Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Definition av arkitektur  Enterprise architecture Ett samverkande set av regler och modeller, vilka vägleder design och implementering av: –Processer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Definition av arkitektur  Enterprise architecture Ett samverkande set av regler och modeller, vilka vägleder design och implementering av: –Processer."— Presentationens avskrift:

1

2 Definition av arkitektur  Enterprise architecture Ett samverkande set av regler och modeller, vilka vägleder design och implementering av: –Processer –Organisatoriska strukturer –Informationssystem –Informationsflöden –Tekniska infrastrukturer inom en verksamhet (Dynamic Enterprise Architecture, how to make it work)

3 Exempel: Systemkarta med samband

4 Exempel: Verksamhetsprinciplista

5 Exempel: Domänprocessmodell Affärs- och produktionsplanering

6 Exempel: Blädderblocksnotering från ledningsmöte

7 Exempel: Connected process model Change Contract Rules Customers Demand Request Forecast & Need Receive & Consolidate Forecast & Needs Develop Services Locate Sources & Create Contracts Plan & Optimize resources Resource Supply Logistics Department SCA Transforest Identify Needs & Demands FORECAST Procurement Department Tactical planning Department CONFIRM Business Development FORECAST COMPILATION Logistics Department CHANGE REQUEST NEED COMPILATION Transport Subcontractor (Haulier) Resource Planning Create contract REQUESTCONTRACT REQUEST CONFIR M REQUEST

8 Exempel: Object Role Model (ORM)

9 Exempel: IT-strategiska områden

10 Exempel: Sekvensdiagram

11 Exempel: Kravkatalog

12 Exempel: Verksamhetsobjektmodell

13 Exempel: Tjänstemodell

14 Exempel: Vision New terminal Up’n running 1 week Define and create new terminal in terminal system Agreement Made Configurate data Set-up system Central functional test Plan Implementation Configurate data Set-up system Central functional test Terminal Roll-out Install on-site Test on-site Train the users 1 week Functions/mechanisms for centralised implementation Well defined and supported routines Well defined data model for terminal business Skilled personnel Toolkit and Workshop

15 Exempel: Integrationsprocess (orchestration)

16 Andra exempel  Checklista  Guideline  Nätverksskiss

17 VÅR historia: Cap Gemini:s IAF-modell BA DIS GOV TI IS DSE

18 IAF Adaptive Architecture Roadmap The Adaptive Architecture roadmap is markedly different from previous architecture approaches, and has been designed according to a number of key principles: 1)extensive use should be made of re-usable architecture collateral such as adaptive architecture patterns and architecture labs to accelerate the development of the architecture 2)it is based on the Adaptive IT Point of View and associated principles; 3)the IT Strategy and Architecture activities are undertaken concurrently 4)it follows the Adaptive IT Think Engagement model. There are 4 phases to the Adaptive Architecture roadmap which closely follow and feed into the 4 engagement events: 1.Discovery: Establishes the terms of reference, objectives and key inputs for the architecture related activities 2.Visioning: Derives the TO BE conceptual architecture and associated business services based on the Adaptive IT point of view 3.Future State: Develops the supporting logical architecture which delivers the technology services supporting the TO BE business vision 4.Mobilisation: Produces the physical architecture comprising IS and IT products and services supporting the logical architecture and a migration plan providing the platform for the subsequent Adaptive IT Build activities.

19 Andra aktörer  META Group (Gartner)  Zachman  TOGAF  DODAF  TEAF  FEA ..

20 Det finns många typer av verktyg..

21 Det finns många verktyg för EA..

22 Nuläget  Kontinuerlig press på IT att bli mer kostnadseffektiv  Fokus flyttat till koncernnivå, CIO  Smartare lösningar, lägre budget, mindre projekt  Snabba omvärldsförändringar ger ständiga omprioriteringar  Den totala IT-kartan blir alltmer komplex  Arkitektur har i olika omfattning hamnat på agendan  Organisationer har sedan en tid skapat rollen/befattningen Arkitekt och anställt/anlitat arkitekter  Arkitekturbeskrivningar skapas i allt större omfattning  De flesta ansatser har fokuserat på att omfattande beskriva arkitektur  Baserat på metoder och koncept som föreskriver beskrivnings-modeller och hur de ska tas fram  I princip alla verksamheter har någon form av problem som kan härledas till brister avseende Arkitektur  Även de som har gjort någon ansats

23

24 Företag strategi vision/ affärsidé Kunder Partners anställda IT Utveckling utan arkitektur Arkitektur- tjänster Utveckling med Arkitektur Utveckling utan Arkitektur Defensiv strategi Förutseende strategi Offensiv strategi Ägare syften vision strategi syften DYA® är en ansats till att kunna hantera det oändligt komplexa arkitektur-ekosystemet

