Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap till praktik i Gävleborg Projekt för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården Ninni Lundh, processledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap till praktik i Gävleborg Projekt för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården Ninni Lundh, processledare."— Presentationens avskrift:

1

2 Kunskap till praktik i Gävleborg Projekt för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården Ninni Lundh, processledare Margareta Andersson, utbildningskoordinator Ann Lyrberg, utredare FoU Välfärd

3 Projektet Kunskap till praktik = Implementeringsstöd för riktlinjerna
Mål: Att den missbruks- och beroendevård kommuner och landsting erbjuder är utformad i enlighet med befintlig kunskap om effektiva metoder och arbetssätt så att klienter och patienter får insatser av god kvalitet. Långsiktiga strukturer ska säkerställa fortsatt utveckling av verksamheterna

4 Nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård
Stort faktaunderlag Gemensamma termer och begrepp Ca 50 rekommendationer av metoder Tar upp organisation, kompetensutveckling och kostnadseffektivitet Riktar sig till kommuner och landsting och betonar samverkan

5 Vad står det i riktlinjerna?
Gemensamma termer och begrepp Upptäcka och förebygga Bedöma och dokumentera Behandling Abstinensbehandling, annan läkemedelsbehandling Psykosociala behandlingsmetoder Gravida kvinnor och missbruk/beroende Samsjuklighet missbruk/beroende och samtidigt psykiatri/somatik

6 Vad jobbar du med? Risk: ”If you have a hammer everything looks like a nail” Baskunskap om alla områden de här dagarna Kunskap om varandra Respekt för varandra Samarbete

7 Vad står det inte i riktlinjerna?
Läkemedelsberoende Substitutionsbehandling Barnperspektivet Närståendes situation

8 Tankar om riktlinjerna
Medicinsk forskning har dominerat Flera metoder kommer att omvärderas Nya metoder kommer till Ny forskning kommer att initieras Mer dokumentering kan leda till fler kliniska studier

9 Genomförandeplan för Gävleborg
Lokala utvecklingsgrupper Metodutbildningar Länsriktlinjer och avtal Brukarmedverkan Webb-tillgänglighet, portal för olika insatser i länet

10 Genomförandeplan för Gävleborg 2
Utbildningar för chefer och politiker Basutbildning

11 Evidensbaserad kunskap

12

13 Gemensamma termer och begrepp
Missbruk/skadligt bruk respektive beroende Betecknar tillstånd enligt DSM-IV och ICD-10 Beroende Psykobiologiskt tillstånd Syndrom Multifaktoriell bakgrund

14 Gemensamma termer och begrepp
Behandling Begreppet behöver förtydligas Definieras av Evidens Intention Kompetens Terapeutisk kontext

15 Gemensamma termer och begrepp
Psykosocial behandling Behandling enligt kriterierna ovan och Främst inriktas på den enskildes situation psykologiskt och socialt och samtidigt Fokuserar på missbruket eller beroendet Psykosocialt stöd Uppfyller inte kraven enligt ovan

16 Termer och begrepp Kunskap om de begrepp som är specifika i kommuner respektive landstinget Kunskap om olika regelverk Överbrygga ”kulturkrockar” Öppna för respekt och samverkan

17 Termer och begrepp i kommunerna
Insatser och bistånd Upplysningar, motiverande samtal, rådgivning Boendestöd, kontaktperson Utredande samtal Vård och behandling Öppenvård eller institution

18 Termer och begrepp i landstingen
Abstinensbehandling (tidigare ”avgiftning”) Läkemedelsassisterad behandling (läkemedel och psykosociala behandlingsmetoder) Substitutionsbehandling (Subutex, Metadon) Öppenvård kontra slutenvård

19 Upptäcka och förebygga
Sekundär prevention (symtom har uppstått som kan bero på …) Riskbruksresonemang Primärvård, psykiatri och företagshälsovård Metoder Screening med AUDIT/DUDIT Provtagning t ex CDT FRAMES MI Effektivt Tidsbesparande Evidens inom sjukvård Socialstyrelsen anser det värt att prova inom socialtjänsten även om evidens saknas

20 Ett exempel på metod som tas upp
AUDIT Enkelt frågeformulär på en sida Screening Ger indikationer på problem med alkohol Underlag för fortsatt samtal och kort rådgivning God evidens för metoden i primärvårdskontakt

21 Bedöma och dokumentera
Biologiska markörer (blod och urin) Psykologiska test (Identifiera = AUDIT, DUDIT, MAST, AVI-R, DUDIT-E ) Utredning med strukturerade instrument Diagnos = ADDIS, SCID Problemets svårighetsgrad = ASI, MAPS, DOK, ADAD Utvärdering av insats = ASI, DOK uppföljningsintervjuer Vikten av dokumentation framhålles!!! ADDIS kommer med stor sannolikhet att finnas med i nästa version

22 Ett exempel på metod som tas upp
Addiction severity index – ASI Utredning av sju olika livsområden Skattning av grad av problem Underlag för att planera insatser Kan användas för uppföljning/utvärdering

23 Abstinensbehandling Lindrar fysiologiska och psykologiska reaktioner vid avbrott av intag Förbereder och motiverar till fortsatta insatser Metoder Bensodiazepiner Hemineurin Antipsykosmediciner Blodtryckssänkande B-vitamin/Tiamin Psykologisk behandling

24 Behandling av delirium
Metod: Benosdiazepiner Hemineurin Tiamin Intensivvård eller intensiv övervakning

25 Läkemedelsassistering (ej akut abstinenslindring)
Metoder Antabus under övervakning Läkemedel mot sug/craving Substitutionsbehandling

26 Psykosociala behandlingsmetoder
Gynsamma effekter Specifika bättre än ospecifika insatser Mer omfattande behandling vid mer svårare beroende Kombinering av insatser kan behövas

27 Psykosociala behandlingsmetoder
Tydlig struktur Fokus på missbruket eller beroendet Tillräcklig lång behandling för att ge effekt Metoder: MI Återfallsprevention KBT ”12-stegsbehandling”

28 Psykosociala behandlingsmetoder
Dynamisk psykoterapi Familjeinterventioner Bör kombinera olika insatser vid samsjuklighet Flera tillstånd behandlas samtidigt

29 Rehabilitering utanför vårdsystemet
Tillfrisknande är en långsiktig process Samtidigt deltagande i självhjälpsgrupper ökar förutsättningarna för ett positivt utfall Självläkning?

30 Gravida kvinnor Skador på fostret Metoder
information, frågor AUDIT o DUDIT, provtagning, uppföljning Kort rådgivning Utredning pågår om tvångsinsatser för barnets skull kan bli möjligt

31 Samsjuklighet Missbruk eller beroende och samtidig psykiatrisk och/eller somatisk sjukdom Metoder enligt tidigare OCH Bedömning av övrig sjuklighet Samordning av insatser

32 Tankar om riktlinjerna
Medicinsk forskning har dominerat Flera metoder kommer att omvärderas Nya metoder kommer till Ny forskning kommer att initieras Mer dokumentering kan leda till fler kliniska studier


Ladda ner ppt "Kunskap till praktik i Gävleborg Projekt för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården Ninni Lundh, processledare."

Liknande presentationer


Google-annonser