Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Program Kort om Miljöstyrningsrådet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Program Kort om Miljöstyrningsrådet"— Presentationens avskrift:

1 Energiperspektiv vid upphandling – klimatanpassad upphandling Eva Dalenstam, Miljöstyrningsrådet

2 Program Kort om Miljöstyrningsrådet
Kort om dagsläget för miljöanpassad offentlig upphandling och regeringens handlingsplan Vilka krav kan ställas? – Juridiska förutsättningar Miljöstyrningsrådets upphandlingsverktyg Vilka krav på klimatanpassning kan ställas? Goda exempel & miljövinster

3 Miljöstyrningsrådet – ägarbild och uppdrag
Miljöstyrningsrådets uppdrag är att erbjuda vägledning för hållbar upphandling, miljöledning och miljörelaterad produktinformation. AB Svenska Miljöstyrningsrådet ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges Kommuner och Landsting Svenskt Näringsliv Mer info: 3

4 Dagsläget Miljöhänsyn (och sociala hänsyn) är idag en integrerad del i den offentliga upphandlingen enligt rättspraxis och lagstiftning samt politiska mål och prioriteringar Offentlig upphandling ett verktyg för samhälleliga mål

5 Den gemensamma politiken
Inom EU: Rättspraxis från EG-domstolen Nya upphandlingsdirektiv 2004 – ”Buying Green”, handlingsplaner GPP Strategi för hållbar utveckling samt flertal åtgärder på gemenskapsnivå

6 Den gemensamma politiken
Sverige - positiv inställning och föregångare EKU-delegationen år EKU-verktyget LOU ändringar år §§ om miljö- och sociala hänsyn Nya upphandlingslagar från 1 jan 2008 Regeringens handlingsplan Regeringens förordning om myndigheters inköp av miljöbilar Regeringens mål om 25% ekologiska livsmedel i offentliga sektorn år 2010

7 Regeringens handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling

8 Statliga myndigheter – styrning och kompetens
4 Strategiska områden Statliga myndigheter – styrning och kompetens Engagera politiker och andra beslutsfattare på lokal och regional nivå Säkerställ kompetensen bland upphandlare Erbjud ett effektivt och enkelt verktyg

9 Miljöhänsyn i upphandlingsprocessen
Behovs- och marknadsanalys – vad som ska anskaffas Teknisk specifikation - krav på det som ska upphandlas Kvalificeringskrav – krav på den som ska leverera Utvärderingskriterier – ekonomiskt mest fördelaktigt Särskilda kontraktsvillkor – att genomföras under avtalstiden Uppföljning - säkerställ man får det som avtalats

10 Man Får Ställa miljökrav på vad som ska upphandlas (”föremålet för upphandling”) Får anges som prestanda- eller funktionskrav ”Miljöegenskaper” Produktionsmetoder Exempel Persondatorer: Produkten ska uppfylla kriterierna för Energy Star version 4.0/likvärdigt

11 Får man ställa krav på produktionsmetod?
Ja, förutsatt att de: påverkar egenskaper hos produkt – synliga/osynliga är kopplade till föremålet/är generiska följer EG-principerna är kontrollerbara Beaktandesats 29 i direktiv 2004/18/EG: ”En upphandlande organisation som vill fastställa miljökrav i de tekniska specifikationerna för ett bestämt kontrakt får föreskriva särskilda miljöegenskaper, t.ex. en viss produktionsmetod, och/eller särskilda miljöeffekter för grupper av varor eller tjänster.”

12 Man Får Använda specifikationer för miljömärkning Om dessa bl a är
lämpliga för det som ska upphandlas, fritt tillgängliga och man ej kräver visst miljömärke Exempel: Gräsklippare: Produkten ska uppfylla Nordisk miljömärkning Svanens kriterier för ”Maskiner för park och trädgård” (version 4.2), kapitel 1.4 utformning av produkten, kapitel 1.5 materialkrav, kapitel 2.2 gränsvärden samt kapitel 2.3 provmetoder

13 Man Får Ställa krav på miljöledningssystem Exempel:
Vid upphandling av byggentreprenader/tjänster med stor miljöpåverkan / särskilda risker för miljön Exempel: Byggentreprenad: Anbudsgivaren skall ha ett strukturerat miljöledningsarbete som minst omfattar följande komponenter: rutiner så att lagar och regler som styr miljöarbetet i uppdraget identifieras och efterlevs, rutiner för identifiering av betydande miljöaspekter som omfattas av uppdraget

14 Man Får Ta miljöhänsyn vid tilldelning av kontrakt - ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” ”miljöegenskaper” kan ingå Exempel: Transporttjänst: Hur stor andel av de tunga fordonen som kommer att användas i uppdraget uppfyller utsläppsnivåerna enligt Euro III eller bättre?

15 Man Får Ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Ska accepteras av anbudsgivaren, men gäller fr o m kontraktstart Kan kopplas ihop med Bonussystem Viten / prisavdrag

16 Särskilda kontraktsvillkor - exempel
Utbildning i ”sparsam körning” och installation av tekniska stödsystem, ex vis ISA eller alkolås Användning av säsongsanpassade grönsaker i måltidsentreprenad Följa upphandlande myndighets/enhets resepolicy vid genomförande av uppdraget Upplåta trainee-platser för arbetslösa ungdomar år (exempel från Botkyrka kn)

17 Särskilda kontraktsvillkor - exempel
Tillämpa ett miljöledningssystem under uppdragstiden med minst följande punkter: - miljöpolicy - tidsatta mål - åtgärder för att nå målen

18 Hur kan uppföljning gå till
Bevis som kan bifogas anbudet: Prover eller verifikat – certifikat, intyg eller annan skriftlig dokumentation (ev styrkt) Till anbudet – förteckning över tillgängliga verifikat Uppföljning under kontraktsperioden: Verifikat (uppdaterade) Besök på plats hos leverantören System för internkontroll och rapportering Leverantören genomför en tredjepartsrevision

19 Uppföljningsmall Krav / villkor Uppfylls? Noterad avvikelse
Bekräftad av leverantör Åtgärd Ny kontroll Ex: Fordons miljöklass Nej Två fordon för gamla signatur Ny anskaffning senast datum Åtgärdat datum Alkolås i samtliga nyinköpta fordon Ja Inga interna rutiner Inför rutiner senast datum

20 Uppföljning - sanktioner
Vad händer om inte leverantören inte uppfyller sina åtaganden enligt kontraktet ? Rättelse Prisavdrag Vite Hävning av avtalet

21 Speciella frågor Vad säger upphandlingsreglerna om:
”Närproducerat” / lokala företag? Transporter vid upphandling av varor? Klimatkrav (CO2-utsläpp per enhet)?

22 Klimatanpassad offentlig upphandling
Vilka krav kan ställas?

23 Varför ställa miljökrav?
Offentliga sektorn utgör stor köpkraft! Cirka 500 miljarder Skr per år I Sverige ca 25% av BNP Påverkar marknaden Driva miljöteknikutvecklingen Miljö-, hälso- och samhällsvinster Avseende klimat: minskade risker för översvämningar och ras Kostnadsbesparingar: Exempelvis kan skolor, kontor och vårdlokaler spara ca 2 miljarder kronor per år inom belysning och ventilation

24 Exempel på miljövinster
Om krav på förnybar el inom EU: besparing på 60 miljoner ton koldioxid - 18% av EU:s åtagande enligt Kyotoprotokollet Liknande besparing, om krav avseende byggnader med hög miljöstandard Om krav på energisnålare datorer och hela marknaden går i samma riktning: besparing på ton koldioxid I USA har inköp av enbart Energy Star märkta datorer beräknats ge minskade utsläpp av 22 miljoner ton koldioxid sedan 1995

25 Vilka klimatkrav kan vi ställa och hur?

26 Produktområden

27 Kriteriedokument Kravspecifikation & verifikatsförslag Motivtext
Bakgrundsdokument

28 Exempel på kravspecifikation
Färdiga krav att klippa in i förfrågningsunderlaget Krav på leverantören - kvalificeringskrav Krav på varan/ tjänsten/entreprenaden Obligatoriska krav Utvärderingskriterier Särskilda kontraktsvillkor

29 Nivåer Nivå 1: Baskrav; tillhandahåller tjänster/produkter som uppfyller en basnivå av miljöprestanda. Nivå 2: Avancerade krav; tillhandahåller tjänster/produkter i bästa miljöprestandakvartil (ca 25%). Nivå 3: Spjutspetskriterier; tillhandahåller tjänster/produkter i frontlinjen av befintlig miljöanpassning, dvs. bygger på BAT (bästa tillgängliga teknik).

30 Vad omfattar Miljöstyrningsrådets verktyg?
Upphandlingskriterier med miljökrav: 9 Produktområden 25 Produktgrupper (cirka) 60-talet Kriterier 1000-tals produkter Utbildningar/föredrag/webbutbildning Vägledningar/informationsmaterial Helpdesk Fordon & transporter Kontor Energi Livsmedel Inredning & textil Sjukvård & omsorg Bygg & Fastigheter Städ & rengöring IT & telekom

31 Vilka krav kan ställas? Krav på fordon & transporter Krav på livsmedel
Lokaler och uppvärmning: krav på energieffektivitet och förnybar el Krav avseende återvinning av material

32 Energieffektiv upphandling
Energikrav och LCC

33 Befintliga kriterier med koppling till klimat
Persontransporter: skolskjuts och färdtjänst Fordon: Lätta lastbilar, tunga fordon, personbilar, minibussar Däck Tvätt- och textilservice Livsmedelsdistribution Belysningsprodukter IT-produkter /kontorsutrustning Vitvaror AV-produkter Pappersprodukter Elektricitet Städtjänster

34 Kommande kriterier med koppling till klimat
Resetjänster Telekomprodukter Drivmedel Godstransporter Byggentreprenader EPC-vägledning Livsmedel (komplettering) Medicin-tekniska produkter Gatubelysning Storköksutrustning Varuautomater såsom kaffeautomater m.m. Eventuellt: Kemisk-tekniska produkter

35 Klimat – fordon och transporter
15-35% av miljöpåverkan kommer från transporter i EU Åtgärder för att minska CO2utsläpp: Källa: EIPRO Lägsta möjliga bränsleförbrukning Förnybara drivmedel ”Sparsam körning” Kontroll av hastighet Däck – rullmotstånd, dubbfritt Effektivare transportsystem

36 Krav – exempel fordon och transporter
Förnybara drivmedel: Personbilar: Fordon skall uppfylla de krav som anges i Förordning (SFS 2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor Lätta lastbilar: N.3.2 Alternativa drivmedel ska utgöra minst 70 procent av total mängd bränsle som används i fordon som kan använda sådana bränslen. Mängden alternativt bränsle beräknas utifrån energiinnehåll. Sparsam körning/ Bränsleförbrukning: Förarna som omfattas av uppdraget ska ha utbildats i sparsam körning. Leverantören ska kunna visa på att rutiner och uppföljningssystem finns som säkerställer en bestående sänkning av bränsleförbrukningen. Exempel : Internkontroll och rutiner för avvikelser Individuell uppföljning av förares bränsleförbrukning Tekniskt stödsystem i fordon som ger återkopplande information till förare hur dessa kan ändra körsätt så att bränsleförbrukningen minskar

37 Forts. EFFEKTIVARE TRANSPORTSYSTEM, NIVÅ 1 – BAS Leverantören ska tillsammans med beställaren lägga upp en plan för kontraktsperioden med mål och åtgärder för hur transportsystemet kan effektiviseras. Exempel på åtgärder som kan övervägas i planen är: Bättre rutiner och system för ruttplanering Effektivare distribution genom flexiblare leveranstider

38 Klimat – Livsmedel Mindre mängd animaliska livsmedel Mer ekologiskt
Jordbruket: ca 12 % av utsläpp av växthusgaser (EU/Sverige) Hela livsmedelskedjan 20-30% av miljöpåverkan I EU Källa: EIPRO Åtgärder för att minska CO2utsläpp kan EXEMPELVIS vara: Källa: Svensk Mjölk Mindre mängd animaliska livsmedel Mer ekologiskt Minskade lustgasutsläpp - handelsgödsel Mindre svinn Mer förnybar energi Dock viktigt med helhetsperspektiv (giftfri miljö och biologisk mångfald)

39 Klimat – Lokaler och uppvärmning
20-35% av miljöpåverkan i EU Åtgärder för att minska CO2utsläpp: Sänka energiförbrukningen Energieffektiva byggnader (ex EPC, kWh/m2) Krav på energieffektiva produkter El och värme från förnybara energikällor

40 Energieffektiva produkter
För att minska elförbrukningen Kontor Vårdlokaler Skolor

41 Möjlig energieffektivisering
Effektivisering/användning kontor vårdlokaler skolor ventilation 56 % 40 % 67 % belysning 34 % 55 % 60 %

42 Exempel på krav för energieffektivitet
Belysning Krav på att uppfylla kriterierna för EU:s energimärkning A och B, även Ra-index Vitvaror Krav på att uppfylla kriterierna för EU:s energimärkning A+, A, även disk/tvätt/centrifugeringseffekt IT-produkter Krav på att uppfylla energisparkraven enligt ENERGY STAR®, eller likvärdigt

43 Att tänka långsiktigt lönar sig!
Stigande energipriser kan dessutom ge framtida kostnadsmässiga fördelar för energisnåla produkter

44 Se Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg och information på www.msr.se
Belysningsberäkning Se Miljöstyrningsrådets LCC-verktyg och information på

45 Återvinning = klimatinsats
Den svenska återvinningen bidrar till 6,2 miljoner ton minskade globala CO2-utsläpp Exempel: 1 kg återvunnen plast sparar 2 kg CO2 1 kg aluminium 10 kg CO2 1 kg papper ,5 kg CO2

46 Goda exempel Energieffektivitet: Fordon och transporter:
Gatubelysning, Sundsvalls kommun, Kriterier med LCC- beräkningar. Halverad energianvändning. Kaffeautomater, Luleå tekniska universitet (Ltu), Anbudsgivarna fick redovisa offererade automaters energiförbrukning enligt den Europeiska branschorganisationens gemensamma energiförbrukningsprotokoll Ventilationsfilter, Göteborgs stad, Upphandlingsbolaget, Jämförelse i fråga om energiförbrukning för de fyra mest frekventa filtertyperna. Fordon och transporter: VG Region har minskat sina utsläpp med ca ton koldioxid (en halvering), då 80 % är miljöbilar Linköpings Kommun har gjort en funktionsupphandling av tillgång till biogasbilar i en bilpool under kontorstid, övriga tider används samma bilpool av kommunens invånare

47 Goda exempel - Samordnade leveranser
Avgörande framgångsfaktorer har varit att projektet drivits av en ”eldsjäl” med aktivt stöd från politikerna. Ekonomi, miljö, trafiksäkerhet, tid Livsmedel eller förbrukningsvaror Stockholm Stad – enighet över partigränserna – förbrukningsvaror och datorer samt livsmedel – miljökrav på fordon – utbildningar av tjänstemän viktigt Samordning av varuleveranser till Halmstads kommuns verksamheter, ca 422 enheter. En simulering visar minskning av koldioxidutsläpp och övriga emissioner med minst %. Borlänge med Gagnef, Säters och Smedjebackens kommuner - livsmedel- miljö & lokalt näringsliv - ställda krav på ytterligare 5% minskning av koldioxidutsläpp.

48 Goda exempel forts Livsmedel:
Exempel Göteborg Centrum: ca 15 % ekologiska inköp, upphandlingsavtal med ca 75 produkter Ale Kommun 19 % ekologiskt (räknat i kronor) Örebro Kommun serverar naturbeteskött i gymnasieskolorna Kommunerna i Mellerud, Vänersborg och Bollnäs har beslutat om särskilda policies för upphandling av livsmedel

49 Sammanfattning Det är tillåtet och politiskt prioriterat att ta hänsyn till miljön och sociala faktorer vid offentlig upphandling Energieffektiviseringar och utsläppskrav ger stora möjligheter till besparingar och minskad klimatpåverkan Det finns hjälpmedel och verktyg och många goda exempel

50 Tack så mycket! Har ni frågor, kontakta oss gärna!
E-post: Hemsida: Telefon: Gå vår gratis webbutbildning om klimatanpassad upphandling:


Ladda ner ppt "Program Kort om Miljöstyrningsrådet"

Liknande presentationer


Google-annonser