Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Sammanställning av personalbehov och befolkningsutveckling för Gullspång, Mariestad och Töreboda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Sammanställning av personalbehov och befolkningsutveckling för Gullspång, Mariestad och Töreboda."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Sammanställning av personalbehov och befolkningsutveckling för Gullspång, Mariestad och Töreboda 2006-2030 Sammanställd 2007-06-05 Måns Norberg 08-452 7883

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Personal och befolkning 2006 Standardräknad sjukfrånvaro är den frånvaro kommunen skulle haft om man haft samma ålders- och yrkesstruktur hos personalen som den genomsnittliga kommunen i riket.

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Fördelning på personalgrupper 2006

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Förutsättningar Basen för beräkningarna är den partsgemensamma personal- och lönestatistiken som årligen samlas in av SKL. Totalundersökning av samtliga kommunalt anställda. Mättillfället är november 2006. Den personal som ingår i beräkningarna är de anställda i kommunens förvaltning, exklusive timavlönade. De anställda delas in i 30 yrken och sex verksamheter. Framskrivningen av personalbehoven görs utifrån en befolkningsprognos kopplat till kommunens kostnader. Kommunens personaltäthet i basåret gäller över hela perioden. Kommunens sammansättning av personal förändras dock med behoven. Inga ekonomiska restriktioner föreligger. Bedömningen för den sammanslagna kommunen görs i princip genom att addera personal, befolkning och behov i de tre kommunerna. Eventuella samordningsvinster eller ökade behov pga. sammanslagningen har inte beaktats.

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 ”Prognos” och utfall, exemplet Mariestad 1995-2005 Diagrammet visar förändringen av det faktiska utfallet av antalet sysselsatta i Mariestad, rensat för verksamhetsöverföringar, samt ”prognos” gjord med faktisk befolkningsutveckling. Diagrammet indikerar bland annat att det demografiska förändringarna inte ensamma förklarar utvecklingen av antalet sysselsatta. Inte minst ekonomiska aspekter och verksamhetsförändringar är viktiga. Även slumpmässig variation finns i och med att serien bygger på ett mättillfälle per år. Framskrivningsmetoden ska därför ses som en konsekvensanalys, inte en prognos.

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Procentuell befolkningsutveckling 1980-2030

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Procentuell befolkningsutveckling 2006-2030

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Sysselsatta och befolkning. Procentuell utveckling 2006-2030 Gullspång Med sysselsatt menas månadsavlönade, exklusive helt lediga. Timavlönade ingår inte Grundantagandet är att behovet av personal styrs av befolkningsutvecklingen utifrån utgångsläget vid årsskiftet 2006. Samma personaltäthet antas. Inga ekonomiska restriktioner föreligger.

9 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 9 Sysselsatta och befolkning. Procentuell utveckling 2006-2030 Mariestad

10 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 10 Sysselsatta och befolkning. Procentuell utveckling 2006-2030 Töreboda

11 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 11 Sysselsatta och befolkning. Procentuell utveckling 2006-2030 Alla

12 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 12 Respektive kommuns andel av totala antalet sysselsatta

13 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 13 Procentuell utveckling av befolkningen i olika åldrar, 2006-2030 Gullspång

14 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 14 Procentuell utveckling av befolkningen i olika åldrar, 2006-2030 Mariestad

15 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 15 Procentuell utveckling av befolkningen i olika åldrar, 2006-2030 Töreboda

16 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 16 Procentuell utveckling av befolkningen i olika åldrar, 2006-2030 Alla

17 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 17 Procentuell utveckling av befolkning 65 år och äldre samt behovsutveckling inom äldreomsorgen 2006-2030. Gullspång

18 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 18 Procentuell utveckling av befolkning 65 år och äldre samt behovsutveckling inom äldreomsorgen 2006-2030. Mariestad

19 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 19 Procentuell utveckling av befolkning 65 år och äldre, samt behovsutveckling inom äldreomsorgen 2006-2030. Töreboda

20 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 20 Procentuell utveckling av befolkning 65 år och äldre, samt behovsutveckling inom äldreomsorgen 2006-2030. Alla

21 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 21 Procentuell utveckling av antal sysselsatta i tre av kommunens verksamheter. 2006-2030 Gullspång Med ”Omsorg” menas såväl äldre- omsorgen som handikappomsorgen

22 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 22 Procentuell utveckling av antal sysselsatta i fyra av kommunens verksamheter. 2006-2030 Mariestad Behovet av gymnasieskola bestäms av utvecklingen av befolkningen 16- 18 år i kommunen. Elever från andra kommuner väntas ha samma procentuella utveckling.

23 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 23 Procentuell utveckling av antal sysselsatta i fyra av kommunens verksamheter. 2006-2030 Töreboda

24 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 24 Procentuell utveckling av antal sysselsatta i fyra av ”kommunens” verksamheter. 2006-2030 Alla

25 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 25 Andel av kommunens sysselsatta i omsorgen och förskola/skola 2006-2030. Gullspång Observera att kommunen inte har egen gymnasieskola

26 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 26 Andel av kommunens sysselsatta i omsorgen och förskola/skola 2006-2030. Mariestad

27 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 27 Andel av kommunens sysselsatta i omsorgen och förskola/skola 2006-2030. Töreboda

28 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 28 Andel av kommunens sysselsatta i omsorgen och förskola/skola 2006-2030. Alla

29 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 29 Antal sysselsatta i kommunen, två områden. Gullspång Observera att kommunen inte har egen gymnasieskola

30 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 30 Antal sysselsatta i kommunen, två områden. Mariestad

31 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 31 Antal sysselsatta i kommunen, två områden. Töreboda

32 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 32 Antal sysselsatta i ”kommunen”, två områden. Alla

33 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 33 Långsiktiga trender för några kommunala yrken Efterfrågan på förskollärare väntas öka av såväl demografiska orsaker som att kommunerna strävar efter att öka andelen förskollärare i barnomsorgen. En trendframskrivning pekar på stor brist vid år 2020. Grundskollärare tidiga år (1-7): Tillgången väntas öka då många väljer denna inriktning på lärarutbildningen istället för förskollärare. Efter 2010 väntas tillgången öka mer än efterfrågan i skolan. Motsvarande trend finns för lärare i grundskolans senare år. Beror dock på vad som händer med dagens obehöriga lärare. Det finns en kortsiktig brist på gymnasielärare fram till och med 2008. Med nuvarande dimensionering av högskolan överstiger sedan tillgången efterfrågan. Omfattningen av överskottet beror på hur man tar hänsyn till dagens obehöriga lärare. Efterfrågan på yrkeslärare väntas dock med råge överstiga tillgången. Efterfrågan på barn- och fritidsutbildade väntas öka som en konsekvens av brist på förskollärare och omsorgspersonal (många barn- och fritidsutbildade jobbar idag i äldreomsorgen). Efterfrågan på omvårdnadsutbildade väntas öka (kraftigt inom äldreomsorgen) medan tillgången väntas sjunka, främst till följd av att antalet nybörjare på gymnasieutbildningen sjunkigt kraftigt. En stor del av utbildningen sker idag via vidareutbildningar och vuxenutbildningar. Källa: Statistiska Centralbyrån, Trender och prognoser 2005.

34 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 34 Efterfrågan inom några yrkesgrupper, (sammanslagen kommun) Efterfrågbilden stämmer relativt bra med de generella trender som SCB räknar med. Nedgången i gymnasieskolan är dock lite kraftigare. Framskrivningen bygger på samma yrkesstruktur över hela perioden. Man kan (liksom SCB) tänka sig ett scenario där efterfrågan på förskollärare ökar pga. större pedagogiska ambitioner i förskolan. Detta skulle ge en annan bild. Den sammanslagna kommunen har dock i utgångsläget högre andel förskollärare i förskolan än genomsnittskommunen.

35 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 35 Försörjningskvot ((0-19+65-)/20-64 år) Försörjningskvot=1 betyder att det finns lika många i arbetsför ålder som utanför. Är kvoten större än 1 finns fler utanför arbetsför ålder än i.

36 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 36 Historiska förvärvsfrekvenser 20-64 år 1985-2005

37 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 37 Anställda exkl. timavlönade i förhållande till förvärvsarbetande 20-64 år Antal förvärvsarbetande räknas utifrån olika åldersgruppers sysselsättningsgrader år 2005 samt den prognostiserade befolkningsutvecklingen. Källa är SCB:s RAMS-register

38 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 38 Hur stor andel av kommunens förvärvsarbetande kvinnor skulle ”behövas” i kommunens förvaltning givet samma sammansättning hos personalen 2006 En orsak till ökningen är förskjutningen i kommunernas verksamhet från skola till äldreomsorg. År 2006 var andelen kvinnor i omsorgen mellan 85- 93 procent av de anställda i de respektive kommunerna.

39 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 39 Den anställdas åldersfördelning, riket (samtliga kommuner) och den sammanslagna kommunen, 2006

40 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 40 Procentuell andel av de anställda över 54 år, totalt och olika yrken. 2006 Med ”Teknik” menas ingenjörer, kommunalarbetare, vaktmästare och övrig teknisk personal. Yrkesindelningen baseras på klassificeringen BSK. Observera att det finns relativt få anställda i respektive yrkesgrupp.

41 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 41 Några åldersstaplar, gemensam kommun

42 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 42 Pensionsproblem? Mariestad har generellt haft lägre personalomsättning av tillsvidareanställda än riksgenomsnittet. Töreboda och Gullspång har haft omsättning i nivå med riksgenomsnittet (även om det varieraren del över tid) sett över de senaste fem åren. Åldersstrukturen säger att andelen pensionsavgångar kan väntas ligga högre än riksgenomsnittet de närmsta tio åren. Det finns dock inget i åldersstrukturen som säger att det väntar en generell ”pensionsexplosion” de närmaste tio åren. Den måttliga personalomsättningen gör dock att andelen pensionsavgångar (av den totala omsättningen) kan väntas ligga högre åren fram till 2015 än de senaste tio åren. Dock står pensioneringar historiskt för omkring 20 procent av omsättningen (30 procent för fast anställda) varför ökade pensionsavgångar inte slår speciellt mycket på den totala personalomsättningen. Inom vissa yrken finns dock tydliga ”pucklar” där pensionsavgångarna kan bli påtagliga. Gymnasielärare, Kommunalarbetare, Ingenjörer, Kontorspersonal är yrken med stor andel över 55 år. Denna åldersstruktur delas av många kommuner. Pensionsavgångarna kan troligen i större utsträckning sägas vara ett kompetensproblem snarare än ett volymproblem, även om volymen de närmaste 10 åren kommer att ligga högre än tidigare.

43 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 43 Antal anställda efter invånarantal 2005

44 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 44 Antal befattningar år 2005

45 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 45 Fördelning på personalgrupper 2006 och 2030


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Sammanställning av personalbehov och befolkningsutveckling för Gullspång, Mariestad och Töreboda."

Liknande presentationer


Google-annonser