Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åke Svensson, CSN Inledning och presentation Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans? Kort presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åke Svensson, CSN Inledning och presentation Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans? Kort presentation."— Presentationens avskrift:

1

2 Åke Svensson, CSN

3 Inledning och presentation Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans? Kort presentation runt bordet Presentationerna är publicerade som en pdf på www.myndighetsnatverket.se

4 Myndighetsnätverket Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början …

5 16 myndigheter samverkar Nivå 1 Bolagsverket Centrala studiestödsnämnden (CSN) Försäkringskassan IT Statens tjänstepensionsverk (SPV) Länsstyrelsen i Västernorrlands län Mittuniversitetet

6 … och dessa är också med (nivå 2) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Specialpedagogiska skolmyndigheten Tullverket i Sundsvall Folke Bernadotteakademin Kriminalvården, Region Nord Kammarrätten i Sundsvall Förvaltningsrätten i Härnösand Hovrätten för Nedre Norrland Sundsvalls tingsrätt Rättshjälpsmyndigheten

7 Projektfinansiering vid start Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med 200 000 kr var Länsstyrelsen Västernorrland 1 399 000 kr Medfinansiering i tid 399 000 Projektbudget (fram till 31 december 2012): 2 798 000 kr

8 Tillsammans vill vi Genom effektiv myndighetssamverkan och utvecklad statsförvaltning arbeta för kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet, säkra framtida kompetensbehov, skapa attraktionskraft till regionen och därmed bidra till hela regionens utveckling.

9 Målområden Kompetensförsörjning Kostnadseffektivitet

10 Kompetensförsörjning Attrahera, rekrytera och utveckla (NYTT) Fokus inom it och juridik

11 Kostnadseffektivitet Fortsatt gemensam utbildningsadministration Verka för att Statens servicecenter för e-arkiv placeras i regionen Samverka när nya påbud kommer till myndigheterna

12 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag

13 Värdeord Offensiva, hjälpsamma, pålitliga Öppenhet, resultat, ansvar Engagerade, tillgängliga, effektiva Tydlighet, samverkan, mod Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga Kompetens, engagemang, kundnytta 1. Bolagsverket 2. SPV 3. Kronofogden 4. Försvaret 5. Polisen 6. CSN

14 Värdeord Offensiva, hjälpsamma, pålitliga Öppenhet, resultat, ansvar Engagerade, tillgängliga, effektiva Tydlighet, samverkan, mod Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga Kompetens, engagemang, kundnytta Kronofogden Försvaret Polisen SPV CSN Bolagsverket

15 Offentligt etos – de sex principerna All offentlig makt utgår från folket Demokrati Allt du gör måste ha stöd i lag Legalitet Jäv Objektivitet, saklighet och likabehandling Meddelarfrihet samt arbetsledningsrätt och lojalitetskrav Fri åsiktsbildning Alla människor är lika mycket värda Respekt Snabbt, rätt och billigt Effektivitet och service

16 Kaffe- eller fikapaus Åter klockan 9.35

17 Styrning i statlig verksamhet

18 Grundlagarna Regeringsformen Successionsordningen Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen (Riksdagsordningen)

19 Regeringsformen Maktfördelningen mellan riksdagen regeringen kommunerna landstingen domstolarna

20 Riksdagen ”All offentlig makt utgår från folket” Riksdagen är folkets företrädare 349 riksdagsledamöter väljs vart fjärde år Riksdagen utser statsminister

21 Regeringen Statsministern utser ministrar Regeringen styr (föreslår) Riksdagen beslutar Lagar beslutas av riksdagen Förordningar beslutas av regeringen

22 Myndigheterna Finns cirka 330 myndigheter Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs

23 Myndigheterna (forts) Myndigheterna - lyder under regeringen - ligger under olika departement - är självständiga

24 Lagar Direktiv till utredning från regeringen Utredning Betänkande (SOU) Remissbehandlingar

25 Lagar (forts) Hearing Delning Lagrådsremiss Proposition

26 Lagar (forts) Utskottsbehandling Finns 15 utskott 17 ledamöter (riksdagsmän) i varje utskott Motionstid Utskottet tar ställning (utskottsbetänkande) Riksdagen beslutar

27 Lagar (forts) Delning förordningstexter Myndighetens föreskrifter Svensk författningssamling (SFS)

28 Styrning i statlig verksamhet Hur styrs myndigheternas verksamhet? Hur finansieras myndigheternas verksamhet? Vilka olika dokument förekommer? Hur ser processen ut?

29 Styrdokument Myndighetsförordningen Förordning med instruktion för myndigheten Regleringsbrev (www.esv.se) Övriga lagar och förordningar

30 Resultatstyrning & finansiell styrning Resultatstyrning – verksamhetsmål och återrapporteringskrav i regleringsbrev Finansiell styrning – anslagstilldelning och avgiftsuttag enligt regleringsbrev/förordning

31 Finansiering Anslag Avgifter Bidrag

32 Statliga budgetprocessen Myndigheternas årsredovisningar Myndigheternas budgetunderlag Vårpropositionen Budgetpropositionen Regleringsbrev

33 Myndighetens planering och uppföljning Framtagande av Verksamhetsplan (VP) VP-uppföljning, månads-, kvartals-, tertialvis Årsredovisning

34 Sammanfattning Instruktion — myndigheternas uppgifter Regleringsbrevet — RK:s årliga styrning Verksamhetsplan — myndigheternas interna styrdokument VP-uppföljning — myndigheternas interna uppföljning Årsredovisning — extern redovisning/uppföljning

35 Paus (Bensträckare) Åter klockan 10.40


Ladda ner ppt "Åke Svensson, CSN Inledning och presentation Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans? Kort presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser