Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är Respons alkoholrådgivning?. Vilka klienter har vi? 200 klienter i rådgivning/behandling 500 besök 25-30 Nybesök 77 män och 52 kvinnor med alk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är Respons alkoholrådgivning?. Vilka klienter har vi? 200 klienter i rådgivning/behandling 500 besök 25-30 Nybesök 77 män och 52 kvinnor med alk."— Presentationens avskrift:

1 Vad är Respons alkoholrådgivning?

2 Vilka klienter har vi? 200 klienter i rådgivning/behandling 500 besök 25-30 Nybesök 77 män och 52 kvinnor med alk. problem varav 1/3 med hemmavarande barn 25 anhöriga(5/20) och 46(7/39) ”vuxna barn” 25 % är 20 – 30 år 77 barn 0-18 år

3 Respons klienter med missbruk Genomsnittsålder 43 år (21-66) 40 % kvinnor och 60 % män 91% arbetar 65% har högskoleutbildning 70% lever i en relation Debut ålder 14 år (6-21) Regelbunden konsumtion 3 ggr/v 29 år Regelbunden berusning 2 ggr/v 28 år Upplevt problem m alkohol 10 år (1 – 30) Alkoholkonsumtion sista året 444g/v eller 7 fl vin

4 95 % uppfyller DSM kriterierna på beroende(5 av 7) 73 % har aldrig tidigare sökt hjälp 64% har någon gång prövat narkotika 23 % senaste året (cannabis, amfetamin) 36 % vill sluta helt med alkohol 41 % vill minska och få kontroll 23 % vet inte eller har annat mål

5 Vad gör vi? Rådgivning/kort intervention 1-4 samtal Krissamtal 4-12 samtal Individuella processorienterade samtal Par och familj samtal Anhörig och ”vuxna barn” grupp Återfallspreventivt program (AHA) Barnteam

6 Hur går det? Målbild 2013 ska göra att: Brukarna upplever nytta med våra tjänster Alla enheter har mål kring prestation och resultat som mäts och följs upp Våra kunskaper skapar bästa möjliga resursutnyttjande och ligger till grund för styrning och beslut som gynnar våra målgrupper. Jag upplever att jag har fått det bättre! Vi vet att du har fått det bättre! Vår kunskap förändrar!

7 Verksamhetsidé Respons alkoholrådgivning bedriver rådgivning, stöd och psykosocial samtalsbehandling inriktad på riskbruk, missbruk och beroende av alkohol. Boende i Göteborg med alkoholproblem får individuellt anpassad hjälp att förändra sina alkoholvanor. Anhöriga får hjälp med konsekvenserna av alkoholproblem i familjen till en förbättrad social och psykisk funktionsförmåga. Det sker i respektfulla samtal med tillit till individens förmåga att finna lösningar på sina problem och genom att understödja de läkande krafterna i vars och ens situation och sociala sammanhang. Övergripande mål: Brukarnas livssituation skall förbättras i och med kontakten med Respons. Respons skall vara känd som en verksamhet där man får god hjälp med sina alkoholproblem Barn, vars föräldrar är klienter på Respons skall uppmärk- sammas utifrån hur de berörs av alkoholproblemet i familjen och få rätt stöd och hjälp Att ge råd, stöd och behandlingssamtal Delmål: Brukarna skall minska sin alkoholkonsumtion och få förbättrad social situation och psykisk hälsa. Delmål: Anhöriga som vänder sig till Respons för att få hjälp skall få förbättrad social situation och hälsa. Respons uppdrag och uppföljning Målgrupp Göteborgare med alkoholproblem och deras anhöriga. Personer med riskbruk och missbruk av alkohol samt alkohol- beroende med social förankring utan allvarlig psykisk sjukdom. Anhöriga inkluderar barn samt ”vuxna barn”. Att informera om riskerna med alkohol och hur man får hjälp Bakgrundsdata/mått Förfrågningar Antal hjälpsökande Andel män/kvinnor Klientkategorier Från DOK ……? Resursmått Ekonomi Medarbetare Kompetens Lokaler NMI Processmått/aktivitetsmått Antal besök Antal nybesök Antal påbörjade behandl Antal återbud Antal avbokade Antal informationsinsatser Resultatmått Antal avslut, antal oplanerade avslut Antal fullföljda behandlingar efter tid Antal besök per avslutad klient Antal genomförda besök per handläggare Måluppfyllelse i förhållande till budget (produktivitet) Klientens värdering av hjälpen (NKI) Förändring av alkoholkonsumtion Effektmått Från IKM DOK Relationer Alkohol o droger Fys. o psyk. hälsa Upplevelse av förändring Upplevelse av hjälp Effekter av våra Insatser Brukar- nytta Målbild 2013 Förutsättningar / resurser

8 Anhöriga/Vuxna barn Vad är problemet? Tillitsbrist Relationsproblem Höga prestationskrav Kontrollbehov Dålig självkänsla Andras behov är viktigare Skam och skuld

9 Ett professionellt förhållningssätt: -Att så långt möjligt ha en vetenskapligt och professionellt förankrad uppfattning om orsakerna till och lämpliga insatser för klientens/brukarens problem eller behov. -Att beakta klientens/brukarens egen uppfattning om orsakerna till och möjliga vägar ur sina problem eller behov. -Att så långt möjligt välja och föreslå insatser som är ”evidensbaserade”. -Att så långt möjligt ta ansvar för och följa upp insatsernas effekter på klientens/brukarens livssituation. Copyright: Lars Oscarsson 2009

10 Exempel: Evidensbaserat klientarbete i praktiken Utgångspunkt EBM/P & Professionellt förhållningssätt Copyright: Lars Oscarsson 2009 Exempel: Evidensbaserat klientarbete i praktiken Utgångspunkt EBM/P & Professionellt förhållningssätt Copyright: Lars Oscarsson 2009 Jämför med Vad är problemet? Precisera problemet Sök externt stöd för insats Professionella erfarenheter Integrera steg 1 - 4 Din resp. klientens uppfattning BaslinjeGranska kritiskt!Klientens värderingar & förväntningar Problem- och insatshypotes Dokumentera! Utvärdera! Framgångs- kriterier jfr. T1 Genomför insatsen Följ upp framgångskrite- rierna T1 T2 T1 ….. TID 12345 6789

11 Behandlingsform D - Egna problem och Anhöriga/Vuxna barnD - Egna problem och Anhöriga/Vuxna barn D1. Påbörjad/erhållen behandlingD1. Påbörjad/erhållen behandling 1. Egna problem:Individuell behandling1. Egna problem:Individuell behandling 2. Egna problem:AHA-programmet2. Egna problem:AHA-programmet 3. Egna problem:Parbehandling3. Egna problem:Parbehandling 4. Anhörig: Individuell behandling4. Anhörig: Individuell behandling 5. Anhörig:Gruppbehandling5. Anhörig:Gruppbehandling 6. Anhörig:Parbehandling6. Anhörig:Parbehandling 7. Vuxet barn:Individuell behandling7. Vuxet barn:Individuell behandling 8. Vuxet barn:Gruppbehandling8. Vuxet barn:Gruppbehandling 9. Vuxet barn:Parbehandling9. Vuxet barn:Parbehandling 10. Annan behandling – vad?10. Annan behandling – vad?

12 Relationer 1 D Relationer 1 D1. Vilken har din huvudsakliga levnadsform varit? *______________ a. Senaste 6 månaderna? (välj från alternativruta 1):___________ b. Senaste 30 dagarna? (välj från alternativruta 2):_____________ D2. Om annan levnadsform de senaste 30 dagarna, vilken? *:________ D3. Hur många egna barn över 18 år har du?*_________________ D4. Hur många barn under 18 år har du? *:___________ D5. Hur många egna barn har du kontakt med?:_______________ D6. Väntar du barn?:__________ 0 = Nej 1 = Ja

13 a Hur många finns totalt? b Hur många är ett stöd för dig? c Hur många har du haft allvarliga konflikter med under de senaste 6 månaderna? d Hur många har haft missbruksproblem de senaste 6 månaderna? 1.Föräldrar 2. Syskon 3. Partner 5. Barn/styvbarn 6. Annan släkting 7. Nära vänner Nuvarande relationer

14 a Hur många har funnits totalt? b Hur många har varit ett stöd för dig? c Hur många har du haft allvarliga konflikter med någon gång? d Hur många har haft missbruks- problem? 1. Föräldrar 2. Syskon 3. Partner 4. Barn/styvbarn 5. Annan släkting 6. Nära vänner Relationer totalt i livet

15 F Relationer 3 F1. Har någon närstående utsatt dig för våld. hot eller övergrepp under de senaste 6 månaderna?:____ 0 = Nej 1 = Ja F2. Har du utsatt någon närstående för våld, hot eller övergrepp under de senaste 6 månaderna?:____ 0 = Nej 1 = Ja F3. Hur oroad har du varit av dina relationer under de senaste 30 dagarna?:________ 1 = Inte alls 4 = Mycket 2 = Lite 5 = Väldigt mycket 3 = Ganska F4. Är det något du skulle vilja förändra när det gäller dina relationer?:______ 0 = Nej 1 = Ja F5. Om ja, vad är det viktigaste att förändra i så fall när det gäller dina relationer ? _______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ F6. Behöver du stöd eller hjälp med det (dina relationer)?:______ 0 = Nej 1 = Ja

16 G– Uppväxtmiljö G1. Förekom det missbruk i din uppväxtmiljö?:________ 0 = Nej 1 = Ja G2. Förekom det psykiska problem i din uppväxtmiljö?:________ 0 = Nej 1 = Ja G3. Förekom det misshandel/våld i din uppväxtmiljö?:__________ 0 = Nej 1 = Ja G4. Förekom det andra allvarliga problem i din uppväxtmiljö?:__________ 0 = Nej 1 = Ja G5. Om andra allvarliga problem, vad? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________

17 H – Alkohol och andra droger H1 Hur oroad har du varit under de senaste 30 dagarna över problem i ditt hem/din familj med alkohol?_______narkotika?________ narkotikaklassade läkemedel?_____ Alternativruta 1 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = Ganska 4 = Mycket 5 = Väldigt mycket H 2 Hur oroad är du över din egen alkoholkonsumtion?_____ Alternativruta 1 H 3. Är det något du skulle vilja förändra i ditt eget förhållningssätt till alkohol/drogproblemen i ditt hem/din familj?: ____ 0 = Nej 1 = Ja H 4. Om ja, vad är det viktigaste att förändra i så fall? ____________________________________________________________________________________________________________________________

18 i – Hälsa i1 Hur mycket har alkohol/drogproblemen i ditt hem/familj påverkat din hälsa?________ 1 = Inte alls 4 = Mycket 2 = Lite 5 = Väldigt mycket 3 = Ganska J Fysisk hälsa J1. Har du under de senaste 6 månaderna haft något/några allvarliga problem med din fysiska hälsa? *:_______ 0 = Nej 1 = Ja J2. Hur oroad har du varit av din fysiska hälsa under de senaste 30 dagarna?:______ 1 = Inte alls 4 = Mycket 2 = Lite 5 = Väldigt mycket 3 = Ganska

19 K - Psykisk hälsa 1 K1. Har du eller har du haft något/några av följande psykiska problem?: K1. Har du eller har du haft något/några av följande psykiska problem?: 1 = Ja 0 = Nej 1 = Ja 0 = Nej a Någonsin b. Hur gammal var du första gången? c Senaste 6månaderna a Någonsin b. Hur gammal var du första gången? c Senaste 6månaderna 1. Sömnstörningar 1. Sömnstörningar 2. Sociala fobier 2. Sociala fobier 3. Allvarlig Depression 3. Allvarlig Depression 4. Allvarlig ångest eller allvarliga spänningstillstånd? 4. Allvarlig ångest eller allvarliga spänningstillstånd? 5. Svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera dig 5. Svårigheter att förstå, minnas eller koncentrera dig 6. Hallucinationer 6. Hallucinationer 7. Ätstörningar 7. Ätstörningar 8. Stora svårigheter att kontrollera våldsamt beteende 8. Stora svårigheter att kontrollera våldsamt beteende 9. Alllvarliga självmordstankar 9. Alllvarliga självmordstankar 10.Självskadebeteende 10.Självskadebeteende 11. Svårigheter att kontrollera eget beteende i samband med spel 11. Svårigheter att kontrollera eget beteende i samband med spel 12. Tvångstankar/tvångshandlingar13.Något annat 12. Tvångstankar/tvångshandlingar13.Något annat K2. Om något annat (psykiskt problem), vad?:________________________________ K2. Om något annat (psykiskt problem), vad?:________________________________

20 Psykisk hälsa fortsättning L3. Har du problem med din självkänsla? 1 = Inte alls 4 = Mycket 2 = Lite 5 = Väldigt mycket 3 = Ganska L4 Självmordsförsök Svarsalternativ: 0=Nej1=Ja a Någonsin b Hur gammal var c Senaste 6 d Antal gånger a Någonsin b Hur gammal var c Senaste 6 d Antal gånger du första gången? månaderna du första gången? månaderna Har du gjort några självmordsförsök? ----- --------- ------- -------- M- Psykisk hälsa 2 M1. Har du ordinerats läkemedel för psykiska problem? a.Totalt i livet? B De senaste 30 dagarna? C Vilket/vilka preparat 1.Oro, sömnstörning 2. Depression 3. Annat psykiskt problem

21 M2. Har du tidigare vårdats inom psykiatrin? a Någonsin b Ålder 1:a tillfället c Vård senaste a Någonsin b Ålder 1:a tillfället c Vård senaste 6 mån. 1.Frivillig psykiatrisk 1.Frivillig psykiatrisk öppenvård/dagvård öppenvård/dagvård 2. Frivillig psykiatrisk dygnsvård 3. Tvångsvårdats enligt LSPV/LPT M - Psykisk hälsa 3 M1. Hur oroad har du varit av din psykiska hälsa under de senaste 30 dagarna?:_____ 1 = Inte alls 4 = Mycket 2 = Lite5 = Väldigt mycket 3 = Ganska M2. Är det något som rör din psykiska hälsa du skulle vilja förändra?:_______ 0 = Nej 1 = Ja M3. Om ja (att förändra din psykiska hälsa), vad är det viktigaste att förändra?:____________________________________________________________ ___________________________________________________________________ M4. Om ja (att förändra din psykiska hälsa), behöver du stöd eller hjälp med det ?:____ 0 = Nej 1 = Ja

22 N Myndighets- och vårdkontakter N1 Har du under de senaste 6 månaderna haft regelbunden kontakt med någon organisation eller myndighet kring den problematik du söker hjälp för på den här enheten? 0= Nej 1= Ja __________ N2 Om ja, vilken/vilka organisation/myndighet?______________________________ O Förväntningar O1 Vad har du för förväntningar på den här kontakten/vistelsen? _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ O2. Godkänner du att bli kontaktad efter behandlingstidens slut?___ 0=Nej 1=Ja Kommentarer till intervjusituationen M 1. Talförståelse *:_________________ 1 = Svenska som hemspråk 3 = Viss talförståelse 2 = God talförståelse 4 = Använt tolk vid intervjusituationen M 2 Viktig information som inte framkommer i formuläret och som har betydelse för behandlingen (bakgrund, speciella förhållanden osv ) _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

23 IKM DOK 2011Avslutning Utskrivning Respons Anhörig/Vuxet barn Respons D - Egna problem och Anhöriga/Vuxna barn D - Egna problem och Anhöriga/Vuxna barn D1. Påbörjad/erhållen behandling D1. Påbörjad/erhållen behandling 1. Egna problem:Individuell behandling 1. Egna problem:Individuell behandling 2. Egna problem:AHA-programmet 2. Egna problem:AHA-programmet 3. Egna problem:Parbehandling 3. Egna problem:Parbehandling 4. Anhörig: Individuell behandling 4. Anhörig: Individuell behandling 5. Anhörig:Gruppbehandling 5. Anhörig:Gruppbehandling 6. Anhörig:Parbehandling 6. Anhörig:Parbehandling 7. Vuxet barn:Individuell behandling 7. Vuxet barn:Individuell behandling 8. Vuxet barn:Gruppbehandling 8. Vuxet barn:Gruppbehandling 9. Vuxet barn:Parbehandling 9. Vuxet barn:Parbehandling 10. Annan behandling – vad? 10. Annan behandling – vad?

24 C - Relationer C Relationer 1 C1. Vilken har din huvudsakliga levnadsform varit senate 30 dagarna? *______________ C2. Om annan levnadsform de senaste 30 dagarna, vilken? *:________ C3. Hur många barn du kontakt med?:_______________ C4. Har du fått barn under inskrivningsperioden/Väntar du barn?:__________ 0 = Nej 1 = Ja

25 a Hur många finns totalt? b Hur många är ett stöd för dig? c Hur många har du haft allvarliga konflikter med under de senaste 6 månaderna? 1.Föräldrar 2. Syskon 3. Partner 5. Barn/styvbarn 6. Annan släkting 7. Nära vänner C Relationer vid utskrivning

26 Relationer fortsättning C6. Hur oroad har du varit över dina relationer de senaste 30 dagarna?: 1 = Inte alls 4 = Mycket 2 = Lite 5 = Väldigt mycket 3 = Ganska C7. Hur mycket stöd/hjälp av vår enhet har du fått med dina relationer? Alternativruta 1 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = Ganska 4 = Mycket 5 = Väldigt mycket a. Enligt Ip (välj från alternativruta 1):______ b. Enligt Intervjuaren (välj från alternativruta 1):____________

27 Relationer fortsättning C8. Har dina relationer förändrats sedan du påbörjade behandlingen? a Enligt Ip b Enligt intervjuaren -2 = Mycket sämre--2 = Mycket sämre -1 = Sämre-1 = Sämre 0 = Ingen förändring0 = Ingen förändring 1 = Bättre1 = Bättre 2 = Mycket bättre2 = Mycket bättre 1.Förändring _______ ________ C9. Vad har förändrats när det gäller dina relationer?:___________________________

28 D – Alkohol och andra droger D1 Hur oroad har du varit under de senaste 30 dagarna över problem i ditt hem/din familj med alkohol?_______narkotika?________ narkotikaklassade läkemedel?_____ Alternativruta 1 1 = Inte alls 2 = Lite 3 = Ganska 4 = Mycket 5 = Väldigt mycket D2 Hur oroad är du över din egen alkoholkonsumtion?_____ Alternativruta 1 D3. Hur mycket stöd/hjälp har du fått av vår enhet med… a Enligt Ip b Enligt intervjuaren 1=Inte alls 2= Lite 3= Ganska mycket3= Ganska mycket 4=Mycket 4=Mycket5=Väldigt mycket problem i ditt hem/din familj med alkohol?_______ __________ narkotika?________ __________ narkotikaklassade läkemedel?__________________ Vad harförändrats i ditt eget förhållningssätt till alkohol/drogproblemen i ditt hem/din familj?: D4 Vad har förändrats i ditt eget förhållningssätt till alkohol/drogproblemen i ditt hem/din familj?: __________________________ D5. Vad har förändrats när det gäller bruket av alkohol i ditt hem/din familj?:________________________

29 Fortsättning: fysisk hälsa, psykisk hälsa  Frågor från DOK In följs upp på motsvarande sätt

30 G Insatser G 1 Behandlingssamtal* G2 Manualbaserade behandlingssamtal G3 Om manualbaserade samtal - vilken metod/program a Vid enheten 0 = Nej 1 = Ja B Antal1 = 1-5 ggr 2 = 6-20 ggr 3 = 21-50 ggr 4 = 51-100 5 = 101 eller fler C I samarbeteB Antal1 = 1-5 ggr 2 = 6-20 ggr 3 = 21-50 ggr 4 = 51-100 5 = 101 eller fler 1. Individuella 2. Par 3. Grupp 4. Familj 5. Nätverk

31 H - Myndighets- och vårdkontakterI I-Öppna frågor J - Kommentarer till intervjusituationen H1. Har du under behandlingstiden haft regelbunden kontakt med någon organisation eller myndighet kring den problematik du sökt hjälp för på den här enheten?:______ 0 = Nej 1 = JaI1. Hur har du upplevt behandlingstiden? Vad har varit bra? Vad har varit dåligt?:__________________________ I2. Har du fått den hjälp/det stöd du önskat av vår enhet? :______________ I3. Nämn något du upplevt som betydelsefullt när det gäller förändring av din livssituation sedan inskrivningen.:________________________ J1. Viktig information som inte framkommer iformuläret i övrigt och som har betydelseför behandlingen:*:__________________________________

32 Exempel: Evidensbaserat klientarbete i praktiken Utgångspunkt EBM/P & Professionellt förhållningssätt Copyright: Lars Oscarsson 2009 Exempel: Evidensbaserat klientarbete i praktiken Utgångspunkt EBM/P & Professionellt förhållningssätt Copyright: Lars Oscarsson 2009 Jämför med Vad är problemet? Precisera problemet Sök externt stöd för insats Professionella erfarenheter Integrera steg 1 - 4 Din resp. klientens uppfattning BaslinjeGranska kritiskt!Klientens värderingar & förväntningar Problem- och insatshypotes Dokumentera! Utvärdera! Framgångs- kriterier jfr. T1 Genomför insatsen Följ upp framgångskrite- rierna T1 T2 T1 ….. TID 12345 6789


Ladda ner ppt "Vad är Respons alkoholrådgivning?. Vilka klienter har vi? 200 klienter i rådgivning/behandling 500 besök 25-30 Nybesök 77 män och 52 kvinnor med alk."

Liknande presentationer


Google-annonser