Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mervärdesskatt En konsumtionsskatt som är EG-rättsligt styrd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mervärdesskatt En konsumtionsskatt som är EG-rättsligt styrd"— Presentationens avskrift:

1 Mervärdesskatt En konsumtionsskatt som är EG-rättsligt styrd
De som är skattskyldiga har avdragsrätt Ger staten miljarder miljarder Kommuner är begränsat skattskyldiga Har ändå avdragsrätt i kommunkontosystemet återfår ca 40 miljarder årligen i detta system Skapat 1991/2005 av konkurrensneutralitetsskäl Ett motsvarande statligt system finns

2 Kommunkontosystemet Den moms som inte hör hemma i skattesystemet återfås här Några avdragsbegränsningar Stadigvarande bostad Anskaffning personbil Representationsbegränsning Finns (frånsett bostäder) inga regler om uttagsbeskattning Från årsskiftet införs en konkurrensregel

3 Aktuella kommunala momsfrågor
Vad ryms i begreppet myndighetsutövning En ny konkurrensregel från årsskiftet 2008 Momshanteringen i planprocessen En avtalsrelaterad möjlighet för två parter Omvänd skattskyldighet för byggtjänster Aktuellt från 1 juli 2007 samt ändring 1 jan 2008 Kommunens allmänna platsmark – återställning av gata Fastighetsmoms Undvik frivillig skattskyldighet! Vem ska äga?

4 Omvänd skattskyldighet
Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren av en byggtjänst som ska redovisa och betala momsen. Samma princip som vid internationell handel Säljaren utställer faktura utan moms Köparen redovisar själv utgående moms på fakturans belopp.

5 När ska omvänd skattskyldighet tillämpas?
Två villkor måste vara uppfyllda för att omvänd skattskyldighet ska tillämpas Försäljningen ska avse byggtjänster Köparen ska i sin tur sälja byggtjänster

6 Byggtjänst till kommun
Kommuner utgör enskilda subjekt. Med kommun likställs även landsting. En kommun kan utgöra ett byggföretag om det mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster. Kommuner ska dock enligt kommunallagen inte bedriva byggverksamhet. Undantagsvis kan det dock finnas kommuner som räknas som ett byggföretag p.g.a. t.ex. vidarefakturering av byggtjänster till ett kommunalt bolag. Enligt SKV åligger det kommunen att informera sina leverantörer om sin eventuella status som byggföretag.

7 Momsen i exploateringsprocessen
Uppstår genom Kommunal rätt/skyldighet att planlägga Myndighetsutövning Kräver grundkarta (kommunen verifiera) Också myndighetsutövning

8 Allmän platsmark Om planläggning med allmän platsmark
Kommunen skyldig att överta anläggningen Här uppstår olika möjligheter till frivilliga avtal Alternativt gatukostnadsutredningar

9 Ej allmän platsmark Om planläggning utan allmän platsmark
Kommunen ändå möjlighet att vara delägare Ibland också ansvara för drift- underhåll

10 Övertagande av anläggning
Allmän platsmark är för kommunalt eget behov Inkluderar gatubelysning och dagvatten platsmark Momsen avdragsgill vid rätt hantering Va-anläggningar i övrigt är taxekollektivets betalningsansvar Momsen ska belasta taxekollektivet -anslutningsavgifter El-anläggning i övrigt är taxekollektivets betalningsansvar

11 Vilka regelverk måste efterlevas
LOU Enligt de sakkunniga är LOU tillämpligt Skatteregler Momsen avdragsgill i kommunens hand Kommunalrättsliga Myndighetsrollen

12 Om LOU efterlevs I sådant fall är det kommunen som är beställare
Momsen är avdragsgill hos kommunen Nettokostnaden i övrigt bör avtala bort Gäller att avtala bort gatukostnadsutredning Varför inte en frivillig uppgörelse Exploatören acceptera frivilligt en kommunal debitering

13 Om LOU inte efterlevs Kommunen och exploatören avtalar om
Exploatören fakturerar kommunen sina kostnader Kommunen återsöker momsen Kommunen debiterar nettokostnaden tillbaka Ett alternativ är att exploatören uttagsbeskattar sig Kommunen förvärvar/övertar anläggningen Uttagsmomsen är möjlig att debitera kommunen Detta alternativ är bara en nödlösning

14 Livlina germund.persson@skl.se olof.moberg@skl.se


Ladda ner ppt "Mervärdesskatt En konsumtionsskatt som är EG-rättsligt styrd"

Liknande presentationer


Google-annonser