Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org Areamöten våren 2011 1. www.zonta21.org Tidsplan Area 01 26-27/3 Skellefteå Guvernör Ruth Brunner Area 032/4 Mölndal Guvernör Ruth Brunner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org Areamöten våren 2011 1. www.zonta21.org Tidsplan Area 01 26-27/3 Skellefteå Guvernör Ruth Brunner Area 032/4 Mölndal Guvernör Ruth Brunner."— Presentationens avskrift:

1 Areamöten våren

2 Tidsplan Area /3 Skellefteå Guvernör Ruth Brunner Area 032/4 Mölndal Guvernör Ruth Brunner Area 022/4 Enköping-Bålsta vice Guv Liisa Sulin Elmqvist Area 049/4 Karlshamn Guvernör Ruth Brunner Area 059/4 Sparreholm vice Guv Liisa Sulin Elmqvist Area 069/4 Riga Latvian Liaison Ausma Pavulans 2

3 SH Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör

4 Zonta International DI 21 Resultat 2010 I presentationen finns information och analyser kring 2010 års resultat Speciellt att notera Medlemsantalet har inte nått budgeterad nivå men har heller inte minskat Uppgraderingsarbetet på hemsidan har pågått under senare delen av året SH

5 DI 21 Resultat SH

6 Rapport 2010 utfall Intäkter

7 Zonta International Stats- Distrikt 21 bidrag BudgetUtfallBudget Progno s TotaltResultatUtnyttjatKommen tarer Förutsättningar Antal medlemmar Antal medlemmar per 31 dec Årsavgift215 Intäkter Årsavgift Till distriktet inbetalade medlemsavgifter blev lägre än budgeterat pga det lägre medlemsantalet Försäljning Försäljning av nålar, rosepins och rosekort har inte nått budgeterad nivå. Det finns fortfarande ett stort lager av dessa kvar Statsbidrag03500 Statsbidrag 350 KSEK erhölls för 2010 och enl beslut våren 2010 utnyttjandes detta enl fördelningen nedan Räntor Summa intäkter

8 Rapport 2010 utfall Kostnad

9 Zonta International Stats- Distrikt 21 bidra g Budge tUtfallBudget Progn os Totalt Resulta t Utnyttja t Kommen tarer Kostnader Convention Flik/Bilaga Convention Convention resebidrag 300 Lämnade resebidrag, stimulansbidrag Convention styrelsen Kostnadsfördelning per deltagande DI styrelseledamot Distriktsmöte DM delegatresor föredrag 126 Styrelse resor 18 Styrelse kost logi 13 Styrelse- & kommitté kostnader Separat redovisas samtliga styrelsekostnader per styrelse möte under Styrelsekostnader Jfr 2009/2010 Orterna. Styrelsemötet i Lettland. 1 styrelsemöte mer redovisat här då styrelsmötet i samband med DM redovisas i DM kostnader. AD, Areamöte kostnader Committes development Tfn, porto, trycksaker, kontorsmaterial mm Inköp nålar mm Matrikel 0 0 IT IT Utveckling Under hösten 2010 har utveckling av vår hemsida pågått och var i stort sett klar under Idrifttagning planerad jan Utvecklingen har finansierats ur statsbidraget IT Utbildning Pga investeringen i hemsidan har utbildningen senarelagts tills hemsidan är i drift IT Drift Efter byte av leverantör har nu driftskostnaderna minskat.

10 Zonta International Stats - Distrikt 21 bidra g Ändrad Budg etUtfallBudget Prog nos Totalt Result atUtnyttjat Kommen tarer Kostnader PR De extra satsningarna och PR, Drift och material därmed kostnader för PR har inte PR, Utveckling genomförts som planerat Stipendie, Jane M Klausman Istället för utbetalning av Jane M Klausman stipendie delades 3 YWPA stipendier ut från disktriktet Organisations utveckling Utbildning i projektledning, driva projekt och målstyrning. 17 medlemmar från för DIs styrelse, suppleanter och kommittéordförande deltog. Finansierades ur statsbidraget Övriga kostnader hänför sig till erfarensutbyte mellan Lettland och Sverige Arkiveringsprojekt 0 0 Gåvor Bankkostnader 04 Oförutsedda utgifter, diverse 103 Skatt Summa kostnader Årets resultat Kapital Ingående kapital Årets resultat Utgående kapital Det egna kapitalet ligger fortfarande på en betryggande nivå

11 Resebidrag till Convention i San Antonio kr per klubb betalades till 24 klubbar Summa kr SH

12 Stimulansbidrag till Convention i San Antonio kr per klubb betalades till 12 klubbar Summa kr SH

13 Styrelsens kostnader Convention i San Antonio Uttagna reseersättningar i enlighet med gällande reseregler Registreringsavgiften varierar något beroende på vilken kurs som gällt för USD. Registreringsavgiften var 475 USD. De flesta bodde på Marriott och ersättning har lämnats för boende i dubbelrum. Boende på annat hotell har gett lägre kostnad. SH

14 Distriktsstyrelsens kostnader för styrelsemöten Sammanställningen över redovisade styrelsekostnader i verksamhetsberättelsen Kostnader för styrelsemöten varierar beroende av vilka orter som valts Styrelsekostnaden har varit högre genom styrelsemötet i Riga, Lettland i mars 2010 är också 1 styrelsemöte mer redovisat jfr med 2009 då styrelsemötet i samband med DM redovisas i DM kostnader. I styrelsekostnaderna ingår också kostnader vid charter av OGRE klubben

15 Utnyttjat Statsbidrag 2010 Statsbidrag för kvinnors organisering, erhållet Tkr 350 Styrelsens Conventionkostnader 110 Hemsida utveckling 130 Hemsida utbildning 20 PR, drift o material 25 PR, utveckling 12 Organisationsutveckling, styrelsen 53 SH

16 SH Ekonomi Prognos 2011 Budgetförslag Sysse Hardenby Distriktskassör

17 Prognos 2011 Statsbidrag har erhållits i form av organisationsbidrag kr SH

18 Budget Budgeten beräknas på medlemmar Antalet medlemmar den 31/ var Budgeten baseras på en oförändrad medlemsavgift 215 SEK Investering i hemsidan 50 kSEK per år Satsning på PR 40 kSEK per år Resebidrag till Convention 2012 kompletteras med stimulansbidrag Vid utgången av räkenskapsåret bör kapitalet motsvara 50% av årets medlemsavgifter SH

19 SH DI 21 Prognos och budget

20 Zonta International Stats-Bibehållet medlemsantal Distrikt 21 bidrag Avgift 215 kr bibehåll s ResultatUtnyttjatBudgetPrognosStatsFörslag bidragBudg 2012Budg 2013 Förutsättningar Antal medlemmar Fortsatt ambition att nå Årsavgift215 tillbaka till 2500 medlemmar Intäkter Årsavgift Försäljning19 20 Statsbidrag Budgeteras till 0. Räntor7 10 Summa intäkter Budget Intäkter

21 Zonta International Stats-Bibehållet medlemsantal Distrikt 21 bidrag Avgift 215 kr bibehåll s ResultatUtnyttjatBudgetPrognosStatsFörslag bidragBudg 2012Budg 2013 Kostnader Convention Budgeterar för särskild satsning även för detta convention för att få fler medlemmar att delta i convention Convention resebidrag300 Convention styrelsen Distriktsmöte Vid budgettillfället var inte nästa DM lokalisering beslutad varför budgeten ligger på samma nivå som tidigare DM delegatresor föredrag Styrelse resor Styrelse kost logi Styrelse- & kommitté kostnader Se separat flik bilaga Styrelsekostnader148 Styrelsekostnader för budgeteringen AD, Areamöte kostnader42 Committes development Tfn, porto, trycksaker, kontorsmaterial mm1 15 Inköp nålar mm Matrikel 0 00 IT Under 2011 kommer en stor del av statsbidraget att användas för utbildning av Area masters och Klubbmasters, uppgradering av mjukvara mm. IT Utveckling Kontinuerliga investeringar behövs. Diskussion kring att göra en investering för medlemsregistrer som kan 'kommunicera' med HQ. IT Utbildning Kontinuerlig utbildning behövs av nya Area/klubbmasters mfl IT Drift IT driften har blivit lägre, men from 2011 budgeteras kostnader för ej planerad support. Kostnader

22 Styrelsens kostnader för styrelsemöten Budgeten beräknas utifrån ett bedömt deltagarantal och genomsnittskostnad för ett 'normalt' styrelsemöte Under budgetperioden kommer telefonkonferens att provas under november möte udda år Under budgetperioden kommer en utredning att genomföras för att titta på möjligheten att alltid förlägga styrelsemötena på samma plats för på det sättet sänka kostnaderna. Under perioden kommer en del av de budgeterade styrelsekostnaderna att riktas mot även de övriga Kommittéerna i syfte att ytterligare synliggöra Zonta SH

23 Zonta International Stats-Bibehållet medlemsantal Distrikt 21 bidrag Avgift 215 kr bibehålls ResultatUtnyttjatBudgetPrognosStatsFörslag bidragBudg 2012Budg 2013 Kostnader PR PR, Drift och material PR, Utveckling12 10 Stipendie, Jane M Klausman9 10 Organisationsutveckling Statsbidragsfinansierad utv. 300 Budgeteras till 0. Arkiveringsprojekt Gåvor Bankkostnader Oförutsedda utgifter, diverse 10 Skatt Summa kostnader Årets resultat Kapital Ingående kapital Årets resultat Utgående kapital Det egna kapitalet ligger fortfarande på en betryggande nivå Kostnader Budget Ändrad

24 Proposition om ändring av § 15 st. 4 i stadgar för Distrikt 21 av Zonta International 24 Styrelsen föreslår att Distriktsmötet beslutar att ändra D 21:s stadgar på sådant sätt att § 15 st. 4 utgår. Skäl: Bestämmelsen är en övergångsbestämmelse med anledning av att räkenskapsåret för D 21 ändrades till kalenderår. Bestämmelsen är numera inte relevant.

25 Proposition angående resolution om Code of Conduct 25 Distriktsstyrelsen föreslår att Distriktsmötet beslutar att föreslå att i Turin 2012 ZI Convention åter beslutar om att anta Resolution to support establishment of Codes of Ethical Conduct i enlighet med vad som framgår av Bilaga. Skäl för förslaget: På förslag av Distrikt 21 antog ZI Convention i San Antonio 2010 att anta Resolution to support establishment of Codes of Ethical Conduct. Vid samma Convention beslutades, genom en ändring i ZI Bylaws Art. XVII, Sec. 1 att en resolution bara skall vara gällande för det biennium, som den föreslagits för. Detta innebär således att Resolution to support establishment of Codes of Ethical Conduct inte kommer att vara gällande efter Convention 2012 om inte ett förnyat beslut om att ”support establishment of Codes of Ethical Conduct” fattas. Distriktsstyrelsen är av den uppfattningen att det arbete som resolutionen ger upphov till är sådant att det inte kan pågå under enbart ett biennium, utan kräver en längre genomförandetid. Att arbeta för bl.a. införande av nationella Codes of Ethical Conduct kräver lång tid och det stöd för detta arbete som antagandet av en resolution innebär bör inte vara enbart under ett biennium.

26 Proposition om statsbidrag Distriktsstyrelsen föreslår att Distriktsmötet fattar följande beslut. Distriktsmötet bemyndigar Distriktsstyrelsen att, inom ramen för Article III, Section 1 i Zonta International Bylaws, ansöka om och administrera statsbidrag enligt Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering, om Distriktsstyrelsen finner att behov av sådant bidrag föreligger, för att utveckla Distrikt 21:s verksamhet och för att göra Zonta mer synligt. Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Organisationsbidrag har sökts och kan sökas. Organisationsbidrag skall stödja organisationens verksamhet som helhet. Enligt Regeringen bör organisationsbidrag utgå som stöd för att organisationen skall kunna ha en styrelse, anordna stämmor eller årsmöte samt kommunicera med medlemmarna via t.ex. en medlemstidning eller en webbsida och bidra till att täcka kostnader för grundläggande administrativa behov. 26

27 Proposition om statsbidrag2(4) Distriktsstyrelsen anser inte att vår status som NGO eller relationen till FN påverkas negativt av att D 21 tar emot dessa bidrag. Vad är ett NGO? WANGO: any non-for-profit organization that is not established by a governmental entity or intergovernmental agreement and which is organized on a local, national, sub-regional, regional, or international level. ECOSOC: Organizations established by governments or intergovernmental agreements are not considered NGOs. FN:s krav för konsultativ status är bl.a. följande. ○ Support and respect the principles of the Charter of the United Nations; ○ Have national or international standing; ○ Operate solely on a not-for-profit basis and have tax-exempt status; ○ Have the commitment and the means to conduct effective infor- mation programs with its constituents to a broader audience about UN activities by publishing newsletters, bulletins and pamphlets; organizing confe­rences, seminars and round tables; or enlisting the attention of the media; ○ Preferably have a satisfactory record of collaboration with UN Information. 27

28 Proposition om statsbidrag3(4) Distriktsstyrelsen anser inte att vi skulle bli beroende av regeringar och andra politiska organ som vi vill kunna granska och kritisera. Att mottagandet av aktuella statsbidrag skulle leda till detta är något som Distriktsstyrelsen håller som uteslutet. Zonta International Bylaws anger: Zonta International, its districts, and its clubs shall be nonpartisan and nonsectarian. Nonpartisan definieras som: Not influenced by, affiliated with or supporting the interest of policies of any person or party. Regeringens inställning: ○ Bidraget skall möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. ○ The fundamental values of policy on NGOs … are the independence and autonomy of the organisations, both in relation to the public sector and the business sector. Mot bakgrund av bidragens karaktär samt statens syfte med bidraget och statens syn på mottagarna har Distriktsstyrelsen konstaterat att mottagande av aktuella bidrag inte innebär att D 21 på något sätt skulle bli ”influenced by, affiliated with or supporting the interest of policies of any person or party”. 28

29 Proposition om statsbidrag4(4) Distriktsstyrelsen är av den uppfattningen att det inte är praktiskt möjligt att lägga samtliga beslut om statsbidrag på Distriktsmötet på det sätt som Malmö III ZC anger i sin motion. Genom budgetbesluten deltar delegaterna på distriktsmötet i beslutet om statsbidrag skall sökas. Bidrag söks inte för särskilt ändamål. Bidrag söks i oktober ett år och beviljas i januari nästa år. Distrikts- mötet bör inte förfoga över medel som vi inte ens vet om vi får. Skulle DM besluta om ändamålet med bidraget och detta förfaller (t.ex. hemsidan blir billigare än planerat) bör Distriktsstyrelsen ha möjlighet att använda dessa medel till annat ändamål. D 21 hade behövt satsa pengar på hemsidan även om vi inte fått statsbidrag. Hemsidan hade blivit av lägre kvalitet och vi hade kunnat satsa mindre på annat. Mottagande av bidrag innebär inte att vi blir beroende av stats- bidrag, utan att vi utnyttjar de extra möjligheter som bidraget ger. Distriktsstyrelsen är av den uppfattningen att avstå från att söka statsbidrag inte vore att ta fulla ansvaret för den verksamhet vi bedriver. 29

30 Motioner 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Förslag till fyllnadsval av funktionärer i D21 för Vice AD i area 03 Kaisa Adlercreutz, Göteborg 3 Vice AD i area 05 Marie-Louise Hegewald, Katrineholm-Vingåker Vice kassör Lena Wahlgren, Jönköping 1 39

40 Valkommitténs förslag till funktionärer D21 för Guvernör Liisa Sulin Elmqvist Jönköping 2 Vice guvernör Marianne von Hartmansdorff, Stockholm 1 Kassör Lena Wahlgren Jönköping 1 Vice kassör Ann-Marie Brudin Kalmar 40

41 Valkommitténs förslag till funktionärer D21 för Revisor Gunilla Magnusson Kiruna Vice revisor Else-May Wirén Sundsvall Valkommitté Ruth Brunner Hässleholm Ann-Margreth Hellberg Mölndal Kristina Alexis Kristianstad Carolyn Belgrave Rappestad Norrköping Christina Öster-Rangrost Gävle

42 AD 01 och vice AD AD Ruth Isaksson Kiruna vice AD Annika Bränström Sundsvall 42

43 AD 02 och vice AD AD Karin Andersson Lundqvist Uppsala 2 vice AD Carina Abrahamsson Gävle 43 AD Karin Andersson Lundqvist Uppsala 2 vice AD Carina Abrahamsson Gävle

44 AD 03 och vice AD AD Kaisa Adlercreutz Göteborg 3 vice AD Inga-Lena Wernersson Mölndal 44

45 AD 04 och vice AD AD Anna Lind Lund vice AD Ann Grue Trelleborg-Vellinge 45

46 AD 05 och vice AD AD Marie-Louise Hegewald Katrineholm-Vingåker vice AD Karin Bergqvist-Twetman Örebro 1 46

47 AD 06 och vice AD AD Anita Apine Valmiera vice AD Ilze Tijone Bauska 47

48 Distriktsmöte 2013 Sundsvall hälsar dig välkommen! Zonta International District 21 Sweden & Latvia Distriktsmöte i Sundsvall maj


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org Areamöten våren 2011 1. www.zonta21.org Tidsplan Area 01 26-27/3 Skellefteå Guvernör Ruth Brunner Area 032/4 Mölndal Guvernör Ruth Brunner."

Liknande presentationer


Google-annonser