Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt."— Presentationens avskrift:

1 Projekt

2 Varför startades projekt Carpe?
Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet För att synliggöra verksamhetsområdet genom bl.a. Kompetensutveckling och samverkan

3 Bakgrund till Forum och Carpe 2
Nationella konferenser om kompetensfrågan Kompetensutveckling i stor mängd Samverkansprojekt med 19 kommuner 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Nationellt kompetensråd bildades Yrkeskrav togs fram

4 Bakgrund till Forum och Carpe 2
Projekt Carpe 1 jan 2009 – 31 mars 2012 Forum Carpe start 1 april 2012 Projekt Carpe 2 1 april 2012 – 30 juni 2014

5 Kort om Forum 1 april 2012 – en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling Syfte att samordna aktiviteter för att synliggöra verksamhetsområdet, höja kompetensen samt samla och sprida goda exempel Målgrupp och användare av forumet är anställda – alla yrkeskategorier, på alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare – på arbetsplatser belägna inom de kommuner som delfinansierar forumet. Samfinansieras av deltagande kommuner

6 Projekt Kort om Carpe 2 Delfinansieras av ESF
1 april – 30 juni 2014 – utvecklingsprojekt inom 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delfinansieras av ESF Projekt Lärande och vardagsutveckling Fyra valbara delprojekt Nationell samverkan (och samordning?)

7 Kort om de olika delarna i Carpe 2
En sammanhållande del och fyra valbara delprojekt Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till personer med utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada och/eller autism som åldras Kompetensutveckling för att ge Rätt stöd till arbete och studier Lärande och vardagsutveckling Handläggares yrkesroll och kompetens Chefer utan högskoleutbildning

8 Projektlednings- grupp Regionalt strategiråd
Organisation för Forum och Carpe 2 Projektlednings- grupp Referensgrupp Nationellt kompetensråd kopplat till Carpe2 Referensgrupp intresseorg. på regional nivå CKA CarpeKommunAnsvarig Kompetensombud Styrgrupp Regionalt strategiråd Nationellt strategiråd kopplat till Carpe2

9 Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten
Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen. Dessa handlar om stöd till utvecklingsarbete för god kvalitet inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Varje län avgör i sin tur vilka funktioner/strukturer som ska leda arbetet. (Stödstrukturer)

10 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten, stöd till personer med funktionsnedsättning
Nytt område 2013 Bygger på nationell kartläggning gjord 2012 Utifrån kartläggningen framkom tre huvudområden Varje region väljer vilket/vilka områden man arbetar med

11 Uppdraget i Stockholms län
1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 2. Förstärkt brukarmedverkan 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning Forum Carpe har fått uppdraget att arbeta med detta från KSL

12 Regionala stödstrukturer
Ska stötta med information och kunskap Vara baserade på evidens och omvärldsanalys Ha en regional och lokal anknytning I Stockholms län är Forum Carpe en del av den regionala stödstrukturen som ska stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik, EBP, inom funktionshinderområdet.

13 Vad ska göras? Kartläggning av hur arbetet bedrivs i kommuner och SLL
Fortsätta samverkan med berörda organisationer och brukarorganisationer Genomföra kompetensutveckling Sprida goda exempel och lära av och med varandra

14 Målsättning En nulägesbeskrivning som kan ligga till grund för ett fortsatt utvecklingsarbete i Stockholms län Utvecklingsarbetet sker på ett gränsöverskridande sätt mellan beställare och utförare samt mellan huvudmän Ökad medvetenhet hos chefer och nyckelpersoner om vilken kunskap som behövs inom området

15 Utmaningar Nå politiker i berörda nämnder
Nå chefer på olika strukturella nivåer Väva in satsningen i forumets ”vanliga arbete” Motivera verksamheterna att svara på kartläggningen Möta upp verksamheter som befinner sig på olika nivåer gällande begreppet EPB

16 Möjligheter Resultatet vävs in i forumets ”vanliga arbete”
Verksamheter som befinner sig på olika nivåer gällande EBP lär av och med varandra Underlag för att nå politiker samt chefer på alla strukturella nivåer

17 Webbkartläggning, innehåll
Information till brukare Delaktighet/inflytande Samordning/samverkan Uppföljning Ej vetenskapligt, nedslag i nuet

18 Webbkartläggningen, resultat
130 inkomna svar 4 kartläggningar med liknande frågor Svar från 19 kommuner och 11 stadsdelar och 5 privata utförare 26 svar från handläggare och 104 från utförare De flesta svaren från gruppbostäder

19 Sammanfattning resultat
Kompetens önskas framför allt inom -kommunikationsstödjande metoder -genomförandeplansarbete -uppföljningsprocesser Goda exempel finns att sprida Samverkan, ett utvecklingsområde!

20 Kompetensutvecklingsbehov
Barn & ungas inflytande- samtal med barn, samtal med föräldrar, Barnkonventionen Ökat brukarinflytande – AKK, Samtalsmatta, MI, dokumentation, genomförandeplan, göra val sociala berättelser, kognitiva hjälpmedel, ICF, goda exempel från verksamheter, DMO Systematisk uppföljning – Årshjul, hur man arbetar med kontinuitet, uppföljning av insatser, formulera mål och följa upp dem, få brukaren delaktig i sin plan och uppföljning

21 Detta har vi gjort Informerat en första gång till CKA (Carpe kommunansvarig), Kompetensombud Tagit kontakt med ”kommuner som ännu inte är med i Carpe Informerat på träff för barnhandläggare Webbaserad kartläggning genomförd och rapport skriven Frågeområden kring EBP har diskuterats vid träffar/grupper Koppling mellan vardagslärande och EBP Tidsplan för hösten och våren Inspiration från övriga områden Delaktighetsmodellen

22 Axplock av vad som sker våren 2014
Delaktighetsvecka Goda exempel från Kungsbacka Systematisk uppföljning på olika sätt, en heldag Samtal med barn med funktionsnedsättning 7,5 hp

23 Planer inför fortsättningen
Fortsatta kompetensutvecklingsinsatser utifrån behov i kartläggningen Utökat uppdrag inom angränsande hälso- och sjukvård, Diskussioner i olika grupper och olika forum Samverkan i landet

24 Mer info: På Carpes hemsida finns diverse material att ladda ner.


Ladda ner ppt "Projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser