Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompassen, Umeåregionen Trendanalys - av näringslivet i Umeåregionen Maria Gårdlund, VD Sweco Eurofutures.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompassen, Umeåregionen Trendanalys - av näringslivet i Umeåregionen Maria Gårdlund, VD Sweco Eurofutures."— Presentationens avskrift:

1 Kompassen, Umeåregionen Trendanalys - av näringslivet i Umeåregionen Maria Gårdlund, VD Sweco Eurofutures

2 Umeåregionen En tillväxtmotor i Sverige Trend = +800 inv/år 153 000 invånare 77 500 arbetstillfällen År 2020 Scenario Hög= +1800 inv/år 163 000 invånare 86 000 arbetstillfällen Scenario Hög= +2100 inv/år 135 000 invånare 75 000 arbetstillfällen Trend = +1000 inv/år 124 000 invånare 66 000 arbetstillfällen År 2009 114 000 invånare 58 000 arbetstillfällen År 2009 144 000 invånare 69 000 arbetstillfällen

3 Umeåregionen + Örnsköldsvik = en av de tio största funktionella arbetsmarknadsregionerna i Sverige!

4 Befolkningsutveckling per kommun 1990-2007 (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Flyttmönster En förstärkt polarisering i Sverige… Källa: SCB

5 Befolkningsutveckling per kommun 1990-2007 (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Flyttmönster En stark inflyttning från de norra länen till Umeåregionen Källa: SCB

6 Demografi Källa: SCB Antalet 19-24 åringar i Sverige 2010-2050

7 Demografi Källa: SCB Andelen personer över 65 år 2010-2050

8 Befolkningsutveckling per kommun 1990-2007 (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Globalisering

9 Befolkningsutveckling per kommun 1990-2007 (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Ökad efterfrågan på tjänster inom industrin. Exempel på tjänster som behövs för effektiv leveranskedja och varuleveranser (ex Sandvik): Källa: Till er tjänst, Kommerskollegium 2010 Globalisering Juridiska tjänster Revision, bokföring Skattetjänster Medicinska tjänster Datatjänster FoU Hyra/leasing Reklamtjänster Marknadsundersökningar Tjänster förbundna med tillverkningen Bemanning och rekrytering Underhåll och reperation Mässor Säkerhetstjänster Förpackningstjänster Trycknings och publicering Design Lokalvårdstjänster Fotograferingstjänster Kurirtjänster Logistik Posttjänster Teletjänster Audiovisuella tjänster Utbildningstjänster Miljötjänster Banktjänster Försäkringar Hälsovårdstjänster Hotell och restauranger Resebyråtjänster Sjötransport –varor Inlandssjötransport – varor Flygtransport – varor/passagerare Vägtransport – varor/passagerare Godshanteringstjänster Lagring och magasinering Fraktförmedlingstjänster Matartjänster Energitjänster

10 Befolkningsutveckling per kommun 1990-2007 (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB Konsolidering inom tjänstesektorn: Globalisering Nationell konsolidering Internationell konsolidering Regional konsolidering Teknik- tjänster Juridik- tjänster Redovisnings- tjänster IT-tjänster

11 Befolkningsutveckling per kommun 1990-2007 (grönt = positiv utveckling, rött = negativ utveckling samt folkmängd 2007 angett av höjden på kommunen. Källa: SCB + Specialisering + Produktivitet - Arbetskraftskostnader + Kunskap + Unicitet Globalisering

12 Andel i näringslivAndel i befolkning 20-64 år Över-/underskott (personer) 199520081995200819952008 Utb kortare än 3-årigt gymnasium50%30%47%29%53213002 3-årig teoretisk gymnasieutb; teknik, naturvetenskap3%1%3%1%866-41 3-årig teoretisk gymnasieutb; samhällsvetenskap, humanism m.m.4%7%5%7%10161052 3-årig yrkesförberedande gymnasieutb6%15%6%13%699619 Gymnasieutbildade13%22%14%21%25811630 Eftergymn utb kortare än 3 år; teknik, naturvetenskap4% 5%4%1528725 Eftergymn utb kortare än 3 år; vård5%4%5% 6351125 Eftergymn utb kortare än 3 år; pedagogik4%3% 205667 Eftergymn utb kortare än 3 år; (ej teknik/naturvetenskap/vård/pedagogik)5%6%9%8%34872324 Univ-/högskoleutbildade < 3 år18%16%23%20%58554841 Minst 3-årig eftergymn utb; teknik, naturvetenskap3%6%3%6%179766 Minst 3-årig eftergymn utb; vård3%9%2%8%98770 Minst 3-årig eftergymn utb; pedagogik5%7%4%6%315664 Minst 3-årig eftergymn utb; (ej teknik/naturvetenskap/vård/pedagogik)8%9%7%10%4461592 Univ-/högskoleutbildade, 3 år eller längre19%31%16%31%1479513265 Totalt100% 2855222738 Kunskapsnivå Umeå Källa: SCB/rAps

13 Produktivitet Umeå Käll: SCB/rAps

14 Specialisering Specialisering termer av antalet sysselsatta inom olika branscher Källa: SCB

15 Utvecklingen inom olika delar av Umeåregionens näringsliv…

16 Företagstjänster Stor del verksam på den lokala marknaden – beroende av tillväxten i Umeåregionen Umeås image som en attraktivitet bostadsort och modern tjänstestad är avgörande Förväntad stark tillväxt! God tillgång på utbildad arbetskraft, viss brist på nyckelfunktioner och framöver tekniska konsulter 8 200 arbetstillfällen

17 Umeå står sig väl med den mindre stadens fördelar Viss tillväxtpotential inom kongress- och evenemangsverksamheten Umeå universitets förmåga att locka till vetenskapliga möten viktig Strategisk samordning efterlyses! Växer med Umeåregionen! Besöksnäringen Utvecklingen styrs i första hand av antalet invånare och besökare, samt köpkraft och vanor. 1 700 arbetstillfällen

18 Kreativa näringar Stark tradition av kultur och mångfald, en bred nöjes- verksamhet med inslag av nyfikna, intelligenta och emellanåt radikala uttryck Konstnärligt campus Kulturhuvudstadsåret 2014 Företag inom digital media- produktion med extern marknad Botniabanan = fler besök från Örnsköldsvik? Branschen följer befolkningen, påverkas även av upplevelse- industrins gynnsamma utveckling 1 500 arbetstillfällen

19 Domineras av transportmedels- industrin, maskinindustrin och tillv. av medicinska instrument Effektivisering och kvalitets- förbättringar stor högt på dagordningen FoU i huvudsak tillsammans med underleverantörer Mot ett högre kunskapsinnehåll och mer kvalificerad personal Mer försiktig utveckling framöver! Industrin Starkare utveckling än i riket. Utvecklingen styrs av den internationella konjunkturen och konkurrenskraften. 10 100 arbetstillfällen

20 Detaljhandel Ett levande och diversifierat detaljhandelsutbud är viktigt för att skapa en attraktiv stad. Att kunna erbjuda attraktiva lägen är den enskilt viktigaste faktorn för att stimulera utbudet av handel i en region. Svagare utveckling inom sällanköpshandeln. Underskott på vissa etableringar. Förväntad fortsatt tillväxt! Detaljhandelns utveckling styrs av befolkningsunderlaget samt köpkraften i en region. Sällan- köpshandeln är i större utsträckning köpkraftsberoende. 3 700 arbetstillfällen

21 Partihandel Utveckling som innebär att det sker en koncentration av centrallager där lagren blir större och mer rikstäckande. Kvar blir småskalig parti- handel med dagligvaror. Även byggsektorn är fortsatt relativt decentraliserad. Mer troligt att Umeåregionen blir en omlastningscentral av varor. Begränsad tillväxt! Partihandeln styrs dels av det regionala befolkningsunderlaget, dels av regionens roll i den nationella/ internationella varuförsörjningssystemet. 3 400 arbetstillfällen

22 Tranport o logistik Infrastrukturinvesteringarna under senare år stärker Umeås roll som logistiknav. Ny godsbangård och smarta logistiklösningar kan bryta mönstret. Möjligheter för hamnen t ex en ökad hantering av biobränsle och vindkraftverk. Möjlighet - godsflöden öst- västlig riktning Förväntad tillväxt! Med befolkningstillväxt och en expansiv industri ökar varuflödena till och från Umeåregionen stadigt. 3 600 arbetstillfällen

23 Byggsektorn Byggsektorn stannade av i landet, men i Umeå avstannade endast några större byggprojekt. Svårt att komma in på angränsande marknader. Inte heller alltid är en önskan att växa. Behöver möta framtida krav på ekonomiskt och miljö- mässigt hållbart byggande. Processen fram till beslut upplevs som lång. Utveckling styrs i hög grad av den regionala efterfrågan på fastigheter och infrastruktur och följer befolkningsutvecklingen i stort. 4 300 arbetstillfällen

24 Vård och omsorg Kraftig ökning av privata aktörer inom vård och omsorg. Avser service till och sociala insatser för personer med funktionshinder samt boendeformer för äldre personer. Kundvalssystem inom hemtjänsten kan ge fler privata aktörer Fortsatt tillväxt! Befolkning och demografiska faktorer styr branschens omfattning och tillväxt. 7 000 arbetstillfällen

25 Sjukvård Privata sjukvårdsförsäkringar och ökad benägenhet att investera i personlig hälsa och kosmetiska ingrepp skapar nya marknader. Hälsoval Västerbotten Trenden förväntas hålla i sig med en fortsatt tillväxt inom primärvården och folktand- vården i Umeå till följd av befolkningstillväxten och en svagare utveckling på sjukvårdssidan Efter kraftiga nedskärningarna på 1990-talet har utvecklingen inom hälso- och sjukvård varit förhållandevis konstant. Växer med befolkningens stigande ålder. 7 500 arbetstillfällen

26 Forskning Huvudsakligen koncentrerad till universitetet. Av tradition starka inom skoglig utveckling och medicin/ sjukdomar. Samarbeten: Skogstekniska klustret - IFOR Bio4Energy Kluster inom life science UMIT – satsning på tillämpad IT Humlab – digital konst Allt viktigare med starka forskningsmiljöer/- infrastruktur för att attrahera forskare. Utbyggnad av högskolan har ökat konkurrensen. Begränsad omfattning, men viktig för Umeå- regionens image och framtida konkurrenskraft. 700 arbetstillfällen

27 Utbildning Tillströmningen av studenter till Umeå universitet har under 2000-talet varit väldigt god. Nästan hela expansionen på nätet. 60 procent av studenterna från norra Sverige Tre makrofaktorer förklarar efterfrågan; konjunkturläget, demografin och intresset från andra länder. Antalet anställda inom högre utbildning förväntas minska! Den lokala demografin styr till stor del branschens omfattning, tillsammans med förekomsten av högre utbildning. 10 200 arbetstillfällen

28 Vad säger trenderna? Industrin har bibehållit konkurrenskraften. På längre sikt riskerar dock delar av industrin, utan geografiska konkurrensfördelar, att successivt fasas ut. Ungefär två tredjedelar av Umeåregionens näringsliv är beroende av den lokala marknaden. Befolkningsutveckling styr därmed merparten av sysselsättningsutvecklingen de kommande åren. Mycket talar för en fortsatt stark tillväxt men mindre årskullar 19-24 år kan dämpa utvecklingen…

29 Vad säger trenderna? Fortsatt strukturomvandling i näringslivet med ett växande tjänsteinnehåll. Flertalet skulle också gynnas om Umeås position som regioncentra förstärktes med ökad inpendling för arbete och besök. Botniabanan och förbättrade pendlingsmöjligheter inom Umeåregionen kan på sikt få en positiv inverkan på näringslivets utveckling.Möjligt trendbrott inom transport och logistik genom nya investeringar. Umeåregionen har ett antal etablerade och framväxande kunskapsmiljöer/-nätverk som är viktiga tillgångar, inte minst för att regionen ska vara intressanta i ett större geografiskt perspektiv för forskare, arbetskraft och besökare..

30 Fördelar Umeå+Ö-vik Medan Umeå har en tydlig roll som regioncentra med en hög specialiseringsgrad inom forskning, utbildning och sjukvård domineras Örnsköldsvik fortsatt starkt av utvecklingen inom skogs-, verkstads-, och processindustrin. Samlade basen av industri i Umeåregionen och Örnsköldsvik kan skapa nya företag inom teknisk konsultning. Nya satsningar inom processindustriell teknologi och automation Starkt kluster inom skogsförädling Förbättrad kompetensförsörjning och ökad tillgång till nyckelfunktioner kan öka tillväxttakten Karriärval industrin

31 Framtid Vad kommer att vara mest avgörande? 1.Hur pass väl Umeåregionen klarar omvandlingen inom industrin Går det att skapa regionala konkurrensfördelar för industrin? 2.Hur väl Umeåregionens näringsliv klarar kraven på ökad specialisering och ett ökat kunskapsinnehåll Hur förena kunskap och entreprenörskap? Hur få fler avknoppningsföretag att växa? Hur få företag att växa på nya marknader? 3.Umeåregionens befolkningsutveckling Hur ska universitetet klara konkurrensen om studenter? Hur kan Umeå bli en mer attraktiv livsmiljö? 4.Hur snabbt Umeå och Örnsköldsvik blir en integrerad arbetsmarknadsregion

32 Åtgärder med målet 200 000 invånare 1.Självsäkert udda – en omvandling av Umeå till en attraktiv stad för tjänstenäring 2.En stad för affärer och inte för lokal service – externalisering av näringslivet 3.Ett utbildningsutbud av världsklass – med nära koppling till unika forskningsmiljöer och forskningsinfrastruktur 4.En snabb integrering av Örnsköldsvik – en förändring av den mentala bilden När man går in på Google Earth år 2014 träder orden ”The capital of creativity” fram på Umeås hustak …

33 Åtgärder med målet 200 000 invånare 1.Självsäkert udda – en omvandling av Umeå till en attraktiv stad för tjänstenäring 2.En stad för affärer och inte för lokal service – externalisering av näringslivet 3.Ett utbildningsutbud av världsklass – med nära koppling till unika forskningsmiljöer och forskningsinfrastruktur 4.En snabb integrering av Örnsköldsvik – en förändring av den mentala bilden När man går in på Google Earth år 2014 träder orden ”The capital of creativity” fram på Umeås hustak …


Ladda ner ppt "Kompassen, Umeåregionen Trendanalys - av näringslivet i Umeåregionen Maria Gårdlund, VD Sweco Eurofutures."

Liknande presentationer


Google-annonser