Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsats: process och produkt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsats: process och produkt"— Presentationens avskrift:

1 Uppsats: process och produkt
Metodseminarium Kandidatuppsats i Nationalekonomi Peter Andersson

2 Examensmål enligt HF A1 Kunskap om nationalekonomins vetenskapliga grund A2 Kunskap om tillämpliga nationalekonomiska metoder A3 Fördjupad kunskap inom någon del av nationalekonomi A4 Orientering om nationalekonomiska forskningsfrågor C1 Förmåga att självständigt identifiera och formulera problem C2 Förmåga att självständigt lösa problem C3 Förmåga att kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar D1 Förmåga att muntligt redogöra för information, problem och lösningar i dialog med olika grupper D2 Förmåga att skriftligt redogöra för information, problem och lösningar i dialog med olika grupper B1 Förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning B2 Förmåga att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer E1. Visa förmåga att inom nationalekonomin göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter E2. Visa förmåga att inom nationalekonomin göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter E3 Visa förmåga att inom nationalekonomin göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter

3 Den avslutande uppsatsen uppfyller flertalet eller t o m alla examensmålen ”det akademiska gesällprovet” variationer mellan ämnen och lärosäten ”tyst kunskap” till stor del erfarenhetsbaserad lärandeprocess Formella krav: se anvisningar på hemsida!

4 Som vi på NEK ser på saken:
Efter avslutad kurs skall studenterna kunna: självständigt planera, genomföra samt muntligen och skriftligen redovisa ett uppsatsarbete inom det nationalekonomiska vetenskapsområdet. I detta ingår att: genomgå metodundervisning, identifiera och formulera ett relevant problem och med lämplig metod uppnå uppsatsens syfte, söka och kartlägga relevant vetenskaplig litteratur och författa en aktuell teoriöversikt inom valt uppsatsområde, tolka och analysera, för det valda problemet och syftet, relevant empiri med hjälp av ekonomisk teori/modell, demonstrera fördjupade ämneskunskaper inom valt uppsatsområde, skriftligt kommunicera, med vetenskaplig stringens, utifrån uppsatta krav om språk och formalia, muntligt presentera, diskutera och försvara sin uppsats med ett vetenskapligt förhållningssätt, kritiskt granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser med grundläggande vetenskaplig medvetenhet.

5 Problemformulering: boken
Självständig uppsats: problem utgångspunkt för författare, handledare och kommande läsare Styr uppsatsen (inte källorna) Sikta högt i taxonomin Ställ precisa och besvarbara frågor Huvudfråga, precisare delfrågor med begrepp Ska styra från början men justeras under arbetets gång Formuleras i samspel med frågor, metoder, källor samt författare och handledare

6 Problem: kommentarer “Problem”: frågeställning, outrett fenomen som har intresse av att belysas (mera/djupare) Presenteras oftast i “avsmalnande form” Klargör bakgrund, varför problemet är intressant, på vilket sätt, var vetandet står Leder fram till SYFTE: vad som ska göras. Verben viktiga (språklig precision)!

7 Sikta (lagom) högt! SOLOTAXONOMIN Prestrukturell Unistrukturell
Multistrukturell Relationell: compare, contrast, analyse, integrate, conclude… Utvidgat abstrakt apply, generalise, construct... BLOOMS TAXONOMI Fakta Förståelse Tillämpning Analys Syntes Värdering

8 Sttruktur och disposition: boken
Följ den akademiska “mallen” med förnuft Låt problemet styra Grovstruktur (kapitel), finstruktur Planera översiktligt, ändra efterhand Skriv inte nödvändigtvis i ordning Led läsaren i handen; metakommunicera

9 “Den klassiska vetenskapliga dispositionen”
Abstract (sammanfattning) Inledning (problem, syfte etc.) Teori, metod, “state of the art” Undersökning, resultat Diskussion, analys, sammanfattning, bearbetning Slutsatser (+rekommendationer etc.) Litteraturförteckning Appendix/bilagor

10 Struktur och disposition: kommentarer
Inledning: motivera (sälj in) utifrån ett akademiskt perspektiv men personligt tillåtet (endast här) -problemformulering: “brygga” mellan det identifierade problemet och syftet -syfte och ev. avgränsningar (av syftet) -hypoteser, undersökningsfrågor -begeppsdefinitioner (om nödv.) -läsanvisning (om nödv.)

11 Teori i uppsatsen: boken
Teori: “ett system av lärosatser (eller antaganden) inom ett ämnesområde som kan användas för att beskriva, förklara och förutsäga ämnets fenomen” (s 202) Presentera och motivera de teorier, metoder och begrepp du använder Ska användas, ej refereras Huvudteorier introduceras och legitimeras i början av uppsatsen, används löpande, kompletterande teorier som används lokalt introduceras när de används Ev utvärderas teorier i slutet av uppsatsen

12 Teori i uppsatsen: kommentarer
Presentera ingen “kort lärobok”: fokusera på det som är relevant och ej allmängods Aktuell teori/forskning …men skriv ev. en bred teoriöversikt för dig själv (och korta i ett senare skede) Tillåtet att modifiera modeller för uppsatsens syfte och/eller teoriutveckling som slutsats

13 Metod: boken Ämnets metoder: specifika, vetenskapliga, ofta teoribaserade, redskap för konkreta uppgifter, till exempel insamling, kategorisering, analys, tolkning, utvärdering av data, handlande Undersökningens metod: de vetenskapligt accepterade, problembaserade tillvägagångssätt man använder för sin undersökning av det valda problemet

14 Metod: kommentarer Tänk ut först, skriv sist
Övergripande metod, “metodstrategi”: varför gör vi som vi gör? Primär/sekundärmaterial, bortvalda alternativ… Metodkritik, inte bara källkritik Egna undersökningar kräver omfattande redovisningar (kriterium: upprepningsbart!) använd med fördel bilagor

15 Språk: boken Skriv till en kollega, men inte en som är specialist inom just ditt fält Skriv i enlighet med vetenskapliga kriterier Skriv sakliga språkhandlingar Skriv entydigt, precist och vetenskapligt Ett neutralt språk som inte drar uppmärksamheten till sig Placera det du vill fokusera på som subjekt Använd konkreta och precisa verb Skriv gärna “jag” (vi) när du menar det Välj medvetet mellan aktiv och passiv form Ej krångligt och abstrakt Metakommunicera Tankeskriv – preliminärskriv - slutskriv

16 Analys och slutsats ”det som skiljer en okej uppsats från en riktigt bra”
Ska svara tillbaka mot syftet, svara på ev. frågor som ställts Ska koppla till de teorier som presenterats Ska behandla och lyfta fram det som går att säga utifrån materialet (varken mer eller mindre) Inget nytt material (i stort sett)

17 Vad gör en analys till en bra analys?
Läsaren ska nicka igenkännande men imponeras av tankar som går längre än man väntat sig Kritisk diskussion av material och metod Utnyttja teorin på kreativt och nytt sätt anpassat till problemet. Egna lösningar i presentation av slutsatser (figurer, scheman etc) Precision i framställningen, underbygga slutsatser/argument med resultat, logiskt uppbyggd Tyst kunskap ”man vet när man läser en bra uppsats”

18 Vetenskapsrådets etiska kriterier (God forskningssed
Vetenskapsrådets etiska kriterier (God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011) 1 Du ska tala sanning om din forskning 2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning

19 Kvalitetskriterier: boken
Genren: vetenskaplig avhandling Fokusera på ett huvudproblem/fråga Förhåll dig till vetenskapen Använd ämnets kunskaper, teorier och metoder till att analysera, diskutera, utvärdera och undersöka, ej referera Satsa (lagom) högt i taxonomin Hellre mycket dokumentation om begränsade frågor än tvärtom Resonemang som går att följa i metod, struktur, språk och som svarar mot problemet metakommunicera

20 Kvalitetskriterier: boken (forts)
Visa tydlig självständighet (‘fackman’) Visa professionellt (och ev. personligt) engagemang Använda och demonstrera (ej referera) kunskaper Motivera gjorda val Visa akademisk iaktagelseförmåga Upplysningar som framstår som sannolika Analysera, tolka, argumentera, reflektera, utvärdera… Har en akademisk problemformulering Använd och förhåll sig till relevant(a) metod(er), teori(er), begrepp och modell(er) Använd och dokumentera relevant och aktuell litteratur


Ladda ner ppt "Uppsats: process och produkt"

Liknande presentationer


Google-annonser