Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt. Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt. Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla."— Presentationens avskrift:

1 Projekt

2 Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan

3 Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Kompetensutveckling i stor mängd Yrkeskrav togs fram Nationella konferenser om kompetensfrågan Nationellt kompetensråd bildades Bakgrund till Forum och Carpe 2

4 Forum Carpe start 1 april 2012 Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014 Projekt Carpe 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Bakgrund till Forum och Carpe 2

5 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Syfte att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Samfinansieras av deltagande kommuner Kort om Forum

6 1 april 2012 – 30 juni 2014 – utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delfinansieras av ESF Kort om Carpe 2 Lärande och vardagsutveckling Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?) Projekt

7 Kort om de olika delarna i Carpe 2 En sammanhållande del och fyra valbara delprojekt Chefer utan högskoleutbildning Handläggares yrkesroll och kompetens Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till arbete och studier Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada och/eller autism som åldras Lärande och vardagsutveckling

8 Projektlednings- grupp Referensgrupp Nationellt kompetensråd kopplat till Carpe2 Referensgrupp intresseorg. på regional nivå CKA CarpeKommunAnsvarig Kompetensombud Styrgrupp Regionalt strategiråd Nationellt strategiråd kopplat till Carpe2 Organisation för Forum och Carpe 2

9 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen. Dessa handlar om stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Varje län avgör i sin tur vilka funktioner/strukturer som ska leda arbetet. (Stödstrukturer)

10 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, stöd till personer med funktionsnedsättning Nytt område 2013 Bygger på nationell kartläggning gjord 2012 Utifrån kartläggningen framkom tre huvudområden Varje region väljer vilket/vilka områden man arbetar med

11 Uppdraget i Stockholms län 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 2. Förstärkt brukarmedverkan 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning Forum Carpe har fått uppdraget att arbeta med detta från KSL

12 Regionala stödstrukturer o Ska stötta med information och kunskap o Vara baserade på evidens och omvärldsanalys o Ha en regional och lokal anknytning I Stockholms län är Forum Carpe en del av den regionala stödstrukturen som ska stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik, EBP, inom funktionshinderområdet.

13 Vad ska göras? o Kartläggning av hur arbetet bedrivs i kommuner och SLL o Fortsätta samverkan med berörda organisationer och brukarorganisationer o Genomföra kompetensutveckling o Sprida goda exempel och lära av och med varandra

14 Målsättning o En nulägesbeskrivning som kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete i Stockholms län o Utvecklingsarbetet sker på ett gränsöverskridande sätt mellan beställare och utförare samt mellan huvudmän o Ökad medvetenhet hos chefer och nyckelpersoner om vilken kunskap som behövs inom området

15 Utmaningar o Nå politiker i berörda nämnder o Nå chefer på olika strukturella nivåer o Väva in satsningen i forumets ”vanliga arbete” o Motivera verksamheterna att svara på kartläggningen o Möta upp verksamheter som befinner sig på olika nivåer gällande begreppet EPB

16 Möjligheter o Resultatet vävs in i forumets ”vanliga arbete” o Verksamheter som befinner sig på olika nivåer gällande EBP lär av och med varandra o Underlag för att nå politiker samt chefer på alla strukturella nivåer

17 Webbkartläggning, innehåll Information till brukare Delaktighet/inflytande Samordning/samverkan Uppföljning Ej vetenskapligt, nedslag i nuet

18 Webbkartläggningen, resultat 130 inkomna svar 4 kartläggningar med liknande frågor Svar från 19 kommuner och 11 stadsdelar och 5 privata utförare 26 svar från handläggare och 104 från utförare De flesta svaren från gruppbostäder

19 Sammanfattning resultat  Kompetens önskas framför allt inom -kommunikationsstödjande metoder -genomförandeplansarbete -uppföljningsprocesser  Goda exempel finns att sprida  Samverkan, ett utvecklingsområde!

20 Kompetensutvecklingsbehov Barn & ungas inflytande- samtal med barn, samtal med föräldrar, Barnkonventionen Ökat brukarinflytande – AKK, Samtalsmatta, MI, dokumentation, genomförandeplan, göra val sociala berättelser, kognitiva hjälpmedel, ICF, goda exempel från verksamheter, DMO Systematisk uppföljning – Årshjul, hur man arbetar med kontinuitet, uppföljning av insatser, formulera mål och följa upp dem, få brukaren delaktig i sin plan och uppföljning

21 Detta har vi gjort o Informerat en första gång till CKA (Carpe kommunansvarig), Kompetensombud o Tagit kontakt med ”kommuner som ännu inte är med i Carpe o Informerat på träff för barnhandläggare o Webbaserad kartläggning genomförd och rapport skriven o Frågeområden kring EBP har diskuterats vid träffar/grupper o Koppling mellan vardagslärande och EBP o Tidsplan för hösten och våren o Inspiration från övriga områden o Delaktighetsmodellen

22 Axplock av vad som sker våren 2014 Delaktighetsvecka Goda exempel från Kungsbacka Systematisk uppföljning på olika sätt, en heldag Samtal med barn med funktionsnedsättning 7,5 hp

23 Planer inför fortsättningen Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser utifrån behov i kartläggningen Utökat uppdrag inom angränsande hälso- och sjukvård, Diskussioner i olika grupper och olika forum Samverkan i landet

24 Mer info: På Carpes hemsida www.projektcarpe.se finns diverse material att ladda ner.


Ladda ner ppt "Projekt. Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla."

Liknande presentationer


Google-annonser