Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Objektorienterad Modellering Programmering och Analys Objektorientering grunder-2 Komponenter och beteende Java introduktion och översikt – kort historik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Objektorienterad Modellering Programmering och Analys Objektorientering grunder-2 Komponenter och beteende Java introduktion och översikt – kort historik."— Presentationens avskrift:

1 Objektorienterad Modellering Programmering och Analys Objektorientering grunder-2 Komponenter och beteende Java introduktion och översikt – kort historik – Javas arkitektur – klass, metod, attribut – något om virtuell maskin, klasser, filer och kompilering OOMPA 1999 Föreläsning 3

2 - 2 - © Björn Eiderbäck 1999 En komponent En komponent karaktäriseras genom sitt beteende –Dvs vad kan den göra En komponent brukar delas upp i: –Beteende Vad kan komponenten göra Protokoll –Tillstånd Vilken information är knuten till komponenten Informationen kan ändras över tiden

3 - 3 - © Björn Eiderbäck 1999 Dela upp på delkomponenter Identifiera vad som skall göras och sedan vem som skall göra det Då man börjar få någorlunda klart för sig vad man skall konstruera är det dags att identifiera komponenter Komponenterna (systemen) delas sedan upp på delkomponenter (delsystem) Detta är ofta en brainstormingliknande iterativ process

4 - 4 - © Björn Eiderbäck 1999 Tumregler En komponent skall ha en liten mängd väldefinierat och meningsfullt ansvar –Ändringar skall påverka så få som möjligt Om detta uppfylls brukar man tala om en hög kohesion (eng. cohesion) En komponent skall interagera så lite som möjligt med andra komponenter –Att minska kopplingen (eng. coupling) mellan olika komponenter ökar sannolikheten för att ändringar kan göras med minimal inverkan på andra komponenter

5 - 5 - © Björn Eiderbäck 1999 Parnas principer Utvecklaren av en mjukvarukomponent måste erbjuda den tänkta användaren med all information som behövs, men ingen annan, för att effektivt använda den erbjudna servicen Utvecklaren av en mjukvarukomponent måste erbjudas all nödvändig information, men ingen annan, för att kunna utföra komponentens tilldelade ansvar

6 - 6 - © Björn Eiderbäck 1999 Java Java är konstruerat på SUN –Första versionen släpptes 1995 Starkt typat –Dvs det går att avgöra typkompatibilitet av alla uttryck i programmet vid kompileringstillfället. Virtuell maskin (VM) som gör det maskinoberoende –En speciell VM per plattformstyp överbryggar olikheter i plattformarnas arkitektur Klassbibliotek –språkklasser, stränghantering, grafik, gränssnitt, fönster, Internet, händelsehantering, processer, collections, mm Bindning till WWW –med applets och liknande Har fått sin huvudsakliga spridning via Internet Syntax som C. Semantik och klasser mer som Smalltalk

7 - 7 - © Björn Eiderbäck 1999 Virtuell maskin källkod java bytekod Pc VM Mac VM Unix VM kompilera (javac) en virtuell maskin per plattformstyp kör (java)

8 - 8 - © Björn Eiderbäck 1999 Java: mitt första "program" Skapa en fil med namnet MyFirstProgram.java Skriv följande kod i filen: import java.io.*; public class MyFirstProgram{ public static void main (String [] args) { System.out.println("Mitt första program!"); } }

9 - 9 - © Björn Eiderbäck 1999... kompilera och kör Kompilera >javac MyFirstProgram.java Då genereras en körbar fil MyFirstProgram.class Kör genom att starta Javas virtuella maskin med program/klassnamnet som argument >java MyFirstProgram Mitt första program! Regeln är att klassens static void main-metod alltid exekveras

10 - 10 - © Björn Eiderbäck 1999 Ett "Javaprograms" struktur En klass ser ut på följande sätt public class KlassNamn extends SuperKlassNamn{ attribut (instans- och klassvariabler) metoder (instans- och klassmetoder) konstruktörer } Kallas också för medlemmar En metod modifierare returtyp funktionsnamn(argument){ programsatser }

11 - 11 - © Björn Eiderbäck 1999 Konstruera klass Klassnamn = filnamn –En klass skall ha samma namn som den fil den placeras i Klassen Circle i filen Circle.java En fil kan innehålla flera klasser men bara en av dem kan vara deklarerad public, –Det är den publika klassens namn som motsvarar filens Definition av klass, mall public class KlassNamn extends SuperKlassNamn{ attribut (instans- och klassvariabler) metoder (instans- och klassmetoder) konstruktörer }

12 - 12 - © Björn Eiderbäck 1999 Deklarera och instansiera Deklaration av instans KlassNamn variabelNamn; Instansiering variabelNamn = new KlassNamn(); alternativt, både deklaration och instansiering på en gång KlassNamn variabelNamn = new KlassNamn();

13 - 13 - © Björn Eiderbäck 1999 Kompilera och köra Environmentvariabel –Gör först (NADA) module add java Ger idag (990907) jdk-1.1.6 För jdk-1.2 (rekommenderas om du inte skall göra appletar) skriv istället: module add jdk/latest –Hemma bör du explicit sätta path (se systemdokumentation) Kompilera med javac filnamn javac Klassnamn.java –om allt går bra skapas då en fil med namnet Klassnamn.class Kör med java klassnamn java Klassnamn

14 - 14 - © Björn Eiderbäck 1999 Typer I Java måste alla variabler och metoder deklareras med typ Typ variabel; Det finns primitiva typer som int, char, float och boolean int x; En variabel kan ges ett initialt värde vid deklarationen int x = 10; Man kan också använda typer som är implementerade som vanliga klasser String course = "OOMPA-99";

15 - 15 - © Björn Eiderbäck 1999 Modifierare En modifierare kan användas för att ange vilka objekt som kan accessa en klass eller dess medlemmar (dvs dess attribut eller metoder), mest grundläggande är: static indikerar att medlemmen är klassvariabel eller klassmetod public medlemmen är accessbar överallt där dess klass är accessbar protected medlemmen endast accessbar i klassen, dess subklasser eller i aktuellt package (vi återkommer till package vid senare tillfälle) private medlemmen endast accessbar i den klass som definierar den

16 - 16 - © Björn Eiderbäck 1999 Exempel import java.io.*; public class BankAccount{ protected int balance = 0; public void deposit (int amount) { balance = balance + amount;} public void withdraw (int amount) { balance = balance - amount;} public int balance (){ return balance;} }

17 - 17 - © Björn Eiderbäck 1999... BankAccount account1, account2; int transfer; account1 = new BankAccount(); account2 = new BankAccount(); account1.deposit(200); account2.deposit(100); transfer = 75; account1.withdraw(transfer); account2.deposit(transfer); account2.balance(); // resultat 175

18 - 18 - © Björn Eiderbäck 1999 På NADA Då du kör på någon av NADAS datorer bör du först göra: module add java –Då ändras din PATH så att du direkt kan komma åt Java-kompilatorn och standardbiblioteken

19 - 19 - © Björn Eiderbäck 1999 Sammanfattning: Konstruera klass Klassnamn = filnamn –En klass skall ha samma namn som den fil den placeras i Klassen Circle i filen Circle.java En fil kan innehålla flera klasser men bara en av dem kan vara deklarerad public, –Det är den publika klassens namn som motsvarar filens Definition av klass, mall public class KlassNamn extends SuperKlassNamn{ attribut (instans- och klassvariabler) metoder (instans- och klassmetoder) konstruktörer }

20 - 20 - © Björn Eiderbäck 1999 Sammanfattning: Deklarera och instansiera Deklaration av instans KlassNamn variabelNamn; Instansiering variabelNamn = new KlassNamn(); alternativt, både deklaration och instansiering på en gång KlassNamn variabelNamn = new KlassNamn();

21 - 21 - © Björn Eiderbäck 1999 Sammanfattning: Kompilera och köra Environmentvariabel –Gör först (NADA) module add java –Hemma bör du explicit sätta path (se systemdokumentation) –Om du har en egen java-katalog kan det vara idé att sätta environmentvariabeln CLASSPATH setenv CLASSPATH $HOME/MyJAVA:. Kompilera med javac filnamn javac Klassnamn.java –om allt går bra skapas då en fil med namnet Klassnamn.class Kör med java klassnamn java Klassnamn

22 - 22 - © Björn Eiderbäck 1999 Exempel: Klass Circle // Klassdefinition (utan extends medför subklass till Object) public class Circle {public double x, y; public double r; public double circumference(){return 2 * 3.14 * r;} public double area(){return 3.14 * r * r;} // för att testa det hela skriver vi en static main-metod public static void main (String args[]) { //Vi deklarerar en temporär variabel Circle circle; // och instansierar circle = new Circle();

23 - 23 - © Björn Eiderbäck 1999... forts... //vi ändrar några värden circle.x = 100; circle.y = 200; circle.r = 20; // vi gör några testutskrifter System.out.println("Cirkelns x-koordinat: " + circle.x + " och dess y-koordinat: " + circle.y); System.out.println("den har en radie också: " + circle.r); System.out.println( "metoden circumference ger omkretsen: " + circle.circumference()); System.out.println("och med area:" + circle.area() + " dess area"); } }

24 - 24 - © Björn Eiderbäck 1999... och så sparar vi, kompilerar och kör Spara –Spara filen med samma namn som klassen med extension.java, dvs här Circle.java Kompilera javac Circle.java –Skapar en fil Circle.class Kör java Circle

25 - 25 - © Björn Eiderbäck 1999 Exempel: Eka argument Skapa fil Echo.java (som ekar argumenten vid exekveringen) public class Echo { public static void main(String argv[]) { for(int i = 0; i < argv.length; i++) System.out.print(argv[i] + " "); System.out.print("\n"); System.exit(0); } } forloopar ser ut som i ANSI-C Kompilera javac Echo.java Kör java Echo detta är input

26 - 26 - © Björn Eiderbäck 1999 In- och utmatning Textutmatning sker via klassen System System.out.println(...); –Där: System är en klass i java.lang out är en klassvariabel i System out är en instans av klassen PrintStream PrintStream har en instansmetod println som skriver ut text på terminalen Textinmatning sker också via klassen System char c = System.in.read() –Inmatningen måste dock ”fånga” undantag try{char c = System.in.read()} catch(IOException e){//fel har inträffat}

27 - 27 - © Björn Eiderbäck 1999 Exempel: ”program” med teckeninmatning package Tests; import java.io.*; class TestIO_1_1 { public static void main(String [] args) {for(;;){int in; try {in = System.in.read();} catch(IOException e) {in = -1;} if ((char) in == '0') return; System.out.println(in); } } }

28 - 28 - © Björn Eiderbäck 1999 Exempel: dialog med stränginmatning package Tests; import java.io.*; class TestIO { public static void main(String [] args) throws IOException { System.out.println("TEST OF INTERACTION/1"); BufferedReader in = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in)); for(;;) { System.out.print(">"); String line = in.readLine(); if ((line == null) || (line.equalsIgnoreCase("quit"))) break; if (line.equalsIgnoreCase("help")) System.out.println("To quit: write 'quit'"); else System.out.println("\teko: " + line); } }}


Ladda ner ppt "Objektorienterad Modellering Programmering och Analys Objektorientering grunder-2 Komponenter och beteende Java introduktion och översikt – kort historik."

Liknande presentationer


Google-annonser