Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GÅRDSSTÖD Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella källor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GÅRDSSTÖD Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella källor."— Presentationens avskrift:

1 GÅRDSSTÖD Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella källor.

2 2 TIDTABELL VÅREN 2007 Februari –återföring till reserven –höjning av tilläggsdelarna för socker Mars –överföringarna av stödrättigheter börjar April –30.4: gårdsstöd skall sökas (kommunen) –30.4: ansökan om tilldelning ur reserven (TE-centralen) Juni –15.6: ändringar och ökningar som gäller stödansökan är möjliga –15.6: överföringar av stödrättigheterna skall anmälas för stödåret 2007 Augusti-september –överföring av besittningsrätten till hela gården är möjlig t.o.m. 31.8

3 3 ÅTERFÖRING TILL RESERVEN 2007 I början av år 2007 –mål: februari, innan den förhandsifyllda blanketten sänds ut TE-centralen behandlar Gäller stödrättigheter som anses ha beviljats ur reserven (20 % höjning) och som inte har använts 2006 Den andel som beviljats ur reserven återförs Odlaren hörs Undantag, om orsaken är oöverstigligt hinder

4 STÖDRÄTTIGHETENS VÄRDE Stödrättigheterna bildades år 2006 Värdet kan förändras t.o.m. år 2019 tilläggsdelarna för socker redan år 2007 Stödrättighetens värde består av olika komponenter Ändringarna gäller alltid den ursprungliga stödrättigheten även om innehavet/ägandet av stödrättigheten förändras Också andra värdeförändringar är möjliga(linjära minskningar/ökningar)

5 5 UTBETALNINGEN AV GÅRDSSTÖD FÖRUTSÄTTER Stödrättigheter Stödberättigande areal –10 månaders besittningstid Iakttagande av tvärvillkoren –odlingssätt –lagstadgade verksamhetskrav 2005: odlingssätt, miljövillkor, märkning och registrering av djur 2006: växtskydd, foder, livsmedel och djursjukdomar 2007: djurens välbefinnande Hela jordbruksmarken skall anmälas Modulering: 5 %

6 6 God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden God jordbrukarsed utan krav på bärgning av skörd Markerosion –en 60 cm bred obearbetad åkerren längs utfallsdiken och vattendrag –på grundvattenområden av klass I och II: träda som är täckt av växtlighet högst 20 % av fröblandningens vikt får bestå av frö av kvävefixerande växter –icke odlad åker som sköts skall vara gräsbevuxen eller besås med samma växter som vilt- eller landskapsträda gräsbevuxna icke odlade åkrar som sköts och grönträdesskiften skall slås senast 31.8 –trädor skall slås senast 31.8 eller skötas på annat sätt så att ogräsen inte kan sprida sig –undantag

7 7 God jordbrukshävd och goda miljöförhållanden Organisk substans i marken –halmbränning på åkermark skall undvikas halmbränning är tillåten bara om den är nödvändig med tanke på en lyckad sådd eller bekämpning av flyghavre, växtsjukdomar eller skadedjur Markstruktur –körning med tunga maskiner på våta åkrar skall undvikas i syfte att förhindra markpackning Miniminivå för underhållet –grupper av träd och buskar samt stenrösen skall bevaras, väsentliga odlingshinder kan dock röjas; skriftlig anmälan och motivering till landsbygdsnäringsmyndigheten –flyghavre bekämpas i enlighet med lag

8 8 PERMANENT BETESMARK Förutsättningen att arealen skall ha använts för djurfoder eller annat ändamål inom husdjursskötsel under de 5 föregående åren slopas

9 9 STÖDBERÄTTIGANDE AREAL Stödberättigande är i regel arealer med gårds- stödsegenskapen åker/permanent betesmark Undantag utgör arealer med följande permanenta grödor: –arealer med non food-träda –arealer som omfattas av stöd för energigrödor –på arealerna ovan är också permanenta grödor såsom rörflen och energivide stödberättigande –undantag utgör dessutom energivide eller rörflen som såtts 30.4.2004 -10.3.2005 har såtts före 30.4.2004 och kommit i besittning 30.4.2004 - 10.3.2005

10 10 UNDANTAG Klistermärkesväxter Hampa Trädgårdsland Areal som tillfälligt inte odlas Arealer som omfattas av 20-åriga specialstödsavtal

11 11 10 MÅNADERS BESITTNINGSTID Gårdsstöd betalas bara för skiften som odlaren utan avbrott har i sin besittning i 10 månader Perioden skall börja 1.2–30.4 En enda gårdsspecifik period anmäls på blankett 101B –tabell i ifyllningsanvisningarna –under motiverade förhållanden kan begynnelsedagen ändras på blankett 117 (inom perioden 1.2-30.4) Uppfyllandet av kravet på besittningstid antecknas på jordbruksskiftesnivå Den 10 månader långa besittningstiden avbryts inte när besittningsrätten till hela gården överförs senast 31.8

12 12 ARRENDEAVTAL Kopior av arrendeavtalen fogas till ansökan, om kommunen inte redan har fått sådana Om arrendeavtalet upphör mitt under 10-månadersperioden –skiftet återtas från ansökan på blankett 145 Arrendeavtal skall ingås för viss tid, enligt jordlegolagen –om ingen tid har utsatts anses avtalet gälla i 2 år Muntliga arrendeavtal är giltiga –när obebyggd mark arrenderas –när de är högst tvååriga –vid punkten ”Tilläggsuppgifter” på blankett 102B: anmälan om när muntliga arrendeavtal börjar och slutar, specificerat enligt arrendegivare

13 13 STÖDRÄTTIGHETER På basis av de stödrättigheter som gården 15.6.2007 innehar enligt stödrättighets- registret –överföringsanmälningar som lämnats in senast 15.6.2007 beaktas –OBS. stödberättigande areal skall uppfylla kravet på 10 månaders besittningstid och stödrättigheter kan hyras bara om stödberättigande areal överförs samtidigt Automatisk användningsordning

14 14 ANVÄNDNINGSORDNING I En stödregion i sänder Trädesrättigheterna först –de som inte har använts kommer först, de som har använts år 2006 kommer sist Vanliga stödrättigheter sedan 1.har beviljats ur reserven, förpliktelse: skall användas årligen 2.har två år i rad inte använts (inte möjligt år 2007) 3.enligt värdet, de värdefullaste först 4.de som inte har använts det föregående före dem som användes då

15 15 ANVÄNDNINGSORDNING II Stödrättigheter med klistermärke används, om odlaren uppger klistermärkesväxter –genast efter trädesrättigheterna –i den ordningsföljd som användnings- ordningen anger På blankett 103C kan odlaren anmäla de stödrättigheter som han inte önskar använda –onödig?

16 16 EXEMPEL

17 17 EXEMPEL

18 18 SÄRSKILDA STÖDRÄTTIGHETER Fastställs för färre än 40 gårdar i Finland Fastställs och betalas ut för år 2006 i början av året 101B punkt 2? gäller bara sådana gårdar, i punkten anmäls –om odlaren vill använda en särskild stödrättighet på stödberättigande åker, varvid den används genast efter trädesrättigheterna eller –om odlaren använder den via djurenheter utgående från nötdjursregistrets genomsnitt för perioden 1.1- 30.9.2007

19 19 TRÄDESRÄTTIGHETER, TRÄDNINGSSKYLDIGHET Trädningsskyldighet uppkommer för gårdar som innehar trädesrättigheter 15.6.2007 –skyldighetens omfattning = den mängd trädesrättigheter (hektar) som innehas inom stödregionen i fråga –skyldigheten kan inte fullgöras genom att mark läggs i träda inom en annan stödregion Trädesrättigheterna skall användas först –vanliga stödrättigheter kan inte användas förrän trädesrättigheterna har använts Trädesrättigheter kan köpas, säljas och hyras mellan gårdar

20 20 BEFRIELSE FRÅN TRÄDNINGSSKYLDIGHETEN Gårdar med enbart ekoproduktion är befriade –om åkrarna odlas ekologiskt men djuren inte är ekodjur -> befrias INTE –exaktare definiition i ansökningsguiden än i fjol –ekostatus anmäls på blankett 101B –befrielsen gäller trädesrättigheter som fastställts för gården 2006 och trädesrättigheter som överförts med stödberättigande areal –de som fått befrielse kan på gårdsstödsarealen odla alla växter som berättigar till gårdsstöd Arealer som omfattas av avtal och förbindelser om non food-träda –non food-växter kan odlas

21 21 KRAV PÅ OBLIGATORISK TRÄDA 1)basskiftet är trädesdugligt (102A, kolumn H) 2)basskiftets gårdsstödsegenskap år 2007 är åker (A) 3)jordbruksskiftet uppfyller de minimikrav som gäller trädesskiften 4) jordbruksskiftet uppfyller kravet på 10 månaders besittningstid

22 22 ANVÄNDNING AV TRÄDAN Ekonomiskt utnyttjande under trädesperioden 15.1-31.8.2007 är förbjudet Skall slås senast 31.8 Kan fr.o.m. 15.7.2006 besås med växter som skördas åren därpå

23 23 ANMÄLAN AV OBLIGATORISK TRÄDA Obligatorisk träda som överstiger trädningsskyldigheten kan anmälas Den överskjutande delen skall uppfylla kraven på icke odlad areal som sköts –växttäcke –undantag är möjliga

24 24 FRUKT- OCH GRÖNSAKSREFORMEN Sektorn för frukt och grönsaker reformeras Ett förslag lades fram för EU:s jordbruksråd 29.1.2007 Förslagets innehåll: –alla trädgårdsväxter kan odlas på gårdsstödsareal klistermärkena slopas också äpple och andra permanenta grödor –dock inte nya stödrättigheter –träder i kraft 2008???

25 25 20 § Diskussioner med kommissionen Behov av lagändring –sommaren 2007 –omöjligt att verkställa 2007 Markägare kan ansöka om tilldelning ur den nationella reserven –ny jordbrukare –användningsförpliktelse och överföringsförbud: 5 år


Ladda ner ppt "GÅRDSSTÖD Utbildning kring stödansökan 2007 Helsingfors 13.2.2007 Sami Iltanen Obs. Bara gällande författningar och rättsakter är officiella källor."

Liknande presentationer


Google-annonser