Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SPF Västmanlands konferens för Föreningarnas ordf. och V. ordf. 2014-11-25 Nya normalstadgar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SPF Västmanlands konferens för Föreningarnas ordf. och V. ordf. 2014-11-25 Nya normalstadgar."— Presentationens avskrift:

1 SPF Västmanlands konferens för Föreningarnas ordf. och V. ordf. 2014-11-25 Nya normalstadgar

2 Information från förbundet Kongressen gav i uppdrag till förbundsstyrelsen att göra vissa justeringar av texten i stadgarna som sedan skulle fastställas vid ordförandekonferensen i höst. Så har nu skett. Stadgarna för alla tre nivåerna finns nu på Intranätet som en pdf-fil. Vid årsskiftet kommer stadgarna att finnas för beställning via vår webb-shop precis som tidigare.

3 § 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom Västmanlandsdistriktet av SPF Seniorerna Exempel SPF Seniorerna Liljan Norberg SPF Seniorerna Aktiv Arboga SPF Seniorerna Herrevad Kolbäck SPF Seniorerna Klubb 65 Hallstahammar SPF Seniorerna LF/Klubb 666 Västerås

4 Kommentar från förbundet Det är föreningens årsmöte som bestämmer sitt föreningsnamn det behöver inte förankras högre upp i organisationen. Kan vara en klok tanke att redan nu börja fundera på hur det framtida namnet ska vara så att medlemmarna är informerade innan beslut fattas. I och med att föreningen byter namn är det viktigt att olika avtal redan nu ses över så att rätt namn används efter årsmötesbeslutet. Likaså att information ges till skatteverket på grund av namnbytet. Samma organisationsnummer gäller givetvis även fortsättningsvis

5 § 2 Ändamål Inget nytt! Bättre anpassad till nutid!! Samverkan bör ske mellan föreningar i distriktet

6 § 3 Medlemskap ”Rätt att uppbära pension av något slag” samt gift/sambo Endast en förening Vänmedlem en eller flera om viss avgift betalas Ingen rösträtt inga styrelseuppdrag

7 § 4 Möten Kallelse genom annonsering på hemsidan eller Personlig kallelse per brev eller e-post Sex veckor före mötet Motion sex veckor före årsmötet Efter mötet protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut till distriktet inom tre veckor

8 § 4 Möten forts. Röstning kan ske med fullmakt, endast en/person Mom. 5 Omröstning Vid flera namnförslag än antalet som ska väljas ska valet ske med sluten votering Mom. 6 Ärenden vid årsmötet - Beslut om resultat- och balansräkning - Val av revisorer och ersättare

9 § 5 Styrelse  Ordförande väljs på 1 år, Ledamöter 2 år  Revisorer och representanter för valberedningen kan ges närvarorätt på styrelsemöten och har tillgång till protokoll  Protokoll utsänds till ledamöter, revisorer och valberedning

10 § 5 Styrelse forts.  Medlem i föreningen är valbar till uppdrag  Ej medlem med uppdrag i annan pensionärsförening  Ej anställd av föreningen  Ingen bör ha uppdrag mer än 8 år

11 § 6 Avgifter Förbundet kan, om en förening så önskar, insamla årsavgiften

12 Information från förbundet I mitten av 2015 kommer alla föreningar att få information om hur den centrala uppbörden är tänkt att fungera och dessutom en fråga om man önskar nyttja den tjänsten eller inte. För de föreningar som väljer att nyttja den nya tjänsten innebär det att avisering av 2016 års medlemsavgift sker med start i december 2015. För de föreningar som väljer att behålla nuvarande system med lokal uppbörd sker ingen förändring mot idag. Med andra ord kommer det att finns två parallella system för uppbörd av medlemsavgifter.

13 § 7 Räkenskapsår och revision Antal och mandattid för revisorer ej reglerad Ersättare skall finnas

14 § 8 Valberedning Valberedningen skall verka för förnyelse i fråga om styrelse och övriga förtroendeuppdrag, så att många medlemmar blir delaktiga i verksamheten Valberedningen bör bestå av tre eller fem ledamöter utan ersättare Valberedningens förslag utsänds med årsmöteshandlingarna och hålls tillgängliga på hemsidan

15 § 4 Möten Kallelse genom annonsering på hemsidan eller Personlig kallelse per brev eller e-post Sex veckor före mötet

16 § 9 Hedersmedlemskap/Utmärkelser Förenklad paragraf !! Hedesmedlemskap kan av årsmötet tilldelas särskilt förtjänt medlem i föreningen. Kan följas av särskilda förmåner. Minnesgåva: Betydelsefulla insatser under minst fem år

17 § 10 Stadgeändringar Avvikelser från normalstadgar för förening skall fastställas av distriktsstyrelsen

18 § 11 och 12 Inga principiella ändringar Kanske bättre svenska ???

19 § 12 Sammanslagning/nedläggning Två på varandra följande årsmöten varav ett ordinarie Beslutet skall biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar

20 När börjar de nya stadgarna att gälla??  Fram till respektive årsmöte är det nuvarande stadgar som gäller.  Det är mycket viktigt att det framgår av dagordningen vid respektive årsmöte att nya stadgar ska fastställas.  Det normala är att årsmötesbeslut träder ikraft då protokollet är justerat om inte annat bestäms.

21 Exempel på undantag Det finns möjlighet att besluta att en stadgeändring ska gälla med omedelbar verkan. Görs på årsmötet en ändring gäller den ändringen enligt huvudregeln först vid nästkommande årsmötes val. Men, årsmötet kan också besluta att först anta stadgeändringen, och därefter ta ett införandebeslut om att den nya stadgebestämmelsen ska gälla vid innevarande årsmöte och tillämpas vid val av ledamöter i valberedning. Det säger sig självt att ett sådant förslag ska skickas ut innan så att förberedelser kan göras.

22 Läsanvisningar Innan årsskiftet kommer förbundet att skicka ut läsanvisningar kopplat till stadgarna för att förtydliga/förklara vissa formuleringar.

23 Ny logotype Förbundsstyrelsen har fattat beslut om ny logotype som kommer att presenteras senare tillsammans med grafisk profil och en vägledning hur logotypen kan användas i olika sammanhang. Själva lanseringen av SPF Seniorerna med ny logotype sker efter årsskiftet.

24 Bildspelet finns på distriktets hemsida ”Bildspel stadgar” i navigationsrutan till vänster på startsidan


Ladda ner ppt "SPF Västmanlands konferens för Föreningarnas ordf. och V. ordf. 2014-11-25 Nya normalstadgar."

Liknande presentationer


Google-annonser