Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nästa programperiod Maria Ahlsved 21 maj 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nästa programperiod Maria Ahlsved 21 maj 2013"— Presentationens avskrift:

1 Nästa programperiod 2014-2020 Maria Ahlsved 21 maj 2013

2 En stärkt strategisk inriktning 2014 – 2020
Europa 2020 Samordnad politik Sammanhållningspolitiken Politiken för landsbygdsutveckling Havs- och fiskeripolitiken Mål, strategi, prioriteringar, åtgärder Gemensamt strategiskt ramverk Partnerskapsöverens- kommelse Operativa program Finansiering Regionalfond – Socialfond – Fond för landsbygdsutveckling – Havs – och fiskerifond Målen för Europa 2020 styrande Samordning med nationella reformprogram Mål och indikatorer för att mäta framsteg i relation till målen för Europa 2020 Förstärkning av den administrativa kapaciteten, mindre byråkrati

3 Partnerskapsöverenskommelsen
EU 2020 EU 11 tematiska mål Positionspapper Partnerskaps-överenskommelsen Prioriteringar Utmaningar Sverige Analys och erfarenheter

4 Tematiska mål PÖ Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Eruf, EJFLU) Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik (Eruf, EJFLU) Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (Eruf, EJFLU, EHFF) Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (Eruf, EJFLU, EHFF) Främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar (Eruf, EJFLU) Skydda miljön som främja en hållbar användning av resurser (Eruf, EJFLU, EHFF) Främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (Eruf) Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF, Eruf, EJFLU, EHFF) Främja social inkludering och bekämpa fattigdom (ESF, Eruf, EJFLU) Investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande (ESF, Eruf, EJFLU) Förbättra den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen (ESF, Eruf)

5 Nytt regelverk för LBP 2014-2020
Axlarna försvinner och ersätts av prioriteringar med ett antal fokusområden per prioritering Åtgärderna liknar till stor del dagens, men kan verka inom mer än en prioritering Kan i princip göra allt som idag görs inom LBP + en del till

6 De sex unionsprioriteringarna - landsbygdsfonden
Främja kunskapsöverföring och innovation Ökad konkurrenskraft inom alla typer av jordbruk Främja organisationen av livsmedelskedjan och riskhanteringen inom jordbruket Återställa, bevara och främja ekosystem som är beroende/påverkas av jord – och skogsbruket Främja resurseffektivitet och övergång till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom livsmedels- jordbruks och skogsbrukssektorn Främja social inkludering, fattigdomsminskning och ekonomisk utveckling på landsbygden

7 The link between the EU2020 and the EAFRD
1. Employment 75% of the year-olds to be employed 2. R&D / innovation 3% of the EU's GDP (public and private combined) to be invested in R&D/innovation 3. Climate change / Energy greenhouse gas emissions 20% (or even 30%, if the conditions are right) lower than 1990 20% of energy from renewables 20% increase in energy efficiency 4. Education reducing school drop-out rates below 10% at least 40% of 30-34–year-olds completing third level education 5. Poverty / social exclusion at least 20 million fewer people in or at risk of poverty and social exclusion EU 2020 Headline Targets Union priorities for rural development 2. Competitiveness of all types of agriculture and farm viability 3. Food chain organisation and risk management 5. Resource efficiency and transition to a low carbon and climate resilient economy 4. Restoring, preserving and enhancing ecosystems 6. Social inclusion, poverty reduction and economic development 1. Horizontal priority: Fostering knowledge transfer and innovation 1. Research, technological development, innovation 2. Information and communication technologies 3. Competitiveness of SMEs, agriculture and fisheries 4. Low-carbon economy 8. Employment and labour mobility 6. Environment and resource efficiency 5. Climate change adaptation, risk prevention and management 7. Sustainable transport and infrastructures 9. Social inclusion and combating poverty 11. Institutional capacity and efficient public administration 10. Education, skills and lifelong learning CSF Thematic Objectives Technical assistance and ex ante conditionalities

8 Havs- och fiskerifonden - unionsprioriteringar
1. Främjande av ett hållbart och resurseffektivt fiske och vattenbruk 2. Främjande av ett innovativt, konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske och vattenbruk 3. Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken 4. Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen 5. Främjande av genomförandet av den integrerade havspolitiken

