Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Gemensam agenda för Östgötaregionen”. Fortsatt process 2011-08-15 Remiss Remisseminarium 2011-09-15, emMjölby 2011-09-22, fmLinköping 2011-09-23, fmNorrköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Gemensam agenda för Östgötaregionen”. Fortsatt process 2011-08-15 Remiss Remisseminarium 2011-09-15, emMjölby 2011-09-22, fmLinköping 2011-09-23, fmNorrköping."— Presentationens avskrift:

1 ”Gemensam agenda för Östgötaregionen”

2 Fortsatt process 2011-08-15 Remiss Remisseminarium 2011-09-15, emMjölby 2011-09-22, fmLinköping 2011-09-23, fmNorrköping 2011-10-15 Remissperiod slut 2011-10-28 Behandling Arbetsutskott 2011-11-11 Beredning Styrelsen 2011-12-01 Beslut Fullmäktige Välkomna att lämna synpunkter

3 Mål För en värdeskapande region: 1 Goda livsvillkor för regionens invånare 2 Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning 3 Hållbart nyttjande av naturens resurser

4 UTMANINGAR 1.Vara en öppen attraktiv region och tillvarata alla kvinnors och mäns förmågor oberoende av bakgrund. 2.Främja ekonomisk utveckling och samtidigt minska miljöpåverkan. 3.Utnyttja regionens befolkningstäta kärna och tillvarata möjligheterna i ytterområdena. 4.Stärka vår position och vara en attraktiv samverkanspartner. 5.Utveckla kollektivtrafiken efter dagens behov och morgondagens förutsättningar.

5 SJU STRATEGIER En gemensam agenda för Östgötaregionen

6 REKOMMENDATIONER 51 rekommendationer sorterade under respektive strategi. Alltid riktade mot en eller flera angivna parter. Befästa pågående processer eller öppna nya vägar.

7 Positionera Östergötland nationellt och internationellt Stärka handlingsförmågan Ta plats och mandat Attraktiv samverkanspart Fokus på styrkeområden

8 Rekommendationer: Positionera Östergötland nationellt och internationellt Samverkan i frågor som med fördel löses på regional- eller delregional nivå, samt gentemot externa parter. Såväl privata som offentliga aktörer. Att regionala företrädare driver regionens intressen aktivt i alla relevanta sammanhang, tar plats och söker mandat i viktiga beslutsfora. Avtal och tydligare överenskommelse med staten

9 Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang Stärka relationerna med samverkansområden i norr och söder Stärka regionens konkurrenskraft för lokalisering av nationella och internationella verksamheter Dra fördel av gynnsamt geografiskt läge

10 Rekommendationer: Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang Samverka med omkringliggande regioner, särskilt Stockholmsregionen, för att ta till vara fördelarna med att planera och arbeta utifrån ett storregionalt perspektiv Arbeta för att utveckla kommunikationerna med Stockholm och Jönköping/Göteborg/Malmö

11 Stärka Östergötland som flerkärnig stadsregion Fortsatt arbete för regionförstoring och för att stärka regioncentrum och ortsstrukturen Fortsatt arbete för att utveckla kollektivtrafiken Eftersträvade effekter: - större marknad för handel och service - diversifierad arbetsmarknad - fler boendealternativ - möjligheter till rationellare organisering av offentliga och privata verksamheter

12 Rekommendationer: Stärka Östergötland som flerkärnig stadsregion (I) Regional och mellankommunal översiktlig planering Den regionala strukturen: - bebyggelseutveckling utefter kommunikationsstråken - prioritering av orter med goda utvecklingsförutsättningar - koncentrera nybyggnation

13 Regionförstoring och pendling: - planera för bilfria arbetsresor - förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken - etablera starka kollektivtrafikstråk med bra omstigningspunkter - arbeta för att öka kapaciteten på Södra stambanan Rekommendationer: Stärka Östergötland som flerkärnig stadsregion (II)

14 Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar Hantera konsekvenserna av befolkningsutveckling och ålderstruktur i regionens ytterområden Stärka tätorterna Kommunikationer som knyter samman Utveckling av det lokala näringslivet

15 Rekommendationer: Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar Landsbygdens tätorter: -satsa på orter med goda utvecklingsförutsättningar, t ex vid lokalisering av offentlig service Kollektivtrafik: -samordna samhällsbetalda resor i landsbygdsområden

16 Stimulera ett dynamiskt företags och innovationsklimat i Östergötland Främja företagande Säkerställa kompetensförsörjning Aktivera outnyttjad potential Nya organisatoriska former

17 Rekommendationer: Stimulera ett dynamiskt företags och innovationsklimat i Östergötland Förbättrad basservice till näringslivet Fortsatt stöd till nyföretagande och entreprenörskap Ökad satsning på företag med tillväxtpotential oberoende av bransch. Nya verktyg och program Främja tillkomst av kreativa fysiska mötesplatser för företagsutveckling. På sikt samla näringslivsinsatser i en juridisk person

18 Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling Delaktighet Utbildning Differentierad arbetsmarknad Mångfald i boende Berikande fritid

19 Rekommendationer: Främja östgötarnas möjligheter till livskvalitet och personlig utveckling Kraftsamling för att förbättra utbildningsresultaten Regionalisera gymnasieskolan Stärka koppling mellan utbildning och arbetsliv, SYV Skala upp och vidareutveckla insatserna för nyanlända Vidga arbetsmarknaden, sociala ekonomin, inkludering. Bibliotek o folkbildning (kultur) Folkhälsa

20 Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet Attraktivitet Miljöer som berikar och profilerar Kultur Besöksnäring Regionens varumärke

21 Rekommendationer: Tillvarata och utveckla Östergötlands attraktivitet Regional uppslutning kring arbetet med platsmarknadsföring som Marknadsbolaget i fjärde storstadsregionen genomför. Levande breddkultur och högklassig spetskultur, stärker regionens identitet och attraktivitet, vid sidan om dess egenvärden Besöksnäringen är marknadsföring av regionen och har utvecklingspotential Synliggör/utnyttja befintliga stora evenemang och verka för tillkomst av fler.

22 Extra

23 Förutsättningar Teorier och fakta

24 HELHETSSYN

25

26 ÅLDERSSTRUKTUR ÅR 2010ÅR 2030

27 Befolkning

28

29 Vad beror folkökningen i Östergötland på? Mellan 1980 och 2010 ökade befolkningen i Östergötland med 37 400 personer Födelseöverskott: 9000 personer Inrikes flyttningsöverskott: -2000 personer Immigrationsöverskott:30400 personer

30 BEFOLKNING Folkhälsa

31 Befolkningens geografiska fördelning

32

33 TILLVÄXTSPIRALEN

34 Pendling

35 Infrastruktur och kommunikationer Bra grundstruktur för kommunikationer, men…. brister i kvalitet och kapacitet Kollektivtrafiken väl utbyggd med pendeln som ryggrad i systemet

36 Sysselsättning

37

38 Vad påverkar sysselsättningsgraden? ÖstergötlandSverigeAntal personer i Östergötland Arbetslöshet 7,0 % 5,9 %19 000 Ungdomar 9,9 % 8,5 % Utrikes födda14,5 %11,7 % Förtidspensionärer 9 % 9 %23 000 Högskolestuderande7,6 % 6,1 %19 000

39 Näringsliv och arbetsmarknad Stor branschbredd – Linköpings och Norrköpings arbetsmarknader kompletterar varandra FoU-intensiva och innovativa företag Stor kunskapsbas och god tillgång till högutbildad arbetskraft Näringar med minskande sysselsättning är överrepresenterade i regionen Östergötland har högre arbetslöshet och lägre sysselsättningsgrad än riksgenomsnittet

40 BILDNING OCH UTBILDNING Demokratiskt fundament Personlig utveckling Relevans och kontext för individen Arbetsproduktivitet Matchning Forskning och utveckling

41 Utbildningsnivå

42 Utbildningsresultat ÖstergötlandSverigeTrend Andel grundskoleelever som är behöriga till gymnasieskolan87 %88 % Andel gymnasienybörjare som fullföljer utbildning inom 4 år76 %76 % Andel 20-åringar som har grundläggande behörighet till högskola och universitet66 %64 %

43 MEDBORGARKULTUR OCH ATTRAKTIVITET Social sammanhållning Kultur Konst Attraktivitet Folkhälsa Organisatorisk kapacitet Entreprenörskap

44 Kultur Stark struktur av kulturinstitutioner Kulturproduktionen har en traditionell inriktning Satsningarna på bl.a. bildkonst och film är mindre än i jämförbara regioner


Ladda ner ppt "”Gemensam agenda för Östgötaregionen”. Fortsatt process 2011-08-15 Remiss Remisseminarium 2011-09-15, emMjölby 2011-09-22, fmLinköping 2011-09-23, fmNorrköping."

Liknande presentationer


Google-annonser