Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av PM10-halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av PM10-halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm."— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av PM10-halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm

2 Miljökvalitetsnormen PM10 Luftkvalitetsförordning SFS 2010:477 Övre utvärderingströskel Neder utvärderingströskel 1 dygn35 (ny sedan maj 2010) 25 (ny sedan maj 2010) Kalenderår2820 Dygnsnormen är svårast att klara

3 Utsläppsfaktorer PM10 Emissionsfaktorer Artimis ersätter EVA: Nya emissionsfaktorer för förbränningspartiklar från vägtrafiken innebär marginell påverkan på PM10-utsläppen då huvuddelen utgörs av slitagepartiklar. Nya emissionsfaktorer för slitaagepartiklar med bättre hastighetssamband. Något lägre jmf med 2003. Dubbandelar Gaussberäkningar 60 % : innerstadsgator med 30-50 km/h 70 % : infartsleder och övriga vägar Gaturumsberäkningar 60 % i Stockholmsregionen 70 % i Uppsala 70 % i Gävle Statliga vägar Nytt vägnät och uppdaterade trafiksiffror för statliga vägar från nationella vägdatabasen, NVDB. Förändringar sedan kartläggningen 2003

4 Trafikarbete inlagt i utsläppsdatabasen förändring i utsläppsdatabasen 2003-2010

5 Utsläppsfördelning, PM10 förändring i utsläppsdatabasen 2003-2010

6 Mätningar

7

8 Meteorologi Stockholms län Meteorologi från Högdalenmasten 50 m Medelår för 1993 - 2010 Uppsala län Meteorologi från Marstamasten, 24 m Medelår för 1993 -2010 Gävle och Sandviken Meteorologi från virtuell mast i Valbo Medelår för 2003 - 2010 Meteorologiska parametrar som påverkar halterna PM10: Nederbördsmängd: På våta och snöiga gator sker ingen uppvirvling av slitagepartiklar. Nederbördsrika vintrar innebär förutsättningar för lägre PM10-halter i trafikmiljö jämfört med ett normalår Vägbanans fuktighet: Upptorkningen är beroende av gatans orientering och utformningen av gaturummet samt luftfuktighet, vindhastighet och temperatur.

9 Kritiska trafikflöden, PM10 Hastighet: 90-120 km/h 50µg/m³: ca 64 000 ÅMD 35µg/m³ : ca 37 000 ÅMD 25µg/m³ : ca 18 000 ÅMD Öppna vägar ABC-län+Gäv/Sand Dubbandel 70 % Enkelsidig bebyggelse Gaturumsbredd 35-40 m Dubbandel 60 % Dubbelsidig bebyggelse Gaturumsbredd 10-15 m Dubbandel 60 % 50µg/m³: 25-30 000 ÅMD 35µg/m³ : 14-16 000 ÅMD 25µg/m³ : 6-8 000 ÅMD 50µg/m³: 7-10 000 ÅMD Hastighet: 50-80 km/h 50µg/m³: ca 71 000 ÅMD 35µg/m³ : ca 40 000 ÅMD 25µg/m³ : ca 20 000 ÅMD Gaturumsbredd 20-30 m Dubbandel 60 % 50µg/m³: 15-20 000 ÅMD

10 Beräknade PM10-halter AB län, C län samt Gävle och Sandviken år 2010

11 Beräknade PM10-halter Gävle och Sandviken år 2010 Gävle centrum

12 Beräknade PM10-halter Uppsala län år 2010 Uppsala tätort

13 Beräknade PM10-halter Stockholms län år 2010 Storstockholm

14 Jämförelse av PM10-halter > 50 µg/m3 35-50 µg/m3 2003/2005/2006 113 km över mk norm 187 inom övre utv trösk 2010 69 km över mk norm 91 km inom övre utv trösk

15 Jämförelse av PM10-halter 2010 Gävle kommun och Sandviken kommun 0 km över miljökvalitetsnorm 0,3 km inom övre utvärderingströskeln > 50 µg/m3 35-50 µg/m3 2010 Gävle tätort 2003 Gävle tätort 2003 Gävle kommun och 2006 Sandviken kommun 0 km över miljökvalitetsnorm 1,2 km inom övre utvärderingströskeln

16 Jämförelse av PM10-halter Uppsala län 2010 0,6 km över miljökvalitetsnorm 2,3 km inom övre utvärderingströskeln > 50 µg/m3 35-50 µg/m3 Uppsala län 2003/2005 0,9 km över miljökvalitetsnorm 21 km inom övre utvärderingströskeln 2005 Uppsala tätort2010 Uppsala tätort

17 Jämförelse av PM10-halter > 50 µg/m3 35-50 µg/m3 Stockholms län 2003/2005 112 km över miljökvalitetsnorm 164 km inom övre utvärderingströskeln Stockholms län 2010 69 km över miljökvalitetsnorm 89 km inom övre utvärderingströskeln 2005 Storstockholm2010 Storstockholm

18 Jämförelse av PM10-halter > 50 µg/m3 35-50 µg/m3 Stockholms innerstad 2010 Stockholms innerstad 2003/2005


Ladda ner ppt "Kartläggning av PM10-halter år 2010 i Stockholm och Uppsala län samt Gävle kommun och Sandviken kommun - Jämförelser med miljökvalitetsnorm."

Liknande presentationer


Google-annonser