Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IMHAd Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 IMHAd Uppsala 2008 12 01-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IMHAd Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 IMHAd Uppsala 2008 12 01-02."— Presentationens avskrift:

1 IMHAd Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund IMHAd Uppsala

2 Ansökande Partnerskap 2009-2011
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Partnerskapet Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Uppsala universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Regionförbundet Östsam Ansökande Partnerskap Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Uppsala universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Regionförbundet Östsam, Malmö Stad, SDF Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, Eskilstuna, Botkyrka, Kinda IMHAd Uppsala

3 Impact of Multicultural Health Advisors
IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Bakgrunden till forskningsprojektet IMHAd RE-KOMP Hälsofrämjande introduktion sex delprojekt varav IHK var ett Hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle Stort intresse för IHK IHK-konceptet sprider sig i landet Effekter av IHK: s arbete? IMHAd Uppsala

4 Projektarbete Samverkan och samarbete
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Projektarbete Samverkan och samarbete * universitet/högskolor – forskare * landsting – hälso- och sjukvårdspersonal * kommuner –introduktionsaktörer * statliga myndigheter * målgrupper – ex. nyanlända invandrare * NGO: s IMHAd Uppsala

5 Impact of Multicultural Health Advisors
IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund När fungerar det bäst? * Fullt engagemang från alla partners * Tydlig och klar kommunikation * Stark organisatorisk struktur * Fokus på de praktiska frågorna * Kontakt med organisationer som kan sprida resultat och budskap * Tid för diskussioner och meningsutbyten IMHAd Uppsala

6 Impact of Multicultural Health Advisors
IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Utmaningar * Organisera och leda möten tidigt i processen * Handskas med känsliga egenintressen * Skapa nya system * Handskas med ”fripassagerare” * Utveckla erfarenhetsutbyte IMHAd Uppsala

7 Råd Försäkra att alla partners arbetar tillsammans
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Råd Försäkra att alla partners arbetar tillsammans så öppet och transparent som möjligt för att skapa respekt – en förutsättning för förtroende! IMHAd Uppsala

8 Slutsatser Kom ihåg grundläggande principer för kompanjonskap
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Slutsatser Kom ihåg grundläggande principer för kompanjonskap * Delaktighet * Jämlikhet * Ömsesidig nytta IMHAd Uppsala

9 Förklara projektidén om och om igen för att skapa gemensam
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Förklara projektidén om och om igen för att skapa gemensam förståelse och ägarskap - “ett arbete utan slut ……” IMHAd Uppsala

10 Internationella Hälsokommunikatörer (IHK)
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Internationella Hälsokommunikatörer (IHK) Malmö och Östergötland (Skåne och Stockholm) Utländsk bakgrund, olika språk Information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och om hälsa och egenvård Olika regionala lösningar  Utveckling av konceptet behövs Effekt på folkhälsa hos målgruppen? Hälsoekonomisk effekt? IMHAd Uppsala

11 Utgångspunkter för IMHAd: s forskning
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Utgångspunkter för IMHAd: s forskning Brister i mångfaldskompetens och -känslighet i och tillgänglighet till hälso- och sjukvårdstjänster för olika grupper av migranter Sämre hälsa bland utrikes födda Förklarande faktorer: socioekonomiska och migrationsrelaterade Få solida interventionsstudier = svag evidensbas! IHK: ”best practice” men effektutvärdering saknas för fortsatt spridning IMHAd Uppsala

12 Kvantitativ studie – Metod och material
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Kvantitativ studie – Metod och material Prospektiv långtidsstudie med frågeformulär översatta till arabiska (baseline våren 2008, uppföljning hösten 2009) Population: alla vuxna irakier som folkbokfört sig i de kommuner där det finns hälsokommunikatörer fr.o.m. december 2007 t.o.m. februari 2008 (exponerad kohort) respektive i jämförelsekommuner/ -län under samma tidsperiod (oexponerad kohort) – 1300 personer IMHAd Uppsala

13 Syfte med enkätstudien
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Syfte med enkätstudien Att genomföra en studie av effekterna av hälsokommunikatörernas arbete på nyanlända irakiers fysiska och psykiska hälsa, levnadsvanor, hälsorelaterade livskvalitet och hälso- och sjukvårdsutnyttjande IMHAd Uppsala

14 Frågeställningar Effekt på matvanor, fysisk aktivitet och BMI?
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Frågeställningar Effekt på matvanor, fysisk aktivitet och BMI? Effekt på psykisk hälsa och självskattad hälsa? Effekt på användandet av och förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet samt otillfredsställda vårdbehov? Effekt på hälsorelaterad livskvalitet (QALYs)? IMHAd Uppsala

15 Impact of Multicultural Health Advisors
IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Kvalitativ studie Utgår från enkätstudiens resultat och fördjupar vår förståelse för ett eller flera teman i hälsokommunikatörers arbete och vad det betyder för målgruppen Fokus: Reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter Forskare: Cecilia Fernbrant IMHAd Uppsala

16 Metodutveckling Ansvarig: Achraf Daryani
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Metodutveckling Ansvarig: Achraf Daryani Baserat på den kvantitativa forskningen Samarbete med hälsokommunikatörer, deras huvudmän och Partnerskap Skåne och hälsokommunikatörs-nätverket Syfte: Lägga grunden för ett nationellt sammanhållet och kvalitetssäkrat hälsokommunikatörskoncept IMHAd Uppsala

17 Metodutvecklingsarbete, teman
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Metodutvecklingsarbete, teman IHK:s roll Utveckling mot hälsofrämjande och samhällsorienterat perspektiv Arenor ”Ansikte utåt” och kommunikation Samarbetskonstellationer Medel och metoder Insatser inom den kommunala introduktionen IMHAd Uppsala

18 Aktiviteter Referensgrupp Kompetensutvecklingsaktiviteter externt
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Aktiviteter Referensgrupp Kompetensutvecklingsaktiviteter externt Regionala workshops med IHK Slutkonferens (IHK, brukare, forskningsresultat, intressenter) IMHAd Uppsala

19 Tidsplan för projektet
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Tidsplan för projektet Oktober 2008 – september 2009: slutförande av baselinestudie, förberedelser av uppföljande studie (Ny projektperiod 2009 – 2011: IMHAd phases 2- 5) Oktober 2009 – september 2010: effektutvärdering slutförs Oktober 2010 – mars 2011: uppföljning med IHK, sammanställning av gemensamma riktlinjer och rekommendationer för metodutveckling April 2011 – december 2011: Slutkonferens, slutrapport IMHAd Uppsala

20 Enkäten - dagsläget Övertäckning
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Enkäten - dagsläget Övertäckning Svarsfrekvens 51% (jfr Nationella Folkhälsoenkäten) = BRA 617 respondenter varav * 332 kvinnor, 54% * 285 män, 46% IMHAd Uppsala

21 Korta sociodemografiska fakta
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Korta sociodemografiska fakta Ålder: år, stor topp år. Inkomst: 81% av hushållen har mindre än kr/mån (introduktionsersättning) Utbildning: 40% akademisk utbildning, 22% gymnasieutbildning, 30% låg utbildning Bosättning: 28% i storstäderna, 13% i förorter IMHAd Uppsala

22 Upstreams approach Källa: www.gowaterfalling.com
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Upstreams approach Källa: Niagara Falls, Ontario, New York IMHAd Uppsala

23 Utveckling av internationell hälsokommunikation
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Utveckling av internationell hälsokommunikation Var finns internationella hälsokommunikatörer? Malmö Stad och Region Skåne Östergötland – Regionförbundet Östsam Partnerskap Skåne – sex kommuner i Skåne län Stockholms läns landsting – etablering pågår Framtiden? Återetablering i Blekinge? Västra Götalandsregionen? Västmanland? Samhälsotek i Uppsala? IMHAd Uppsala

24 Andra hälsokommunikativa aktiviteter
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Andra hälsokommunikativa aktiviteter Sesamhuset i Gunnared, Göteborg Hälsotekte i Gunnared, Lärjedalen, Göteborg Folkhälsobyrån,Västerås CHI (Centrum för Hälsa o Integration) Växjö Aktiviteter inom ramen för sfi och introduktion Hälsospåret, Uppsala Må bra med Sfi, Malmö Introrehab, Malmö IMHAd Uppsala

25 Hälsokommunikatörsnätverket
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Hälsokommunikatörsnätverket Utveckla de hälsokommunikativa verksamheterna genom Erfarenhetsutbyte Metodutveckling Kompetensutveckling Nationell utbildning till hälsokommunikatör? IMHAd Uppsala

26 Diskussioner Vilken kunskap behövs för att främja hälsa och förebygga
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Diskussioner Vilken kunskap behövs för att främja hälsa och förebygga ohälsa under den första tiden i Sverige? - kunskaper hos dem som arbetar med målgruppen nyanlända? - kunskaper hos de nyanlända – utifrån vems perspektiv? På vilka sätt kan kommuner och andra organisationer tillvarata forskningsresultaten från IMHAd? Andra angelägna frågor? IMHAd Uppsala

27 Tack för uppmärksamheten!
Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund Välkommen att kontakta IMHAd Tack för uppmärksamheten! IMHAd Uppsala


Ladda ner ppt "IMHAd Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 IMHAd Uppsala 2008 12 01-02."

Liknande presentationer


Google-annonser