Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F6 - Investeringskalkyler Kap. 15 & 16. IndEkEnt, Vt 20062 Vad är en investering? - kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser – både in- & utbetalningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F6 - Investeringskalkyler Kap. 15 & 16. IndEkEnt, Vt 20062 Vad är en investering? - kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser – både in- & utbetalningar."— Presentationens avskrift:

1 F6 - Investeringskalkyler Kap. 15 & 16

2 IndEkEnt, Vt 20062 Vad är en investering? - kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser – både in- & utbetalningar – på lång sikt. Kan vara både materiella anläggningstillg. & finansiella tillg. & immateriella tillg. Olika typer av investeringar: Ersättningsinvesteringar Expansionsinvesteringar Rationaliseringsinvesteringar Intäktshöjande investeringar Miljöinvesteringar

3 IndEkEnt, Vt 20063 Pengars värde förändras över tiden – en hundralapp idag är värd mer än en om ett år. Ekonomisk livslängd – så länge tillgången (här investeringen) är ekonomiskt lönsam att bruka. Viktiga aspekter att beakta: In- och utbetalningarnas storlek. Bestämma tidpunkten när de sker. Göra in- och utbetalningarna jämförbara genom att räkna ”hem” dem till en bestämd tidpunkt.

4 IndEkEnt, Vt 20064 Utbetalningar Inbetalningar Grafisk illustration av en investering, se s. 220 Tid n=ekonomisk livslängd t0t0 t7t7

5 IndEkEnt, Vt 20065 Grundbegrepp: Grundinvestering, G – utbetalningarna i samband med investeringen. Inbetalningsöverskott, a – ökade inbetalningar eller minskade utbetalningar p.g.a. Investeringen. Restvärde, R – andrahands eller skrotvärde av investeringen. Ekonomisk livslängd, n – ofta <> teknisk livsl. Kalkylränta, r – försöker beskriva avkastningskravet på företagets kapital.

6 IndEkEnt, Vt 20066 Slutvärde – tabellen visar slutvärdet av en inbetalning på 1 kr efter ett bestämt antal år. Slutvärdet tas fram genom s.k. ränta-på-ränta beräkning tillämpas som så att man multiplicerar slutvärdefaktorn med det aktuella beloppet och får då slutvärdet. Formel (tabell A) - slutvärdefaktorn är = (1+r) n

7 IndEkEnt, Vt 20067 Nuvärde – fokuserar nolltidpunkten (nutidpunkten) – d.v.s. Tidpunkten för investeringsbéslutet. De framtida betalningarna räknas om så att de hänger samman med denna tidpunkt, nuvärden (diskonterade värden). Tabell B visar nuvärdet av en enstaka betalning på 1 kr vid olika år och räntesatser. Formel: 1/(1+r) n Nuvärdet beräknas genom multiplikation mellan aktuellt belopp och vald nuvärdefaktor ur tabellen.

8 IndEkEnt, Vt 20068 Summa nuvärde Tabell C tillämpas då man har flera årligen återkommande lika stora betalningar. Formel: (1-(1+r) -n )/r Annuitet (tabell D) Är då utbetalningen och ränta hela tiden är ett lika stort belopp (banklån). Annuitet är då de årliga kapitalkostnaderna är lika stora.

9 IndEkEnt, Vt 20069 Metoder för investeringskalkylering Kapitalvärdemetoden (nuvärdemetoden) Pay back-metoden Annuitetsmetoden – läs in på egen hand! Internräntemetoden – läs in på egen hand! Några förenklingar i kalkylerna: Kalkyldatan anses säker. Alla betalningar sker vid årsskiftet. Stabilt penningvärde under hela investeringsperioden.

10 IndEkEnt, Vt 200610 Kapitalvärdemetoden (nuvärdemetoden) Jämför alla inbetalningar och utbetalningar vid nollpunkten (investeringstillfället). Beslutsregel: En investering är lönsam om nuvärdet av inbetalningsöverskottet överstiger investeringens storlek. Differensen benämns kapitalvärde. Det bästa alternativet är det som har högst kapitalvärde.

11 IndEkEnt, Vt 200611 Arbetsgång: 1.Bestäm grundinvesteringens storlek. 2.Beräkna den ekonomiska livslängden. 3.Beräkna årligt inbetalningsöverskott och restvärdet. 4.Beräkna nuvärdet av de framtida inbetalningsöverskotten. 5.Beräkna kapitalvärdet. Kapitalvärde = a * tab C + R * tab B - G

12 IndEkEnt, Vt 200612 Pay back-metoden – återbetalningsmetoden Enkel metod – beskriver hur lång tid det tar innan man tjänat in det investerade beloppet. Återbetalningstid = G / a Beslutsregler: En investering är lönsam om den har en kortare återbetalningstid än det förutbestämda kravet. Kortast återbetalningstid = bästa investeringen

13 IndEkEnt, Vt 200613 Fördelar: Är enkel. Man behöver bara uppskatta konsekvenserna under återbetalningstiden. Kalkylräntan behöver inte uppskattas. Nackdelar: Gynnar kortsiktiga investeringar. Beaktar inte när inbetalningarna sker.

14 IndEkEnt, Vt 200614 Sammanfattning och reflektioner Finns flera olika metoder i investerings- kalkyleringen – alla syftar till att ge vägledning vid investeringsbeslut. Olika metoder har olika styrkor och svagheter. Gäller att förstå grunden i investerings- kalkyleringen för att kunna använda de olika metoderna på ett kompetent sätt. Kapitalvärdemetoden anses ofta vara den som ger mest korrekt beslutsinformation. Annuitetsberäkningar förkommer även inom finansieringen och externredovisningen.

15 IndEkEnt, Vt 200615 Rekommenderade uppgifter: 1-5, 7-8 & 11-12 Till nästa gång: läs kapitel 16 & 17


Ladda ner ppt "F6 - Investeringskalkyler Kap. 15 & 16. IndEkEnt, Vt 20062 Vad är en investering? - kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser – både in- & utbetalningar."

Liknande presentationer


Google-annonser