Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse 2014 eHälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse 2014 eHälsa"— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse 2014 eHälsa
Regionala stimulansbidrag: Införa e-tjänster inom socialtjänsten för invånare Påbörja processen att etablera konceptet ”Trygghet och Service i hemmet” Säkerställa att trygghetslarm som kommunen beviljar är digitala och fungerar, hela kedjan! Fullfölja införande och användning av NPÖ SKL beviljar bidragen via kommunförbund eller motsvarande, som förmedlar vidare till kommunerna

2 Överenskommelse 2014 eHälsa
Fördelning i relation till invånare och antal kommuner Motsvarande finansiering lokalt/regionalt Godkännande från ledning på kommunförbund eller mosvarande och LD Konkret projektplan inom respektive målområde med namngivna kommuner Uppdragsbeskrivning för samordnarna

3 Regionala e-hälsosamordnare
Bidraget på 10 miljoner fördelas 50% lika för alla län/regioner samt 50% folkmängd Arbetet ska bedrivas i nära samverkan med verksamhetsansvariga för socialtjänsten och regionala stödstrukturer för EBP Famna och Vårdföretagarna lämnar en plan till SKL som efter godkännande förmedlar 500 tkr till vardera organisation

4 SKL Ansvara för pilotstudie i några län med 1177 för socialtjänsten och överväga koppling till Hälsa För Mig Leda projekt, samordna och sprida kunskap om ”Trygghet och Service i hemmet” inkl. digitala trygghetslarm Leda projekt för nationell sammanhållen IT-infrastruktur. Infra 2.0 och NPÖ 2.0

5 SKL Medverka i standardiseringsarbetet för trygghetslarm med SIS och SoS Sprida kunskap och erfarenheter om eHälsa i kommunsektor Administrera stimulansbidrag till län/regioner samt Famna och Vårdföretagarna Samordna och utveckla kommunikation mellan lokal, regional och nationell nivå

6 Fördelning av stimulansmedel för eHälsa i kommunerna 2014
PROJEKTBIDRAG BIDRAG SAMORDNARE TOTALT Länsnamn Folkmängd Grundpott projekt Tillskott för antal invånare Totalt bidrag Projekt Grundpott samordnare Totalt bidrag samordnare Totalt bidrag Stockholm kr kr kr kr kr kr kr Uppsala kr kr kr kr kr kr Sörmland kr kr kr kr kr kr Östergötland kr kr kr kr kr kr Jönköping kr kr kr kr kr Södra Småland kr kr kr kr kr Kalmar kr kr kr kr kr kr Gotland 57 241 kr kr kr kr kr kr Blekinge kr kr kr kr kr kr Skåne kr kr kr kr kr kr Halland kr kr kr kr kr kr Västra Götaland kr kr kr kr kr kr Värmland kr kr kr kr kr kr Örebro kr kr kr kr kr Västmanland kr kr kr kr kr kr Dalarna kr kr kr kr kr kr Gävleborg kr kr kr kr kr Västernorrland kr kr kr kr kr kr Jämtland kr kr kr kr kr Västerbotten kr kr kr kr kr Norrbotten kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Projektbidrag:

7 Nuläge Dagens aktörer inom eHälsa
Finansiär LT LT och K Stat Stat Politisk styrelse Sjukvårdsdelegation Beredningar Social dep Närings dep Politik CeHis Inera SKL CeSam/VO e-HälsoM Forte e-del Vin-nova Beställare Leverantör Leverantör Lev. 3:e SoS FK e-leg Kund LT IVO Vård-analys K K K LT LT K LT K K K K K K K LV SMI K P LT K K K P K K K K K K K K K K K P LT K K K P Service-center. etc. etc. etc. K K LT K K LT LT LT PP PP K= Kommun, LT= Landsting, P= Landstingsfinansierad privat aktör, PP= Privatfinansierad privat aktör

8 Nuläge Nuläget jämfört med målbild - individcentrering
För en individcentrering behövs en mycket tydligare samordning och gemensam styrning av utveckling och förvaltning mellan aktörerna där individen sätts i fokus. Bilden är hämtad från e-delegationens ramverk för digital samverkan.

9 Nuläge Pågående förändringar hos några aktörer
Landstingens samarbete, CeHis/Inera CeHis och Inera AB har slagits samman Samma styrelse för båda Beställar- utförarroller tas bort Arbetsgrupper tillsatta att hantera förändringen VD skall rekryteras till nya CeHis/Inera Organisation, programstyrgrupper, arkitektur med mer ses över SKLs verksamhet, CeSam, VO och eHälsa Ny avdelning för digitalisering Ny avdelningsdirektör för VO Rekrytering av ny programansvarig för eHälsa Översyn av arkitekturstyrning inom CeSam och breddad verksamhet Utreder fråga om en drift och förvaltningsorganisation kopplat till SKL eHälsomyndigheten Ny GD vid årsskiftet Regeringen har beslutat om ny utredning för att se över E-hälsomyndighetens uppdrag och ansvarsområden och hur myndigheten kan bidra till att samordna it-stöd i vården. Utredning omfattar också bättre och säkrare samordning av it-tjänster inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

10 Nuläge Enskilda satsningar eller tillsammans?
Nytta Det finns ett fönster öppet för att forma det fortsatta arbetet så att nyttan maximeras.

11 Kommande behov konkreta frågeställningar med identifierade behov inom SKL med koppling till CeHis/ Inera Trygghet och service i hemmet Socialtjänsten på 1177, pilotstudie Evidensbaserad socialtjänst NPÖ i kommunerna, konsumtion och produktion Hantering av vaccination Satsning inom Cancerområdet BBIC, ÄBIC och SIP m.m. EIF Hantering av projektet effektiv informationsförsörjning Följande projekt innehåller vägval som påverkar kommunal eHälsa: Infrastruktur 2.0 NPÖ 2.0

12 Kommande behov Rapport: Förutsättningar för digital samverkan
Rapport till regeringen okt 2013: ”En grundläggande förutsättning för förslaget är att en styrelse etableras, vilken behöver ha en stark drivkraft, tunga mandat, en tydlig helhetssyn och verka utifrån koncernen Sveriges bästa” Den samordning som krävs kommuner, landsting och regioner emellan föreslås även fortsättningsvis hanteras av SKL och de grupperingar som CeSam och CeHis där utgör. Regeringen Samverkansorgan eSamhälle Nationell nivå Samarbetsorgan lokalt och regional nivå (SKL, CeSam, CeHis) Statliga myndigheter (inkl länsstyrelser) Landsting och Regioner Kommuner i samverkan eller enskilt

13 Kommande behov Behov av realisering av strategi för e-legitimation
En lösning för vård och omsorg Valfrihet för alla sektorer SITHS Svensk e-legitimation

14 Kommande behov Generiskt behov oavsett sektor
HR, Ekonomi, Fakturering Licenshantering, drift Mobila lösningar, plattformar och inloggning Mina meddelanden E-Arkiv Molnbaserat kontorsprogram

15 Handlingsalternativ Strategisk målbild – del 1
Allt som utvecklas nationellt med skattemedel ska kunna utnyttjas av all offentlig verksamhet Säkra att kort- och långsiktig verksamhetsplaner tas fram gemensamt, det måste finnas en masterplan. Gemensamma verksamhetsplaner kräver synkroniserade planeringscykler Styrningen skall vara smidig och reducera administrativ kostnad Säkra att det som kan vara gemensamt och oberoende av sektor blir gemensamt och verksamhetsneutralt. Gäller bland annat infrastruktur, kataloger, id, säkerhet, drift och underhåll, avtalsstrukturer och finansieringsmodeller

16 Handlingsalternativ Strategisk målbild – del 2
Arbeta ständigt med två perspektiv samtidig: Med perspektivet högre kvalitet och effektivitet i offentlig förvaltning (inifrån-ut perspektiv) som adresserar styrning och samordning utifrån verksamheternas perspektiv Med perspektivet där individ står i fokus (utifrån-in perspektiv) som utgår från livssituation, livshändelser och agerandet för individen. Då framträder vilka utövare av vård och omsorg som måste agera samordnat för individen

17 Handlingsalternativ Kan Inera AB även hantera e-förvaltning?
SKL behöver hitta någon som kan hantera drift, förvaltning och support av de lösningar som nu tas fram inom CeSam. Inriktningsbeslut behövs för någon/några av följande möjligheter: Inera AB breddar utbudet till e-förvaltning i enlighet med Ineras bolagsordning. Juridisk form för Inera AB för enkelt nyttjande från kommuner ses över (som landstingsägt bolag kan bara landstingen nyttja tjänster från Inera AB enligt teckalkriterierna i LOU) Ex.vis Inera AB går från att vara landstingsägt till att ägas av även kommuner eller Inera kvarstår som landstingsägt bolag och SKL nyttjar istället något av befintliga SKL bolag för drift och förvaltning eller skapar ett nytt kommunbolag

18 Förslag på inriktningsbeslut Stegvist fortsatt arbete
Följande förslag på inriktningsbeslut ges : Att fatta beslut om inriktningen att tidigare Inera AB även skall kunna hantera uppdrag åt kommunerna ur ett bredare perspektiv (e-förvaltning). Att fatta beslut om att beredningen av beställningar för eHälsa hanteras i en gemensam struktur för kommun/landsting/region för projekt och förvaltningsobjekt som är nationella och gränsöverskridande. Att genomföra förstudie och fatta beslut om hur finansiering och affärsmodeller skall se ut för respektive tjänst/kategori av tjänst för att bäst stödja det gemensamma arbetet både vid utveckling och förvaltning

19 Förslag på inriktningsbeslut Stegvist fortsatt arbete - fortsättning
Följande förslag på inriktningsbeslut ges: Att fatta beslut om gemensam nationell arkitekturstyrning för eHälsa för kommun/landsting/region där den kommunala förankringen stärks. Att genomföra förstudie och fatta beslut om hur sourcing av drift och förvaltning hanteras effektivt i ett samspel där både kommun/landsting/region samarbetar. Att forma gruppering som arbetar för långsiktig samordning som rör fler verksamheter inom eHälsa, såsom eHälsomyndigheten. Att forma gruppering som arbetar med samordning av gemensam arkitektur och infrastruktur över sektorsgränser.

20 Förslag på inriktningsbeslut Nästa steg
För de inriktningsbeslut som beslutas att gå vidare med: Att upprätta en uppdragsbeskrivning för vart och ett av inriktningsbesluten som tas av CeHis/Inera/SKL tillsammans Att detaljera förväntade aktiviteter, tidsplan och leverans för respektive uppdrag Att utse resurser och starta arbetet.

21 Är vi redo? Att tillsammans utforma samhandling i arbetet?


Ladda ner ppt "Överenskommelse 2014 eHälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser