Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN"— Presentationens avskrift:

1 ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN
BIOSFÄROMRÅDE ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN

2 VAD ÄR ETT BIOSFÄROMRÅDE?
Biosfärområden är områden med höga natur- och kulturvärden. Biosfärområden nomineras av regeringen och utses av UNESCO Biosfärområden ska gynna de boende i området genom social och ekonomisk utveckling, värna biologisk mångfald och vara arenor för forskning och undervisning. I Sverige finns två etablerade biosfärområden: Kristianstads Vattenrike och Vänerskärgården med Kinnekulle.

3 Beskrivning av pågående process för att bilda biosfärområdet…
Uppdraget att samordna biosfärarbetet ligger på NeDa. Älvlandskapet Nedre Dalälven fick förstudien godkänd av svenska MAB-kommittén och är biosfärkandidat sedan 2006. Biosfäransökan lämnades till svenska Unescorådet i maj 2010 och nominerades av regeringen i september. Ansökan skickades till UNESCO i Paris för att (om allt går väl) utses till biosfärområde i maj/juni 2011. Invigning 1-3 september 2011…

4 Älvlandskapet Nedre Dalälven Ett unikt område…
En storälv med vida fjärdar åtskilda av forsområden och deltalandskap som påverkar ett stort omland. Jordbruksmarkens framväxt från tidig medeltid som fortfarande är öppen kulturbygd. Limes Norrlandicus - mötet mellan nordligt och sydligt är tydligare här än på något annat håll. Den europeiska lövskogsregionen med stort inslag av ädellövträd möter den nordliga barrskogstaigan. Större artrikedom än i något annat område i Skandinavien av ryggradsdjur (däggdjur, fåglar och fiskar).   Insekter: största artrikedomen i världen (på den här breddgraden)

5 Urvalskriterier för svenska Biosfärområden:
Mångfald. Biosfärområden bör spegla en mångfald av natur- och kulturmiljöer i Sverige. Lokalt engagemang Biosfärområden ska drivas lokalt och med förankring i lokalt föreningsliv och bland de som lever och verkar i områdena, demokratiska organ och näringsliv. Kunskap och erfarenhet Inom biosfärområden skall det finnas strukturer för att tillvarata och stödja lokal kunskap och förvaltningsformer som är kopplade till hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Storlek. Ett biosfärområde ska vara så stort att ett biosfärområdes tre funktioner kan uppfyllas, d.v.s. bevara, utveckla, och stödja. Antal. Sveriges ambition är att 5 till 10 områden ska bli biosfärområden.

6 AVGRÄNSNINGAR I OMRÅDET Ett biosfärområde har geografiska avgränsningar i tre nivåer, s. k. zoner.
Kärnområde – ska vara områden skyddade enligt lag. Färnebofjärdens Nationalpark och 20 st älvnära naturreservat. Syftar till att bevara känsliga och värdefulla arter och biotoper. Buffertzoner – omgärdar eller sammanbinder kärnområden. Omfattas av områden för strandskydd. Utvecklingsområde – biosfärområdets yttre zon. Här prioriteras lokalt förankrat och långsiktigt uthålligt utvecklingsarbete.

7

8 Varför biosfärområde i Nedre Dalälven?
Biosfärarbetet är ett samarbete för hållbar utveckling. Ökar möjligheterna att bo och verka i bygden. Det unika älvlandskapet bevaras genom brukande. Tar till vara lokala intressen, kunskap och engagemang. Stärker identiteten och ökar omvärldens intresse. Positivt varumärke, internationellt känt Ökar möjligheterna till nationell finansiering och EU-stöd.

9 Lokal, regional och nationell förankring
BIOSFÄROMRÅDETS TRE ARBETSOMRÅDEN Lokal, regional och nationell förankring Utveckling – ekonomisk och social utveckling som är ekologiskt hållbar. Bevara - ”bevara genom brukande” landskap, ekosystem och biologisk mångfald. Både biologiska och kulturella värden skall bevaras och utvecklas. Stödja - forskning och utbildning till nytta för området. Utveckla Bevara Stödja

10 ARBETSSÄTT, TILLÄMPNING OCH METODER
} Bygger på: underifrånperspektiv integrerar sociala, ekonomiska och ekologiska frågor sammanlänkar privata, offentliga och ideella sektorer lokalt, regionalt och nationellt förankrat grupper för samverkan och hållbar utveckling Biosfärområde LEADER

11 BIOSFÄRARBETET Samlar och länkar samman nya och pågående projekt
Fångar upp eldsjälar och kunskaper Innebär ingen ny lagstiftning - inget nytt regelverk Metoden och visionen passar in i landsbygds-programmet och LEADER

12 Samordning av biosfärarbetet sköts av Nedre Dalälvens Intresseförening
- vad görs i praktiken? Initierar projekt som kan kopplas till hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling t. ex. LEADER projekt Inventerar redan pågående aktiviteter och beskriver dessa. Verkar för ökade forskningsinsatser värdefulla för området. Verkar som samordnare för olika grupper och sakägare för en ökad förståelse och samarbete dem emellan. Biosfäransökan till UNESCO

13 Exempel på projekt / verksamhet med biosfärinriktning:
Regionala Landskapsstrategier Älvängsprojektet Fiskevård LEADER-projekt Turistnätverk Myggprojektet

14 Biosfärambassadörer i varje kommun!
Vad innebär det? Utbildningsdag i biosfärfrågor Studiebesök Kunna informera om biosfärområdet Informationsmaterial att dela ut Var och vilka? Turistnätverket Naturum Kommunkontakter NeDa personal Övriga intresserade…

15 Älvlandskapet Nedre Dalälven
Nätverk: UNESCO:s internationella nätverk för biosfärområden EuroMAB europeiska biosfärområden Svenska MAB


Ladda ner ppt "ÄLVLANDSKAPET NEDRE DALÄLVEN"

Liknande presentationer


Google-annonser