Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IMHAd Uppsala 2008 12 01-021 Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 IMHAd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IMHAd Uppsala 2008 12 01-021 Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 IMHAd."— Presentationens avskrift:

1 IMHAd Uppsala 2008 12 01-021 Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 IMHAd

2 IMHAd Uppsala 2008 12 01-022 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Partnerskapet 2007-2008 Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Uppsala universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Regionförbundet Östsam Ansökande Partnerskap 2009-2011 Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola, Uppsala universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Regionförbundet Östsam, Malmö Stad, SDF Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, Stad, SDF Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, Eskilstuna, Botkyrka, Kinda

3 IMHAd Uppsala 2008 12 01-023 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Bakgrunden till forskningsprojektet IMHAd RE-KOMP 2002-2005 Hälsofrämjande introduktion sex delprojekt varav IHK var ett Hälsokommunikatörer i ett mångkulturellt samhälle 2006-2007 Stort intresse för IHK IHK-konceptet sprider sig i landet Effekter av IHK: s arbete?

4 IMHAd Uppsala 2008 12 01-024 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 * universitet/högskolor – forskare * landsting – hälso- och sjukvårdspersonal * kommuner –introduktionsaktörer * statliga myndigheter * målgrupper – ex. nyanlända invandrare * NGO: s Projektarbete Samverkan och samarbete

5 IMHAd Uppsala 2008 12 01-025 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 * Fullt engagemang från alla partners * Tydlig och klar kommunikation * Stark organisatorisk struktur * Fokus på de praktiska frågorna * Kontakt med organisationer som kan sprida resultat och budskap * Tid för diskussioner och meningsutbyten ? När fungerar det bäst?

6 IMHAd Uppsala 2008 12 01-026 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Utmaningar * Organisera och leda möten tidigt i processen * Handskas med känsliga egenintressen * Skapa nya system * Handskas med ”fripassagerare” * Utveckla erfarenhetsutbyte

7 IMHAd Uppsala 2008 12 01-027 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Råd Försäkra att alla partners arbetar tillsammans så öppet och transparent som möjligt för att skapa respekt – en förutsättning för förtroende!

8 IMHAd Uppsala 2008 12 01-028 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Slutsatser Kom ihåg grundläggande principer för kompanjonskap * Delaktighet * Jämlikhet * Ömsesidig nytta

9 IMHAd Uppsala 2008 12 01-029 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Förklara projektidén om och om igen för att skapa gemensam förståelse och ägarskap - “ett arbete utan slut ……”

10 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0210 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Internationella Hälsokommunikatörer (IHK) Malmö och Östergötland (Skåne och Stockholm) Utländsk bakgrund, olika språk Information om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och om hälsa och egenvård Olika regionala lösningar  Utveckling av konceptet behövs Effekt på folkhälsa hos målgruppen? Hälsoekonomisk effekt?

11 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0211 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Utgångspunkter för IMHAd: s forskning  Brister i mångfaldskompetens och -känslighet i och tillgänglighet till hälso- och sjukvårdstjänster för olika tillgänglighet till hälso- och sjukvårdstjänster för olika grupper av migranter grupper av migranter  Sämre hälsa bland utrikes födda  Förklarande faktorer: socioekonomiska och migrationsrelaterade migrationsrelaterade  Få solida interventionsstudier = svag evidensbas!  IHK: ”best practice” men effektutvärdering saknas för fortsatt spridning fortsatt spridning

12 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0212 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Kvantitativ studie – Metod och material Prospektiv långtidsstudie med frågeformulär översatta till arabiska (baseline våren 2008, uppföljning hösten 2009) Population: alla vuxna irakier som folkbokfört sig i de kommuner där det finns hälsokommunikatörer fr.o.m. december 2007 t.o.m. februari 2008 (exponerad kohort) respektive i jämförelsekommuner/ -län under samma tidsperiod (oexponerad kohort) – 1300 personer

13 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0213 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Att genomföra en studie av effekterna av hälsokommunikatörernas arbete på nyanlända irakiers fysiska och psykiska hälsa, levnadsvanor, hälsorelaterade livskvalitet och hälso- och sjukvårdsutnyttjande Syfte med enkätstudien

14 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0214 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Frågeställningar Effekt på matvanor, fysisk aktivitet och BMI? Effekt på matvanor, fysisk aktivitet och BMI? Effekt på psykisk hälsa och självskattad hälsa? Effekt på psykisk hälsa och självskattad hälsa? Effekt på användandet av och förtroendet för Effekt på användandet av och förtroendet för hälso- och sjukvårdssystemet samt otillfredsställda vårdbehov? Effekt på hälsorelaterad livskvalitet (QALYs)? Effekt på hälsorelaterad livskvalitet (QALYs)?

15 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0215 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Kvalitativ studie Utgår från enkätstudiens resultat och fördjupar vår förståelse för ett eller flera teman i hälsokommunikatörers arbete och vad det betyder för målgruppen Fokus: Reproduktiv och sexuell hälsa och rättigheter Forskare: Cecilia Fernbrant

16 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0216 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Metodutveckling Ansvarig: Achraf Daryani Baserat på den kvantitativa forskningen Samarbete med hälsokommunikatörer, deras huvudmän och Partnerskap Skåne och hälsokommunikatörs- nätverket Syfte: Lägga grunden för ett nationellt sammanhållet och kvalitetssäkrat hälsokommunikatörskoncept

17 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0217 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Metodutvecklingsarbete, teman IHK:s roll Utveckling mot hälsofrämjande och samhällsorienterat perspektiv Arenor ”Ansikte utåt” och kommunikation Samarbetskonstellationer Medel och metoder Insatser inom den kommunala introduktionen

18 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0218 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Aktiviteter Referensgrupp Kompetensutvecklingsaktiviteter externt Regionala workshops med IHK Slutkonferens (IHK, brukare, forskningsresultat, intressenter )

19 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0219 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Tidsplan för projektet Oktober 2008 – september 2009: slutförande av baselinestudie, förberedelser av uppföljande studie (Ny projektperiod 2009 – 2011: IMHAd phases 2- 5) Oktober 2009 – september 2010: effektutvärdering slutförs Oktober 2010 – mars 2011: uppföljning med IHK, sammanställning av gemensamma riktlinjer och rekommendationer för metodutveckling April 2011 – december 2011: Slutkonferens, slutrapport

20 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0220 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Enkäten - dagsläget Övertäckning Svarsfrekvens 51% (jfr Nationella Folkhälsoenkäten) = BRA 617 respondenter varav * 332 kvinnor, 54% * 285 män, 46%

21 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0221 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008   Ålder: 18-88 år, stor topp 27-39 år.   Inkomst: 81% av hushållen har mindre än 10 000 kr/mån (introduktionsersättning)   Utbildning: 40% akademisk utbildning, 22% gymnasieutbildning, 30% låg utbildning   Bosättning: 28% i storstäderna, 13% i förorter Korta sociodemografiska fakta

22 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0222 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Källa: www.gowaterfalling.comwww.gowaterfalling.com Niagara Falls, Ontario, New York Upstreams approach

23 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0223 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Framtiden? Återetablering i Blekinge? Västra Götalandsregionen? Västmanland? Samhälsotek i Uppsala? Var finns internationella hälsokommunikatörer? Malmö Stad och Region Skåne Östergötland – Regionförbundet Östsam Partnerskap Skåne – sex kommuner i Skåne län Stockholms läns landsting – etablering pågår Utveckling av internationell hälsokommunikation

24 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0224 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Andra hälsokommunikativa aktiviteter Sesamhuset i Gunnared, Göteborg Hälsotekte i Gunnared, Lärjedalen, Göteborg Folkhälsobyrån,Västerås CHI (Centrum för Hälsa o Integration) Växjö Aktiviteter inom ramen för sfi och introduktion Hälsospåret, Uppsala Må bra med Sfi, Malmö Introrehab, Malmö

25 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0225 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Hälsokommunikatörsnätverket Utveckla de hälsokommunikativa verksamheterna genom Erfarenhetsutbyte Metodutveckling Kompetensutveckling Nationell utbildning till hälsokommunikatör?

26 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0226 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Diskussioner Vilken kunskap behövs för att främja hälsa och förebygga ohälsa under den första tiden i Sverige? - kunskaper hos dem som arbetar med målgruppen nyanlända? - kunskaper hos de nyanlända – utifrån vems perspektiv? På vilka sätt kan kommuner och andra organisationer tillvarata forskningsresultaten från IMHAd? Andra angelägna frågor?

27 IMHAd Uppsala 2008 12 01-0227 Impact of Multicultural Health Advisors IMHAd A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 Tack för uppmärksamheten! Välkommen att kontakta IMHAd Susanne.Sundell_Lecerof@med.lu.se Katarina.Lothberg@lothberg.eu


Ladda ner ppt "IMHAd Uppsala 2008 12 01-021 Impact of Multicultural Health Advisors A research project funded by The European Refugee Fund 2007-2008 IMHAd."

Liknande presentationer


Google-annonser