Uttrycks i form av verb-substantiv, t.ex. boka klassrum, städa köket, övervaka kraftverket Operationer –det en människa gör för att få systemet att komma närmare målet, delas upp i: input action feedback

11 080125Task analysis, GOMS & HTA11 HTA: Två sätt att analysera Human-task interaction –Operationer granskas med avseende på Input - vad behövs? Action - klarar man att utföra det som behövs? Feedback - verkar vi vara på rätt väg? Redescription - omskrivning/förfining –när analysen av interaktion mellan människa och uppgift är svår att utföra –består i att mål delas upp i delmål och en ”plan”

12 080125Task analysis, GOMS & HTA12 HTA: Olika typer av planer Bestämda sekvenser Händelseinitierade (cued) Villkorligt bestämda sekvenser (gör 1 endast om …) Val (gör 1 eller 2) Cykler (gör 1-n upprepade gånger) Tidsdelade (parallella) Godtyckliga

13 080125Task analysis, GOMS & HTA13 HTA: När ska man sluta? P x C-regeln –P = sannolikheten att något utförs fel –C = kostnaden av felaktigt utförande när omskrivning inte är meningsfullt längre (operationsnivå)

14 080125Task analysis, GOMS & HTA14 HTA: Hur dokumentera? Vad behövs? Diagram Kompletterande tabeller Planer Stoppkriterier Data att utgå ifrån

15 080125Task analysis, GOMS & HTA15 HTA: Hur används resultatet? Dokumenterar en aktivitet Ett sätt att identifiera problem Kan ligga till grund för utbildning Kan ligga till grund för användar- handledning Utgångspunkt för vidare analys, t.ex. Cognitive Walkthrough

16 080125Task analysis, GOMS & HTA16 Fördelar med HTA Flexibelt Fungerar på alla typer av aktiviteter Fungerar för olika abstraktionsnivåer Kan kombineras med andra analys- metoder, ett komplement Grafisk presentation är överskådlig

17 080125Task analysis, GOMS & HTA17 Nackdelar med HTA Diagram kan bli stora och svårritade I en noggrann kartläggning blir det många diagram Stoppkriteriet kan vara svårt att bestämma konkret och exakt

18 080125Task analysis, GOMS & HTA18 1.Identifiera nästa mål som ska undersökas 5. Undersök interaktionen Påbörja analysen Avsluta analysen, gå vidare med omdesign och utvärdering 8. Försök skriva om målet 9. Sök hjälp eller kolla begränsningarna nej Omskrivn. gick ej bra Ingen acceptabel hypotes har hittats Finns det fler mål som ska undersökas? Omskrivn. gick bra 7. Dokumentera hypotesen och avbryt analysen för målet/del- målet En eller flera hypoteser som löser problemet har identifierats ja 6. Bedöm kostnaden för hypotesen Målet kan inte nås på ett acceptabelt sätt 4. Vidare omskrivningar behövs ej Målet bedöms kunna nås En acceptabel hypotes har valts 2. Utforska begränsningar 3. Bedöm om målet kan nås på ett acceptabelt sätt under rådande omständigheter Begränsningar kan omprövas

19 080125Task analysis, GOMS & HTA19 Kännetecken för GOMS Kombinerar kognitiva aspekter med analys av aktuell uppgift (task) Resulterar i kvantitativa förutsägelser om tidsåtgång Kvalitativt kan GOMS ge förklaringar till dessa förutsägelser

20 080125Task analysis, GOMS & HTA20 Restriktioner för GOMS- användning Procedurkunskap, ”how-to-do-it” Passar att användas för rutinarbete, ”skilled behavior” Den som analyserar måste ha tillgång till en lista med uppgifter (tasks) eller mål, vilka måste samlas in på annat sätt

21 080125Task analysis, GOMS & HTA21 GOMS-terminologi Goals - De mål användaren har Operators - de medel användaren har att nå målen, låg nivå Methods - sekvenser av delmål och operatorer Selection rules - de personliga regler som användare går efter när de väljer metoder, om det finns flera att välja bland

22 080125Task analysis, GOMS & HTA22 GOMS - Exempel Mål: Redigera en artikel Operatorer –Använd piltangenterna –Använd musen –Använd övriga tangenter Metod: Ta bort text (delmål) –Positionera: 1) med pil 2) med mus –Markera: 1) dubbelklicka 2) dra med musen –Ta bort (och skriv in): 1) börja skriva direkt 2) tryck delete skriv sedan in ny text Selection rules: om nära använd pil osv.

23 080125Task analysis, GOMS & HTA23 Keystroke Level Model - KLM Den enklaste bland GOMS-teknikerna, seriell modell Utgår från en redan specificerad metod, medan andra GOMS-tekniker förutsäger metoden Använder tidsuppskattningar av knapptryckningar för att beräkna sammanlagd tid för en viss metod, antingen uppskattningar man hittar i tidigare studier eller egna mätningar Kvantitativt ger metoden den sammanlagda tiden för metoden Kvalitativt kan man t ex se mönster i interaktionen som kanske kan förkortas eller förenklas

24 080125Task analysis, GOMS & HTA24 KLM - formeln K + P + H + D + M + R Där –K = tangenttryckning –P = att peka –H = att placera händerna –D = rita ett streck –M = att förbereda sig mentalt –R = systemets svarstid

25 080125Task analysis, GOMS & HTA25 CMN-GOMS Här står CMN för Card, Moran & Newell som var de som introducerade GOMS i MDI-sammanhang i början av 80-talet Utgår ifrån att operatorer utförs strikt sekvensiellt ”Bredden-först” till dess önskad detaljnivå är nådd, t ex till knapptryckningsnivå

26 080125Task analysis, GOMS & HTA26 CPM-GOMS CPM står för Cognitive Perceptual Motor, men kopplas också till Critical Path Method, se exempel Baseras på MHP, dvs. Model Human Processor som förutsätter parallellt processande Utgår ifrån operatorer i likhet med CMN- GOMS, dessa uttrycks sedan i form av MHP- operatorer

27 080125Task analysis, GOMS & HTA27

28 080125Task analysis, GOMS & HTA28 Exempel - telefonist CPM-GOMS inför eventuellt byte av system för telefonister, man ville se om det nya systemet kunde effektivisera arbetet för telefonisterna Säljaren av systemet redovisade siffror på effektivare skärmuppdateringar, färre knapptryckningar osv. Utvärderingen gick ut på att analysera om det nya systemet kunde spara tid för telefonisterna, i så fall kunde stora pengar sparas. Resultatet visade att effektiviseringen låg på den tid där telefonisten pratade med kunden, däremot låg extra knapptryckningar strax efter avslutat samtal

29 080125Task analysis, GOMS & HTA29

30 080125Task analysis, GOMS & HTA30 Sammanfattning TA - fokus på uppgifter/handlingar HTA - komplexa uppgifter, i sammanhang –Hittar problem –Idéer för omdesign –Systematisk genomgång av system KLM - knapptryckningsnivå GOMS - relativt okomplicerade uppgifter, men kan omfatta mer än bara knapptryckningar –Bra för att jämföra system –Passar då tidsbesparingar står i fokus


Ladda ner ppt "080125Task analysis, GOMS & HTA1 Att läsa: John, Bonnie E. (2003) Information Processing and Skilled Behavior. Kapitel 4 i John M. Carroll (Ed.), HCI Models,"

Liknande presentationer


Google-annonser