Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Haparanda Stads Kvalitetssatsning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Haparanda Stads Kvalitetssatsning"— Presentationens avskrift:

1 Haparanda Stads Kvalitetssatsning
MEDBORGARDIALOG Kunden i fokus STYRMODELL INTERN KONTROLL KLIMATSATSNING SÄKERHET OCH TRYGGHET ÖPPEN OCH ATTRAKTIV SKOLA

2 MEDBORGARDIALOG Syfte: I en politisk styrd organisation är det särskilt viktigt med kommunikation, dialog och inflytande även mellan valen. Genom medborgardialog fås förutom en bra förankring av frågorna också ett bra beslutsunderlag för förtroendevalda: de värderingar som råder bland invånarna fogas samman med de faktakunskaper som tjänstemän tar fram inför ett beslut. Detta stärker demokratin och ökar effektiviteten i kommunens verksamheter. Också förtroendet för det demokratiska systemet ökar. Övergripande Mål: Informerade, engagerade och delaktiga medborgare

3 Kunden i fokus Syfte: Förutom dialog och inflytande är det viktigt att organisationen alltid utgår från kundens behov i sin tjänsteutövning. Det gäller att på effektivt men rättsäkert sätt ta hand om de vardagsärenden som stadens alla kunder kan ha; från ansökan om barnomsorgsplats, till att hantera fastighetsköp, bygglov, bidragsbedömningar, företagsetableringar, upphandlingar m m. Kunden ska på ett snabbt och lättillgängligt sätt få rätt information om vart man ska vända sig, det ska vara enkelt att lämna och följa sitt ärende, tjänster ska erbjudas oavsett tid och plats där möjligt. Systematisk hantering och återkoppling av synpunkter och klagomål. Övergripande Mål: Nöjda kunder genom en rättvis, enkel och effektiv ärendehantering. Kundorienterad bemötande i alla lägen.

4 STYRMODELL Syfte: Hur en organisation styrs har direkt koppling till vilka resultat och kvalitet som nås. Än viktigare är det i en politisk styrd process där folkviljan ska manifesteras i VAD som skall göras: Politiken styr med Övergripande mål/riktlinjer och prioriteringar i budget, tjänstemännen utför viljan genom att hitta svaren på HUR och följer upp samt utvärderar och återkopplar till politiken. Frågan om en fungerande styrmodell är till syvende och sist frågan om demokratins fungerande eller ej. Övergripande Mål: Tydlig styrning genom hela organisationen, från Kommunfullmäktige ända ned till medarbetarnivå

5 INTERN KONTROLL Syfte: Internkontrollen är en del av en fungerande styrning. Med interna kontrollen menar vi här ett vidare begrepp än bara att kontroll av att saker görs rätt. Det är inte kontroll i ordets strikta mening, utan helt enkelt en koll på att vi gör de saker vi ska göra: Att vi följer de mål som finns, att vi märker avvikelser och åtgärdar dessa, att vi ställer om snabbt ifall omprioriteringar måste göras. Allt detta med systematik och snabb återkoppling. Till internkontrollen tillhör också att vi alla är självkritiska till de arbetsprocesser/-rutiner vi har: att vi ständigt försöker se förbättringsmöjligheter i verksamheten och tar bort onödiga tidstjuvar. Allt för att kunna på ett mera kvalitativt sätt göra våra arbeten. Övergripande Mål: Fastställda mål uppfylls i en effektiv och ändamålsenlig organisation Åtgärder: Internkontrollplan Kartläggning av arbetsprocesser

6 KLIMATSATSNING Syfte: Alla människor lämnar ett fotavtryck på planeten med sitt sätt att leva. Haparanda stad som organisation är en stor konsument av olika varor/tjänster som på olika sätt påverkar våran miljö. Kommunen kan också påverka med sitt goda exempel och vara drivande i klimatfrågor. För att vi ska kunna lämna ett arv till kommande generationer som minskar vår påverkan på klimatet och miljön, måste vi bli bättre på att arbeta klimatsmartare. Övergripande Mål: Haparanda är en klimatsmart kommun med minskad negativ klimatpåverkan samt hållbar etisk konsumtion av varor och tjänster.

7 SÄKERHET OCH TRYGGHET Syfte: Att känna sig trygg och säker i sin levnadsmiljö är ett av de mest grundläggande behov en människa kan ha. Genom att på olika sätt förebygga brott, olyckor och skador kan vi nå en verklig känsla av trygghet i våran stad. Vi kan med helhetssyn, samverkan och planering hindra eller minimera förluster av mänskliga, ekonomiska och miljömässiga resurser. Genom att ha bra organisation, bra planer och rutiner för hantering av olyckor och kriser kan vi också känna oss säkra på att hanteringen av det icke önskvärda hanteras på ett förtroendeingivande sätt. Övergripande Mål: En stad där invånarna känner trygghet och säkerhet.

8 ÖPPEN OCH ATTRAKTIV SKOLA
Syfte: Sedan februari 2009 har det inom Haparanda skolor pågått ett förnyelse- och utvecklingsprojekt med målet att modernisera skolan till en tidsenlig miljö för lärande med helhetstänkandet runt individen. Under projekttiden ska det projekteras och byggas en ny, modern och tidsenlig gymnasieskola som integreras med andra verksamheter och näringar. Skolans placering är det expansiva och dynamiska På gränsen området - Rajalla. Parallellt med att projektera och bygga den nya gymnasieskolan ska projektet också förbereda eleverna för det framtida samhället. Den framväxande arbetsmarknaden och samhället i stort ser annorlunda ut idag än igår. Skolan behöver skapa förutsättningar för att också morgondagens vuxna ska besitta den kompetens och de förmågor som framtidens samhälle kräver. Skolan behöver också skapa nya former för lärandet med en förändrad pedagogik och nya metoder där verktyg som är relevanta i framtidens samhälle används fullt ut. Det kommer att vara den viktigaste förändringen med att bygga plattformen för framtiden, vilket omfattar samtliga skolor i Haparanda. Övergripande Mål: Det handlar inte bara om att bygga en ny skola utan också, eller främst, att fylla en ny skola och befintliga skolor med alla de ingredienser av innehåll och funktioner i forma av teknik, metoder och mjuka delar som lyfts fram i förankringsarbetet, hela tiden i kombination med och delaktighet och ett starkt ledarskap!


Ladda ner ppt "Haparanda Stads Kvalitetssatsning"

Liknande presentationer


Google-annonser