Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trendanalys - av näringslivet i Umeåregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trendanalys - av näringslivet i Umeåregionen"— Presentationens avskrift:

1 Trendanalys - av näringslivet i Umeåregionen
Kompassen, Umeåregionen Maria Gårdlund, VD Sweco Eurofutures

2 Umeåregionen En tillväxtmotor i Sverige År 2020
Scenario Hög= inv/år invånare arbetstillfällen Trend = +800 inv/år invånare arbetstillfällen Scenario Hög= inv/år invånare arbetstillfällen År 2009 invånare arbetstillfällen Trend = inv/år invånare arbetstillfällen Umeå är som vi har konstaterat en av de arbetsmarknadsregioner som utvecklas snabbast i Sverige befolkningsmässigt. Att tyder på att storlek har betydelse. Ju större arbetsmarknadsregion och ju större befolkningsunderlag desto mer ekonomisk aktivitet och desto snabbare tillväxt. Fler alternativ. Lättare med både att individer att hitta jobb och för företag rätt kompetens. Det leder till specialisering. År 2009 invånare arbetstillfällen

3 Umeåregionen + Örnsköldsvik
= en av de tio största funktionella arbetsmarknadsregionerna i Sverige!

4 Flyttmönster En förstärkt polarisering i Sverige…
Befolkningsutveckling per kommun (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Källa: SCB

5 Flyttmönster En stark inflyttning från de norra länen till
Umeåregionen Befolkningsutveckling per kommun (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Tillsammans med Örnsköldsvik en av de tio största funktionella arbetsmarknadsregionerna i Sverige Källa: SCB

6 Demografi Antalet åringar i Sverige Källa: SCB

7 Demografi Andelen personer över 65 år Källa: SCB

8 Globalisering Befolkningsutveckling per kommun (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Tjänstenäringen förutsätter: Hög kundtäthet Effektiva personliga möten Närhet till kvalificerade kunder Tillgång till kompetent personal Närhet till FoU-institutioner

9 Globalisering Ökad efterfrågan på tjänster inom industrin. Exempel på tjänster som behövs för effektiv leveranskedja och varuleveranser (ex Sandvik): Befolkningsutveckling per kommun (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Juridiska tjänster Revision, bokföring Skattetjänster Medicinska tjänster Datatjänster FoU Hyra/leasing Reklamtjänster Marknadsundersökningar Tjänster förbundna med tillverkningen Bemanning och rekrytering Underhåll och reperation Mässor Säkerhetstjänster Förpackningstjänster Trycknings och publicering Design Lokalvårdstjänster Fotograferingstjänster Kurirtjänster Logistik Posttjänster Teletjänster Audiovisuella tjänster Utbildningstjänster Miljötjänster Banktjänster Försäkringar Hälsovårdstjänster Hotell och restauranger Resebyråtjänster Sjötransport –varor Inlandssjötransport – varor Flygtransport – varor/passagerare Vägtransport – varor/passagerare Godshanteringstjänster Lagring och magasinering Fraktförmedlingstjänster Matartjänster Energitjänster Tjänstenäringen förutsätter: Hög kundtäthet Effektiva personliga möten Närhet till kvalificerade kunder Tillgång till kompetent personal Närhet till FoU-institutioner Källa: Till er tjänst, Kommerskollegium 2010

10 Redovisnings- tjänster
Globalisering Konsolidering inom tjänstesektorn: Befolkningsutveckling per kommun (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Nationell konsolidering Internationell konsolidering Regional konsolidering Teknik-tjänster Juridik-tjänster Redovisnings- tjänster IT-tjänster Ökade krav på både specialisering och bredd inom tjänstesektorn. Samtidigt som det finns krav i tjänstenäringen på hög kundtäthet och personliga möten krävs allt mer specialisering. Sker en konsolidering inom flertal brancher för att kunna erbjuda både specialistkompetens och bredd. Vissa tjänster som Sweco utför kanske sker en gång på 10 år, därför måste bolaget ha en viss volym för att kunna ta vinna liknande uppdrag utanför Sveriges gränser.

