Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åke Svensson, CSN. Åke Svensson, CSN Inledning och presentation Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åke Svensson, CSN. Åke Svensson, CSN Inledning och presentation Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans?"— Presentationens avskrift:

1

2 Åke Svensson, CSN

3 Inledning och presentation
Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans? Kort presentation runt bordet Presentationerna är publicerade som en pdf på

4 Myndighetsnätverket Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet. Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början …

5 16 myndigheter samverkar
Nivå 1 Bolagsverket Centrala studiestödsnämnden (CSN) Försäkringskassan IT Statens tjänstepensionsverk (SPV) Länsstyrelsen i Västernorrlands län Mittuniversitetet

6 … och dessa är också med (nivå 2)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Specialpedagogiska skolmyndigheten Tullverket i Sundsvall Folke Bernadotteakademin Kriminalvården, Region Nord Kammarrätten i Sundsvall Förvaltningsrätten i Härnösand Hovrätten för Nedre Norrland Sundsvalls tingsrätt Rättshjälpsmyndigheten

7 Projektfinansiering vid start
Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med kr var Länsstyrelsen Västernorrland kr Medfinansiering i tid Projektbudget (fram till 31 december 2012): kr

8 Tillsammans vill vi Genom effektiv myndighetssamverkan och utvecklad statsförvaltning arbeta för kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet, säkra framtida kompetensbehov, skapa attraktionskraft till regionen och därmed bidra till hela regionens utveckling.

9 Målområden Kompetensförsörjning Kostnadseffektivitet

10 Kompetensförsörjning
Attrahera, rekrytera och utveckla (NYTT) Fokus inom it och juridik

11 Kostnadseffektivitet
Fortsatt gemensam utbildningsadministration Verka för att Statens servicecenter för e-arkiv placeras i regionen Samverka när nya påbud kommer till myndigheterna

12 Arbetsmarknadsmässan Juristens dag

13 Värdeord Offensiva, hjälpsamma, pålitliga Bolagsverket
Öppenhet, resultat, ansvar Engagerade, tillgängliga, effektiva Tydlighet, samverkan, mod Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga Kompetens, engagemang, kundnytta Bolagsverket SPV Kronofogden Försvaret Polisen CSN

14 Värdeord Offensiva, hjälpsamma, pålitliga Öppenhet, resultat, ansvar
Engagerade, tillgängliga, effektiva Tydlighet, samverkan, mod Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga Kompetens, engagemang, kundnytta Kronofogden Försvaret Polisen SPV CSN Bolagsverket

15 Offentligt etos – de sex principerna
All offentlig makt utgår från folket Demokrati Allt du gör måste ha stöd i lag Legalitet Jäv Objektivitet, saklighet och likabehandling Meddelarfrihet samt arbetsledningsrätt och lojalitetskrav Fri åsiktsbildning Alla människor är lika mycket värda Respekt Snabbt, rätt och billigt Effektivitet och service

16 Kaffe- eller fikapaus Åter klockan 9.35

17 Styrning i statlig verksamhet

18 Grundlagarna Regeringsformen Successionsordningen
Tryckfrihetsförordningen Yttrandefrihetsgrundlagen (Riksdagsordningen)

19 Regeringsformen Maktfördelningen mellan riksdagen regeringen
kommunerna landstingen domstolarna

20 Riksdagen ”All offentlig makt utgår från folket”
Riksdagen är folkets företrädare 349 riksdagsledamöter väljs vart fjärde år Riksdagen utser statsminister

21 Regeringen Statsministern utser ministrar Regeringen styr (föreslår)
Riksdagen beslutar Lagar beslutas av riksdagen Förordningar beslutas av regeringen

22 Myndigheterna Finns cirka 330 myndigheter
Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs

23 Myndigheterna (forts)
- lyder under regeringen - ligger under olika departement - är självständiga

24 Lagar Direktiv till utredning från regeringen Utredning
Betänkande (SOU) Remissbehandlingar

25 Lagar (forts) Hearing Delning Lagrådsremiss Proposition

26 Lagar (forts) Utskottsbehandling Finns 15 utskott 17 ledamöter (riksdagsmän) i varje utskott Motionstid Utskottet tar ställning (utskottsbetänkande) Riksdagen beslutar

27 Lagar (forts) Delning förordningstexter Myndighetens föreskrifter
Svensk författningssamling (SFS)

28 Styrning i statlig verksamhet
Hur styrs myndigheternas verksamhet? Hur finansieras myndigheternas verksamhet? Vilka olika dokument förekommer? Hur ser processen ut?

29 Styrdokument Myndighetsförordningen
Förordning med instruktion för myndigheten Regleringsbrev (www.esv.se) Övriga lagar och förordningar

30 Resultatstyrning & finansiell styrning
Resultatstyrning – verksamhetsmål och återrapporteringskrav i regleringsbrev Finansiell styrning – anslagstilldelning och avgiftsuttag enligt regleringsbrev/förordning

31 Anslag Avgifter Bidrag
Finansiering Anslag Avgifter Bidrag

32 Statliga budgetprocessen
Myndigheternas årsredovisningar Myndigheternas budgetunderlag Vårpropositionen Budgetpropositionen Regleringsbrev

33 Myndighetens planering och uppföljning
Framtagande av Verksamhetsplan (VP) VP-uppföljning, månads-, kvartals-, tertialvis Årsredovisning

34 Sammanfattning Instruktion — myndigheternas uppgifter
Regleringsbrevet — RK:s årliga styrning Verksamhetsplan — myndigheternas interna styrdokument VP-uppföljning — myndigheternas interna uppföljning Årsredovisning — extern redovisning/uppföljning

35 Paus (Bensträckare) Åter klockan 10.40


Ladda ner ppt "Åke Svensson, CSN. Åke Svensson, CSN Inledning och presentation Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans?"

Liknande presentationer


Google-annonser