Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners CHAPTER 31 Fungi: Recyclers, Pathogens, Parasites, and Plant Partners.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners CHAPTER 31 Fungi: Recyclers, Pathogens, Parasites, and Plant Partners."— Presentationens avskrift:

1 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners CHAPTER 31 Fungi: Recyclers, Pathogens, Parasites, and Plant Partners

2 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Svampar: allmänt Svampar får energi från nedbrytning av organiskt materialSvampar får energi från nedbrytning av organiskt material de flesta kärlväxter har svampar som symbionterde flesta kärlväxter har svampar som symbionter  förbättrar rötternas upptagning av vatten och mineraler En del svampar förorsakar sjukdomar hos växter och djurEn del svampar förorsakar sjukdomar hos växter och djur

3 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Särdrag hos svampar Följande egenskaper skiljer svampar (rike Fungi) från andra riken:Följande egenskaper skiljer svampar (rike Fungi) från andra riken:  sporer/gameter saknar flageller (undantag: phylum Chytridicomycota)  cellväggar med kitin  födoupptag genom absorption

4 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Svampar är mångformiga Många svampar är encelliga, mikroskopiskaMånga svampar är encelliga, mikroskopiska Många svampar är uppbyggda av multinukleära hyfer som bildar mycelMånga svampar är uppbyggda av multinukleära hyfer som bildar mycel  stort yt/volymförhållande Några av världens största organismer är svamparNågra av världens största organismer är svampar

5 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners

6 Svampar: metabolism HeterotroferHeterotrofer Utsöndrar enzymer som bryter ner organiskt materialUtsöndrar enzymer som bryter ner organiskt material Absorberar nedbrytningsprodukternaAbsorberar nedbrytningsprodukterna  Saprofyter  Parasiter  Mutualister (mycorrhiza) En del svampar kan fånga byteEn del svampar kan fånga byte

7 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Symbios: mycorrhiza svampar + växtröttersvampar + växtrötter svampen får organiska föreningar (socker, aminosyror)svampen får organiska föreningar (socker, aminosyror) svampmycelet förbättrar växtens upptag av mineraler och vattensvampmycelet förbättrar växtens upptag av mineraler och vatten endomycorrhiza och ektomycorrhizaendomycorrhiza och ektomycorrhiza eventuellt avgörande för växtliv på landeventuellt avgörande för växtliv på land

8 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Symbios: lavar svampar + encelliga fotosyntetiserande protister (”alger”) eller cyanobakterier svampar + encelliga fotosyntetiserande protister (”alger”) eller cyanobakterier tål extrema förhållanden bättre än någon annan eukaryottål extrema förhållanden bättre än någon annan eukaryot förökning: fragmentation eller med soredierförökning: fragmentation eller med soredier svampkomponenten kan hos vissa alger bilda sporer, men ur dessa kan inte en ny lav växa uppsvampkomponenten kan hos vissa alger bilda sporer, men ur dessa kan inte en ny lav växa upp

9 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Figure 30.18 figure 30-18.jpg

10 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Svampar: Livscykel asexuell reproduktionasexuell reproduktion  haploida sporer i sporangier  conidier (”nakna” sporer i hyfernas ändor)  knoppning eller fission (jäst)  fragmentering Sexuell reproduktion: hyfer eller rörliga könsceller av olika typ sammansmälter  diploida zygoter  meios  sporerSexuell reproduktion: hyfer eller rörliga könsceller av olika typ sammansmälter  diploida zygoter  meios  sporer

11 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Svampar: livscykel Svampar har inte han- och hongameter, utan två eller flera parningstyper (undantag: gisselsvampar)Svampar har inte han- och hongameter, utan två eller flera parningstyper (undantag: gisselsvampar) Svampindivider av samma parningstyp kan inte föröka sig sexuelltSvampindivider av samma parningstyp kan inte föröka sig sexuellt

12 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Svampar: livscykel Förutom det haploida och diploida stadiet förekommer hos en del svampar också ett dikaryon (heterokaryon)-stadium.Förutom det haploida och diploida stadiet förekommer hos en del svampar också ett dikaryon (heterokaryon)-stadium.  två könsceller fuserar men kärnorna fuserar inte  två haploida, genetiskt olika kärnor i en cell (n+n)  n+n cellen delar sig och kärnorna fungerar normalt  kärnorna fuserar senare i särskilda fortplantingsstrukturer, genomgår meios  fyra haploida kärnor  sporer

13 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Rike Fungi: Fyra phyla 1.Gisselsvampar (Chytridiomycota) 2.Kopplingssvampar (Zygomycota) 3.Sporsäcksvampar (Ascomycota) 4.Basidiesvampar (Basidiomycota) Skiljer sig i fråga om reproduktion och hyfernas struktur (förekomst av septa)Skiljer sig i fråga om reproduktion och hyfernas struktur (förekomst av septa) förutom dessa phyla finns också Deuteromycota (imperfect fungi), en polyfyletisk gruppförutom dessa phyla finns också Deuteromycota (imperfect fungi), en polyfyletisk grupp

14 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Figure 30.6 figure 30-06.jpg

15 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Gisselsvampar Påminner mest om de tidiga svamparnaPåminner mest om de tidiga svamparna  cellvägg av kitin och molekylära bevis berättigar placering i svampriket vattenlevande (sötvatten, hav, fuktig jord, komagar)vattenlevande (sötvatten, hav, fuktig jord, komagar) encelliga eller flercelliga, oftast mikroskopiskaencelliga eller flercelliga, oftast mikroskopiska parasiter eller saprofyterparasiter eller saprofyter Zoosporer (rörliga sporer) och gameter har flageller (enda svampphylat med flageller)Zoosporer (rörliga sporer) och gameter har flageller (enda svampphylat med flageller) Inget dikaryon-stadiumInget dikaryon-stadium

16 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Gisselsvampar: Allomyces asexuell och sexuell reproduktion med generationsväxlingasexuell och sexuell reproduktion med generationsväxling  haploid flagellförsedd zoospor gror till haploid organism  gametangier med flagellförsedda han- och hongameter bildas  gameter fuserar och diploid organism bildas  den diploida organismen bildar diploida zoosporer  flera diploida organismer  ibland bildas även tjockväggade vilosporangier  meios  haploida zoosporer

17 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Kopplingssvampar (Zygomycota) Coenocytiska hyfer = saknar septaCoenocytiska hyfer = saknar septa zygoten enda diploida cellen i hela livscykelnzygoten enda diploida cellen i hela livscykeln svamppartners i mycorrhiza; brödmögelsvamppartners i mycorrhiza; brödmögel asexuell förökning: sporangioforer med sporerasexuell förökning: sporangioforer med sporer sexuell förökningsexuell förökning  hyfer av olika kön växer ihop  gametangier bildas  gametangier sammansmälter till zygosporangier med flerkärnade 2n zygosporer (vilostadium)  sporangium gror och zygosporer genomgår meios  haploida sporer som sprids

18 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Figure 30.9 figure 30-09.jpg

19 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Sporsäcksvampar (Ascomycota) Stor och varierande gruppStor och varierande grupp hyfer med septahyfer med septa porer i septa  delad cytoplasmaporer i septa  delad cytoplasma Gemensamt drag: sporsäckar (ascus pl. asci)Gemensamt drag: sporsäckar (ascus pl. asci) två gruppertvå grupper  euascomycetes har fruktkropp (ascocarp)  hemiascomycetes saknar fruktkropp

20 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Hemiascomycetes de flesta är mikroskopiska, encelligade flesta är mikroskopiska, encelliga bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae)bagerijäst (Saccharomyces cerevisiae) asexuell förökning: fission, knoppningasexuell förökning: fission, knoppning sexuell förökning: könsceller av olika typ fuserarsexuell förökning: könsceller av olika typ fuserar  zygoten kan genomgå meios genast eller en diploid generation bildas (beroende på art)  meios  hela cellen blir en sporsäck med 4 eller 8 ascosporer  inget dikaryon-stadium

21 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Euascomycetes strålsvampar, trådsvampar, mögelsvamparstrålsvampar, trådsvampar, mögelsvampar  många växtparasiter  Penicillium: mögel i mögelost  Aspergillus: skadliga mögelarter i inomhusluften; arter som producerar aflatoxiner; andra arter används vid jäsning av livsmedel skålsvampar, t.ex. murklor, tryffelsvampskålsvampar, t.ex. murklor, tryffelsvamp  fruktkroppar uppbyggda av mycel

22 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Euascomycetes: reproduktion asexuellt med conidier på hyfernas ändorasexuellt med conidier på hyfernas ändor ger svampen (t.ex. grönmögel) dess karaktäristiska färgger svampen (t.ex. grönmögel) dess karaktäristiska färg sexuellt med dikaryotisk livscykelsexuellt med dikaryotisk livscykel

23 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Figure 30.13 figure 30-13.jpg

24 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Basidiesvampar (phylum Basidiomycota) stora, mångformiga fruktkroppar (hattsvampar, tickor, o.s.v.)stora, mångformiga fruktkroppar (hattsvampar, tickor, o.s.v.) parasitiska arter t.ex. rost på sädparasitiska arter t.ex. rost på säd hyfer med septa, små porerhyfer med septa, små porer basidium = struktur för sexuell förökning; en uppsvullen cell i ändan på en hyfbasidium = struktur för sexuell förökning; en uppsvullen cell i ändan på en hyf  haploida hyfer av olika typ fuserar  dikaryota hyfer  fruktkropp med basidier bildas  kärnfusion och meios sker i basidium  basidiosporer bildas (sitter på skaft)  sporerna blir ”utskjutna”  nya haploida hyfer gror

25 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners Deuteromycota (“ofullständiga svampar”) Polyfyletisk grupp, släktskap oklarPolyfyletisk grupp, släktskap oklar Saknar sexuella strukturerSaknar sexuella strukturer DNA-sekvensering kan ibland leda till omgrupperandet av en art till ett av de fyra svampphylaDNA-sekvensering kan ibland leda till omgrupperandet av en art till ett av de fyra svampphyla

26 Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant PartnersPHYLUMFLAGELLERHYFERSPORERLIVSCYKEL (N, 2N, N+N?) Chytridio- mycota Zygo-mycota Asco- mycota Basidio- mycota


Ladda ner ppt "Chapter 30: Fungi: Recyclers, Killers, and Plant Partners CHAPTER 31 Fungi: Recyclers, Pathogens, Parasites, and Plant Partners."

Liknande presentationer


Google-annonser