9 Tematiska mål specifikt för ESF
8. Främja främja sysselsättning och stödja arbetskraftens rörlighet - 7 investeringsprioriteringar ; tillgång till sysselsättning , ungdomars integration på arbetsmarknaden, entreprenörskap, jämställdhet, anpassning till förändringar på arbetsmarknaden, aktivt åldrande, öka rörligheten 9. Investera i utbildning, kompetens och livslångt lärande - 3 investeringsprioriteringar; minska andelen elever med enbart grundskoleutbildning, höja kvaliteten och öka effektiviteten på universitet och högskolor, livslångt lärande 10. Främja social inkludering och bekämpa fattigdom, - 6 investeringsprioriteringar ; aktiv inkludering, integration av marginaliserade grupper, åtgärder mot diskriminering, ökad tillgång till kvalitativa tjänster (inbegripet hälso- och sjukvård och sociala tjänster) , sociala ekonomin och socialt entreprenörskap, lokalt ledda strategier för lokal utveckling.

10 Regionalfonden -investeringsprioriteringar
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation; stärka forsknings- och innovationsinfrastrukturen, främja företagsinvesteringar inom innovation och forskning 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik; Öka utbyggnaden av bredband, utveckla IKT-produkter , stärka IKT-tillämpningar (ex e-förvaltning) 3.Att öka SMF konkurrenskraft; främja entreprenörskap, utveckla nya företagsmodeller, öka kapaciteten för produkt- och tjänsteutveckling, stödja SMF deltagande i tillväxt- och innovationsprocesser 4.Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi; främja produktion av förnybar energi, främja energieffektivisering och användning av förnybar energi i företag, offentlig infrastruktur och bostadssektorn, utveckla smarta låg- och mellanspänningsnät, främja koldioxidsnåla strategier, främja forskning, innovation av teknik med låga koldioxidutsläpp, främja högeffektiva kraftvärmeverk och fjärrvärme

11 Regionalfonden –investeringsprioriteringar forts.
5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar; stödja investeringar för anpassning till klimatförändringar och för att hantera risker, säkra motståndskraften mot katastrofer 6. Att skydda miljön och främja användning av resurser; investeringar i avfallssektorn och vattensektorn, utveckla natur- och kulturarvet, skydda biologisk mångfald, förbättra stadsmiljön, främja innovativ teknik för att förbättra miljöskyddet, stödja industrins övergång till resurseffektiv ekonomi 7. Främja hållbara transporter; investeringar i TEN, främja regional rörlighet, utveckla miljövänliga transportsystem, utveckla smart gas- och kraftdistribution 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet; företagskuvöser och investeringsstöd till företag, stödja sysselsättningsvänlig tillväxt, infrastruktur för offentliga arbetsförmedlingstjänster 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom; infrastruktur på vårdområdet och sociala området, återställande av utarmade samhällen i stad och landsbygdsområden, socialt företagande

12 Valet av CLLD CLLD JA CLLD NEJ Regionala fonden Sociala fonden
Landsbygds fonden Fiske fonden

13 Sveriges Partnerskapsöverenskommelse
CLLD - Flerfond Sveriges Partnerskapsöverenskommelse Regionala fonden Sociala fonden Landsbygds fonden Fiske fonden Gemensamt allokerade medel Gemensamt Urval LDS

14 Flerfondsfinansiering i praktiken
Local action group ERDF ESF EAFRD EMFF Local governments Local entrepreneurs Local NGOs, civil society LOCAL DEVELOPMENT STRATEGY Project 3 Project 4 Running costs, animation, networking Possibly though "lead Fund" Project 1 Project 2

15 CLLD för Sverige Inget beslut fattat angående vilka fonder som kommer ingå i CLLD Sannolikt mindre budget för CLLD i kommande programperiod Start av arbetet med lokala strategier under hösten 2013. Eventuellt dröjer igångsättandet av programmet till hösten 2014 Antalet områden och typer av områden inte klart

16 CLLD och flerfonder i Europa Enkät som 19 MS svarat på 16 har inte bestämt sig Flandern enbart EAFRD Finland och Lettland har beslutat EAFRD + EMFF Danmark, Skottland, Kroatien, Nederländerna diskuterar EAFRD + EMFF Övriga MS diskuterar en bredare flerfondslösning

17 Frågor?


Ladda ner ppt "Nästa programperiod Maria Ahlsved 21 maj 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser