Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Goda exempel på åtgärder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Goda exempel på åtgärder"— Presentationens avskrift:

1 Goda exempel på åtgärder
Från deltagarna vid Miljömålsdagarna 2012 Insamlade genom Smultronställemetoden under Miljömålsdagarna i Borgholm Bildspelet är sammanställt av Coco Dedering/RUS för Nobelmötet 2012

2 Tack alla ni som deltog i Miljömåls-Smultronställe-aktiviteten på Miljömålsdagarna i Borgholm 2012!
Syftet med övningen var att delge och inspirera varandra och andra goda exempel på åtgärder för att nå miljömålen. Syftet var även att konferensdeltagarna skulle få prova på en variant av den s.k. Smultronställe-metoden. Vi har nu skördat frukterna. Det blev en hel skål med Miljömåls-Smultronställen. Närmare bestämt ungefär 80 stycken goda exempel på åtgärder som kan inspirera oss och andra för att nå miljömålen. 2

3 Värt att notera är att ganska många Goda exempel handlar om vattenrelaterat arbete och klimat och energi; områden där det skett särskilda satsningar de senaste åren. Det ger resultat – och många goda exempel! En annan reflektion är att det finns många inspirerande exempel vad gäller samverkan. Observera att detta bildspel är rensat på en del uppgifter. Fullständig dokumentation med introduktion, karta, excelfil, uppgiftslämnare och var du kan läsa mer om de goda exemplen/smultronställena finns på RUS hemsida, se ”Övning: Smultronställen à la miljömål”: . Det tar inte mer än någon halvtimme att bläddra igenom de goda exemplen. I flera fall finns direktlänkar till mer information. Förutom input och inspiration får Ni ett fint axplock om vad som händer i miljömåls-Sverige. Observera även att RUS inte har bedömt/kvalitetssäkrat de uppgifter som lämnats in. 3

4 Nu börjar det snart… Varsågoda!
4

5 Restaurering av ekhagar
Ett rikt växt- och djurliv I Västmanland finns flera områden med gamla och stora ekar. Bl.a. Kungsörs kommun/Kungs Barkarö. Kommunen har en projektledare, området har besökts av kungaparet och är väldigt speciellt. Länsstyrelsen Västmanlands län och Kungsörs kommun 5

6 Metod för lokal förankring och tvärsektoriellt genomförande skydd och åtgärder sjöar och vattendrag
Levande sjöar och vattendrag Metod för samverkan mellan kulturmiljö-, natur- och fiskevård inom miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Gemensam förankringsmodell, där bl.a. Smultronställemetoden används. Dialogen inleds med att efterfråga markägares m.fl. kunskaper och åsikter. Följs upp med gemensam exkursion och markägarmöten. Natur- och kulturmiljöåtgärder genomförs. Samverkansplattform. De framtagna och med framgång praktiskt testade metoderna beskrivs och presenteras i rapporten. Länsstyrelsen Kalmar län. Kalmar län samt vattendraget Lillån i Hultsfreds kommun. 6

7 Restaurering Grönö allé
Ett rikt odlingslandskap Biologisk mångfald. Kulturmiljö bevarande. Rådgivning: biotopskydd, - biologisk mångfald i allén, kulturhistorisk information, - svårigheter att etablera träd i befintlig allé Åtgärden utfördes av alléägaren, finansiering 50 % ägaren, 50 % länsstyrelsen (7:2, kulturmiljöanslaget), Västmanlands län? 7

8 Fredade lekområden i Stockholms skärgård
Hav i balans, Ett rikt växt- och djurliv På flera ställen i Stockholms skärgård har man infört regleringar med hjälp av fiskelagstiftningen för att förbjuda fiske under hela/delar av året i vikar, grunda områden etc. som är viktiga lek- och uppväxtområden för olika fiskearter (många kustlevande arter har minskat kraftigt de senaste åren t.ex. gädda, abborre och gös). I Stockholms skärgård, på flera ställen. Länsstyrelsen m.fl. 8

9 Naturvårdsverkets konsumtionsprojekt
Alla miljömål Naturvårdsverket har: initierat det som blev konsumtionsperspektivet i Generationsmålet, tagit fram pilotstudier på den koldioxidpåverkan vår svenska konsumtion gett upphov till, utvecklat studien till luft, kemikalier, vatten, initierat arbete med att utveckla mätbara uppföljningsmått på nationell nivå som funkar internationellt, - därmed tagit första steg, som behöver fullföljas, inom ett stort och viktigt område för globalt hållbar utveckling. Naturvårdsverket (många bl.a. Eva Ahlner), KemI, SCB m.fl. 9

10 Nöjdast bussresenärer i Karlstad!, läs mer på nästnästa sida…
Fria kollektivtrafikresor för konferensdeltagare!, läs mer på nästa sida… Nöjdast bussresenärer i Karlstad!, läs mer på nästnästa sida… 10

11 Fri kollektivtrafikresa för konferensdeltagare
Flera miljömål, framför allt Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft Hallandstrafiken bjuder på resa till/från den årliga miljömålskonferensen som länsstyrelsen ordnar för länets miljöaktörer (tåg eller buss). Konferensens start/sluttid anpassas efter kollektivtrafiktider och tiderna för tågavgångar skrivs in i inbjudan. Resultatet är att en majoritet av de cirka 150 konferensdeltagarna reser kollektivt. En följdeffekt kan förhoppningsvis bli att fler överväger att resa kollektivt till seminarier. Detta samarbete har bedrivits i tre år och för många av konferensdeltagarna är det en självklarhet att man tar tåget! Halland. Samarbete mellan Hallandstrafiken och Länsstyrelsen. 11

12 Nöjdast bussresenärer i Karlstad!
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö Karlstadsbuss har, genom ny linjedragning, nya betalformer och god marknadskommunikation, ökat bussresandet i kommunen med > 50% på fyra år. Man har samtidigt uppnått högst kundnöjdhet bland landets kollektivtrafikföretag. Karlstad/Karlstadsbuss 12

13 Projekt Enningsdalsälven
Levande sjöar och vattendrag Flera åtgärder i och kring vatten. Samverkan över nationsgränserna med Norge. Tanken med Projekt Enningdalsälven är att skapa en svensk och norsk gränsöverskridande samförvaltning av Enningdalsälven och dess mynningsområden i Idefjorden. Projektägare är Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillsammans med NINA (Norsk institut för naturforskning). Länsstyrelsen har beviljats ekonomiskt stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, området attraktiv livsmiljö. Målet är att utveckla en god vattenkvalitet och rika fiskbestånd och projektet planerar att leva upp till sin slogan - "En investering för framtiden" (se ) Enningdalsälvens avrinningsområde, Länsstyrelsen Västra Götaland, Andreas Bäckstrand. 13

14 Skogsbrukets frivilliga avsättningar
Levande skogar samt t.ex. Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv Delmålet till 2010 var att minst ha skulle avsättas frivilligt. Målet har uppnåtts. Kritik har riktats mot att avsättningen inte har offentliggjorts. De fyra största skogsbolagen har nu lagt ut dessa på en ny hemsida. Det är Sveaskog, Bergvik, SCA och Holmens marker som berörs. Hemsidan heter skyddadskog.se med karta som man kan orientera sig med. Detta är många smultronställen som presenteras på ett bräde! Obs att enskilda skogsägares avsättningar inte ingår här. Många ställen med tyngdpunkt i norra Sverige av skogsindustrierna 14

15 15

16 Mer ersättningsmark vid skydd av värdefulla skogar
Levande skogar För att nå delmål 1 i Levande skogar har regeringen gett möjlighet att använda skogsmark från Sveaskog som ersättningsmark vid bildande av skyddade områden (främst naturreservat). Beslutet innebar att kretsen som kunde få ersättningsmark vidgades. Genomförs av länsstyrelser och Sveaskog. Hela landet. Utfört av regeringen (på förslag från Statskontoret). 16

17 Vattenrådsdialogmetoden
Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning Vattenrådsdialogmetoden är en metod och ett redskap för vattenråden och myndigheter att "hämta"/ta fram lokalkunskap, värden som kräver hänsyn och problem som behöver uppmärksammas och åtgärdas, från de som bor och verkar utmed sjöarna och vattendragen. Samtidigt utgör det en möjlighet för dessa att påverka vattenråden och myndigheter i vattenförvaltningsarbetet. Länsstyrelsen Kalmar län har utbildat Alsteråns vattenråds styrelse som i sin tur använder metoden vid "byamöten". Länsstyrelsen Kalmar län/Alsteråns Vattenråd 17

18 Miljömålsutbildning för kommuner m.fl.
Alla miljömål Västerbotten och Skåne. Miljömålen i fokus. I ett nytt utbildningspaket gör ledande experter aktuella inlägg om det svenska miljömålssystemet. Med en koppling till den globala dimensionen samt med fördjupningar om några av de prioriterade miljömålen. SKL tillsammans med Klimatkommunerna, WWF, RUS, Länsstyrelsen i Skåne och Länsstyrelsen i Västerbotten ihop med Sustainknow, har tagit fram ett utbildningspaket för beslutsfattare som främst vänder sig till kommunerna. I Västerbotten är det Vilhelmina och Lycksele som är pilotkommuner. Skåne och Västerbotten 18

19 19

20 Utvecklad samhällsplanering
God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan Inventering och GIS-visualisering av beviljade bygglovs placering de senaste 10 åren. Jämförelse med kollektivtrafikstråk och kommunernas intentioner i översiktsplaneringen. Syftar till att utgöra diskussionsunderlag för ökad lokal och regional fysisk planering med klimathänsyn framöver. Delfinansierat av Energimyndigheten. Östergötland, Bild till vänster ur rapporten Utvecklad samhällsplanering … Länsstyrelsen Östergötland medd 2012:2 20

21 Asköviken i Västmanland, bild från hemsidan: www. askoviken
Asköviken i Västmanland, bild från hemsidan: se mer nästa sida! 21

22 Blå bård i Asköviken Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap Genom vegetationsrestaurering t.ex. fräsning av vassrotstäcket och bete av badglada kor, har man återskapat en s.k. blå bård mellan vatten och land med en härlig vattenmosaik där många fåglar och småorganismer trivs. Asköviken utanför Västerås, Länsstyrelsen m fl 22

23 Fiskväg förbi Grebbans kvarn i Hjo
Levande sjöar och vattendrag Ny anpassad fiskväg förbi kulturhistoriskt värdefull kvarnbyggnad i Hjoåns dalgång. Grebbans kvarn i Hjoåns dalgång är en pampig tegelbyggnad från 1902 som har renoverats med hjälp av olika ekonomiska bidrag och numera används för konstutställningar och evenemang. Förbi kvarnen byggdes år 2001 en ny (183 m lång) sidoström (med en fallhöjd på 9 m) för att öringen ska kunna passera. Tack vare sidoströmmen som är väl anpassad till terrängen så har kvarndammen och fallet vid Grebbans kvarn kunnat bibehållas. (Hjoåns dalgång är ett 2,5 km långt kommunalt naturreservat som även rymmer många kulturspår och industrilämningar.) Hjo kommun 23

24 Grebbans kvarn och fiskvägen. Foto: Robert Versa/IGNITA
24

25 Satsning på resfria möten
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö Linnéuniversitetet arbetar med att utveckla teknik och kompetens för att öka användningen av videokonferensmöten, webmöten och distansundervisning som komplement. Minst 80% av personalen använder dessa redskap för resfria möten. Linnéuniversitetet 25

26 Västerbottens hållbarhetsvecka v 38, 17-23 september
Alla miljömål 2012 är det fjärde året som Hållbarhetsveckan går av stapeln, SEE - står för social, ekonomisk och ekologiskt hållbar utveckling. Visionen är at Västerbotten ska vara hållbart Styrgruppen består av Länsstyrelsen, Umeå kommun, Skellefteå kommun, Umeå universitet, BeGreen Umeå, Region Västerbotten. Aktiviteter: Alla kan delta och alla står för sin egen aktivitet. SEE - sprider aktivitetslista via inlaga i tidning, mobil, webb m.m. På ett flertal platser i Västerbottens län Bilden kommer från SEE:s hemsida 26

27 Bräkneåprojektet Miljömål 7, 8, (9), 10, 11, 12, 13, 15, 16 Arbeta för en hållbar utveckling sett ur ett landskapsperspektiv och i samverkan med de boende i bygden och kommun och myndigheter. För mer information kontakta Länsstyrelsen i Blekinge län (Therese Asp) och Skogsstyrelsen i Blekinge (Therese Nilsson). Bräkneåns avrinningsområde, Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge m.fl. Fotot: Petra Torebrink/Länsstyrelsen Blekinge, Bräkneån, Hunnamåla kvarn 27

28 100 % fossilbränslefritt Skåne
Begränsad klimatpåverkan Initiativ från Region Skåne, drivs nu inom Klimatsamverkan Skåne, där länsstyrelsen ingår. Företag, organisationer (inkl. kommuner) och privatpersoner kan ansluta sig och arbetar aktivt för att bli fossilbränslefria till 2020 inom uppvärmning, el och transporter. Vi visar på att det är möjligt, visar att vi är fler som vill, och det blir ett sätt att lyfta områden där trösklar måste bort. Även föreslaget som åtgärd i Skånes åtgärder för miljömålen som är på remiss. Mer info på och på Skåne, Region Skåne, KlimatssamverkanSkåne 28

29 Överenskommelser för Miljömålsåtgärder! 29

30 Överenskommelser kring åtgärdsprogram
Alla miljömål Länets offentliga aktörer som kommunerna, regionförbundet, landstinget, NSF, energibolag, avfallsbolag m.fl. har alla tecknat överenskommelser kring det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. Varje aktör fick i överenskommelsen med lst åta sig vilka åtgärder de ska jobba med. Utvärdering av detta arbetssätt har visat att aktörerna tycker att det är ett mycket lyckat sätt att arbeta på, och de vill fortsätta med det. Gott exempel för att få konkreta åtgärder gjorda. Gävleborgs läns större offentliga aktörer samt några till 30

31 Skydd och restaurering Stora Alvaret
Ett rikt odlingslandskap Ett stort LIFE-Nature projekt, där Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Kalmar län var medfinansiärer. Tid för dialog och möten med markägare - stort restaureringsprojekt som visade på värden och möjligheter. Det regionala målet " ha alvarmark betas" har uppnåtts med råge! Öland, Länsstyrelsen Kalmar län 31

32 Energieffektiv belysning i handeln i Nyköping
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö Nyköpings Centrumförening (NYSAM) driver ett projekt för energieffektivisering i butiker. Fem butiker i Nyköpings centrum deltar. I projektet görs en energikartläggning där belysningen kartläggs. Butikerna får förslag på åtgärder och förbinder sig att genomföra åtgärder som ger en energibesparing om minst 10 %. Projektet stöds med medel från länsstyrelsen, Nyköpings kommun sitter i styrgruppen. Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscentrum (EUU) står för samordningen. Projektet är ett bra exempel på lokal samverkan mellan olika aktörer. Nyköping, Södermanland av Nyköpings Centrumförening 32

33 Energieffektivisering idrottsanläggningar
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö Katrineholms kommun tillsammans med SISU Idrottsutbildningarna har drivit ett projekt om energieffektivisering i idrottsanläggningar. En ridskola och en fotbollsförening deltog. Samma metod som ett pilotprojekt i Kalmar län. Katrineholms kommun är med genom energi- och klimatrådgivningen. Idrottsanläggningarna har gåtts igenom (energikartläggning), och fått förslag på åtgärder. Tankar finns om att sprida projektet till fler kommuner i Södermanlands län. Katrineholm, Södermanland 33

34 Tysslingen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan Skötsel och restaurering av strandängar vid sjön Tysslingen i Örebro län. Utveckling av metoder för att slåttra, skörda och använda skörden till biogasframställning. Samverkan Länsstyrelsen, brukare, WWF, Örebro kommun, Swedish Biogas. Gynnar biologisk mångfald - fågelliv. Bevarar och restaurerar odlingslandskap - slåttermarker på fuktängar. Biogasframställning - biogas används till kollektivtrafiken. Örebro kommun, Länsstyrelsen, WWF, brukare, Swedish Biogas 34

35 Från olja/gasol via fossilgas - till biogas?
Begränsad klimatpåverkan Hagfors Järnverk (Uddeholms AB) investerar 100 miljoner för att ersätta olja och gasol med fossilgas - med möjlighet att skifta till biogas. Åtgärden minskar koldioxidutsläppen med cirka 20 % och leder till sänkta bränslekostnader. Hagfors/Uddeholms AB 35

36 Verktyg för en renare Östersjö
Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård Att tillsammans med alla berörda aktörer i ett avrinningsområde arbeta för att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag och i förlängningen i Östersjön. Hittills har vi påbörjat samarbete inom fyra av länets avrinningsområden. Kommunen, LRF, lantbrukare och Länsstyrelsen lägger ihop sina kunskaper, finansieringsmöjligheter och aktiviteter för att sy ihop konkreta åtgärder, hittills t.ex. strukturkalkning, skyddszoner och enskilda avlopp i kretslopp. Intern samling på Länsstyrelsen genom en intern arbetsgrupp där vattenförvaltning, prövning och tillsyn, miljöövervakning, lantbruk, LOVA, fiske, natur- och kulturmiljö deltar. Synsätt: process- och dialogorienterat - allas bidrag är lika viktiga! Helhetssyn dessutom - få in näringsämnena i ett kretslopp, inte bara åtgärder end-of-pipe. Nå flera miljömål på samma gång! Stockholms län. Länsstyrelsen Stockholms län, kommuner, LRF, lantbrukare 36

37 Projekt Svartsjöarna och Projekt Gladhammars gruvor
Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag Projekt Svartsjöarna: Muddring av kvicksilverförorenade fibersediment har dels dragit undan 10 kg kvicksilver från miljön, dels minskat förutsättningar för metylering av kvicksilver Hultsfreds kommun med bidrag från Naturvårdsverket och även ansvarigt bolag Projekt Gladhammars gruvor: Genom pluggning av gruvans dräneringssystem och omhändertagande av giftligt avfall har spridning av tungmetaller till vattensystemet nedströms minskat. Västerviks kommun med bidrag från Naturvårdsverket 37

38 Klimatomställningen och det goda livet
Begränsad klimatpåverkan Naturvårdsverket har finansierat ett rapport om klimatomställningens samband med hur det goda livet kan se ut. Rapporten öppnar för en bredare diskussion om hur klimatomställning kan gå hand i hand med ett gott liv. John Holmberg, Chalmers Tekniska Högskola, (gratis nedladdning i webb-bokhandeln: 38

39 Färdplan 2050 - en värmländsk analys
Begränsad klimatpåverkan Inom ramen för färdplansuppdraget har Länsstyrelsen Värmland visat hur länet kan avveckla sin fossilbränsleanvändning så gott som fullständigt till år 2050. Karlstad/Länsstyrelsen Värmland 39

40 Restaurering av ålgräsängar
Hav i balans och levande kust och skärgård Återplantering av ålgräs i områden där utbredningen minskat. Ny metod och mycket mer kunskap behövs på området. Grunda havsvikar är mycket viktiga att skydda och är idag hårt utsatta av exploatering. Restaurering av marina miljöer behövs! Länsstyrelsen Västra Götaland 40

41 Östra Vätternbranterna
Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Ett rikt växt och djurliv m.fl. I östra Vätterbranterna har man jobbat mycket med samverkan mellan olika aktörer. Man lyfter det småskaliga i landskapet. Blir med största sannolikhet biosfärområde i sommar. Läs mer: Östra Vätterbranterna, Simon Jonegård är kontaktperson för arbetet, se hemsidan för mer info 41

42 Vy över Vättern från Hotell Gyllene uttern – en del av Östra Vätternbranterna
42

43 Miljömålsantikvarie Alla miljömål Länsstyrelsen i Västerbotten är det enda län som har en miljömålsantikvarie. På så vis får kulturmiljö en synlig och tydlig plats i den regionala miljömålsorganisationen, samt del av personella resurser regionalt - något som inte alltid är fallet på andra länsstyrelser. Miljömålsantikvarie = ett goda exempel som bör få många fler efterföljare ute landet! Tycker Coco Dedering/Länsstyrelsen Kalmar Länsstyrelsen Västerbottens län 43

44 Plan för russhållningen på Lojstahed
Ett rikt odlingslandskap Länsstyrelsen i Gotlands län har tillsammans med Hushållningssällskapet och Russ-sambetesföreningen gjort ett arbete för att identifiera hot mot den kulturhistoriskt intressanta och ur gamla husdjursrasers synpunkt viktiga russhållningen på Lojsta hed. En plan för arbetet ska tas fram. Den ska förankras hos markägare respektive russägare under En eller flera aktiviteter för att uppmärksamma den utrotningshotade rasen och flocken på heden på heden planeras under 2012 (utåtriktad verksamhet). 44

45                                                                Plan för russhållningen på Lojsta hed – ett goda exempel på åtgärd inom Ett rikt odlingslandskap Foto: Anna Ericsson, från Länsstyrelsen Gotland hemsida 45

46 Gamlebyviken - vattenarbete
Ingen övergödning, Myllrande våtmarker m.m. Jobbar med övergödningsproblematiken utifrån ett helhetsperspektiv. Går igenom vattendrag efter vattendrag och ser vad som kan göras. Gamlebyvikens avrinningsområde, Västerviks kommun. 46

47 Vattenskyddsområden i Karlstads kommun
Grundvatten av god kvalitet Förslag på föreskrifter för 3 vattenskyddsområden i Karlstads kommun som försörjer innevånare med vatten. Beslut väntas av landshövdingen i Värmland i sommar. Karlstads kommun, Länsstyrelsen och Karlstads kommun 47

48 Kurs om natur- och kulturvärden knutna till naturbetesmarker
Ett rikt odlingslandskap Ett exempel på en av de kurser som vi (Länsstyrelsen Kalmar) ordnar inom vårt projekt för att öka kunskapen om odlingslandskapets natur- och kulturvärden och för att inspirera lantbrukare och andra att uppfylla miljömålen. Just den här kursen hölls i Yxnevik (hos Alf Hornborg) av länsstyrelsen tillsammans med Mårten Aronsson, Skogsstyrelsen 48

49 Kurser om odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden leder mot målet Ett rikt odlingslandskap
49

50 Åtgärdsarbete i grustäkter
Ett rikt växt- och djurliv Inom ramen för ÅGP*-arbetet med medel från Landsbygdsprogrammet "Utvald miljö" har ett omfattande arbete påbörjats i länet. Det sker genom att man på olika sätt försöker styra t.ex. efterbehandlingen så att täkterna ska behålla sina höga värden för den biologiska mångfalden. Arbetet baseras på en tidigare kartläggning av värdena i länets täkter. *ÅGP=Åtgärdsprogram för hotade arter) Halland utfört av länsstyrelsen 50

51 Studieresa Bornholm Flera miljömål, framför allt Begränsad klimatpåverkan En gemensam studieresa "Hämta ny energi på Bornholm" arrangeras april 2012 av EMC (Energi- och miljöcentrum) i samarbete med länsstyrelsen för länets näringslivsaktörer, politiker, offentliga beslutsfattare och tjänstemän. På studieresan får man ta del av lyckade samverkansprojekt med både offentliga och privata aktörer och besöka t.ex. kraftvärmeverk. En viktig aspekt under resan är också nätverksbyggande och samtal mellan deltagarna. Halland av EMC i samarbete med länsstyrelsen 51

52 Energieffektiva kommunhus
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö Tävling mellan länets kommuner i att minska sin energianvändning i sina kommunhus. Tävlingen fortsätter sedan med skolor som nästa steg. Utförs av Länsstyrelsen Västra Götaland, Hållbar Utveckling Väst (HUV) och länets kommuner 52

53 Fröpåsar - Hotade vildbin
Ett rikt växt- och djurliv Fröpåsar innehållande fröer till ängsvegetation. Dessa vilda blommor är nödvändiga för att bevara de arter av vildbin som finns i länets (Blekinge) östra delar. Fröpåsarna har skickats ut till skolor och förskolor i lämpligt område med information om plantering, skötsel, biologisk mångfald och vildbin (hotade arter). Fröpåsar har även delats ut under publika arrangemang. Blekinge län, östra Blekinge. 53

54 Vildbina behöver mer ängsvegetation!
I östra Blekinge delar man ut fröpåsar till barn. Foto: Christina Almqvist 54

55 Restaurering av Silverån
Levande sjöar och vattendrag Silverån har restaurerats uppströms Mariannelund. Restaureringen omfattar utrivning av vandringshinder, omlöp, självreglerande sjöutlopp, återställningar av rensade partier såsom utläggning av sten och block, lekgrusutläggning, skapande av död ved i vattendraget etc. Resultaten är en ökad mångfald och rejält ökande fiskbestånd. Området är lämpligt för studiebesök. Ta kontakt med Emåförbundet! Emåförbundet. Silverån ligger i Emåns avrinningsområde i Småland. 55

56 PROEFF II Begränsad klimatpåverkan Proaktivt energieffektiviseringsarbete i mindre tillverkningsföretag och utbildning av tillsynsmyndigheter för ökade energikrav i tillsynen. Utbildningstillfällen och studiebesök för företag med fokus på konkreta åtgärder för energieffektivisering av verksamheten. Utbildning och studiebesök för tillsynspersonal på Länsstyrelsen och kommuner. Krav ställs på energikartläggning och energibesparande åtgärder för miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret Skåne, kommunerna 56

57 Bebyggelseinventering i Halland
God bebyggd miljö Kartläggning av bebyggelsens kulturhistoriska värden i länet. Totalinventering och klassificering. Inventeringen är digital och används som planeringsunderlag i kommunal fysisk planering. Materialet har tillgänggliggjorts för allmänheten via Internet. Interaktiva inslag där allmänheten kan komplettera och bidra med information. Halland län, Länsstyrelsen, Kulturmiljö Halland, länets kommuner. 57

58 Halland inspirerar till inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
för miljömålet God bebyggd miljö. Foto: Björn Ahnlund, Länsstyrelsen Hallands hemsida 58

59 Klimatpiloterna - Laxå & Askersund
Begränsad klimatpåverkan Några familjers strävan att minska sin klimatpåverkan följdes i lokal media för att visa på möjligheter och svårigheter. Laxå och Askersunds kommuner 59

60 Byggdialog Dalarna God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö Samverkansprocess inom bygg- och fastighetssektorn i Dalarna mellan privata företag och offentliga organisationer och högskolan. För hållbar, attraktiv och konkurrenskraftig byggsektor. Överenskommelse om samarbete. Gemensamma mål och antagna temaområden: energi, materialval, samhällsplanering m.m. Mycket kompetens och seminarier för höjd kunskap i sektorn. Utförande, se ovan. 60

61 Ölands vattenråd Ingen övergödning, Hav i balans och levande kust och skärgård, God bebyggd miljö Ett samlat forum för ett landskap, två kommuner, 30-talet avrinningsområden. En resurs för renare vatten, friskare grundvatten, minskade översvämningar. Öland, kommuner, företag, organisationer 61

62 Clean Shipping Project
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning Skapande av ett nätverk för stora rederier. Rederierna betalar en avgift och får tillgång till Clean Shipping database. Den stora vinsten/resultatet med projektet hittills är Clean Shipping Index, vilket är ett index som tar ett holistiskt perspektiv på de miljömässiga problemen med sjöfart. Länsstyrelsen Västra Götaland, Västra Götalandsregionen m.fl. 62

63 Kemikaliekartläggningsprojekt
Giftfri miljö Projekt om att samla in kemikalieförteckningar av A-B-verksamheter, där vi granskade förteckningarna och fyllde i om kemikalierna finns upptagna på Reach kandidatlista, Vattendirektivets prio ämnen Ospar och Helcom. Information skickades ut om vad det innebär att handskas med dessa kemikalier och vilka olika lagkrav som finns kopplade till dem. Projektet pågick Sydöstra Östersjöregionen, 7 län, Länsstyrelsen Jönköpings län projektledare 63

64 UC4Life Alla vattenmiljökvalitetsmål, Ett rikt växt- och djurliv Återställa åar i södra Sverige och odla tjockskalig målarmussla (Unio Cranus) för att kunna återetablera denna mussla i bäckarna efter åtgärder. Projektet innebär även reduktion av näringsämnen. Länsstyrelser, kommuner, markägare, åar i södra Sverige 64

65 Samverkansplanen Norra Bohuslän
Hav i balans.., God bebyggd miljö m.fl. De fem kommunerna Strömstad, Tanum, Munkedal, Sotenäs och Lysekil har haft ett brett samarbete med hjälp av en extern processledare för att ta fram en gemensam plan för fysisk planering i kommunerna. Flera arbetsgrupper har funnits som jobbat med specifika frågor som t.ex. småbåtshamnar. Länsstyrelsen har suttit i styrgruppen men det största arbetet har gjorts av kommunerna själva. I slutrapporten från 2011 finns många förslag på åtgärder att gå vidare med och flera av dessa är också "miljömålsåtgärder". Norra Bohuslän, kommuner och länsstyrelsen 65

66 Sälboda vattenland Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar Åtgärder för bättre kvalitet i skogslandskapet. Våtmarker skapade, överfarter över vatten på rätt sätt. Arvika kommun, Sälboda/Privat intresserad markägare, Skogsstyrelsens Bo Erland Johansson m.m. 66

67 Miljöinvesteringsregister (MIR)
Många miljömål Miljöinvesteringar som fått stöd via LIP (lokala investeringsprogram) eller Klimp (klimatinvesteringsprogram) finns redovisade i Miljöinvesteringsregistret (MIR) på Naturvårdsverkets webbplats. Här finns uppgifter om kostnader, miljönytta, typ av investering osv. Data kan plockas ut med olika skärning, t.ex. geografiskt, typ av investering m.m. Registret omfattar mer än 2000 projekt inom allt från fisktrappor till kraftvärmeverk. Naturvårdsverket 67

68 Goda exempel från MIR Många miljömål Bland de investeringarna i MIR har goda exempel identifierats och kvalitetssäkrats inom olika miljöområden. Varje gott exempel presenteras på ett faktablad och på naturvårdsverkets webbplats. Även i MIR (MiljöInvesteringsRegistret) är Goda exempel markerade och presenterade. Naturvårdsverket 68

69 Seminarium om miljökrav i upphandlingar
De flesta miljömål I mars arrangerade länsstyrelsen tillsammans med Miljöstyrningsrådet ett seminarium om miljökrav i offentlig upphandling. Seminariet var mycket välbesökt av både upphandlare, planerare m.fl. på kommuner och Region samt även leverantörer och producenter. Då intresset var så stort planeras för en fortsättning med mer ämnesspecifika seminarier, exemplevis inom livsmedel och byggsektorn. Genom att stimulera till mer och bättre miljökrav vid offentlig upp handling kan man åstadkomma ganska stora förändringar. Utförande: Halland - Länsstyrelsen och Miljöstyrningsrådet 69

70 Solvaneprojektet Säker strålmiljö Inom projektet har det tagits fram ett utbildningsmaterial som Jönköpings läns skolor, årskurs 6-9, använt sig av. Syftet har varit att lära dessa grupper att solning kan vara farligt. Under 2011 utbildades även s.k. UV-informatörer. Dessa informerade sedan om hur man skulle sola säkert. Informationen skedde ute i verkligheten på platser där människor solade. UV-informatörerna utbildades av personal från landstinget, läkare osv. Jönköpings län, Kommuner, landsting och länsstyrelsen 70

71 Goda exempel från Dalsland
Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv Samverkansprojekt kring betesmarker/värdefulla skogsmarker/restaurering av betesmarker/tillgång till betesdjur/ möjlighet till bidrag för olika åtgärder inom skog/kultur/biologisk mångfald, i Dalsland. Dalsland, Länsstyrelsen Lantbruk Västra Götaland + Skogsstyrelsen 71

72 LOVA - VA-planeringsprojekt Kalmar län
Alla vattenmiljökvalitetsmål LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) VA-planeringsprojekt i Kalmar län. 11 av länets 12 kommuner deltar i detta projekt som handlar om att göra VA-översikt, VA-policy samt VA-plan som sedan regelbundet implementeras i kommunens budget och översiktsplanearbete. VA = Vatten och Avlopp Kalmar län, 11 av 12 kommuner 72

73 Snökyla Kyler sjukhuset i Sundsvall med snö. 73
Begränsad klimatpåverkan Kyler sjukhuset i Sundsvall med snö. Landstinget i Västernorrland Snökyla – minskar elförbrukningen på sjukhuset i Sundsvall 73

74 Snorklingsled, Kollevik, Karlshamn
Miljömål 10, (4, 7) Sveriges första snorklingsled invigdes 2009 (?). Den togs fram i samverkan mellan "biosfärkandidatområdet Blekinge Arkipelag", Karlshamns kommun och Sydkustens sportdykarklubb. Syfte: att väcka intresse hos allmänheten, främst barn, för livet under vattenytan i havet och hot/problem i havet. Snorklingsleden består av två delar, med 18 informationsplattor på botten, ytmarkeringar med bojer. Initiativ: Biosfärkandidatområdet Blekinge Arkipelag, Finansiär: Karlshamns kommun, Underhåll: Sportdykarna 74

75 Snorklingsled som förmedlar kunskap
Snorklingsled som förmedlar kunskap. Foto: Monika Puch/Sydkustens sportdykarklubbs hemsida 75

76 Frövi Sjön Västmanlands län
Myllrande våtmarker Miljöinvestering våtmark Frövisjön! vann Ullbaggepris i kategorin "Årets miljösatsning 2011" vid Landsbygdsgalan 2011. Länsstyrelsens motivering till nomineringen: "Att restaurera Frövisjön söder om Skultuna till den fina fågelsjö den en gång var är något som pratats om i mer än 30 år – nu är det ett faktum! 7 markägare har genom samarbete möjliggjort återskapandet av en våtmark som omfattar hela 85 ha. Dessutom har stora arealer ny betesmark uppstått runt den återskapade sjön. Denna våtmark har inneburit ett stort steg framåt för flera viktiga miljömål i området, allt från näringsretention till biologisk mångfald. Framförallt lockar sjön till sig ett rikt fågelliv och gynnar även förutsättningar för lokal turism genom t ex fågelskådning. Utvecklandet av Frövisjön är ett bra exempel på att miljösatsningar även skapar nya möjligheter för ekonomisk utveckling". (http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/nyheter/2011/Pages/vastmanlandsprojektet-frovisjon-vinnare-pa-landsbygdsgalan!.aspx) Länsstyrelsen Västmanland och Lantbrukare 76

77 Life + MIA MIA - ett Life+ Natur-projekt 2009 - 2014
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv m.fl. MIA - ett Life+ Natur-projekt I projektet ska Mälarens unika innerskärgård med sina strandnära skogar, hagmarksmiljöer och ängar restaureras. Genom omfattande åtgärder ska projektet bevara och återskapa miljöer som hotas och dessutom göra dem mer besöksvänliga. Huvudsyftet med projektet är att skapa rätt förutsättningar för att långsiktigt bevara Natura 2000-habitat (miljöer) och typiska arter som har skötselbehov i 42 Natura 2000-områden vid Mälaren. Projektet löper från 2009 till 2014 och drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län tillsammans med Länsstyrelserna i Södermanlands och Uppsala län, Sveaskog och Upplandsstiftelsen. Projektet finansieras av EU och Naturvårdsverket samt kommunerna Håbo, Enköping, Västerås och Köping är medfinansiärer. 77

78 Giftfri vardag Giftfri miljö Dialog med branscher om farliga ämnen i varor (kemikalieinspektionen) - Textilier, - Leksaker, - Kosmetika Kemikalieinspektionen 78

79 Energieffektivisering i företag i Eskilstuna
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö Eskilstuna Fabriksförening initierade ett projekt i nätverksform för energieffektivisering i företag. Man lär sig gemensamt om energikartläggning och besöker varandras anläggningar. Och genomför sedan åtgärder i sina egna anläggningar. Samarbete också med Eskilstuna Energi- och Miljö. Projektet fick medel från länsstyrelsen i första omgången. Har sedan genomförts i flera omgångar. Eskilstuna, Eskilstuna kommun 79

80 Naturbeten - Naturbeteskött
Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, Begränsad klimatpåverkan WWF, Länsstyrelsen, Lantbrukare, affärsinnehavare, kommun - samarbete kring att öka areal naturbete och distribution av naturbeteskött lokalt/regionalt. Örebro kommun, Länsstyrelsen Örebro län, lantbrukare, WWF, ICA m.fl. 80

81 Miljö-julkalender Alla miljömål eller vissa år tema t.ex. vatten Startade 2009 av Hållbar utveckling Väst, länets kommuner länkar till julkalendern på sin hemsida. Länsstyrelsen bidrar med finansiering och tips. Kalendern ger varje dag inspiration och tips på hur du kan hjälpa miljön i din vardag t.ex. Måste man slänga mat med datum som gått ut? HUV, Hållbar utveckling Väst 81

82 Testa en miljöjulkaleder! Se http://www.miljojulkalendern.se/
82

83 Våtmarksrestaurering Brosjön
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, Ingen övergödning Återställning av våtmarksområde/fågelsjö i odlingsintensivt område nära övergödd vik av Vänern med hjälp av betesdrift och tekniska lösningar. Brosjön Säffle kommun/Länsstyrelsen Värmland, (kommunen), markägare, LIFE, LB-program 83

84 Uppföljning anlagda våtmarker främst närsalter och biologisk mångfald
Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt alla vattenmiljökvalitetsmålen Ett LOVA-projekt (lokala vattenvårdsprojekt) där Kalmar kommun i samarbete med Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen som första steg utarbetar en metodik för att följa upp anlagda våtmarker i Kalmar län, både med provtagningar men också med okulära besiktningar (platsbesök) och kartunderlagsarbete (för jordarter, topografi, hydrologi, markanvändningshistorik, naturliga historiska våtmarkslägen osv). Därefter är ambitionen som steg 2 (detta ingår inte i LOVA-projektet) att ett antal anlagda våtmarker som i dagsläget bedöms som sämre fungerande, göras försök till förbättringar genom restaurering av den redan anlagda våtmarken. Kalmar län, Kalmar kommun, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen Kalmar län 84

85 Färdplan för biogas 2020 Begränsad klimatpåverkan En färdplan för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas har tagits fram av berörda aktörer inom biogasområdet i Skåne för att nå det regionala miljömålet om en produktion av biogas på 3TWh år Färdplanen innehåller konkreta åtgärder som ska genomföras av olika aktörer. Färdplanen samordnas av Biogas Syd och Region Skåne. Andra berörda aktörer är kommuner, Länsstyrelsen, kommunförbundet Skåne, Energibolag, Lunds universitet, Livsmedelsföretagen, Sustainable Business Hub, Sveriges lantbruksuniversitet och LRF. Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret Skåne, kommunerna 85

86 Lador/överloppsbyggnader kan få stöd
Lador/överloppsbyggnader kan få stöd. Bra för ett Ett rikt odlingslandskap. Foto: Per Lindegård 86

87 Vård av överloppsbyggnader
Ett rikt odlingslandskap Ekonomiskt stöd till vård av jordbrukets ekonomibyggnader, först från kulturmiljöanslaget och numera miljöstödet/Utvald miljö. Västra Götaland län m.fl. län 87

88 Utbildning av politiker
Alla miljömål Miljösamverkan Östergötland ordnade en politikerutbildning, en heldag där vi gick igenom Tillsyn och prövning, Miljöbalken och även en bit om miljömålssystemet. Vi upplevde ett ganska stort kunskapsgap om miljömålen hos politikerna. Vi fick väldigt god respons på utbildningen. Miljösamverkan Östergötland 88

89 Naturrum Västervik Hav i balans och levande kust- och skärgård Västerviks kommun har i samarbete med flera lokala aktörer sökt och beviljats flera LONA-projket. Dels för att skapa ett Naturrum, dels för att anordna aktiviteter för skolbarn och allmänheten, bl.a. "undervattensskola", "snorklingsled", utställningar och filmer som förklarar sambanden i vår havsmiljö! Västerviks kommun 89

90 Svensk vattenförvaltning
Alla vattenmiljökvalitetsmål Vattenförvaltningsarbetet grundat på EU:s ramdirektiv för vatten har satt igång ett enormt engagemang kring vattnets kvalitet samt vad som kan göras för att åstadkomma god vattenstatus på avrinningsområdesnivå (i vissa även på vattenförekomstnivå). Hela Sverige! Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, vattenmyndigheterna för de fem vattendistrikten, länsstyrelserna och så vidare 90

91 (Foto taget någonstans i Västerhavets vattendistrikt)
91

92 Forskning inom "Ecochange" - om miljöeffekter i Östersjöns ekosystem
Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Giftfri miljö, Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker m.m Klimatförändringar och andra miljöproblem påverkar det känsliga ekosystemet i Östersjön. Forskningen berör olika delar från mikroorganismer till fisk. Delen som rör fiskens (gädda, abborre) reproduktion i regionen är särskilt uppmärksammad just nu. Påverkar insatser på land (t.ex. anläggandet av våtmarker) och möjligheten att bedriva kustnära fiske. Linnéuniversitetets marina forskargrupp 92

93 Miljömål för ständig förbättring - Företagens miljöarbete en vinstfaktor
Alla miljömål Konkreta tips på hur man som företagare kan arbeta med miljömålen. En Vägledningsbroschyr på cirka 20 sidor togs fram av CMF, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Svensk miljökompetens och Västra Götalandsregionen. Länsstyrelsen i Västra Götaland m.fl. 93

94 Restaurering av löväng + skötsel
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv Restaurering och återupptagen slåtterhävd av gammal löväng. Gamla Skogsby, Torslunda, Mörbylånga kommun, Torslunda hembygdsförening 94

95 Svärtaåprojektet Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning m.fl. Med pengar från Havsmiljöanslaget har Länsstyrelsen i Sörmlands län satsat på samverkan tillsammans med lantbrukare i Svärtaåns avrinningsområde. Syftet med projektet är att planera och genomföra åtgärder som reducerar läckage av fosfor och kväve från jordbruksmark. Behålla näringen på åkern - minska mängden i vattendragen, t.ex. m.h.a. strukturkalkning. Idén bygger på kommunikation, rådgivning och investeringsstöd. Test av nya tekniker. Även omfattande mätprogram med vattenkemi och flödesanalyser för att kunna utvärdera långsiktiga effekter. Pågår fortfarande, året ut (2012), Länsstyrelsen i Södermanlands län 95

96 Regional material-/ vattenförsörjningsplanering i Uppsala län
Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö Samarbete mellan SGU och länsstyrelsen för att stödja och utveckla metoder för att ta fram regional plan för vatten/materialförsörjning. Denna utgör sedan underlag för en kommunal plan, som bifogas översiktsplanen. Uppsala län. Länsstyrelsen Uppsala län och SGU. 96

97 Kreotoper vid vindkraft
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Begränsad klimatpåverkan Brist på småbiotoper i slättbygd för biologisk mångfald. I samband med vindkraftsetableringar i åkermark utnyttjas avställningsytor etc. till att anlägga konstgjorda småbiotoper = kreotoper. Stort intresse hos näringslivet t.ex. Vattenfall. Handbok framtagen. Några kreotoper anlagda i Simrishamns kommun. Ger positiva bieffekter på biodiversitet vid vindkraftsetablering. Ordet "kreotop" finns nu i Nationalencyklopedin. Simrishamns kommun av Vattenfall, Ecocom, Jordbruksverket 97

98 Biologisk återställning av Vindelälven, Sävarån, Hönån, Dainabäcken
Levande sjöar och vattendrag Biologisk återställning av tidigare flottade vattendrag. Vindelälven har i huvudsak restaurerats av Vindelälven Life. De andra vattendragen, se vår hemsida, har också restaurerats m.h.a. LIFE+ pengar m.m. Åtgärden ger snabba resultat för att få tillbaka fisk som lax, öring m.fl. Västerbottens län: länsstyrelsen och kommuner i resp vattendrag, Foto: från Länsstyrelsen Västerbottens hemsida 98

99 Nu är bildspelet slut. Tack för att du tittade! 99


Ladda ner ppt "Goda exempel på åtgärder"

Liknande presentationer


Google-annonser