11 Globalisering + Kunskap + Produktivitet + Specialisering + Unicitet
- Arbetskraftskostnader + Kunskap + Unicitet Globalisering Befolkningsutveckling per kommun (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Kompensera för höga arbetskraftskostnader och större välfärd Unicitet – innovation, innebär inte allmer tekniskt avancerade produkter och system utan unik affärsmodeller, Basen av näringsliv kan skapa unika regionalal kunskapsnätverk. Underleverantörer, konsulter, högskola. Kontakterna är ofta täta och informella vilket förutsätter närhet. Företagen ställer krav på kompetent arbetskraft, vilket ställer krav på utbildningssystemen regionalt. Men det krävs också att kommunen anses attraktiv, tillgänglig, m.m. Hög kundtäthet Effektiva personliga möten Närhet till kvalificerade kunder Tillgång till kompetent personal Närhet till FoU-institutioner

12 Kunskapsnivå Umeå Andel i näringsliv Andel i befolkning år Över-/underskott (personer) 1995 2008 Utb kortare än 3-årigt gymnasium 50% 30% 47% 29% 5321 3002 3-årig teoretisk gymnasieutb; teknik, naturvetenskap 3% 1% 866 -41 3-årig teoretisk gymnasieutb; samhällsvetenskap, humanism m.m. 4% 7% 5% 1016 1052 3-årig yrkesförberedande gymnasieutb 6% 15% 13% 699 619 Gymnasieutbildade 22% 14% 21% 2581 1630 Eftergymn utb kortare än 3 år; teknik, naturvetenskap 1528 725 Eftergymn utb kortare än 3 år; vård 635 1125 Eftergymn utb kortare än 3 år; pedagogik 205 667 Eftergymn utb kortare än 3 år; (ej teknik/naturvetenskap/vård/pedagogik) 9% 8% 3487 2324 Univ-/högskoleutbildade < 3 år 18% 16% 23% 20% 5855 4841 Minst 3-årig eftergymn utb; teknik, naturvetenskap 179 766 Minst 3-årig eftergymn utb; vård 2% 98 770 Minst 3-årig eftergymn utb; pedagogik 315 664 Minst 3-årig eftergymn utb; (ej teknik/naturvetenskap/vård/pedagogik) 10% 446 1592 Univ-/högskoleutbildade, 3 år eller längre 19% 31% 14795 13265 Totalt 100% 28552 22738 Umeå är en av de kommuner i Sverige med mest välutbildad befolkning. Kompensera för höga arbetskraftskostnader och större välfärd Unicitet – innovation, innebär inte allmer tekniskt avancerade produkter och system utan unik affärsmodeller, Basen av näringsliv kan skapa unika regionalal kunskapsnätverk. Underleverantörer, konsulter, högskola. Kontakterna är ofta täta och informella vilket förutsätter närhet. Företagen ställer krav på kompetent arbetskraft, vilket ställer krav på utbildningssystemen regionalt. Men det krävs också att kommunen anses attraktiv, tillgänglig, m.m. Hög kundtäthet Effektiva personliga möten Närhet till kvalificerade kunder Tillgång till kompetent personal Närhet till FoU-institutioner Källa: SCB/rAps

13 Produktivitet Umeå Käll: SCB/rAps

14 Specialisering Specialisering termer av antalet sysselsatta inom olika branscher Umeåregionens näringsliv är, trots en omorientering mot alla mer av tjänsteverksamhet, ändå på många sätt ett resultat av historien. Den nedärvda specialiseringen/ näringslivsstrukturen består till stora delar men kompletteras med nya verksamheter, som ofta utvecklats i anslutning till de traditionella branscherna. Transportmedelsindustrin har under de senaste decennierna t ex behållit sin betydelse för kommunens och regionens specialisering och sysselsättning. På tillverkningsindustrin finns även det skogstekniska klustret i Umeåregionen, med företag som Komatsu Forest, Cranab och Indexator, mfl, som har utvecklats tack vare en stark tradition inom skogsindustrin och ett behov av att konkurrera med teknik istället för arbetskraftskostnader. En större andel av arbetskraften i Umeåregionen arbetar också inom skogsbruk och vid sågverk än i riket som helhet, även om sysselsättningen inom branschen är förhållandevis blygsam. Universitet har, precis som universitetssjukhuset i Umeå, på många sätt präglat staden. Forskningsverksamheten har dock utvecklats starkt även i andra delar av landet under de senaste 15 åren vilket innebär att Umeå position inte är lika unik och specialiseringsgraden har sjunkit. Detsamma gäller utbildningsverksamheten som har ökat kraftigt i Umeå men även på andra håll. Den forsknings- och utbildningsverksamhet som bedrivs har dock stor betydelse för staden och regionens upplevda image och faktiska spetskompetens inom områden som medicin, biologisk kemi, cancerforskning, infektioner, m.m. Det privata sysselsättningen inom områdena är dock begränsad, med något undantag som till exempel instrumenttillverkaren GE Healthcare. Som dock saknar egen FoU-verksamhet i Umeå. De flesta företagen är till karaktären små och forskningsnära, där verksamheten drivs av forskare från universitetet vid sidan av den ordinarie forskningstjänsten En stor del av tillväxten inom näringslivet är kopplad till regionens befolkningsutveckling, där successivt stigande invånarantal driver på utvecklingen inom de lokalmarknadsorienterade verksamheterna inom såväl privat som offentlig sektor. Det märks inte minst inom vård och omsorg, byggverksamheten och detaljhandeln. De lokala behoven i Umeåregionen står för omkring två tredjedelar av den efterfrågebild som kommunens näringsliv har att arbeta med. Sambandet mellan befolknings- och sysselsättningsutvecklingen är naturligt. Däremot är det inte helt självklart vilket som kommer först i sammanhanget – är det befolkningsökningen som ger underlag för nya arbetstillfällen eller är det efterfrågan på arbetskraft som för med sig inflyttning? Svaret är att det nog är en kombination av båda. Inflyttning ger köpkraft. Som ökar näringslivsbasen som rekryterarar..osv. Källa: SCB

15 Utvecklingen inom olika delar av Umeåregionens näringsliv…

16 Företagstjänster Stor del verksam på den lokala marknaden – beroende av tillväxten i Umeåregionen God tillgång på utbildad arbetskraft, viss brist på nyckelfunktioner och framöver tekniska konsulter Umeås image som en attraktivitet bostadsort och modern tjänstestad är avgörande 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik Förväntad stark tillväxt! 8 200 arbetstillfällen

17 Besöksnäringen Utvecklingen styrs i första hand av antalet invånare och besökare, samt köpkraft och vanor. Umeå står sig väl med den mindre stadens fördelar Viss tillväxtpotential inom kongress- och evenemangsverksamheten Umeå universitets förmåga att locka till vetenskapliga möten viktig Strategisk samordning efterlyses! Växer med Umeåregionen! 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik 1 700 arbetstillfällen

18 Kreativa näringar Branschen följer befolkningen, påverkas även av upplevelse- industrins gynnsamma utveckling Stark tradition av kultur och mångfald, en bred nöjes-verksamhet med inslag av nyfikna, intelligenta och emellanåt radikala uttryck Konstnärligt campus Kulturhuvudstadsåret 2014 Företag inom digital media-produktion med extern marknad Botniabanan = fler besök från Örnsköldsvik? Stor för en begränsad del av arbetsmarknaden. CIA kluster kan växa om företagen inte köps upp och flyttar. 1 500 arbetstillfällen

19 Industrin Starkare utveckling än i riket. Utvecklingen styrs av den internationella konjunkturen och konkurrenskraften. Domineras av transportmedels-industrin, maskinindustrin och tillv. av medicinska instrument Effektivisering och kvalitets-förbättringar stor högt på dagordningen FoU i huvudsak tillsammans med underleverantörer Mot ett högre kunskapsinnehåll och mer kvalificerad personal Mer försiktig utveckling framöver! 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik arbetstillfällen

20 Detaljhandel Detaljhandelns utveckling styrs av befolkningsunderlaget samt köpkraften i en region. Sällan-köpshandeln är i större utsträckning köpkraftsberoende. Ett levande och diversifierat detaljhandelsutbud är viktigt för att skapa en attraktiv stad. Att kunna erbjuda attraktiva lägen är den enskilt viktigaste faktorn för att stimulera utbudet av handel i en region. Svagare utveckling inom sällanköpshandeln. Underskott på vissa etableringar. Förväntad fortsatt tillväxt! 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik 3 700 arbetstillfällen

21 Partihandel Partihandeln styrs dels av det regionala befolkningsunderlaget, dels av regionens roll i den nationella/ internationella varuförsörjningssystemet. Utveckling som innebär att det sker en koncentration av centrallager där lagren blir större och mer rikstäckande. Kvar blir småskalig parti-handel med dagligvaror. Även byggsektorn är fortsatt relativt decentraliserad. Mer troligt att Umeåregionen blir en omlastningscentral av varor. Begränsad tillväxt! 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik 3 400 arbetstillfällen

22 Tranport o logistik Med befolkningstillväxt och en expansiv industri ökar varuflödena till och från Umeåregionen stadigt. Infrastrukturinvesteringarna under senare år stärker Umeås roll som logistiknav. Ny godsbangård och smarta logistiklösningar kan bryta mönstret. Möjligheter för hamnen t ex en ökad hantering av biobränsle och vindkraftverk. Möjlighet - godsflöden öst-västlig riktning Förväntad tillväxt! 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik 3 600 arbetstillfällen

23 Byggsektorn Utveckling styrs i hög grad av den regionala efterfrågan på fastigheter och infrastruktur och följer befolkningsutvecklingen i stort. Byggsektorn stannade av i landet, men i Umeå avstannade endast några större byggprojekt. Svårt att komma in på angränsande marknader. Inte heller alltid är en önskan att växa. Behöver möta framtida krav på ekonomiskt och miljö-mässigt hållbart byggande. Processen fram till beslut upplevs som lång. Byggbranschens utveckling i Umeåregionen har sysselsättningsmässigt legat under den genomsnittliga utvecklingen i landet. Samtidigt har kommunen åren före krisen haft en tillväxt i bygginvesteringar som procentuellt överstiger utvecklingen i hela riket. Efterfrågan på boende minskade inte heller till följd av finanskrisen, bland annat på grund av ökat söktryck till universitetet. Det bedöms också finnas ett fortsatt behov av investeringar för att kunna ta hand om den växande befolkningen. 4 300 arbetstillfällen

24 Vård och omsorg Befolkning och demografiska faktorer styr branschens omfattning och tillväxt. Kraftig ökning av privata aktörer inom vård och omsorg. Avser service till och sociala insatser för personer med funktionshinder samt boendeformer för äldre personer. Kundvalssystem inom hemtjänsten kan ge fler privata aktörer Fortsatt tillväxt! 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik 7 000 arbetstillfällen

25 Sjukvård Efter kraftiga nedskärningarna på 1990-talet har utvecklingen inom hälso- och sjukvård varit förhållandevis konstant. Växer med befolkningens stigande ålder. Privata sjukvårdsförsäkringar och ökad benägenhet att investera i personlig hälsa och kosmetiska ingrepp skapar nya marknader. Hälsoval Västerbotten Trenden förväntas hålla i sig med en fortsatt tillväxt inom primärvården och folktand-vården i Umeå till följd av befolkningstillväxten och en svagare utveckling på sjukvårdssidan 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik 7 500 arbetstillfällen

26 Forskning Utbyggnad av högskolan har ökat konkurrensen. Begränsad omfattning, men viktig för Umeå-regionens image och framtida konkurrenskraft. Huvudsakligen koncentrerad till universitetet. Av tradition starka inom skoglig utveckling och medicin/ sjukdomar. Samarbeten: Skogstekniska klustret - IFOR Bio4Energy Kluster inom life science UMIT – satsning på tillämpad IT Humlab – digital konst Allt viktigare med starka forskningsmiljöer/-infrastruktur för att attrahera forskare. 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik 700 arbetstillfällen

27 Utbildning Den lokala demografin styr till stor del branschens omfattning, tillsammans med förekomsten av högre utbildning. Tillströmningen av studenter till Umeå universitet har under 2000-talet varit väldigt god. Nästan hela expansionen på nätet. 60 procent av studenterna från norra Sverige Tre makrofaktorer förklarar efterfrågan; konjunkturläget, demografin och intresset från andra länder. Antalet anställda inom högre utbildning förväntas minska! 20 % inom IT-system, programvara och teknisk konsulting 20 % inom bank, försäkring, redovisning och management förväntas fortsätta växa snabbare än regionens generella befolknings- och sysselsättningstillväxt. Rådande trend kan således anses riktvisande för kommande års utveckling. Fyra faktorer: -Industrin avknoppat stödverksamheter. Det innebär att det ofta finns ett förhållandevis stort beroende mellan industrin och företagstjänstesektorn. --- För det andra ökar efterfrågan på tjänster från små och medelstora företag som använder externa tjänster för funktioner som det inte finns kompetens eller utrymme att ha internt. I Umeå finns en växande andel små och medelstora företag, vilket innebär att denna kundgrupp kommer att öka. För det tredje finns det en tendens till att marknaden ställer ökade krav på mer specialiserade och kundanpassade företagstjänster. Något som möjliggör en utveckling av nya tjänsteområden. Befolkningstillväxten Till stor del lokalt verksamma då viktigt med geografisk anknytning. Finns rikstäckande verksamheter som har lokaliserats till Umeå. Mycket tack vare den goda tillgången på välutbildad arbetskraft och förhållandevis låga löner. Exempel på sådan verksamhet är kundtjänst eller mer specialiserad juridisk verksamhet. Det finns också en växande grupp av företag i Umeå, främst inom utveckling av system- och programvara, som verkar på en global marknad, där tjänsten utförs på distans och inte kräver geografisk närhet till kunden. Tillgänglighet är i dessa fall en istället en fråga om IT-infrastruktur och kommunikationsmöjligheter För delar av företagstjänstesektorn kommer kompetensförsörjningsfrågan att stå högt på dagordningen de närmaste åren antingen på grund av stora pensionsavgångar eller på grund av en stark tillväxt. Företagen upplever inte att kompetensförsörjningen är ett hinder idag, men vissa uttrycker en oro för den framtida tillväxten inom vissa kompetensområden. Exempelvis har flera av företagen med en teknisk inriktning stora pensionsavgångar att vänta de närmaste åren och upplever ett glapp vad gäller återväxten av teknikkonsulter i Umeåregionen. Dels menar man att det finns för få ingenjörsutbildningar på universitet och dels så kommer det inte vara möjligt att fullt ut ersätta den kompetens som lämnar företagen med nyutbildade ingenjörer. Den nya arkitektutbildningen ses som en bra investering för framtiden Flera företag beskriver ett ökat intresse av att återvända till Umeå och ser därmed en potential i hemvändarrekryteringar. Företagen rekryterar även internt från andra orter. Umeås attraktionskraft som boendeort anses avgörande, både för att få nyckelkompetens att återvända till regionen men också för att kunna behålla kompetens. Även Botniabanan bedöms på sikt kunna bidra med viss spetskompetens genom en ökad pendlingsaktivitet mellan Umeå och framför allt Örnsköldsvik arbetstillfällen

28 Vad säger trenderna? Industrin har bibehållit konkurrenskraften. På längre sikt riskerar dock delar av industrin, utan geografiska konkurrensfördelar, att successivt fasas ut. Ungefär två tredjedelar av Umeåregionens näringsliv är beroende av den lokala marknaden. Befolkningsutveckling styr därmed merparten av sysselsättningsutvecklingen de kommande åren. Mycket talar för en fortsatt stark tillväxt men mindre årskullar år kan dämpa utvecklingen…

29 Vad säger trenderna? Fortsatt strukturomvandling i näringslivet med ett växande tjänsteinnehåll. Flertalet skulle också gynnas om Umeås position som regioncentra förstärktes med ökad inpendling för arbete och besök. Botniabanan och förbättrade pendlingsmöjligheter inom Umeåregionen kan på sikt få en positiv inverkan på näringslivets utveckling.Möjligt trendbrott inom transport och logistik genom nya investeringar. Umeåregionen har ett antal etablerade och framväxande kunskapsmiljöer/-nätverk som är viktiga tillgångar, inte minst för att regionen ska vara intressanta i ett större geografiskt perspektiv för forskare, arbetskraft och besökare. .

30 Fördelar Umeå+Ö-vik Medan Umeå har en tydlig roll som regioncentra med en hög specialiseringsgrad inom forskning, utbildning och sjukvård domineras Örnsköldsvik fortsatt starkt av utvecklingen inom skogs-, verkstads-, och processindustrin. Samlade basen av industri i Umeåregionen och Örnsköldsvik kan skapa nya företag inom teknisk konsultning. Nya satsningar inom processindustriell teknologi och automation Starkt kluster inom skogsförädling Förbättrad kompetensförsörjning och ökad tillgång till nyckelfunktioner kan öka tillväxttakten Karriärval industrin

31 Framtid Vad kommer att vara mest avgörande?
Hur pass väl Umeåregionen klarar omvandlingen inom industrin Går det att skapa regionala konkurrensfördelar för industrin? Hur väl Umeåregionens näringsliv klarar kraven på ökad specialisering och ett ökat kunskapsinnehåll Hur förena kunskap och entreprenörskap? Hur få fler avknoppningsföretag att växa? Hur få företag att växa på nya marknader? Umeåregionens befolkningsutveckling Hur ska universitetet klara konkurrensen om studenter? Hur kan Umeå bli en mer attraktiv livsmiljö? Hur snabbt Umeå och Örnsköldsvik blir en integrerad arbetsmarknadsregion

32 Åtgärder med målet 200 000 invånare
Självsäkert udda – en omvandling av Umeå till en attraktiv stad för tjänstenäring En stad för affärer och inte för lokal service – externalisering av näringslivet Ett utbildningsutbud av världsklass – med nära koppling till unika forskningsmiljöer och forskningsinfrastruktur En snabb integrering av Örnsköldsvik – en förändring av den mentala bilden När man går in på Google Earth år 2014 träder orden ”The capital of creativity” fram på Umeås hustak …

33 Åtgärder med målet 200 000 invånare
Självsäkert udda – en omvandling av Umeå till en attraktiv stad för tjänstenäring En stad för affärer och inte för lokal service – externalisering av näringslivet Ett utbildningsutbud av världsklass – med nära koppling till unika forskningsmiljöer och forskningsinfrastruktur En snabb integrering av Örnsköldsvik – en förändring av den mentala bilden När man går in på Google Earth år 2014 träder orden ”The capital of creativity” fram på Umeås hustak …


Ladda ner ppt "Trendanalys - av näringslivet i Umeåregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser