Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse 2014 eHälsa  Regionala stimulansbidrag: - Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånare - Påbörja processen att etablera konceptet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse 2014 eHälsa  Regionala stimulansbidrag: - Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånare - Påbörja processen att etablera konceptet."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse 2014 eHälsa  Regionala stimulansbidrag: - Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånare - Påbörja processen att etablera konceptet ”Trygghet och Service i hemmet” - Säkerställa att trygghetslarm som kommunen beviljar är digitala och fungerar, hela kedjan! - Fullfölja införande och användning av NPÖ - SKL beviljar bidragen via kommunförbund eller motsvarande, som förmedlar vidare till kommunerna

2 Överenskommelse 2014 eHälsa  Fördelning i relation till invånare och antal kommuner  Motsvarande finansiering lokalt/regionalt  Godkännande från ledning på kommunförbund eller mosvarande och LD  Konkret projektplan inom respektive målområde med namngivna kommuner  Uppdragsbeskrivning för samordnarna

3 Regionala e-hälsosamordnare  Bidraget på 10 miljoner fördelas 50% lika för alla län/regioner samt 50% folkmängd  Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och regionala stödstrukturer för EBP  Famna och Vårdföretagarna lämnar en plan till SKL som efter godkännande förmedlar 500 tkr till vardera organisation

4 SKL  Ansvara för pilotstudie i några län med 1177 för socialtjänsten och överväga koppling till Hälsa För Mig  Leda projekt, samordna och sprida kunskap om ”Trygghet och Service i hemmet” inkl. digitala trygghetslarm  Leda projekt för nationell sammanhållen IT-infrastruktur. Infra 2.0 och NPÖ 2.0

5 SKL  Medverka i standardiseringsarbetet för trygghetslarm med SIS och SoS  Sprida kunskap och erfarenheter om eHälsa i kommunsektor  Administrera stimulansbidrag till län/regioner samt Famna och Vårdföretagarna  Samordna och utveckla kommunikation mellan lokal, regional och nationell nivå

6 Fördelning av stimulansmedel för eHälsa i kommunerna 2014 PROJEKTBIDRAG BIDRAG SAMORDNARE TOTALT LänsnamnFolkmängd Grundpott projekt Tillskott för antal invånare Totalt bidrag Projekt Grundpott samordnare Tillskott för antal invånare Totalt bidrag samordnare Totalt bidrag Stockholm kr kr kr kr kr kr kr Uppsala kr kr kr kr kr kr kr Sörmland kr kr kr kr kr kr kr Östergötland kr kr kr kr kr kr kr Jönköping kr kr kr kr kr kr kr Södra Småland kr kr kr kr kr kr kr Kalmar kr kr kr kr kr kr kr Gotland kr kr kr kr kr kr kr Blekinge kr kr kr kr kr kr kr Skåne kr kr kr kr kr kr kr Halland kr kr kr kr kr kr kr Västra Götaland kr kr kr kr kr kr kr Värmland kr kr kr kr kr kr kr Örebro kr kr kr kr kr kr kr Västmanland kr kr kr kr kr kr kr Dalarna kr kr kr kr kr kr kr Gävleborg kr kr kr kr kr kr kr Västernorrland kr kr kr kr kr kr kr Jämtland kr kr kr kr kr kr kr Västerbotten kr kr kr kr kr kr kr Norrbotten kr kr kr kr kr kr kr TOTALT kr kr kr kr kr Projektbidrag:

7 CeHis Inera SKL CeSam/VO SoS IVO LV Social dep Nuläge Dagens aktörer inom eHälsa Politisk styrelse Sjukvårdsdelegatio n Beredningar Närings dep e- HälsoM Forte FK Vård- analys SMI Service - center. etc. e-leg e-del Vin- nova etc. K K= Kommun, LT= Landsting, P= Landstingsfinansierad privat aktör, PP= Privatfinansierad privat aktör K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K LT P P P P P P Lev.3:e LTLT och KStat Finansiär Politik Beställare Leverantör Kund

8 Nuläge Nuläget jämfört med målbild - individcentrering För en individcentrering behövs en mycket tydligare samordning och gemensam styrning av utveckling och förvaltning mellan aktörerna där individen sätts i fokus. Bilden är hämtad från e- delegationens ramverk för digital samverkan.

9 Nuläge Pågående förändringar hos några aktörer Landstingens samarbete, CeHis/Inera  CeHis och Inera AB har slagits samman  Samma styrelse för båda  Beställar- utförarroller tas bort  Arbetsgrupper tillsatta att hantera förändringen  VD skall rekryteras till nya CeHis/Inera  Organisation, programstyrgrupper, arkitektur med mer ses över SKLs verksamhet, CeSam, VO och eHälsa  Ny avdelning för digitalisering  Ny avdelningsdirektör för VO  Rekrytering av ny programansvarig för eHälsa  Översyn av arkitekturstyrning inom CeSam och breddad verksamhet  Utreder fråga om en drift och förvaltningsorganisation kopplat till SKL eHälsomyndigheten  Ny GD vid årsskiftet  Regeringen har beslutat om ny utredning för att se över E-hälsomyndighetens uppdrag och ansvarsområden och hur myndigheten kan bidra till att samordna it-stöd i vården. Utredning omfattar också bättre och säkrare samordning av it-tjänster inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

10 Nuläge Enskilda satsningar eller tillsammans? Nytta Det finns ett fönster öppet för att forma det fortsatta arbetet så att nyttan maximeras.

11  Trygghet och service i hemmet  Socialtjänsten på 1177, pilotstudie  Evidensbaserad socialtjänst  NPÖ i kommunerna, konsumtion och produktion  Hantering av vaccination  Satsning inom Cancerområdet  BBIC, ÄBIC och SIP m.m.  EIF  Hantering av projektet effektiv informationsförsörjning Följande projekt innehåller vägval som påverkar kommunal eHälsa:  Infrastruktur 2.0  NPÖ 2.0 Kommande behov konkreta frågeställningar med identifierade behov inom SKL med koppling till CeHis/ Inera

12  Rapport till regeringen okt 2013: ”En grundläggande förutsättning för förslaget är att en styrelse etableras, vilken behöver ha en stark drivkraft, tunga mandat, en tydlig helhetssyn och verka utifrån koncernen Sveriges bästa” Kommande behov Rapport: Förutsättningar för digital samverkan Regeringen Statliga myndigheter (inkl länsstyrelser) Kommuner i samverkan eller enskilt Landsting och Regioner Samarbetsorgan lokalt och regional nivå (SKL, CeSam, CeHis) Samverkansorgan eSamhälle Nationell nivå Den samordning som krävs kommuner, landsting och regioner emellan föreslås även fortsättningsvis hanteras av SKL och de grupperingar som CeSam och CeHis där utgör.

13 En lösning för vård och omsorg Valfrihet för alla sektorer Svensk e-legitimationSITHS Kommande behov Behov av realisering av strategi för e-legitimation

14  HR, Ekonomi, Fakturering  Licenshantering, drift  Mobila lösningar, plattformar och inloggning  Mina meddelanden  E-Arkiv  Molnbaserat kontorsprogram Kommande behov Generiskt behov oavsett sektor

15 1.Allt som utvecklas nationellt med skattemedel ska kunna utnyttjas av all offentlig verksamhet 2.Säkra att kort- och långsiktig verksamhetsplaner tas fram gemensamt, det måste finnas en masterplan. Gemensamma verksamhetsplaner kräver synkroniserade planeringscykler 3.Styrningen skall vara smidig och reducera administrativ kostnad 4.Säkra att det som kan vara gemensamt och oberoende av sektor blir gemensamt och verksamhetsneutralt. Gäller bland annat infrastruktur, kataloger, id, säkerhet, drift och underhåll, avtalsstrukturer och finansieringsmodeller Handlingsalternativ Strategisk målbild – del 1

16 Arbeta ständigt med två perspektiv samtidig: 1.Med perspektivet högre kvalitet och effektivitet i offentlig förvaltning (inifrån-ut perspektiv) som adresserar styrning och samordning utifrån verksamheternas perspektiv 2.Med perspektivet där individ står i fokus (utifrån-in perspektiv) som utgår från livssituation, livshändelser och agerandet för individen. Då framträder vilka utövare av vård och omsorg som måste agera samordnat för individen Handlingsalternativ Strategisk målbild – del 2

17 SKL behöver hitta någon som kan hantera drift, förvaltning och support av de lösningar som nu tas fram inom CeSam.  Inriktningsbeslut behövs för någon/några av följande möjligheter: - Inera AB breddar utbudet till e-förvaltning i enlighet med Ineras bolagsordning. - Juridisk form för Inera AB för enkelt nyttjande från kommuner ses över (som landstingsägt bolag kan bara landstingen nyttja tjänster från Inera AB enligt teckalkriterierna i LOU) - Ex.vis Inera AB går från att vara landstingsägt till att ägas av även kommuner eller - Inera kvarstår som landstingsägt bolag och SKL nyttjar istället något av befintliga SKL bolag för drift och förvaltning eller skapar ett nytt kommunbolag Handlingsalternativ Kan Inera AB även hantera e-förvaltning?

18 Följande förslag på inriktningsbeslut ges : 1.Att fatta beslut om inriktningen att tidigare Inera AB även skall kunna hantera uppdrag åt kommunerna ur ett bredare perspektiv (e-förvaltning). 2.Att fatta beslut om att beredningen av beställningar för eHälsa hanteras i en gemensam struktur för kommun/landsting/region för projekt och förvaltningsobjekt som är nationella och gränsöverskridande. 3.Att genomföra förstudie och fatta beslut om hur finansiering och affärsmodeller skall se ut för respektive tjänst/kategori av tjänst för att bäst stödja det gemensamma arbetet både vid utveckling och förvaltning Förslag på inriktningsbeslut Stegvist fortsatt arbete

19 Följande förslag på inriktningsbeslut ges: 4.Att fatta beslut om gemensam nationell arkitekturstyrning för eHälsa för kommun/landsting/region där den kommunala förankringen stärks. 5.Att genomföra förstudie och fatta beslut om hur sourcing av drift och förvaltning hanteras effektivt i ett samspel där både kommun/landsting/region samarbetar. 6.Att forma gruppering som arbetar för långsiktig samordning som rör fler verksamheter inom eHälsa, såsom eHälsomyndigheten. Att forma gruppering som arbetar med samordning av gemensam arkitektur och infrastruktur över sektorsgränser. Förslag på inriktningsbeslut Stegvist fortsatt arbete - fortsättning

20 För de inriktningsbeslut som beslutas att gå vidare med: 1.Att upprätta en uppdragsbeskrivning för vart och ett av inriktningsbesluten som tas av CeHis/Inera/SKL tillsammans 2.Att detaljera förväntade aktiviteter, tidsplan och leverans för respektive uppdrag 3.Att utse resurser och starta arbetet. Förslag på inriktningsbeslut Nästa steg

21 Är vi redo? Att tillsammans utforma samhandling i arbetet?


Ladda ner ppt "Överenskommelse 2014 eHälsa  Regionala stimulansbidrag: - Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånare - Påbörja processen att etablera konceptet."

Liknande presentationer


Google-annonser