Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S LUTANALYS INFÖR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN Mona Hedfeldt och Johan Mörck Centrum för Urbana och Regionala studier Örebro universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S LUTANALYS INFÖR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN Mona Hedfeldt och Johan Mörck Centrum för Urbana och Regionala studier Örebro universitet."— Presentationens avskrift:

1 S LUTANALYS INFÖR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN Mona Hedfeldt och Johan Mörck Centrum för Urbana och Regionala studier Örebro universitet

2 H ÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING Regionen i fokus Historiskt svag EU-intregration och ideologiska svängningar Från regionalpolitik till regional utvecklingspolitik Stöd ovanifrån → tillväxt underifrån Regionförsök Tillväxtavtal → Tillväxt- och utvecklingsprogram

3 H ÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING Hållbar utveckling Brundtlandkommissionen en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov Ekonomiska, Ekologiska och Sociala aspekter ska beaktas Hållbarhetsperspektivet implementeras på stor bredd Hållbar regional utveckling Målet för den regionala utvecklingspolitiken är väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet För att åstadkomma en hållbar regional utveckling krävs bl.a. att strategier för de för politiken viktigaste samhällsområdena utvecklas på lokal och regional nivå. Samtliga län skall utarbeta regionala utvecklingsprogram (RUP). Dessa skall bl.a. utifrån en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningarna, ange inriktning och prioriteringar för arbetet med en hållbar regional utveckling.

4 B EFOLKNINGENS TILLVÄXT OCH FLYTTMÖNSTER I Ö REBRO LÄN Befolkningstillväxt i länet Stor inomregional variation Internationell migration skapar befolkningstillväxt Åldrande befolkning (mindre än riket) Inomregional variation Rådande trender förutspås fortgå

5 B EFOLKNINGENS TILLVÄXT OCH FLYTTMÖNSTER I Ö REBRO LÄN Problem och utmaningar Utflyttning slår mot småkommuner Försörjningsbördan ökar med åldrande befolkning Svårt att upprätthålla god service – såväl offentlig som kommersiell Lösningar? Pendling Attraktiva boendemiljöer

6 A RBETSMARKNADEN, NÄRINGSLIVET OCH FÖRETAGANDET Traditionellt, men också förnyelse En arbetsmarknad som är segregerad efter kön Industrin och den offentliga sektorn Låg utbildningsnivå Färre men större lokala arbetsmarknadsregioner Fler utbildar sig Antalet arbetsställen ökar Ökat företagande inom tjänstenäringar Potential för kluster

7 F LÖDEN AV MÄNNISKOR OCH VAROR Transport och logistikbranschen – det centrala läget Större och färre lokala arbetsmarknadsregioner – regionförstoring

8 F LÖDEN AV MÄNNISKOR OCH VAROR Fler positiva aspekter Minskad utflyttning Bättre möjligheter till matchning på arbetsmarknaden Sambandet mellan tillväxt och stora lokala arbetsmarknader Möjliga problem Miljöpåfrestningar? Jämställdhet? Lokalsamhällets utveckling?

9 F OLKHÄLSA OCH LIVSKVALITET Flera positiva observationer Hög värdering av egen hälsa Ökad positiv syn på framtiden Fler som trivs med sitt arbete Fler arbetsgivare ger stöd för friskvård Ökad tillit till andra människor i sitt bostadsområde. Ökat förtroende för äldre- och barnomsorg, polis, domstolar och politiska institutioner.

10 F OLKHÄLSA OCH LIVSKVALITET Negativa aspekter Minskat förtroende för skolan, försäkringskassan, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Relativt höga ohälsotal Stor andel långvarigt sjuka med nedsatt arbetsförmåga. Fetma

11 B OENDE Boende och bostadsplanering Kommunernas planeringsansvar Skapa goda boendemöjligheter Samordningsvinster? Segregation Boendesegregation får regionala konsekvenser Hinder för ekonomisk utveckling?

12 T RE ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER Få regionala utvecklingsfrågor går att hantera avskilda från varandra Många frågor sträcker sig långt utanför kommungränserna Regionalt ledarskap – anpassade institutioner


Ladda ner ppt "S LUTANALYS INFÖR DEN REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGIN Mona Hedfeldt och Johan Mörck Centrum för Urbana och Regionala studier Örebro universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser