Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.zonta21.org Areamöten våren 2011 1. www.zonta21.org Tidsplan Area 01 26-27/3 Skellefteå Guvernör Ruth Brunner Area 032/4 Mölndal Guvernör Ruth Brunner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.zonta21.org Areamöten våren 2011 1. www.zonta21.org Tidsplan Area 01 26-27/3 Skellefteå Guvernör Ruth Brunner Area 032/4 Mölndal Guvernör Ruth Brunner."— Presentationens avskrift:

1 www.zonta21.org Areamöten våren 2011 1

2 www.zonta21.org Tidsplan Area 01 26-27/3 Skellefteå Guvernör Ruth Brunner Area 032/4 Mölndal Guvernör Ruth Brunner Area 022/4 Enköping-Bålsta vice Guv Liisa Sulin Elmqvist Area 049/4 Karlshamn Guvernör Ruth Brunner Area 059/4 Sparreholm vice Guv Liisa Sulin Elmqvist Area 069/4 Riga Latvian Liaison Ausma Pavulans 2

3 www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Resultat 2010 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012

4 www.zonta21.org Zonta International DI 21 Resultat 2010 I presentationen finns information och analyser kring 2010 års resultat Speciellt att notera Medlemsantalet har inte nått budgeterad nivå men har heller inte minskat Uppgraderingsarbetet på hemsidan har pågått under senare delen av året SH 2011-03-08

5 www.zonta21.org DI 21 Resultat 2010-01-01 - 2010-12-31 SH 2011-03-08

6 www.zonta21.org Rapport 2010 utfall Intäkter

7 www.zonta21.org Zonta International Stats- Distrikt 21 bidrag 2009-2010BudgetUtfallBudget Progno s TotaltResultatUtnyttjatKommen- 2009 2010 tarer Förutsättningar Antal medlemmar2500242425002400 2420 Antal medlemmar per 31 dec Årsavgift215 Intäkter Årsavgift538531538516 527 Till distriktet inbetalade medlemsavgifter blev lägre än budgeterat pga det lägre medlemsantalet Försäljning10812030 19 Försäljning av nålar, rosepins och rosekort har inte nått budgeterad nivå. Det finns fortfarande ett stort lager av dessa kvar Statsbidrag03500 Statsbidrag 350 KSEK erhölls för 2010 och enl beslut våren 2010 utnyttjandes detta enl fördelningen nedan Räntor5555 57 Summa intäkter553967563551350901903350

8 www.zonta21.org Rapport 2010 utfall Kostnad

9 www.zonta21.org Zonta International Stats- Distrikt 21 bidra g 2009-2010 Budge tUtfallBudget Progn os Totalt Resulta t Utnyttja t Kommen- 2009 2010 tarer Kostnader Convention02460 110570 Flik/Bilaga Convention Convention resebidrag 300 Lämnade resebidrag, stimulansbidrag Convention styrelsen 231110Kostnadsfördelning per deltagande DI styrelseledamot Distriktsmöte 250 00 01 DM delegatresor föredrag 126 Styrelse resor 18 Styrelse kost logi 13 Styrelse- & kommitté kostnader 215 230 Separat redovisas samtliga styrelsekostnader per styrelse möte under 2010. Styrelsekostnader 69 148 Jfr 2009/2010 Orterna. Styrelsemötet i Lettland. 1 styrelsemöte mer redovisat här då styrelsmötet i samband med DM redovisas i DM kostnader. AD, Areamöte kostnader 57 42 Committes development Tfn, porto, trycksaker, kontorsmaterial mm 20215 1 Inköp nålar mm 101030 Matrikel 0 0 IT IT Utveckling253725 100125130 Under hösten 2010 har utveckling av vår hemsida pågått och var i stort sett klar under 2010. Idrifttagning planerad jan 2011 - Utvecklingen har finansierats ur statsbidraget IT Utbildning 0 20 400 Pga investeringen i hemsidan har utbildningen senarelagts tills hemsidan är i drift IT Drift 50 55 20 Efter byte av leverantör har nu driftskostnaderna minskat.

10 www.zonta21.org Zonta International Stats - Distrikt 21 bidra g Ändrad 2011-04-12 2009-2010 Budg etUtfallBudget Prog nos Totalt Result atUtnyttjat Kommen- 2009 2010 tarer Kostnader PR De extra satsningarna och PR, Drift och material 255030 508025 därmed kostnader för PR har inte PR, Utveckling 0510 203012 genomförts som planerat Stipendie, Jane M Klausman 10 0 09 Istället för utbetalning av Jane M Klausman stipendie delades 3 YWPA stipendier ut från disktriktet Organisations utveckling 251925 50756453Utbildning i projektledning, driva projekt och målstyrning. 17 medlemmar från för DIs styrelse, suppleanter och kommittéordförande deltog. Finansierades ur statsbidraget Övriga kostnader hänför sig till erfarensutbyte mellan Lettland och Sverige Arkiveringsprojekt 0 0 Gåvor 0 0 03 Bankkostnader 04 Oförutsedda utgifter, diverse 103 Skatt 5122 22 Summa kostnader 6455655928823501232992350 Årets resultat -92402-330-3310 -890 Kapital Ingående kapital 764 1166 8351166 Årets resultat -92402-330-3310-82-89 Utgående kapital 6721166836835 10841077 Det egna kapitalet ligger fortfarande på en betryggande nivå

11 www.zonta21.org Resebidrag till Convention i San Antonio 10 000 kr per klubb betalades till 24 klubbar Summa 240 000 kr SH 2011-03-08

12 www.zonta21.org Stimulansbidrag till Convention i San Antonio 5 000 kr per klubb betalades till 12 klubbar Summa 60 000 kr SH 2011-03-08

13 www.zonta21.org Styrelsens kostnader Convention i San Antonio Uttagna reseersättningar i enlighet med gällande reseregler Registreringsavgiften varierar något beroende på vilken kurs som gällt för USD. Registreringsavgiften var 475 USD. De flesta bodde på Marriott och ersättning har lämnats för boende i dubbelrum. Boende på annat hotell har gett lägre kostnad. SH 2011-03-08

14 www.zonta21.org Distriktsstyrelsens kostnader för styrelsemöten Sammanställningen över redovisade styrelsekostnader i verksamhetsberättelsen Kostnader för styrelsemöten varierar beroende av vilka orter som valts Styrelsekostnaden har varit högre genom styrelsemötet i Riga, Lettland i mars 2010 är också 1 styrelsemöte mer redovisat jfr med 2009 då styrelsemötet i samband med DM redovisas i DM kostnader. I styrelsekostnaderna ingår också kostnader vid charter av OGRE klubben

15 www.zonta21.org Utnyttjat Statsbidrag 2010 Statsbidrag för kvinnors organisering, erhållet Tkr 350 Styrelsens Conventionkostnader 110 Hemsida utveckling 130 Hemsida utbildning 20 PR, drift o material 25 PR, utveckling 12 Organisationsutveckling, styrelsen 53 SH 2011-03-08

16 www.zonta21.org SH 2011-03-08 Ekonomi Prognos 2011 Budgetförslag 2012-2013 Sysse Hardenby Distriktskassör 2010-2012

17 www.zonta21.org Prognos 2011 Statsbidrag har erhållits i form av organisationsbidrag 300 000 kr SH 2011-03-08

18 www.zonta21.org Budget 2012 - 2013 Budgeten beräknas på 2 500 medlemmar Antalet medlemmar den 31/12 2010 var 2 420 Budgeten baseras på en oförändrad medlemsavgift 215 SEK Investering i hemsidan 50 kSEK per år Satsning på PR 40 kSEK per år Resebidrag till Convention 2012 kompletteras med stimulansbidrag Vid utgången av räkenskapsåret bör kapitalet motsvara 50% av årets medlemsavgifter SH 2011-03-08

19 www.zonta21.org SH 2011-03-08 DI 21 Prognos och budget 2011 - 2013

20 www.zonta21.org Zonta International Stats-Bibehållet medlemsantal Distrikt 21 bidrag Avgift 215 kr bibehåll s ResultatUtnyttjatBudgetPrognosStatsFörslag 2010 2011 bidragBudg 2012Budg 2013 Förutsättningar Antal medlemmar2420 2500 Fortsatt ambition att nå Årsavgift215 tillbaka till 2500 medlemmar Intäkter Årsavgift527 538 Försäljning19 20 Statsbidrag350 0030000 Budgeteras till 0. Räntor7 10 Summa intäkter903350568 300568 Budget 2011-13 Intäkter

21 www.zonta21.org Zonta International Stats-Bibehållet medlemsantal Distrikt 21 bidrag Avgift 215 kr bibehåll s ResultatUtnyttjatBudgetPrognosStatsFörslag 2010 2011 bidragBudg 2012Budg 2013 Kostnader Convention 0 450 Budgeterar för särskild satsning även för detta convention för att få fler medlemmar att delta i convention Convention resebidrag300 Convention styrelsen231110 Distriktsmöte1 280 0 Vid budgettillfället var inte nästa DM lokalisering beslutad varför budgeten ligger på samma nivå som tidigare DM delegatresor föredrag Styrelse resor Styrelse kost logi Styrelse- & kommitté kostnader 200180 200180Se separat flik bilaga Styrelsekostnader148 Styrelsekostnader för budgeteringen AD, Areamöte kostnader42 Committes development Tfn, porto, trycksaker, kontorsmaterial mm1 15 Inköp nålar mm 55 00 Matrikel 0 00 IT Under 2011 kommer en stor del av statsbidraget att användas för utbildning av Area masters och Klubbmasters, uppgradering av mjukvara mm. IT Utveckling130 25 50 2012-2013 Kontinuerliga investeringar behövs. Diskussion kring att göra en investering för medlemsregistrer som kan 'kommunicera' med HQ. IT Utbildning0 0 20 2012-2013 Kontinuerlig utbildning behövs av nya Area/klubbmasters mfl IT Drift20 5540 IT driften har blivit lägre, men from 2011 budgeteras kostnader för ej planerad support. Kostnader

22 www.zonta21.org Styrelsens kostnader för styrelsemöten Budgeten beräknas utifrån ett bedömt deltagarantal och genomsnittskostnad för ett 'normalt' styrelsemöte Under budgetperioden kommer telefonkonferens att provas under november möte udda år Under budgetperioden kommer en utredning att genomföras för att titta på möjligheten att alltid förlägga styrelsemötena på samma plats för på det sättet sänka kostnaderna. Under perioden kommer en del av de budgeterade styrelsekostnaderna att riktas mot även de övriga Kommittéerna i syfte att ytterligare synliggöra Zonta SH 2011-03-08

23 www.zonta21.org Zonta International Stats-Bibehållet medlemsantal Distrikt 21 bidrag Avgift 215 kr bibehålls ResultatUtnyttjatBudgetPrognosStatsFörslag 2010 2011 bidragBudg 2012Budg 2013 Kostnader PR PR, Drift och material25 20 30 PR, Utveckling12 10 Stipendie, Jane M Klausman9 10 Organisationsutveckling645325 Statsbidragsfinansierad utv. 300 Budgeteras till 0. Arkiveringsprojekt 00 00 Gåvor3 05 55 Bankkostnader4 5 55 Oförutsedda utgifter, diverse 10 Skatt2 33 66 Summa kostnader99235065888 876686 Årets resultat-890-91-66 -309-119 Kapital Ingående kapital1166 8351077 1012703 Årets resultat-89 -91-66 -309-119 Utgående kapital1077 7451012 703585 Det egna kapitalet ligger fortfarande på en betryggande nivå Kostnader Budget 2011-13 Ändrad 2011-04-12

24 www.zonta21.org Proposition om ändring av § 15 st. 4 i stadgar för Distrikt 21 av Zonta International 24 Styrelsen föreslår att Distriktsmötet beslutar att ändra D 21:s stadgar på sådant sätt att § 15 st. 4 utgår. Skäl: Bestämmelsen är en övergångsbestämmelse med anledning av att räkenskapsåret för D 21 ändrades till kalenderår. Bestämmelsen är numera inte relevant.

25 www.zonta21.org Proposition angående resolution om Code of Conduct 25 Distriktsstyrelsen föreslår att Distriktsmötet beslutar att föreslå att i Turin 2012 ZI Convention åter beslutar om att anta Resolution to support establishment of Codes of Ethical Conduct i enlighet med vad som framgår av Bilaga. Skäl för förslaget: På förslag av Distrikt 21 antog ZI Convention i San Antonio 2010 att anta Resolution to support establishment of Codes of Ethical Conduct. Vid samma Convention beslutades, genom en ändring i ZI Bylaws Art. XVII, Sec. 1 att en resolution bara skall vara gällande för det biennium, som den föreslagits för. Detta innebär således att Resolution to support establishment of Codes of Ethical Conduct inte kommer att vara gällande efter Convention 2012 om inte ett förnyat beslut om att ”support establishment of Codes of Ethical Conduct” fattas. Distriktsstyrelsen är av den uppfattningen att det arbete som resolutionen ger upphov till är sådant att det inte kan pågå under enbart ett biennium, utan kräver en längre genomförandetid. Att arbeta för bl.a. införande av nationella Codes of Ethical Conduct kräver lång tid och det stöd för detta arbete som antagandet av en resolution innebär bör inte vara enbart under ett biennium.

26 www.zonta21.org Proposition om statsbidrag Distriktsstyrelsen föreslår att Distriktsmötet fattar följande beslut. Distriktsmötet bemyndigar Distriktsstyrelsen att, inom ramen för Article III, Section 1 i Zonta International Bylaws, ansöka om och administrera statsbidrag enligt Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering, om Distriktsstyrelsen finner att behov av sådant bidrag föreligger, för att utveckla Distrikt 21:s verksamhet och för att göra Zonta mer synligt. Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Organisationsbidrag har sökts och kan sökas. Organisationsbidrag skall stödja organisationens verksamhet som helhet. Enligt Regeringen bör organisationsbidrag utgå som stöd för att organisationen skall kunna ha en styrelse, anordna stämmor eller årsmöte samt kommunicera med medlemmarna via t.ex. en medlemstidning eller en webbsida och bidra till att täcka kostnader för grundläggande administrativa behov. 26

27 www.zonta21.org Proposition om statsbidrag2(4) Distriktsstyrelsen anser inte att vår status som NGO eller relationen till FN påverkas negativt av att D 21 tar emot dessa bidrag. Vad är ett NGO? WANGO: any non-for-profit organization that is not established by a governmental entity or intergovernmental agreement and which is organized on a local, national, sub-regional, regional, or international level. ECOSOC: Organizations established by governments or intergovernmental agreements are not considered NGOs. FN:s krav för konsultativ status är bl.a. följande. ○ Support and respect the principles of the Charter of the United Nations; ○ Have national or international standing; ○ Operate solely on a not-for-profit basis and have tax-exempt status; ○ Have the commitment and the means to conduct effective infor- mation programs with its constituents to a broader audience about UN activities by publishing newsletters, bulletins and pamphlets; organizing confe­rences, seminars and round tables; or enlisting the attention of the media; ○ Preferably have a satisfactory record of collaboration with UN Information. 27

28 www.zonta21.org Proposition om statsbidrag3(4) Distriktsstyrelsen anser inte att vi skulle bli beroende av regeringar och andra politiska organ som vi vill kunna granska och kritisera. Att mottagandet av aktuella statsbidrag skulle leda till detta är något som Distriktsstyrelsen håller som uteslutet. Zonta International Bylaws anger: Zonta International, its districts, and its clubs shall be nonpartisan and nonsectarian. Nonpartisan definieras som: Not influenced by, affiliated with or supporting the interest of policies of any person or party. Regeringens inställning: ○ Bidraget skall möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav. ○ The fundamental values of policy on NGOs … are the independence and autonomy of the organisations, both in relation to the public sector and the business sector. Mot bakgrund av bidragens karaktär samt statens syfte med bidraget och statens syn på mottagarna har Distriktsstyrelsen konstaterat att mottagande av aktuella bidrag inte innebär att D 21 på något sätt skulle bli ”influenced by, affiliated with or supporting the interest of policies of any person or party”. 28

29 www.zonta21.org Proposition om statsbidrag4(4) Distriktsstyrelsen är av den uppfattningen att det inte är praktiskt möjligt att lägga samtliga beslut om statsbidrag på Distriktsmötet på det sätt som Malmö III ZC anger i sin motion. Genom budgetbesluten deltar delegaterna på distriktsmötet i beslutet om statsbidrag skall sökas. Bidrag söks inte för särskilt ändamål. Bidrag söks i oktober ett år och beviljas i januari nästa år. Distrikts- mötet bör inte förfoga över medel som vi inte ens vet om vi får. Skulle DM besluta om ändamålet med bidraget och detta förfaller (t.ex. hemsidan blir billigare än planerat) bör Distriktsstyrelsen ha möjlighet att använda dessa medel till annat ändamål. D 21 hade behövt satsa pengar på hemsidan även om vi inte fått statsbidrag. Hemsidan hade blivit av lägre kvalitet och vi hade kunnat satsa mindre på annat. Mottagande av bidrag innebär inte att vi blir beroende av stats- bidrag, utan att vi utnyttjar de extra möjligheter som bidraget ger. Distriktsstyrelsen är av den uppfattningen att avstå från att söka statsbidrag inte vore att ta fulla ansvaret för den verksamhet vi bedriver. 29

30 www.zonta21.org Motioner 30

31 www.zonta21.org 31

32 www.zonta21.org 32

33 www.zonta21.org 33

34 www.zonta21.org 34

35 www.zonta21.org 35

36 www.zonta21.org 36

37 www.zonta21.org 37

38 www.zonta21.org 38

39 www.zonta21.org Förslag till fyllnadsval av funktionärer i D21 för 2011-2012 Vice AD i area 03 Kaisa Adlercreutz, Göteborg 3 Vice AD i area 05 Marie-Louise Hegewald, Katrineholm-Vingåker Vice kassör Lena Wahlgren, Jönköping 1 39

40 www.zonta21.org Valkommitténs förslag till funktionärer D21 för 2012-2014 Guvernör Liisa Sulin Elmqvist Jönköping 2 Vice guvernör Marianne von Hartmansdorff, Stockholm 1 Kassör Lena Wahlgren Jönköping 1 Vice kassör Ann-Marie Brudin Kalmar 40

41 www.zonta21.org Valkommitténs förslag till funktionärer D21 för 2012-2014 41 Revisor Gunilla Magnusson Kiruna Vice revisor Else-May Wirén Sundsvall Valkommitté Ruth Brunner Hässleholm Ann-Margreth Hellberg Mölndal Kristina Alexis Kristianstad Carolyn Belgrave Rappestad Norrköping Christina Öster-Rangrost Gävle

42 www.zonta21.org AD 01 och vice AD 01 2012-2014 AD Ruth Isaksson Kiruna vice AD Annika Bränström Sundsvall 42

43 www.zonta21.org AD 02 och vice AD 02 2012-2014 AD Karin Andersson Lundqvist Uppsala 2 vice AD Carina Abrahamsson Gävle 43 AD Karin Andersson Lundqvist Uppsala 2 vice AD Carina Abrahamsson Gävle

44 www.zonta21.org AD 03 och vice AD 03 2012-2014 AD Kaisa Adlercreutz Göteborg 3 vice AD Inga-Lena Wernersson Mölndal 44

45 www.zonta21.org AD 04 och vice AD 04 2012-2014 AD Anna Lind Lund vice AD Ann Grue Trelleborg-Vellinge 45

46 www.zonta21.org AD 05 och vice AD 05 2012-2014 AD Marie-Louise Hegewald Katrineholm-Vingåker vice AD Karin Bergqvist-Twetman Örebro 1 46

47 www.zonta21.org AD 06 och vice AD 06 2012-2014 AD Anita Apine Valmiera vice AD Ilze Tijone Bauska 47

48 www.zonta21.org Distriktsmöte 2013 Sundsvall hälsar dig välkommen! Zonta International District 21 Sweden & Latvia Distriktsmöte i Sundsvall 24-26 maj 2013 48


Ladda ner ppt "Www.zonta21.org Areamöten våren 2011 1. www.zonta21.org Tidsplan Area 01 26-27/3 Skellefteå Guvernör Ruth Brunner Area 032/4 Mölndal Guvernör Ruth Brunner."

Liknande presentationer


Google-annonser