Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se 2010-07-071 Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se 2010-07-071 Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se 2010-07-071 Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen

2 www.kb.se 2010-07-072 KB:s organisation

3 www.kb.se 2010-07-073 Avdelningen för nationell samverkan Avdelningschef Gunilla Herdenberg Enheten för samordning och utveckling Chef: Christine Lindmark Enheten för LIBRIS- systemen och databaslicenser Chef: Maria Hedenström Cirka 40 medarbetare

4 www.kb.se 2010-07-074 Nationell samverkan – uppdrag Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. Arbetar aktivt med utvecklingsfrågor inom nationalbibliotekets verksamhetsområden, i samverkan med externa aktörer. KB har även fått ett särskilt samordningsuppdrag som gäller alla offentligt finansierade bibliotek. (enligt regeringsbeslut 2009-12-17). Enheten för Samordning och utveckling Arbetar med utredningar, biblioteksstatistik, lämnar utvecklingsstöd till projekt etc. Enheten för LIBRIS-systemen och databaslicenser Ansvarar för drift och utveckling av LIBRIS nationella bibliotekssystem, samt upphandlar centrala licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser.

5 www.kb.se 2010-07-075 Nationell samverkan: Löpande uppgifter (enligt arbetsordning) Nationell samverkan ska ansvara för: insamlandet av nationell statistik från forskningsbibliotek drift och koordinering av Samsök drift, administration och support av chattjänsten Fråga biblioteket KB:s biståndsverksamhet samordning av nationell licensupphandling fjärrlånekompensation samverkansbibliotek drift, underhåll och utveckling av LIBRIS nationella bibliotekssystem utbildning i användande samt löpande kontakter med användare av LIBRIS tjänster och system datakvalitet och tekniska/bibliografiska frågor i LIBRIS tjänster och system samordning av KB anordnad extern utbildning utvärdering av KB anordnad extern utbildning samt kartläggning utbud och framtida behov av sådan utbildning

6 www.kb.se 2010-07-076 Forts… Nationell samverkan: Löpande uppgifter (enligt arbetsordning) koordinering av bibliografisk utveckling på nationell nivå i förhållande till den bibliografiska utveckling som bedrivs vid KB samordning och utveckling av katalogiseringen på KB samt deltagande i internt, nationellt och internationellt samarbete och utvecklingsarbete KB:s representation externt i katalogiseringsfrågor kommunicering och uppföljning av fastslagna regler och beslut inom katalogiseringsområdet samt stöd och information inom katalogiseringsområdet föredragningar i katalogiseringsfrågor till riksbibliotekarien och ledningsgruppen internationell medverkan i olika organisationer och projekt (i första hand EU- projekt) att i samråd med berörd avdelning på KB ansvara för fördelning av projektmedel Utöver vad som nämns i arbetsordningen arbetar avdelningen löpande med: inflytandestrukturen med expert- och arbetsgrupper förvaltning av ramavtal för boktransporter stöd i kvalitetsarbetet inom myndigheten standardiseringsfrågor

7 www.kb.se 2010-07-077 Nationell samverkan: särskilt uppdrag 2010 Initiera och genomföra åtgärder som kan bli följd av kulturutredningen och dess fortsatta behandling. Permanenta KB:s löpande insatser inom Open Access-programmet efter genomförd utvärdering och initiera särskilda insatser inom detta område. När SwePub-projektet är genomfört, driftsätta söktjänsten inom ramen för Libris webbsök. Fortsatt genomförande av de beslutade insatserna för övergången till Dewey Decimal Classification. Genomföra centralisering av licensverksamheten. Genomföra insatser för att utveckla fjärrlåneverksamheten utifrån förslag i den pågående utredningen. Bestämma fortsättning av Fråga biblioteket utifrån den utredning som genomförs 2009.

8 www.kb.se 2010-07-078 Forts… Nationell samverkan: särskilt uppdrag 2010 Genomföra åtgärder som framkommer vid utvärdering av Samsök. Delta i projekt som undersöker förutsättningarna för LIBRIS som lokal OPAC. Fortsätta arbetet med utvecklandet av ett system för webbkatalogisering. Fortsätta arbetet med att tillgängliggöra LIBRIS på den semantiska webben. Libris-enheten och utvecklingsenheten vid Audiovisuella medier ska tillsammans med IT-avdelningen koordinera utvecklingsinsatser inom IT-området, särskilt med betoning på en gemensam digital plattform. Delta tillsammans med andra avdelningar i utvecklingen av gränssnitt för inmatning och visning. Fortsatt arbete kring digitalisering med ett nationellt perspektiv. Delta i K-samsök tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. Tillsammans med andra berörda avdelningar gå igenom olika kataloger (LIBRIS, SMDB, Regina, Ediffah mm) och utreda förutsättningar för optimal samordning.

9 www.kb.se 2010-07-079 Forts… Nationell samverkan: särskilt uppdrag 2010 Gå vidare med gemensamfinansierade projekt (där bibliotek och andra institutioner deltar) där Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och andra externa finansiärer deltar. Kartlägga samarbetsmöjligheter med t.ex. SIDA för biståndsarbete inom biblioteksområdet. Utvärdera modellen att fördela projektmedel på ett samordnat sätt med stöd av expert- och styrgrupperna. Nationellt ansvar för e-resursstrategier Retrospektiv konvertering av okat-poster för KB. Drift, underhåll och utveckling av LIBRIS nationella bibliotekssystem.

10 www.kb.se 2010-07-0710 LIBRIS nationella bibliotekssystem Systemen bygger på samverkan mellan de deltagande biblioteken, där kärnan utgörs av svenska offentligfinansierade bibliotek inom högre utbildning och forskning. Den nationella samkatalogen (forskningsbibliotekens gemensamma katalog) Fjärrlån (lån mellan bibliotek) Söktjänster och andra kringliggande tjänster som export av katalogposter, exportrutiner för fjärrlån, export av e-tidskrifter, rutiner för lånestatus, LIBRIS via Z39.50 och driftrutiner LIBRIS underwebb: http://www.kb.se/libris/http://www.kb.se/libris/

11 www.kb.se 2010-07-0711 LIBRIS söktjänster LIBRIS (webbsök), 6 miljoner titlar från svenska forskningsbibliotek Sondera, samsökning i tre nationella databaser för arkiv, bibliotek och audiovisuella medier SwePub; vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Här kan man söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera. Många av dessa är fritt tillgängliga i fulltext. LIBRIS uppsök, söktjänst för svenska elektroniskt publicerade examensarbeten och studentuppsatser Samsök erbjuder samsökning och åtkomst till bland annat fulltexter i databaser med licensbundna avtal bibliotek.se, samarbete mellan Kungl. biblioteket/LIBRIS och Bibliotekstjänst AB, fri sökning i forskningsbibliotekens och folkbibliotekens samlingar LIBRIS biblioteksdatabas, information om LIBRIS-anslutna bibliotek http://www.kb.se/libris/soktjanster/

12 www.kb.se 2010-07-0712 BIBSAM-konsortiet Licensverksamheten Tillgång till elektroniska informationsresurser KB tecknar centrala licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. De svenska universiteten och högskolorna kan ansluta sig liksom bibliotek vid icke-akademiska offentliga forskningsinstitutioner. Verksamheten under 2010 4,5 heltidsanställda handläggare 65 deltagande bibliotek Cirka 30 avtal Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Består av sju företrädare för universitet och högskolor. Gruppen ansvarar för att utveckla strategier för nationella licensavtal för e-resurser. I detta innefattas bl.a. övergripande principer för avtalens innehåll, avtalsformer och vem som deltar i avtalen.

13 www.kb.se 2010-07-0713 E-publicering inom högskolan - Open Access Programmet OpenAccess.se (OA) ska främja maximal tillgänglighet och synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter genom att stödja den elektroniska publiceringen vid svenska universitet och högskolor. OpenAccess.se genomfördes 2006-2009 av Kungliga biblioteket i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund, Vetenskapsrådet, Kungl. Vetenskapsakademien och KK-stiftelsen. Programmet har utvärderats av internationella experter och KB diskuterar nu inriktning och former för ett fortsatt program med övriga intressenter. Läs utvärderingen: http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2009/Utvardering-av-OpenAccessse-klar-/ http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2009/Utvardering-av-OpenAccessse-klar-/ Om OA-programmet: http://www.kb.se/OpenAccess/http://www.kb.se/OpenAccess/

