Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den akuta patienten Föreläsning för läkarkandidater T8 Per Andersson, ST- läkare, akutkliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den akuta patienten Föreläsning för läkarkandidater T8 Per Andersson, ST- läkare, akutkliniken."— Presentationens avskrift:

1 Den akuta patienten Föreläsning för läkarkandidater T8 Per Andersson, ST- läkare, akutkliniken

2 Bakgrund Många läkare, unga såväl som gamla, har svårt att hantera akuta situationer.Många läkare, unga såväl som gamla, har svårt att hantera akuta situationer. Det som ofta saknas är struktur och rätt fokus.Det som ofta saknas är struktur och rätt fokus. Läkarstudenter har samma problem…men det ska vi ändra på!Läkarstudenter har samma problem…men det ska vi ändra på! Iom införandet av akutläkare passade vi på att försöka förbättra utbildningen med bättre handledning, mer kontinuitet och mer akutfokus.Iom införandet av akutläkare passade vi på att försöka förbättra utbildningen med bättre handledning, mer kontinuitet och mer akutfokus.

3 Målsättning Illustrera nyckelkoncept som ABCDE och varningsflaggorIllustrera nyckelkoncept som ABCDE och varningsflaggor Betona praktiska råd för att underlätta handläggning på akutmottagningenBetona praktiska råd för att underlätta handläggning på akutmottagningen Belysa skillnaden mellan symtombaserat och diagnosbaserat tänkandeBelysa skillnaden mellan symtombaserat och diagnosbaserat tänkande I mån av tid ge exempel på handläggandet av några vanliga akuta tillståndI mån av tid ge exempel på handläggandet av några vanliga akuta tillstånd

4 Viktiga akuta frågeställningar Föreligger vitala hot för livet? Check your own pulse first!Föreligger vitala hot för livet? Check your own pulse first! Är patienten i behov av inneliggande vård, d.v.s. ”lägga in eller skicka hem”?Är patienten i behov av inneliggande vård, d.v.s. ”lägga in eller skicka hem”? Preliminära diagnoser?Preliminära diagnoser? Akut utredning? (Ställ dig frågan om detta ändrar handläggningen.)Akut utredning? (Ställ dig frågan om detta ändrar handläggningen.) Akut behandling?Akut behandling? Hur ser din vårdplan/strategi ut de närmaste 12-24 h?Hur ser din vårdplan/strategi ut de närmaste 12-24 h? Vårdnivå?Vårdnivå? Behöver jag ringa en vän?Behöver jag ringa en vän?

5 Den akuta diagnostiken På akuten är den definitiva diagnosen inte så intressant. Viktigare är att snabbt åtgärda livshotande tillstånd och att sätta upp preliminära diagnoser.På akuten är den definitiva diagnosen inte så intressant. Viktigare är att snabbt åtgärda livshotande tillstånd och att sätta upp preliminära diagnoser. Oberoende av bakomliggande patologi dör människan allra först av svikt i respiration, cirkulation eller CNS. Av detta skäl ger vi syrgas till Göte som har svårt att andas oberoende om han har KOL, pneumoni eller LE. Genom att arbeta strukturerat kan vi snabbt upptäcka och samtidigt åtgärda vitala hot och därmed minska mortalitet och morbiditet!Oberoende av bakomliggande patologi dör människan allra först av svikt i respiration, cirkulation eller CNS. Av detta skäl ger vi syrgas till Göte som har svårt att andas oberoende om han har KOL, pneumoni eller LE. Genom att arbeta strukturerat kan vi snabbt upptäcka och samtidigt åtgärda vitala hot och därmed minska mortalitet och morbiditet!

6 Översiktligt akut flödesschema Påverkade vitala parametrar? Åtgärda omgående! ABCDE Larmsymtom/ Larmstatus? Utredning. Observation. Behandling. Prover? Rtg? Avvikande fynd? Kvar för observation? Trolig benign orsak. Hem?Ja Ja Nej Nej Nej Ja

7 I praktiken behövs parallella algoritmer för diagnostik I det ena, enklare spåret har vi ABCDE- algoritmen där vi åtgärdar akuta tillstånd för att vinna tid med t.ex. syrgas, vätska eller nål i intercostalrum II. Don´t think, do!I det ena, enklare spåret har vi ABCDE- algoritmen där vi åtgärdar akuta tillstånd för att vinna tid med t.ex. syrgas, vätska eller nål i intercostalrum II. Don´t think, do! I det andra, mer avancerade spåret pågår en diagnostisk algoritm. Här gäller det att tänka till. Vad är orsaken till pats tillstånd? Preliminär diagnos? Behandling? Handlingsplan? Vårdnivå? Behöver jag hjälp?

8 Begreppet vitala funktioner Vitala funktioner är sådana funktioner som är livsviktiga för livet, t.ex. andning och cirkulation.Vitala funktioner är sådana funktioner som är livsviktiga för livet, t.ex. andning och cirkulation. Man kan få en uppfattning om dessa funktioner genom att mäta s.k. vitala parametrar:Man kan få en uppfattning om dessa funktioner genom att mäta s.k. vitala parametrar: Saturation, andingsfrekvens, puls, blodtryck, temperatur och medvetandegrad. De flesta prioriteringssystem inom akuta verksamheter bygger på mätandet av dessa parametrar. Saturation, andingsfrekvens, puls, blodtryck, temperatur och medvetandegrad. De flesta prioriteringssystem inom akuta verksamheter bygger på mätandet av dessa parametrar.

9 Konceptet ABCDE Utvecklades ursprungligen för traumahandläggande, ATLS ®Utvecklades ursprungligen för traumahandläggande, ATLS ® Konceptet har sedan utvecklats och anpassats till akuta tillbud inom bl.a. internmedicin eller pediatrik.Konceptet har sedan utvecklats och anpassats till akuta tillbud inom bl.a. internmedicin eller pediatrik. Konceptet är ett slags tänkande och ingen absolut sanning.Konceptet är ett slags tänkande och ingen absolut sanning. Exempelvis har ATLS ® fått kritik för att det inte utnyttjar teamet optimalt. Det finns heller inga övertygande studier som visar att omhändertagande enligt dessa principer i traumasammanhang är bättre än något annat.Exempelvis har ATLS ® fått kritik för att det inte utnyttjar teamet optimalt. Det finns heller inga övertygande studier som visar att omhändertagande enligt dessa principer i traumasammanhang är bättre än något annat. Systemet är användbart inom akutsjukvården då man systematiskt tar hand om ”det farligaste först”.Systemet är användbart inom akutsjukvården då man systematiskt tar hand om ”det farligaste först”.

10 ABCDE eller tillämpad patofysiologi A (Luftväg) – Det absolut farligaste hotet för liv är en ofri luftväg. Luftvägen kan vara ofri av många orsaker t.ex. medvetslöshet (hjärnblödning, intox, hypoglykemi), svullnad (anafylaxi, astma), främmande kropp (legobit, löständer, blod).A (Luftväg) – Det absolut farligaste hotet för liv är en ofri luftväg. Luftvägen kan vara ofri av många orsaker t.ex. medvetslöshet (hjärnblödning, intox, hypoglykemi), svullnad (anafylaxi, astma), främmande kropp (legobit, löständer, blod). Åtgärd: Käklyft, näskantarell, intubation, tracheotomi, åtgärd av bakomliggande medinsk orsak t.ex. med Naloxon eller GlukosÅtgärd: Käklyft, näskantarell, intubation, tracheotomi, åtgärd av bakomliggande medinsk orsak t.ex. med Naloxon eller Glukos

11 ABCDE eller tillämpad patofysiologi

12 B (Andning) – utvärdera andingsfrekvens, saturation, effort, lyssna, perkutera. Problem orsakas av bl.a. pneumothorax, lungemboli, lungödem eller pneumoni.B (Andning) – utvärdera andingsfrekvens, saturation, effort, lyssna, perkutera. Problem orsakas av bl.a. pneumothorax, lungemboli, lungödem eller pneumoni. Åtgärd: Syrgas på mask 10-15 liter. Specifik medicinsk behandling mot bakomliggande orsak såsom CPAP, nål i intercostalrum II, antibiotika bronkdilaterare eller trombolys.Åtgärd: Syrgas på mask 10-15 liter. Specifik medicinsk behandling mot bakomliggande orsak såsom CPAP, nål i intercostalrum II, antibiotika bronkdilaterare eller trombolys.

