Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2005-11-16 Välkommen till KTH KTH, Sveriges största tekniska universitet, ligger i Stockholm Integrerad planering och uppföljning IKTH och VIS-projektet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2005-11-16 Välkommen till KTH KTH, Sveriges största tekniska universitet, ligger i Stockholm Integrerad planering och uppföljning IKTH och VIS-projektet."— Presentationens avskrift:

1 1 2005-11-16 Välkommen till KTH KTH, Sveriges största tekniska universitet, ligger i Stockholm Integrerad planering och uppföljning IKTH och VIS-projektet IIPlanering och beslutsstödssystem IIIDemo IVErfarenheter och lärdomar

2 2 2005-11-16 KTH i Stockholm KTH grundades 1827 och ligger sedan 1917 vid Valhallavägen i centrala Stockholm. Antal studenter – 17 000 (ca 12 500 heltidsstudenter) Antal forskarstuderande – 1 600 Antal anställda – 3 400 (3 000 heltid) EXAMINATION (2004) 1 346 examinerade arkitekter och civilingenjörer 451 examinerade högskoleingenjörer 237 teknologie magisterexamina 195 licentiatexamina 224 doktorsexamina

3 KTHs VERKSAMHETER OCH FINANSIERING 2004 (GRU OCH FOFU) Grundutbildning 33,9 % Intäkter totalt 2879 Mkr Uppdragsforskning 3,5 % Forskning och forskarutbildning 61,9 % Beställd utbildning och uppdragsutbild- ning 0,7 % Totalt 2 879 Mkr EU 3,4 % Stiftelsen för Strategisk Forskning m fl 5,1 % Övriga statliga myndigheter 19,1 % Övriga/Privata 13,6 % Forsknings- och forskarutbildningsansl ag 22,4 % Forskningsråd 6,3 % Grundutbildningsanslag 30,1 %

4 4 2005-11-16 KTH i pressen

5 5 2005-11-16 VIS projektet Projektstart 2003-03 – slut 2005-12 ”Planering och beslutsstödssystem” VIS står för VerksamhetsInformationsStöd Projektbeskrivning på webben: www.kth.se/internt/projekt/vis

6 6 2005-11-16 Syfte Förbättra informationsförsörjningen och göra informationen tillgänglig för hela organisationen. Förse alla nivåer inom KTH med den information som efterfrågas. Skapa en gemensam plattform som gör det möjligt att ställa samman data från de administrativa systemen till en samlad informationsbank eller datalager. Förväntade effekter Bättre intäkts- och kostnadskontroll på alla nivåer Informationstillgänglighet istället för ”informationsjakt” skall ge bättre resursutnyttjande Integrerad information ger bättre beslutsunderlag Samma information på alla nivåer (gemensamt beslutsunderlag) skall underlätta förståelsen och samverkan mellan ledning och verksamhet.

7 Vad har hänt i VIS projektet? Mars - April - Jan - Mars - Okt - Nov - Jan - Mars - Okt - Dec 2003 2004 2005 Några milstolpar! Beslut 1. Förstudie 2. Prototyp 3. Kravspec. 4. Info analys 5. Upphand- ling Källdataanalys och konstruktion av datalager o rapporter Start GRU- Planning Produktions- start Analyskuber Ca 150 anv. Ny org På KTH Ekonomisk Budget 2005 + Revision o prognos Projekt- ledar- rapporter, delår o management FörstudieEtapp IEtapp II

8 8 2005-11-16 Upphandling Kravspecifikation, ex på ”skallkrav” webb klient bygga på ett datalager (flera datakällor) flera olika rapporttyper (fasta, flexibla, grafisk etc. pdf utskrifter indatafunktioner (ex. budget och prognoser) maildistribution (av rapport eller länk) Upphandlingsform Selektiv upphandling (kvalificeringsomgång) 21 ansökningar 7 inbjöds att lämna anbud (6 anbud inkom) 3 uppfyllde samtliga ”skall krav” Användarvänlighet 30%, pris 30%, uppfyllelse börkrav 25% och konsulter och införande 15%

9 9 2005-11-16 KTH valde COGNOS som ”beslutsstödsystem” Produkt / leverantörOmdöme MicroStrategy / BizIntel (testinstallation, ej anbud) Tung användardialog Litet företag i Sverige ProClarity / IRM (anbud+testinstallation) Klarar inte PDF utskrifter Mycket Windowsberoende Oracle Discoverer och Reports / RKS och Brainpool (anbud+demo) Tung användardialog, nuvarande version klarar inte PDF utskrifter SAS Institute (anbud+demo)Sämre funktionalitet än övriga, tex. saknas behörighetssystem Business Objects / TietoEnator (anbud+demo) Jämbördigt med Cognos men betydligt dyrare Crystal Reports Enterprise / Linsoft (testinstallation, ej anbud) Tung administration samt sämre funktionalitet än övriga Sammanfattning av utvärdering och upphandling:

10 10 2005-11-16 Cognos Cognos är världens största oberoende leverantör av programvaror för beslutsstöd. Cognos grundades år 1969 i Kanada och har i dag 3400 anställda och 23000 kunder över hela världen. Idag använder vi COGNOS Enterprise BI Series 7 (Version 8 BI kommer under våren 06)

11 Rollen: Avdelningschef Vilken information behöver jag i mitt dagliga arbete ? Vad vill jag få signaler om? När något händer eller inte händer ? Vilka händelser eller icke händelser ? Aktivt hämta information ? Få information automatiskt via mail ? Informationsanalys

12 12 2005-11-16 Borra, kunna se detaljer ur flera system. Ex. EU-rapport. Kunna plocka resor per person och destination osv. Hålla ihop en resa och se alla detaljerna. T & R, HR, Agresso. Tid. Det är dags att rapportera, dags att rekvirera. Gäller både ekonomi och verksamhet. Varningssignal – nu bör du göra det eller det…! Flaggor till avdelningsansvarig: sjukskrivning går ut, provanställning går ut, tjänstledighet går ut, förordnande går ut…. Doktorander. Förordnanden som går ut. Var man ligger på doktorandstegen. Studieplanen i Ladok. Studiestöd. Hur långt har gått av 4 helår..? Bökigt att räkna på när folk varit barnlediga, tjänstlediga etc. Bevakning av sjukfrånvaron. Bevakning när någon är borta länge eller ofta. Måste göra rehabutredning. Projektrapporter: hur mycket pengar har jag kvar…?

13 LADOKLADOK AGRESSO HR+ DIAK Facility ÄHS Startläge – källsystemen på KTH Vision!

14 14 2005-11-16 VIS Webbgränssnitt med rapporter, kuber, mail eller signaler. Format html, pdf, xls, csv och xml AGRESSO HR+ ToR LADOK UG Person- databas Facility Ex. på ytterligare system: Diak ÄHS etc.. Samlad informationsbank/datalager med gemensam åtkomst genom ”VIS” Planning för budget och prognoser

15 Webb användare (Explorer, Mozilla, Opera, Firefox) -ReportNet(Rapporter+mail) -PowerPlay(Kuber) -ReportStudio (Bygga rapporter) -QueryStudio (Ad hoc frågor) -Contributer, Planning (active-x) Driftmiljö VIS/Planning Windows Server 2003 (VIS02) -ReportNet -PowerPlayTransformer -Planning, Analyst -Access Manager -Framework Manager -NoticeCast -Decision Stream Oracle db 10g 10.1 VISPROD(instans) -Prodstage -Proddet PLANPROD (instans) -Instbud05 -Plangrui -Plangrup -M fl scheman (plan mod) YAC(instans) -Agrmeta -Hrmeta -Vosmeta -Crnmeta -Ncmeta Windows Server 2003 (VIS01) Test miljö – motsvarande VIS02 under uppbyggnad

16 Ex volymer och laddningsfrekvenser LADOK – ca 10 milj transar (1990->) AGRESSO – ca 5 milj transar (2003) HR+ ca 2 milj transar (2002) Facility, UG etc. – ca 0,1 milj Varje natt – AGRESSO, LADOK, UG, prognoser Månad – HR+, Facility Enligt tidplan – Budget och planering Lagringsvolymer: Laddningsvolymer vid varje tillfälle: LADOK – ca 100 000 rader (viss omladdning) AGRESSO – ca 350 000 rader (viss omladdning) HR+ ca 50 000 rader UG – 200 rader Facility – 100 rader Frekvenser:

17 VIS-portalen Etapp I – Systeminriktat Etapp II – Funktionsinriktat

18 18 2005-11-16 Användare och behörigheter Användare kopplas till roller: Tillgång till en eller flera mappar (ekonomi, personal, verksamhet, planering) Tillgång kuber och / eller rapporter Tillgång till data ( t ex. viss skola) Tillgång till nivå (t ex skola, kurs, student) Tillgång till olika planeringsmodeller (läsa, skriva, sända, låsa upp)

19 Applikationer och användare

20 20 2005-11-16 ”Managementrapporter” Skolledningarna KTH central ledning Målgrupper: Frekvens: kvartal (körs per månad) Omfattning: Aktuell period - ”nuläge” Data över tiden Skoljämförelser

21 21 2005-11-16 Skola: SCI - ”Nuläge” efter 3:e kvartalet

22 22 2005-11-16 Skola: SCI – Utveckling över tiden

23 23 2005-11-16 Skoljämförelser

24 24 2005-11-16 KTH:s planeringcykel KTH:s Planeringcykel skolnivå GRU prognos Budget Personalbudget Budget rev Prognos GRU prognos rev Löpande över året projekt- budgetering Budget rev ”Planning”

25 25 2005-11-16  Många versioner  Egna lösningar  ”Vi är så speciella”  Varierande kvalitet  Olika antaganden och förutsättningar  Svår att aggregera och jämföra XLS-träsket

26 26 2005-11-16

27 27 2005-11-16 Oväntade effekter och lärdomar Ökat medvetande (hur går det för KTH, min skola, extern finansiering etc.) Ökat engagemang på flera olika nivåer Övervägande positivt mottagande på skolorna Kvalitetsökning av källdata (tokigheter kommer fram) Kontrollfunktioner genom integration mellan systemen (samkörning av system) Ny information som ”slagträ” Komplex struktur Marknadsföring och utbildning krävs

28 28 2005-11-16 Lärdomar Större komplexitet än väntat ETL verktyg nödvändigt Djup kunskap om de egna källsystemen krävs Samordning mellan verksamhet, ekonomi och personal svårt men nödvändigt Daglig bevakning och support Marknadsföring och utbildning behövs i större omfattning än vi planerat ”Gökunge” naturlig hemvist för förvaltning?


Ladda ner ppt "1 2005-11-16 Välkommen till KTH KTH, Sveriges största tekniska universitet, ligger i Stockholm Integrerad planering och uppföljning IKTH och VIS-projektet."

Liknande presentationer


Google-annonser