Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöstraffrättens grunder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöstraffrättens grunder"— Presentationens avskrift:

1 Miljöstraffrättens grunder
Föreläsning i MILJÖSTRAFFRÄTT T 4; Jan Darpö

2 Har du hört om… Damen med stekpannan..? Shell-målet..?
Vargskytten på väg till fängelset..?

3 Vad är miljörätt? ”Alla de rättsregler som påverkar människans förhållande till den yttre miljön”…

4 ”Tre generationer” 1) Från politi- och grannelagsrätt, 2) …över modern skyddslagstiftning 3) …till integrerad miljörätt FÖRVALTNINGSRÄTT; Tillstånd, tillsyn; förelägganden, vite m.m. CIVILRÄTT; skadestånd, enskild talan (32 kap. MB), regress (10 kap.), o mera..? ”STRAFFRÄTT”; MSA (30 kap. MB), straff o förverkande (29 kap. MB), företagsbot (36:7-10a BrB)

5 Miljörättsliga principer
Försiktighetsprincipen (”føre var-prinsippet”) Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Substitutionsprincipen Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP)

6 Olika verksamheter, stort och ”smått”

7 Naturvård och artskydd (7-8 kap.)

8 14-15 kap.: Kemikalier och avfall

9 Prövningsorganisationen
Högsta domstolen pt Miljööverdomstolen (pt) Miljödomstolen (5 st) Länsstyrelsen/MPD (21 st) Kommuner (290 st)

10 Det ”typiska” miljömålet
Framtida ge-nerationer Miljöorg. Allmänhet Myndigheter Berörda

11 Miljösanktionsavgifter (MSA) (30 kap.)
Tillsynsmyndigheten beslutar, överklagas till miljödomstol Förutsättningarna anges i 30:1 och listas i bilaga till F (1998:950): Påbörjar T-verksamhet, bryter villkor, åsidosätter andra bestämmelser Objektivt ansvar med undantag (30:2 oskäligt; sjukdom, ej förutsedd omständighet, gjort för att undvika, straff) 1.000 kr – 1 Mkr (~ )

12 Miljöbrott - Allmänt Straffreglerna förutsätter överlag inte negativ effekt i naturen, praktisk beaktansvärd risk, typisk (abstrakt) risk MB:s kravregler inte straffsanktionerade i sig, först när de är preciserade genom myndighetens påbud - förprövningsplikt, villkor, vissa föreskrifter och förbud Vitesförbudet i 29:11:3, dock olika tidpunkter och olika personer

13 Miljöbrott (uppsåt/oakt) 29 kap. 1 § MB
1 p: …orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra…skadlig förorening…inte ringa 2 p: …förvarar eller bortskaffar avfall eller ämne…skadlig förorening 3 p: Orsakar betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning GROVT MILJÖBROTT (29:1 2 st): varaktig skada av stor omfattning…medvetet risktagande/försummelse…allvarligt slag

14 Artskyddsbrott (uppsåt/oakt) 29 kap. 2 b § MB
Dödar, skadar, fångar, stör…djur, ägg, viloplats…8:1…föreskrift …växt…8:2 Sätter ut…8:3 Transporterar, försäljer…osv…i strid mot EG-förordningar Grovt brott

15 Miljöfarlig/Olovlig kemikalie- hantering (29:3 o 3a)
3 § Tar befattning med kemiska produkter eller vara (innehåller/behandlats), utan att vidta skyddsåtgärder, produktval eller försiktighetsmått i övrigt som behövs, för människor eller miljön, 2 st: Uppsåt/oakt…förbud o föreskrifter i lag/förordning, EG-förordning 3 a § Tar befattning med kemiska produkter eller vara (innehåller/behandlats) i strid mot förbud i myndighetsföreskrift…14 kap.

16 Otillåten miljöverksamhet 29 kap. 4 § MB
Påbörjar eller bedriver verksamhet, vidtar åtgärd, utan tillåtlighetsbeslut, godkännande, tillstånd, godkännande, medgivande eller anmälan… uppsåt/oakt 7:28 a, 9:6, 11:11 o 11b, 12:6, 13 o 14 kap Bryter mot villkor för verksamheten

17 Upplysningssbrott 29 kap. 5 o 6 §§
Försvårande av miljökontroll Katalog (26:21-22) Mest klandervärda Information mot myndigheter Bristfällig miljöinformation Andra än myndigheter (t.ex. märkning)

18 Perdurerande brott? Nedskräpning (29:8): Den som…skräpar ned utomhus
Grundvattentag: ”Bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för detta” (11:2 o 11:9)

19 EKMR Art. 8 Skyddet av hemmet Art. 6:1 Förbudet mot självangivelse
Art. 6:2 Oskuldspresumtionen Art. 4 Tp7 Ne bis in idem (förbudet mot dubbelbestraffning)

20 Företagsansvar Företag kan inte begå brott i Sverige, 1 kap 1 § BrB: ” Brott är gärning...” - dock särskild rättsverkan av brott. Företagaransvar: Giltig delegation Ansvar i kommunala sammanhang: Liknar ansvaret i den privata sfären Vite, MSA o företagsbot (36:7-10 a BrB)

21 Samband och splittring
Förbud mot dubbelbestraffning (29:4 2 st. MB), eller nedsättning av MSA om straff (30:2 2 st. 4 p. MB) eller nedsättning av företagsbot om MSA (36:10 BrB), samt åtalsprövning, både mot MSA (29:11 4 st) och företagsbot (36.10a BrB)

22 Tjänsteansvar Miljösanktionsavgift
Åtalsanmälan ”om det finns misstanke om brott” (26:2) Svea hovrätt i mål B Tjänstefel att inte besluta om miljösanktions-avgift och att inte anmäla till åtal

23 Exempel 1: Legalitetsprincipen
MSA; ”överlåta”, urinbrunnen Nya MSA 1/1-07 o övergångsregeln; ”Bestämmelsen i 30 kap. 1 § skall endast tillämpas på överträdelser som ägt rum efter att denna lag har trätt i kraft” Åtalsprövningsregeln i 29:11 4 st. MB …dock 5 § 2 st. BrP: ”Straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärningen företogs”

24 Exempel 2: Åtalsprövning
Åtalsplikt o åtalsmöjlighet Avfallsdefinitionen ”Typiskt sett” Tillståndsplikten

25 Miljöstraffrättens del i systemet
UK – Sverige; vem åtalar och när..? En linje eller olika domstolar Grunden för ansvar; uppsåt – oaktsamhet – strikt

26 Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se
Vägledande avgöranden från MÖD (fulltext + MD). Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD


Ladda ner ppt "Miljöstraffrättens grunder"

Liknande presentationer


Google-annonser