14 www.kb.se 2010-07-0714 Stödjer biblioteksutveckling Avdelningen samlar in statistik över forskningsbiblioteken Arbetar med bibliografisk samordning och utveckling Genomför utredningar och utvärderingar Samordnar delar av den svenska vidareutbildningen för bibliotekarier, i samverkan med ett antal olika aktörer

15 www.kb.se 2010-07-0715 Bibliotekssamverkan - nationell och internationell stödjer bibliotekens fjärrlånesamverkan Arbetar för utveckling av biblioteksverksamhet i internationella projekt (senast Centralamerika, Vietnam och Laos) Mer om verksamheten: www.kb.se/om/organisation/samverkan/www.kb.se/om/organisation/samverkan/

16 www.kb.se 2010-07-0716 Kungliga bibliotekets inflytandestruktur Nationell referensgrupp Expertgrupper/styrgrupper Årlig nationell stämma

17 www.kb.se 2010-07-0717 Kungliga bibliotekets inflytandestruktur i dag Riksbibliotekarien Expertgruppen för biblioteksstatistik Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser Sverigebiblioteket Expertgruppen för kompetensfrågor Expertgruppen för samordnad digitalisering Expertgruppen för Fråga biblioteket KB:s program för Open Access i Sverige Expertgruppen för LIBRIS nationella system Nationella referensgruppen Biblioteksstämman

18 www.kb.se 2010-07-0718 Nationella referensgruppen Rådgivare och remissinstans till riksbibliotekarien i större strategiska frågor En kanal för KB i arbetet med att utveckla kontakterna med bibliotek, arkiv, museer, andra myndigheter, förlag och andra informationsproducenter. Hjälper KB stärka sin roll och verksamhet. Fyra möten per år

19 www.kb.se 2010-07-0719 Aktuella expertgrupper Nationella referensgruppen Expertgruppen för biblioteksstatistik Sverigebiblioteket (nationellt bibliotekssamråd) Expertgruppen för samordning av digitalisering Expertgruppen för Fråga biblioteket (beslut om tjänsten tas under 2010) Expertgruppen för LIBRIS nationella system Styrgruppen för nationella licenser för e-resurser –Referensgruppen för Digitala kartbiblioteket –Arbetsgrupp på KB Expertgruppen för kompetensfrågor

20 www.kb.se 2010-07-0720 En expertgrupp … skapas utifrån behov som finns för strategisk utveckling inom olika områden representerar KB:s samarbetspartners har extern bibliotekschef som ordförande och handläggare vid Nationell samverkan som sekreterare fattar beslut i löpande frågor inom gruppens område är rådgivande inför större diskussioner och förslag till beslut i Nationella referensgruppen fångar upp och initierar viktiga utvecklingsfrågor inom sitt område

21 www.kb.se 2010-07-0721 Expertgrupp, forts… Mandatperiod: 2 år (möjlighet till förlängning 1 år) Självutvärdering en gång per år Extern utvärdering kan initieras av gruppen, och ärendet tas upp i Nationella referensgruppen –Har KB fått önskat stöd och återkoppling av presenterade frågor? –Har biblioteken haft det inflytande KB ville och som biblioteken önskade? Minnesanteckningar från expertgruppsmöten: http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/ http://www.kb.se/bibliotek/referensgrupper/

22 www.kb.se 2010-07-0722 Den nationella stämman Forum för aktuella frågor, strategiska diskussioner och ett möte över sektorsgränserna Målgrupper: chefer vid universitets- och högskolebiblioteken, chefer för specialbiblioteken, ordförande och sekreterare i KB:s expertgrupper, bibliotekscheferna för folkbiblioteken i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö, representant för Kulturrådet, generalsekreteraren för Svensk biblioteksförening, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), samt Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) Endagsmöte på hösten

23 www.kb.se 2010-07-0723 Läs mer… Om inflytandestrukturen, expertgrupperna och biblioteksstämman: http://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/referensgrupper/Inflytandestr uktur_KB_senaste.pdfhttp://www.kb.se/Dokument/Bibliotek/referensgrupper/Inflytandestr uktur_KB_senaste.pdf


Ladda ner ppt "Www.kb.se 2010-07-071 Avdelningen för nationell samverkan och inflytandestrukturen."

Liknande presentationer


Google-annonser