25 Arkitekturens karaktär i en verksamhet Process- dynamik Marknads- dynamik STATISK ARKITEKTUR DYNAMISK ARKITEKTUR Fokus idag Vision Behov Ingen förändring av Marknad / omvärld Ingen förändring av Den interna verksamheten

26 En ny uppfattning / ansats kring arkitektur  Arkitekturansatsen DYA ® är byggt kring tre huvudprinciper:  Arkitektur är inte ett mål i sig, utan ska alltid stödja verksamhetens syften o Arkitekturen ska understödja förändringsprocessen  Arkitektur KAN utvecklas inkrementellt o « just-enough » och « just-in-time » arkitektur  Initiativ oförenliga med arkitekturen kan rättfärdigas under vissa omständigheter o Godkända avvikelser från arkitekturen

27 En uppsättning av överenskommelser  Arkitektur kan ses som en samling överenskommelser som säkerställer att enskilda/åtskilda utvecklingsarbeten och upphandlingar samverkar med varandra för ett gemensamt övergripande verksamhetsintresse  Genom att tydligt beskriva omfattningen av ett projekt och dess ansvar, blir både verksamhetsdomän och projektets frihetsgrad tydliggjort  Ett resultat av ett projekt som är kompatibelt med arkitekturen kommer alltid att passa i ett större verksamhetsperspektiv

28 Arkitekturarbete i praktiken Grattis! Fortsätt med ert värdefulla arbete! Med det här gränssnittet löser vi problemet! Det spelar ingen roll för mig sålänge jag får mitt CRM-system! Snyggt! Men det berör inte mig!

29 Utmaningen.. IT-lösning Verksamhets- behov Att skapa en DYNAMIK mellan att upprätthålla en samman- hängande kostnadseffektiv helhet och att möta kontinuerliga behov av snabba lösningar för verksamheten Snabbhet & Smidighet Ordning & Reda ”Struktur- Fascist” ”Bakåt- Strävare” ”EPA- ingenjör” ”Ful-jobb”

30 Syftet med Dynamic Architecture Primärt vill vi bringa elementen snabbhet och smidighet in i den strukturerade arkitekturen Vi kallar detta ”dynamic architecture”, en arkitektur speciellt avsedd för att underlätta förändring Detta har inverkan på arkitekturens två huvudaspekter: Innehåll Beskrivningar Processer Rutiner

31 Enligt DYA.... är Arkitekturprocesserna viktigare än arkitektur- produkterna.. är Arkitektur en möjliggörare till förändring.. skapas dynamik genom “Just enough, just in time architecture”.. är arkitektur en kontinuerlig process.. är avvikelser tillåtna, men bara under kontroll

32 Hur skapar man snabbhet och smidighet?  Till att börja med är det frågan om innehåll, arkitekturen måste bestämmas och beskrivas  Arkitekturinnehåll är en produkt, dvs ett resultat av ett projekt eller aktivitet  Arkitektur måste utformas på ett sätt så att nya och oväntade lösningar kan implementeras så fort och så kostnadseffektivt som möjligt  Arkitektur ska snabbt stödja förändringar i verksamhetsprocesserna  Beskrivningarna måste sedan kompletteras med processer och rutiner – dvs hur ska arkitektur hanteras överallt inom organisationen  Processen för utveckling och förvaltning av arkitektur bör implementeras som en dynamisk process som säkerställer en kraftfull och effektiv användning av fenomenet arkitektur

33 Tre saker att vara överens om avseende innehåll Kronologi Omfattning Avgränsning Omfattning Avgränsning Abstraktions- nivå Abstraktions- nivå

34 Omfattning / Innehåll Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Verksamhetsarkitektur Produkt-/tjänstearkitektur Processarkitektur Organisationsarkitektur Informationsarkitektur Dataarkitektur Integrationsarkitektur Applikationsarkitektur Teknisk arkitektur Middleware-arkitektur Plattformsarkitektur Nätverksarkitektur Grundläggande innehållsstruktur!

35 Omfattning/Innehåll - Ytterligare en dimension  Kategorisering utifrån olika kravgrupperingar  Domänmodeller per verksamhetsområde RetailProduction Supply Chain Human Resource Market & Sales

36 ”med kund menar vi.. ” ”välutbildade anställda” ”lagra kunddata centralt” ”en helpdesk för alla frågor” kundorder avtal Abstraktionsnivå Det är viktigt att varje verksamhet sätter en nivå på arkitektur- beskrivningarna så att de är balanserade med den nytta de kan ge Hur ska principerna uttryckas? Vilka måste förstå? Vilken nivå krävs?

37 Kronologi Det finns alltid tre Kronologiska ”versioner” av arkitekturinnehåll: - Nuläge - Nästaläge - Målbild Källa: Gartner & Sogeti Framtidens arkitektur Dagens arkitektur Morgondagens arkitektur Målbild Nuläge Nästa- läge Det är ”morgondagens arkitektur” som blir fundamentet för de ändringar som görs i principer och arkitekturmodeller

38 DYA:s ramverk för Arkitekturbeskrivningar Verksamhetssyften Verksamhets- arkitektur Teknisk arkitektur Informations- arkitektur Allmänna Principer Policys Direktiv Modeller Prod/ service Process Orga- nisation Data Appli- kation Middle- ware Platt- form Nät- verk Detaljeringsgrad

39

40 DYA-aspekter på förändringsprocessen  Följande aspekter är solklara..  Multidisciplinär samverkan – arkitektur är ett gemensamt ämne för verksamhet och IT  “Just enough, just in time” – utlösaren för att utveckla/förändra arkitektur är ett tydligt verksamhetsbehov o Verksamhetsbehovet avgör både fokus och prioritet för arkitekturaktiviteterna o Arkitektteamet hålls litet, och när det behövs så utökas det med anställda från andra avdelningar eller konsulter  Projektstartsarkitektur – projekt vägleds och stöds i sin användning av arkitektur genom att de innan start tillhandahålls en arkitektur eller ett arkitekturramverk specifikt för projektet  Standarder och mallar – både design av arkitektur och utveckling av IT blir effektivare genom användninga av standarder och mallar  Strategier – som komplement till den normala standardiserade arkitekturtillämpningen kan en defensiv och en offensiv arkitekturstrategi anammas för ett initiativ. Denna betyder att man av olika skäl strukturerat och under kontroll får avvika från standarden.

41 DYA:s huvudprocesser Det är dessa processer som sammantaget skapar dynamiken mellan snabbhet/rörlighet och enhetlighet/välstruktur Strategisk Dialog Realisering inom Arkitektur Realisering utom Arkitektur Arkitektur- tjänster DYA Verksamhetsutveckling / Förändringsprocess

42 DYA:s tjänstemodell DYA Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster IT-ledning/styrning/organisation Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik

43 DYA Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster IT-ledning/styrning/organisation Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Arkitekturtjänster Förvaltning  IT-Governance  Project-Portfolio management  Information management Strategisk Dialog  Information policy  Business – ICT alignment  Business case development Arkitekturtjänster  Enterprise architecture, business architecture, information architecture ICT architecture  Working with architecture (architectural process)  Architectural awareness workshops  Architectural training and coaching  Architectural assessments Realisering inom Arkitektur  Business analysis  Information analysis  Project start architecture

44 DYA handlar helt enkelt om att plantera in rutiner, stora som små, i alla verksamhetsprocesser där arkitekturtjänster behövs eller krävs för att uppnå de övergripande målen med en arkitektur; - Kostnadseffektivitet - Snabbhet / Smidighet

45 DYA:s exempel på arkitekturtjänster DYA Strategisk Dialog Verksamhets- behov Realisering inom Arkitektur Verksamhets- lösningar Realisering utom Arkitektur Verksamhetslösningar Arkitektur- tjänster IT-ledning/styrning/organisation Dynamisk Arkitektur Verksamhet Processer Applikation Information Infrastruktur Teknik Brev till ledningen Investerings- kalkyl Bygglov Projekt- direktiv Arkitektur- ramverk Projekt- starts- arkitektur

46 Man kan välja olika strategi för att jobba med arkitektur  Denna strategi gäller primärt vilket ansats man ska ha för ”Morgondagens arkitektur”  Huvudspåret man alltid ska sträva efter är en Föregripande strategi, och det är den som DYA alltid förespråkar  Som alternativ finns Defensiv strategi och Offensiv strategi  Båda dessa är avvikelsestrategier som kan behövas av olika skäl  Båda betyder att arkitekturprocessen ”Implementering UTAN arkitektur” tillämpas  Defensiv betyder att man inriktar sig på att bara hantera problematik på snabbaste och enklaste sätt  Offensiv betyder att man till varje pris inriktar sig på att snabbt möta verksamhetsbehov  Snabbt i båda fallen betyder att man inte hinner med arkitekturprocesserna eller att arkitekturprinciper och beskrivningar inte är framtagna eller fastställda

47

48 Hur går man vidare  Jag refererar här till Martin nya material som jag ännu inte översatt, men grunden bör det se ut enligt följande 1.Man kan göra det enkla arkitekturtestet för att förstå vart man står 2.Oftast behöver ett arkitekturarbete ”säljas in” 3.Väl insålt är “DYA®-scan” med den stora mognadsmatrisen som resultat en mycket bra början 4.I nästa steg planerar man arbetet och tar hänsyn till de olika områdena Vision, Personal, Processer och Artefakter och gör en plan..


Ladda ner ppt "Definition av arkitektur  Enterprise architecture Ett samverkande set av regler och modeller, vilka vägleder design och implementering av: –Processer."

Liknande presentationer


Google-annonser