13 ABCDE eller tillämpad patofysiologi

14 ABCDE eller tillämpad patofysiolgi Vad krävs för att syre ska nå vävnaderna?Vad krävs för att syre ska nå vävnaderna? Att en viss syrekoncentration når alveolerna (Nedsatt vid astma, övre luftvägshinder)Att en viss syrekoncentration når alveolerna (Nedsatt vid astma, övre luftvägshinder) Att det finns en pulmonell genomblödning (Nedsatt vid hjärtfel)Att det finns en pulmonell genomblödning (Nedsatt vid hjärtfel) Att ett adekvat gasutbyte kan ske (Nedsatt vid lungödem)Att ett adekvat gasutbyte kan ske (Nedsatt vid lungödem) Att blodet kan bära syret (Nedsatt vid anemi, acidos)Att blodet kan bära syret (Nedsatt vid anemi, acidos) Blodflöde till vävnaderna (Nedsatt vid sepsis, brännskada)Blodflöde till vävnaderna (Nedsatt vid sepsis, brännskada)

15 ABCDE eller tillämpad patofysiologi C (Cirkulation) – mät pulsfrekvens och fyllnad, bt, kapillär återfyllnad, ekg. Cirkulationssvikt kan bero på sepsis, blödning, dehydrering, hjärtsvikt, övertryckspneumothorax eller anafylaxi.C (Cirkulation) – mät pulsfrekvens och fyllnad, bt, kapillär återfyllnad, ekg. Cirkulationssvikt kan bero på sepsis, blödning, dehydrering, hjärtsvikt, övertryckspneumothorax eller anafylaxi. Åtgärd: De flesta orsaker till chock utom den kardiogena behandlas initialt med vätska i grova infarter 500-1000 ml i snabb takt. Annan specifik behandling kan vara operation, inotropa droger eller thoraxdrän.Åtgärd: De flesta orsaker till chock utom den kardiogena behandlas initialt med vätska i grova infarter 500-1000 ml i snabb takt. Annan specifik behandling kan vara operation, inotropa droger eller thoraxdrän.

16 ABCDE eller tillämpad patofysiologi Chock innebär organdysfunktion Vi kan därför läsa av kroppens signaler: Vi får kall hud, nedsatt urinproduktion, tackykardi, förhöjd andningsfrekvens, lågt blodtryck (sent), grumlat medvetande och stillastående tarm

17 ABCDE eller tillämpad patofysiologi Kardiogen chock (AMI, hjärtsvikt, arytmi) Hypovolem chock (Blödning, gastroenterit) Distributiv chock (sepsis, anafylaxi) Obstruktiv chock (Tensionspneumothorax, hjärttamponad Dissociativ chock (anemi)

18 ABCDE eller tillämpad patofysiologi D (Disability) – Mät medvetandegrad, pupiller och rörlighet. Orsaker kan vara hjärnblödning, sepsis, hypoglykemi m.m.D (Disability) – Mät medvetandegrad, pupiller och rörlighet. Orsaker kan vara hjärnblödning, sepsis, hypoglykemi m.m. Åtgärd: Säkra ABC. Kontroll av glukos. Utred orsak enligt principen ”det farligaste först”.Åtgärd: Säkra ABC. Kontroll av glukos. Utred orsak enligt principen ”det farligaste först”. E (exposure) – Syna huden efter ffa petekier, urtikaria, stickmärken, hematom. Kontrollera temp!E (exposure) – Syna huden efter ffa petekier, urtikaria, stickmärken, hematom. Kontrollera temp! Åtgärd: Eventuell febernedsättande, varma filtar.Åtgärd: Eventuell febernedsättande, varma filtar.

19 ABCDE eller tillämpad patofysiologi

20 Demonstration ABCDE-konceptet

21 Larmsymtom/status För olika primärsymtom eller kontaktorsaker finns ett antal tillhörande larmsymtom eller varningsflaggor. Att finna dessa larmsymtom i anamnes och/eller undersökning är viktigt och ska få en att fundera på vidare utredning, behovet av inneliggande observation och eventuellt konsultation med organspecialist.För olika primärsymtom eller kontaktorsaker finns ett antal tillhörande larmsymtom eller varningsflaggor. Att finna dessa larmsymtom i anamnes och/eller undersökning är viktigt och ska få en att fundera på vidare utredning, behovet av inneliggande observation och eventuellt konsultation med organspecialist. Genom en bra anamnes och undersökning ställer man ca 80% av alla diagnoser.Genom en bra anamnes och undersökning ställer man ca 80% av alla diagnoser.

22 Akut utredning Har vår patient stigande infektionsprover, förhöjda levervärden eller en grav anemi kanske pat bör stanna på sjukhus? Det är inte säkert att detta syns utanpå patienten.Har vår patient stigande infektionsprover, förhöjda levervärden eller en grav anemi kanske pat bör stanna på sjukhus? Det är inte säkert att detta syns utanpå patienten. Vilka undersökningar ska jag göra här och vilka kan utföras från avdelningen? Varför beställer jag prover/undersökningar?Vilka undersökningar ska jag göra här och vilka kan utföras från avdelningen? Varför beställer jag prover/undersökningar? Är pat opåverkad, varken har alarmerande symtom eller status och proverna är bra kan denne förmodligen gå hem. Man behöver nödvändigtvis inte hitta en förklaring. Vår uppgift är att utesluta farliga orsaker som orsakar pats symtom. Hittar vi inget avvikande kan vi med gott samvete hänvisa till primärvården. Bland våra vanligaste diagnoser är bröstsmärta UNS och buksmärta UNS.Är pat opåverkad, varken har alarmerande symtom eller status och proverna är bra kan denne förmodligen gå hem. Man behöver nödvändigtvis inte hitta en förklaring. Vår uppgift är att utesluta farliga orsaker som orsakar pats symtom. Hittar vi inget avvikande kan vi med gott samvete hänvisa till primärvården. Bland våra vanligaste diagnoser är bröstsmärta UNS och buksmärta UNS.

23 Exemplet syncope Påverkade vitala parametrar? Åtgärda omgående ABCDE Aorta? X? LE? AMI? Arytmi? Hjärnblödning? Larmsymtom/ Larmstatus Hjärta? Telemetri? Eko? Hjärna? DT huvud? Ep? SAB? TIA? Prover/Rtg? Inneliggande observation? Anemi? Hypoglykemi? Trolig benign orsak Hem?Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej

24 Exemplet syncope Om de vitala parametrarna är påverkade vilket är ovanligt får man åtgärda ABCDE omgående och fundera över möjliga ”instant killers” som blödning (aortaruptur/dissektion, X), stor LE, hjärnblödning, arytmier eller hjärtinfarkt.Om de vitala parametrarna är påverkade vilket är ovanligt får man åtgärda ABCDE omgående och fundera över möjliga ”instant killers” som blödning (aortaruptur/dissektion, X), stor LE, hjärnblödning, arytmier eller hjärtinfarkt.

25 Exemplet syncope Som nästa steg får man penetrera symtom och göra en ordentlig undersökning. Framförallt gäller det att fånga arytmier och kramptillbud.Som nästa steg får man penetrera symtom och göra en ordentlig undersökning. Framförallt gäller det att fånga arytmier och kramptillbud. Talande för kramp är exempelvis förekomst av postiktalitet, vittne som sett kramp, tungbett, urinavgång, ofta minuter, få prodromalsymtom.Talande för kramp är exempelvis förekomst av postiktalitet, vittne som sett kramp, tungbett, urinavgång, ofta minuter, få prodromalsymtom. Talande för arytmi är föregående bröstsmärta och hjärtklappning, svimning utan förvarning, hereditet för sudden death, påverkan på EKGTalande för arytmi är föregående bröstsmärta och hjärtklappning, svimning utan förvarning, hereditet för sudden death, påverkan på EKG Talande för blodtrycksfall och mer benign orsak är föregående illamående, att det svartnat för ögonen, kort duration, blekhet, snabbt uppvaknande.Talande för blodtrycksfall och mer benign orsak är föregående illamående, att det svartnat för ögonen, kort duration, blekhet, snabbt uppvaknande.

26 Exemplet syncope Finns misstanke på kardiell genes bör pat övervakas med telemetri över natten och eventuellt göra ekokardografi subakut. Hjärtmarkörserie kan övervägas.Finns misstanke på kardiell genes bör pat övervakas med telemetri över natten och eventuellt göra ekokardografi subakut. Hjärtmarkörserie kan övervägas. Misstänkta kramper vårdas inte alltid inneliggande men bör ha genomgått DT huvud och kan om de mår bra genomgå poliklinisk EEG-undersökning (Glöm ej efterfråga körkort). Vid neurologiska fynd, stark oro eller oklarheter – lägg in!Misstänkta kramper vårdas inte alltid inneliggande men bör ha genomgått DT huvud och kan om de mår bra genomgå poliklinisk EEG-undersökning (Glöm ej efterfråga körkort). Vid neurologiska fynd, stark oro eller oklarheter – lägg in!

27 Exemplet syncope TIA och hjärnblödning är förhållandevis ovanliga orsaker till kollaps, men måste betänkas vid föregående huvudvärk, ensidiga svagheter och andra neurologiska symtom. DT huvud får då övervägas!TIA och hjärnblödning är förhållandevis ovanliga orsaker till kollaps, men måste betänkas vid föregående huvudvärk, ensidiga svagheter och andra neurologiska symtom. DT huvud får då övervägas! Tag en ordentlig läkemedelsanamnes för mediciner (digoxin, betablockare, ca-blockare, diuretika, antidepressiva, antihypertensiva), bensodiazepiner m.m.Tag en ordentlig läkemedelsanamnes för mediciner (digoxin, betablockare, ca-blockare, diuretika, antidepressiva, antihypertensiva), bensodiazepiner m.m.

28 Exemplet syncope Ungefärlig prevalens av orsaker till medvetandeförlust:Ungefärlig prevalens av orsaker till medvetandeförlust: Vasovagal (18%)Vasovagal (18%) Arytmi (14%)Arytmi (14%) Postural hypotension (8%)Postural hypotension (8%) Ep (10%)Ep (10%) Organisk hjärtsjd (3%)Organisk hjärtsjd (3%) Medicinbiverkan (3%)Medicinbiverkan (3%) Psykogent (2%)Psykogent (2%) Okänt (35%)Okänt (35%)

29 Exemplet syncope Ofta brukar inte prover tillföra så mkt vid medvetandeförlust, men kontroll av Hb, Vita, Crp, elektrolyter, glukos är standard och kan ge information om transfusionskrävande anemi, hypoglykemi (betänk SU-preparat) eller misstanke om Mb Addison.Ofta brukar inte prover tillföra så mkt vid medvetandeförlust, men kontroll av Hb, Vita, Crp, elektrolyter, glukos är standard och kan ge information om transfusionskrävande anemi, hypoglykemi (betänk SU-preparat) eller misstanke om Mb Addison.

30 Praktiska tips i akutarbetet Försök att i största möjliga mån besluta om patienten behöver läggas in eller kan skickas hem när du kommer ut ur undersökningsrummet. Vet du inte – fundera en stund… Ingen lycka? Fråga någon som vet.Försök att i största möjliga mån besluta om patienten behöver läggas in eller kan skickas hem när du kommer ut ur undersökningsrummet. Vet du inte – fundera en stund… Ingen lycka? Fråga någon som vet. Fokusera på det farliga först och det vanliga sedan.Fokusera på det farliga först och det vanliga sedan. Undvik onödig provtagning och underökning. Gör inga undersökningar för sakens skull.Undvik onödig provtagning och underökning. Gör inga undersökningar för sakens skull. Använd riktlinjer, PM och scoringsystem för att spara mental energi.Använd riktlinjer, PM och scoringsystem för att spara mental energi.

31 Praktiska tips i akutarbetet Ta en paus mellan varje patient i några minuter. Processa!Ta en paus mellan varje patient i några minuter. Processa! Undvik att ha mer än 4 patienter samtidigt som du inte har en plan för.Undvik att ha mer än 4 patienter samtidigt som du inte har en plan för. Fatta inga beslut när du är arg eller ledsen.Fatta inga beslut när du är arg eller ledsen. Glöm inte att äta och dricka!Glöm inte att äta och dricka! Undvik att kategorisera patient utifrån tidigare diagnoser, beteende, socialgrupp m.m.Undvik att kategorisera patient utifrån tidigare diagnoser, beteende, socialgrupp m.m. Glöm inte att tänka ”out of the box”Glöm inte att tänka ”out of the box” Rådfråga kollegor och annan vårdpersonalRådfråga kollegor och annan vårdpersonal Gör upp ett kontrakt med patienten.Gör upp ett kontrakt med patienten.

32 Var kan jag lära mig mer om detta? Litteratur om Emergency Medicine (Rosen, Tintinalli, Adams)Litteratur om Emergency Medicine (Rosen, Tintinalli, Adams) Kurser som ATLS®, MedicALS®, APLS®, ABLS®, ALERT®Kurser som ATLS®, MedicALS®, APLS®, ABLS®, ALERT® Arbeta inom akuta verksamheter: Bli akutläkare!Arbeta inom akuta verksamheter: Bli akutläkare!


Ladda ner ppt "Den akuta patienten Föreläsning för läkarkandidater T8 Per Andersson, ST- läkare, akutkliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser