Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smart specialisering inom energiområdet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smart specialisering inom energiområdet"— Presentationens avskrift:

1 Smart specialisering inom energiområdet
EID styrgrupp, 6 dec 2013 Marit Ragnarsson

2 ”Tripple Green” EMC We now connect are successful work with the regional development plan. An open innovation arena, close connected to Dalarna university, is now being formed woth all the actors working with clean tech. 2

3 EUs krav på smart specialisering
Dalastrategin 3.4 Innovativa miljöer och entreprenörskap Stärk och utveckla nya tillväxtområden - Energiomställning Innovationsagendan - Stålet - Besöksnäringen - Energiomställningen

4 Prioriteringar: Att maximera våra möjligheter i tre fokusområden
Smarta attraktioner för besökare Smarta energilösningar In this slide please explain the questions that you would like your peers to discuss, and connect this to the second slide with the issues brought up there. In order to make the discussion at the workshop as efficient and useful as possible, it is important to move out of the ‘classical’ presenting mood and head towards a more concrete approach to issues that need to be faced on the ground while establishing and implementing your strategy. For this reason it is important to define a focus of your presentation, which would act as a ‘red thread’ in your session. Furthermore, in the peer review session the audience will be divided into groups that will focus their discussion on the issues that you want to address, i.e. depending on the number of participants there will be around 2-5 groups discussing: (i) what they think are the underlying issues concerning the topic/question you want to discuss; (ii) suggestions for policies to address these issues; (iii) lessons they have learnt from the discussion and take-home messages. These discussions will be reported back to you and discussed jointly at the end of each session. In this way you will have comments and feedback from all participants. This is a way also to advance the discussion towards the areas that you see as most relevant to have feedback on. Please remember that the more linked to your presentation the questions are, the more concise and relevant feedback you might get. By presenting the questions up front, you allow your peer critical friends to keep them in mind while you give your presentation. The questions (1-5) should be repeated at the end of the presentation. Questions of a very general character can be made relevant for your specific region only if you give related information in your presentation. When preparing the presentation you might want to go through the rest of slides of this template and try to steer the information so it provides a logic to what you want to discuss, what the issues at hand are. This template provides you with suggestions for areas that can be relevant to bring up in order to explain your strategy and the issues. You may feel that some slides are redundant and do not use these or that you want to add some slides, which is good, but please bear in mind that there are only 30 minutes for presentation, which on average is something like 15 slides, so try not to make the presentation too long. EMC Smarta material

5 2 nätverksmöten om smart specialisering inom energiområdet har skapat enighet om:
Viktigt att ”klättra i pyramiden”

6 Motiv för att försöka lyfta vårt styrkeområde inom energi till ett område för exilens och innovation
”Gör Dalarna mer attraktivt. Det blir roligare. Lättare attrahera kompetens och invånare.” ”Motiverar och engagerar fler, vilket ger fler idéer.” ”Positivt att kunna göra avtryck i samhället.” ”Ett sätt att ta vara på vår kompetens/spets som pilotlän.” ”Hitta nya områden för sysselsättning i Dalarna.” ”Krävs mer innovation och företagsamhet för att nå målen i klimat- och energiomställningen.” ”Underlättar internationella kontakter.” ”Ger finansiering för saker vi vill göra.”

7 Fler slutsatser Begreppet ”Energieffektivt samhällsbyggande” kan samla våra styrkor. Krävs en process för att nå målet och processen behöver projektfinansiering för att komma igång. Många organisationer behöver ingå i processen. Metoder att driva processen finns: ”Plattform för smart specialisering”

8 RIS 3 i Dalarna RIS3 analyser för: Smarta Material Smarta Attraktioner
Smarta Energilösningar Digital Agenda, mm Bygga kapacitet Planer för implementering FoI resurser Budget Region Dalarna samordnar Innovationsrådet Klustergrupp RIS3 grupp Hur följs arbetet upp? Utvärdering Vem är ansvarig? Analys Bygga en evidensbas SWOT, Andra analyser Se bortom regionens gränser Den externa blicken Innovationsrelationer Den funktionella regionen Relationer med andra Den entrepreneuriella dynamiken Den upptäckande resan Involverade aktörer (QH) Socioekonomisk ambition Styrning Det regionala ledarskapet Vem äger RIS3 arbetet? Partnerskap Vilka tar RIS3-besluten? Vision Prioritering Vilka är prioriteringarna? Hur är de baserade på analysen? Finns en dynamisk process? Hur är deltagare involverade? Digital Agenda? Policymix Konkreta planer för genomförande Forskningsresurser Budget Utvärdering Hur följes arbetet upp Vem är ansvarig? Bli en attraktiv part för att lösa dagens och morgondagens samhällsproblem Vilka är prioriteringarna? 3 fokusområden Hur är de baserade på analysen?

9 Projektplanering Region Dalarna, Högskolan och Länsstyrelsen arbetat fram en projektplan med tre delar: Genomföra en analys enligt RIS 3 för fokusområdet ”Energieffektivt samhällsbyggande” Undersöka förutsättningarna för en öppen innovationsarena inom fokusområdet Framgångsrik ansökan inom Horisont 2020 Resultatspridning Projekttid: jan-dec 2014 Beslutat i direktionen 4 dec.

10 EU 2020 Smart growth Sustainable growth Growth for all
Smart tillväxt - Krav på innovationsagenda: Analys av regionala förutsättningar Tydligt regionalt ledarskap - Fungerande former för samverkan. Utveckla den traditionella trippelhelix-modellen till en quadruppelhelix-modell som även involverar tredje sektorn/sociala ekonomin. Forma framtidsvision De tre benen inom EU2020 och vad smart står för. Att det kräver innovationsstrategi (nationell nivå) Att RD jobbar med detta på regional nivå.

11 Horizon 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Start jan miljarder euro. Spetskompetens - Excellent Science - forskning och innovation Industriellt ledarskap - Industrial leadership – attrahera investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF och genom satsningar i nyckelteknik Samhälleliga utmaningar - Societal challenges – tvärvetenskapliga samarbeten för att lösa stora samhällsutmaningar: 1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 2. Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning 3. Säker, ren och effektiv energi 4. Smarta, gröna och integrerade transporter 5. Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror 6. Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen 7. Trygga samhällen 19/03/13 EC DG RTD.C.5 DC

12 Horizon 2020 CALL – ENERGY EFFICIENCY
Buildings and consumers Heating and cooling Industry and products Finance for sustainable energy CALL – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY Renewable electricity and heating/cooling Electricity grid Energy storage technologies Sustainable biofuels and alternative fuels CCS, shale gas, efficient fossil fuel power plants Research in the field of energy Social, environmental and economic aspects Cross-cutting issues CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES Enhancing the roll-out of solutions by stimulating the market demand 19/03/13 EC DG RTD.C.5 DC

13 Building a Stairway to Excellence using the Structural Funds
The Budget Review in 2010 has asked for a clear division of labour between Research and Innovation and Cohesion policies, thus removing any capacity building activity from Horizon 2020. 19/03/13 EC DG RTD.C.5 DC

14 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige , ca 1,4 miljarder 1 Forskning, teknisk utveckling och innovation 23 % 2 Informations- och kommunikationsteknik 30 % 3 Ökad konkurrenskraft i SME 23 % 4 Koldioxidsnål ekonomi 13 % 7 Främja hållbara transporter 11 %

15 Programutlysningar 2014 Utveckling av strategisk kunskap
Stärkt innovationsförmåga Nationell kraftsamling

16 Utveckling av strategisk kunskap
Kunskapsutveckling Möta framtidens behov av ny kunskap, kompetens och innovation inom IT, tjänster, produktion, transport, miljö, hälsa och arbetsliv. Test och verifiering Testa och demonstrera nya lösningar och ny teknik inom IT, tjänster, produktion, transport, miljö, hälsa och arbetsliv. IKT-program för EU-samarbete Industrirelevant forskning inom ex smarta system och dess tillämpningar. Öppen innovation Öppna innovationsprocesser inom offentlig verksamhet, näringsliv och bland konsumenter och andra användare. Digitala lösningar för äldre

17 Stärkt innovationsförmåga
Forska&Väx för SME VINN NU för nystartade innovativa SME Eurostars och Eureka för företag som vill samarbete med andra EU-länder Verifiering för tillväxt för universitet Universitets och högskolors strategiska samverkan Mobility for Growth för forskare Innovationskraft i offentlig verksamhet Ex planeringsbidrag, förstudiemedel, förändringsprojekt för att utveckla styrning och förändringsledning samt satsningar på regional attraktionskraft. Innovationsslussar och testbäddar inom vård och omsorg Genus och mångfald för innovation Testmarknad

18 Nationell kraftsamling
Strategiska innovationsområden Samverkan för gemensamma prioriteringar och forsknings- och innovationsagendor. Program med nya insatser för områden av stor vikt för Sverige Fordonsstrategisk forskning och innovation Nationella flygtekniska forskningsprogrammet Program för finansmarknadsforskning Bygginnovationen Implementering av resultat från existerande byggforskning, ex IT, processutveckling och hållbarhet. Utmaningsdriven innovation Genom forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt stimulera nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar i nya former av samarbeten. Internationella innovationsprojekt (Indien, Brasilien, Japan) Nationella påverkansplattformar för Horisont 2020

19 Utmaningsdriven innovation Från teknologi, bransch, sektor till samhällsutmaningar som kan ge konkurrensfördelar för Sverige Miljö Hållbara attraktiva städer Informations- samhället 3.0 Grand challenges (urbanisering, klimat/miljö, hälsa etc) Fyra utmaningar ((HS, KP, Info, H&S) där Sverige i flera avseenden har goda förutsättningar och har legat i framkant samt har koppling till VINNOVAs strategiområden/uppdrag Teknikfrågor är centrala, men då förutsättningarna för marknadsgenomslag till stor del bestäms av andra frågor (organisation, affärskunnande, styrmedel, lagar, regler etc) finns det anledning att utveckla ett mer systematiskt angreppssätt som utnyttjar denna koppling.    Hälsa Framtidens hälsa och sjukvård Konkurrenskraftig produktion Globalisering

20 Samhällsutmaningarna:
internationella tvärsektoriella högst upp på politiska agendor drivkraft för nya lösningar och affärsmöjligheter Utmaningarna kan inte lösas av ett enskilt företag, universitet eller enskilda nationer utan kräver en effektiv samverkan mellan politik, näringsliv och forskning

21 Några reflektioner Energifrågorna ”top of the agenda”
Efterfrågan på att energiomställningen ska drivas ur ett tillväxt och utvecklingsperspektiv. Rena energiprogram läggs ned. Lika viktigt att lösa samhällsproblem som att skapa tillväxt Helhetstänk. Lika viktigt jobba med att skapa marknad och öka efterfrågan, policy samt bred samverkan. Offentliga aktörer viktiga som förebilder. Många i startgroparna, gäller att vara rätt riggade.

22 Utmaningar för projektet
Organisatorisk samverkan – funktionell struktur i innovationssystemet Koppling till EID Vad göra först? Rigga plattform först eller kasta oss in i ansökningar direkt? Måla upp den stora visionen samtidigt som visa hur delar passar in i helheten Kunskap om företagen och potentialer Bredd eller spets? Eller både och? Paketering Geografi

23 Synpunkter på hur detta bör driva vidare?


Ladda ner ppt "Smart specialisering inom energiområdet"

Liknande presentationer


Google-annonser