Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simlärare handledning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simlärare handledning"— Presentationens avskrift:

1 Simlärare handledning

2 Svenska Simförbundets Simtränar- och Simlärarutbildning
Juniortränarutbildning 90 x 45 min Ungdomsträning år 54 x 45 min Simlärare 30x 45 min Minisiminstruktör 20 x 45 min Ungdomsträning 9-13 år 18 x 45 min Babysiminstruktör 40 x 45 min Simlärarkandidat 40 x 45 min Teknikskoleinstruktör 36 x 45 min

3 Simlärarutbildning Förkunskaper Förkunskaper
Fylla lägst 16 år det år man går utbildningen HLR-utbildning max 24 mån Hemuppgift Förkunskaper Vara lägst fyllda 18 år HLR-utbildning max 24 mån praktik 50 tim i simundervisning Barn-HLR Brons magistern Simlärarkandidat, 40 x 45 min Simundervisning Ledarskap Vattenvana – metodik och övningar Simma på olika sätt Pedagogik – inlärning Kommunikation Barns utveckling Landövningar Fyra simidrotter Livräddning Säkerhet och ansvar Simmärken och märkestagning Planering Organisation Föräldrakontakter Vattnets påverkan på kroppen Mekanik Examination Simlärare, 30 x 45 min Simma på olika sätt Vuxna och andra kulturer Simma med funktionshinder Badanläggningar Ledarskap och kommunikation, föräldrakontakter Medicinsk information Planering, marknadsföring, Materialkunskap Livräddning Simidrottsskolan Fysiologi Examination

4 Svenska Simförbundets Simtränar- och simlärarutbildning
Handledningen ska vara ett stöd för kursledaren i arbetet att lägga upp utbildningen. Handledningen kan vara en stomme men kursledaren ska själv forma sin egen utbildning utifrån deltagarnas erfarenheter och andra förutsättningar (lokaler, praktiktid etc). Handledningen ger en del tips till fördjupning men sök gärna själv efter ytterligare material.

5 Ämnesdelarnas innehåll
Beräknat antal studietimmar Observera att det är ungefärligt antal timmar. Beroende på olika faktorer som deltagarnas ålder, simerfarenhet, erfarenhet av barn mm kan tiden behövas förlängas eller förkortas. Vilken tid man behöver påverkas också av hur man lägger upp utbildningen med t.ex. praktikpassen koncentrerat eller mer utspritt, integrering av olika ämnesdelar m.m. Mål med ämnet Oavsett hur utbildningen läggs upp ska deltagarna uppnå de mål som finns angivet för varje enskilt ämne Material Här anges de material som obligatoriskt ska finnas med i utbildningen

6 Ämnesdelarnas innehåll (forts.)
Diskutera Här ges förslag till diskussionsfrågor som du kan använda dig av. Det är just förslag och inga krav på att genomföra alla. Du har säkert egna förslag också till vad man kan diskutera. Diskussionspassen är viktiga för att få nya intryck och vidga sin syn på olika företeelser. Det finns inga krav på att man ska prestera ett slutresultat men följ gärna upp diskussionen med några nedslag i hur och vad grupperna diskuterat och vad de anser vara det viktigaste. Lyft fram Här anges de viktigaste punkterna som behövs lyftas. Vissa av dessa finns det ytterligare bilder på. Hur du väljer att lyfta fram punkterna avgör du själv t.ex. • föreläsningsform • du gör en kort inledning, gruppdiskussion, redovisning • gruppövning/rollspel

7 Ämnesdelarnas innehåll (forts.)
Uppgift I några ämnesområden finns kopplat en eller flera uppgifter. Dessa är tänkt att göras enskilt eller i grupp under utbildningen. Uppgift skiljer sig från Diskussion på så sätt att man ska prestera ett resultat eller en produkt. Tips till fördjupning Det finns en mängd litteratur, filmer, artiklar mm som kan användas för att ge dig själv eller deltagarna fördjupade insikter i ett specifikt ämnesområde. Se dessa tips som exempel och leta gärna själv efter ytterligare material. Ytterligare material kan du t.ex. hitta i Simlärarbokens referenslista.

8 Fundera över Hur kan du som kursledare bidra till att deltagarna utvecklas till ledare? Vilka faktorer kan du påverka?

9 Upplägg Simlärare ska genomföras med deltagare från minst två föreningar. Varje utbildningsarrangör avgör i vilken form utbildningen ska genomföras. De olika ämnena kan genomföras i valfri ordning. Vissa ämnen har av naturlig orsak behov av större närhet till varandra i utbildningen bl.a. för att teori och praktik ska kunna vävas samman på bästa sätt. Vilket upplägg man har på kursen varierar utifrån förutsättningar och önskemål Samarbeta gärna med SISU Idrottsutbildarna oavsett vilken utbildningsform ni väljer.

10 Mål med utbildningen Ledare ska efter utbildningen:
Självständigt kunna ansvara för simundervisning för barn och vuxna, såväl i bassäng som i öppet vatten. Ha fördjupad kunskap om planering , teknikinlärning och teknikförbättring i de fyra simsätten. Kunskap om kriterierna för certifiering inom Simlinjen Simidrott för barn utmärks av allsidighet och variation, samt att den innehåller stora inslag av lek och kännetecknas av att färdigheter är viktigare än resultat

11 Timplan simlärare 30 x 45 min
Ämne Lektioner À 45 min Simma på olika sätt 8 Livräddning och säkerhet 2 Planering och marknadsföring 7 Simma med funktionshinder Simundervisning för vuxna Badanläggningar 1 Simidrottsskolan Vattnets påverkan på kroppen Ledarskap Medicinsk information Examination Kommunikation

12 Simma på olika sätt 8 x 45 min
Mål Att fördjupa kunskaperna om vattenvana och de olika simsätten. Identifiera och korrigera felaktigheter i simtekniken Förståelse för hur simsätten utvecklas från det elementära till effektiva tävlingssimsätt Fördjupad kunskap om användning av olika simmaterial och hjälpmedel samt dess positiva och negativa effekter. Orientering om babysim, minisim Material Simlärarboken sid , 91-93,

13 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Simma på olika sätt Vikten av att träna vattenvana i alla stadier Kroppspositionens betydelse för simutvecklingen Kroppspositionens betydelse för effektiv simning. Se Simlärarboken sid 154 Framåtdrift och balans… Välj en eller flera diskussionsfrågor.

14 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Uppgift Simma på olika sätt 1. Ge exempel på övningar för inlärning av A. Bröstsimsbentag B. Ryggsimsbenspark c. Fjärilsimsarmtag 2. Ge exempel för korrigering av Välj en eller flera diskussionsfrågor.

15 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Diskutera! Simma på olika sätt Simlinjens tillämpning i olika utvecklingsfaser och åldrar (t.ex. en 10 årig nybörjare) Flythjälpmedel och deras betydelse för kroppens position i vattnet. Vilka faktorer som påverkar vilket eller vilka simsätt du väljer som ”första-simsätt”. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

16 Planering och marknadsföring 7 x 45 min
Mål Kunna göra långsiktig planering, utvärdering och uppföljning av verksamheten. Känna till olika verksamhetsformer och dess för- och nackdelar. Känna till den egna och andra föreningars sätt att marknadsföra verksamheten. Material Simlärarboken sid

17 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Planering och marknadsföring Planeringshjulet Välj en eller flera diskussionsfrågor.

18 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Planering och marknadsföring Olika verksamhetsformer Året runtverksamhet i förening Sommarsimskola Intensivsimskola Privatundervisning Lovverksamhet Välj en eller flera diskussionsfrågor.

19 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Planering och marknadsföring Olika sätt att marknadsföra verksamheten Ge exempel från olika föreningar Vilka kanaler kan användas för marknadsföring? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

20 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Uppgift Planering och marknadsföring Diskutera skillnader och likheter med de båda uppläggen. Gör en planering för en sommarsimskola (info, lektionslängd, material, grupper, antal barn, utvärdering, lektionsinnehåll, avslutning) Förutsättningar 3 veckor, måndag-fredag Bassängtid kl. 9-12 Undervisningsbassäng 10 x 12,5 m samt en bana 25m Nivåer Baddaren-Hajen Två simlärare Sommaren är kall och det åskar vid två tillfällen Gör en planering för en simskola (info, lektionslängd, material, grupper, antal barn, utvärdering, lektionsinnehåll, avslutning) Förutsättningar 15 veckor, varje lördag Bassängtid kl. 9-12 Undervisningsbassäng 10 x 12,5 m samt en bana 25m Nivåer Baddaren-Hajen Två simlärare Välj en eller flera diskussionsfrågor.

21 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Diskutera Planering och marknadsföring Hur tar du tillvara på kunskapen som kommer fram efter en utvärdering? För- och nackdelar med olika verksamhetsformer Välj en eller flera diskussionsfrågor.

22 Simundervisning för vuxna 2 x 45 min
Mål Deltagarna ska få kunskaper om skillnader mellan att undervisa barn och vuxna. Kunskap och förståelse för olika anledningar till att alla inte är simkunniga. Material: Simlärarboken sid 85-88

23 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Simundervisning för vuxna För många deltagare kan det ha inneburit stor vånda att anmäla sig till simundervisningen. Betona trygghetens betydelse. Orsaker till vattenrädsla Verksamheten ska bedrivas med hänsyn tagen till individens egna förutsättningar och mål. Vikten av att kommunicera vad ni ska göra, varför och vad de ska fokusera på. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

24 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simundervisning för vuxna Uppgift Ta fram en plan för det första tillfället i en simundervisning för vuxna. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

25 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Diskutera Simundervisning för vuxna Finns det tider, dagar, platser som är bättre respektive sämre för genomförande av simundervisning för vuxna? Vilka andra faktorer behöver du ta särskild hänsyn till? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

26 Simidrottsskolan 2 x 45 min
Mål Deltagarna ska få kunskaper om hur man kan organisera, planera och genomföra simidrottsskola. Material Simidrottsskolan Simlärarboken sid 71-77

27 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Simidrottsskolan Simidrottsskolans nyckelord: Allsidighet Vattenvana Simkunnighet Idrott på barns villkor Glädje Välj en eller flera diskussionsfrågor.

28 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Simidrottsskolan Olika sätt att bedriva simidrottsskola Simidrottsskolan som rekryteringsverksamhet till alla simidrotter Reguljär verksamhet för alla åldrar inriktad på variation och mångsidighet mer än på specialisering Lovverksamhet Verksamhet i förskola och skola Välj en eller flera diskussionsfrågor.

29 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Uppgift Simidrottsskolan Gör planering för simidrottsskola Höstlov åk 1-3 Förskola 4-5 år, 12 ggr under en termin Som rekryteringsgrupp i simförening, nivå Hajen, 12 ggr under en termin Välj en eller flera diskussionsfrågor.

30 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simidrottsskolan Diskutera Simidrottsskolan i föreningen Målgrupp Simidrottsskola i förhållande till övrig verksamhet Välj en eller flera diskussionsfrågor.

31 Kommunikation 1 x 45 min Mål
Vikten av kommunikation och information till berörda målgrupper t.ex. de ledare du är ansvarig för, styrelse, föräldrar. Material Simlärarboken sid

32 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Kommunikation Lyft fram Tydlig information Rätt information för rätt målgrupp Rätt tidpunkt för informationen Välj en eller flera diskussionsfrågor.

33 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Kommunikation Uppgift Hur kan kommunikationen fungera mellan föräldrarna och dig som ansvarig simlärare under terminen? Gör en checklista för vilka typer av frågor som ska behandlas av: A) respektive ledare för gruppen B) annan ansvarig för t.ex. del av verksamhet C) huvudansvarig för simskolan D) Verksamhetschef eller motsvarande E) styrelse Välj en eller flera diskussionsfrågor.

34 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Kommunikation Diskutera Vad är vikigt att informera föräldrarna om vid terminsstart, nivå Pingvinen? När ska informationen göras? Vilka kanaler finns att tillgå? Vilka kanaler är de mest optimala för respektive syfte och målgrupp? Välj en eller flera diskussionsfrågor.

35 Ledarskap 1 x 45 min Mål Utvärdera ditt ledarskap
Reflektera över hur ditt ledarskap påverkas beroende av vilken målgrupp du leder Material Simlärarboken sid 16-17,

36 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Ledarskap Lyft fram Olika roller – olika ledarskap Att vara arbetsledare för andra simlärare Simläraren som anställd Skillnad mellan att vara anställd och ideell ledare Välj en eller flera diskussionsfrågor.

37 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Uppgift Ledarskap Diskutera och reflektera i grupp över era ledarfilosofier med utgångspunkt från hemuppgiften (p 6 och 7). Välj en eller flera diskussionsfrågor.

38 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Ledarskap Diskutera Hur påverkas ditt ledarskap utifrån vilken roll du har t.ex. anställd arbetsledare med ansvar för både verksamheten och för andra simlärare ansvarig för en del av verksamheten men inte för andra simlärare en av flera simlärare utan särskilt verksamhets- eller arbetsledaransvar ensam simlärare i en sommarsimskola Välj en eller flera diskussionsfrågor.

39 Vattnets påverkan på kroppen 1 x 45 min
Mål Hur simundervisningen påverkas av olika vattentemperaturer Förstå vilka fysiologiska mekanismer som reglerar andningen samt riskerna med hyperventilering Material Simlärarboken sid

40 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Vattnets påverkan på kroppen Hur färdigheten påverkas när man går mellan bassänger med olika temperaturer t.ex. under en och samma lektion eller när barnet byter nivå. Sommarsimskola där även lufttemperaturen varierar. Tänk även på att ledarna påverkas av temperaturen Välj en eller flera diskussionsfrågor.

41 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Vattnets påverkan på kroppen Välj en eller flera diskussionsfrågor.

42 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Vattnets påverkan på kroppen Uppgift Vad bör man tänka på vid verksamhet i kallare vatten t.ex. en sjö? Gör en lektionsplanering med följande förutsättningar: Lektionstid 40 min (inkluderar landträning) Vattentemperatur 18° Lufttemperatur 15° Välj en eller flera diskussionsfrågor.

43 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Diskutera Vattnets påverkan på kroppen Längddykning – för och emot Diskutera utförandet av längddykning – t.ex. fjärilskickar - för- och nackdelar Välj en eller flera diskussionsfrågor.

44 Simma med funktionsnedsättning 2 x 45 min
Mål Orientering om olika typer av funktionshinder. Orientering om hur personer med funktionshinder inkluderas i simverksamheten Material Simlärarboken sid 79-83

45 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simma med funktionsnedsättning Lyft fram Diskutera inkluderingens gyllene regel Välj en eller flera diskussionsfrågor.

46 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simma med funktionsnedsättning Uppgift Ge exempel på hur olika moment i simmärkesbestämmelserna kan anpassas för individer med olika funktionshinder Välj en eller flera diskussionsfrågor.

47 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Simma med funktionsnedsättning Diskutera! Hur inkluderar vi barn med olika funktionshinder i verksamheten? Synskada Hörselskada Utvecklingsstörning Rörelsehinder Neuropsykiatriska funktionshinder Välj en eller flera diskussionsfrågor.

48 Badanläggningar 1 X 45 min Mål
Orientering om olika miljöer där simverksamhet bedrivs. Kunskap om betydelsen av vattnets rening och kvalitet. Material Simlärarboken sid

49 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Badanläggningar Lyft fram Informera om vikten av att: alltid duscha utan badkläder noga tvätta sig på hela kroppen blöta håret och skölja ur det ta bort smink och hårvårdsprodukter kom ihåg att det alltid gäller både dig som simlärare och barnen Välj en eller flera diskussionsfrågor.

50 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Badanläggningar Uppgift Ta reda på hur du får reda på att vattnet där du verkar är tjänligt och håller rätt temperatur. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

51 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Diskutera Badanläggningar Hur kan tvätt och dusch bli en naturlig rutin för alla före varje bassängbad. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

52 Livräddning och säkerhet 2 X 45min
Mål Kunskap om hur man lär ut livräddning till barn. Kunskap om vad barnen ska lära sig om livräddning och säkerhet. Kunskap om de speciella säkerhetsfrågor som gäller vid sjö eller öppet vatten Material Simlärarboken sid 77, 101,

53 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Livräddning och säkerhet Välj en eller flera diskussionsfrågor.

54 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Livräddning och säkerhet Lyft fram Fast samlingsplats före lektionen Du ska vara sist upp ur vattnet Tydlig rutin för när ansvaret går över till ledaren när lektionen startar och till föräldern efter avslutad lektionen Välj en eller flera diskussionsfrågor.

55 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Livräddning och säkerhet Uppgift Ge förslag på övningar där du tränar förlängda armen simning och bogsering med boj i nivåerna Pingvinen, Fisken och Hajen Välj en eller flera diskussionsfrågor.

56 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Livräddning och säkerhet Diskutera Ska klädsim finns med i vår undervisning? Motivera för- och nackdelar Välj en eller flera diskussionsfrågor.

57 Medicinsk information 1 X 45min
Mål Kunskap om hur du som ledare ska handla i en nödsituation. Orientering om olika sjukdomstillstånd och deras betydelse för deltagande i simverksamheten Material Simlärarboken sid ,

58 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Medicinsk information Lyft fram Välj en eller flera diskussionsfrågor.

59 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Lyft fram Medicinsk information Akuta olycks- och sjukdomssituationer som kan uppstå. Vikten av att få kännedom om eventuella sjukdomar/tillstånd/mediciner som kan påverka barnet i simverksamheten. Välj en eller flera diskussionsfrågor.

60 Examination Examination

61 Simlinjelogga Simlärakandidatutbildning
Tips till fördjupning Handikapplära, Svenska Handikappidrottsförbundet Vattenkvalitet på badplatser, Socialstyrelsens allmänna råd, Välj en eller flera diskussionsfrågor.


Ladda ner ppt "Simlärare handledning"

Liknande presentationer


Google-annonser