Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Vad står det i kommunallagens första kapitel första paragraf? Demokratin kommer först! Sverige är indelat i kommuner och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Vad står det i kommunallagens första kapitel första paragraf? Demokratin kommer först! Sverige är indelat i kommuner och."— Presentationens avskrift:

1 axel.danielsson@adkonsultab.se 1 Vad står det i kommunallagens första kapitel första paragraf? Demokratin kommer först! Sverige är indelat i kommuner och landsting. Dessa sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter (SFS 2002:249)

2 axel.danielsson@adkonsultab.se 2 Hur och varför har fullmäktiges ansvar och befogenheter förändrats? År Kommuner Valda i tusental 1951 2 498 200 1962 1 032 125 1974 278 50 1980 279 70 1995 288 48 1999 289 44 2003 290 42 2010 290 39 2011 ??

3 axel.danielsson@adkonsultab.se 3 Hur styr fullmäktige? Genom egna beslut (KL 3:9) Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst 1.mål och riktlinjer för verksamheten 2.budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 3.nämndernas organisation och verksamhetsformer 4.val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar 5.val av revisorer 6.grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda 7.årsredovisning och ansvarsfrihet samt 8.folkomröstning i kommuner eller landsting

4 axel.danielsson@adkonsultab.se 4 Hur styr fullmäktige? Genom egna beslut (KL 3:9) Rätten för fullmäktige att delegera ärenden som inte är av principiell betydelse eller stor vikt infördes för första gången i 1977 års kommunallag. Ärenden av principiellt intresse  Oberoende av kommunstorlek.  Beslut i ärenden där det ”politiska momentet, allmänt sett, är dominerande” (Prop. 73:90 s. 231)  ”Beslut av mera grundläggande natur eller av mera generell räckvidd” (RF 1:7)  Ärenden av större vikt  ”Större vikt” – kommunens storlek avgör

5 axel.danielsson@adkonsultab.se 5 Hur styr fullmäktige? Genom att tillsätta nämnder (KL 3:3) Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen som behövs för att fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda författningar och för verksamheten i övrig

6 axel.danielsson@adkonsultab.se 6 Nämndorganisation med hänsyn till intressekonflikter (KL 3:5) En nämnd får inte bestämma om rättigheter eller skyldigheter för kommunen eller landstinget i ärenden där nämnden företräder kommunen eller landstinget som part. En nämnd får inte heller utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver

7 axel.danielsson@adkonsultab.se 7 Hur styr fullmäktige? Genom överlämnande av den egna beslutanderätten - delegering (KL 3:10) Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 9 § första stycket eller som enligt lag eller annan författning skall avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna  Ej beslut av principiell beskaffenhet/av större vikt  Ej beslut som fullmäktige måste fatta enligt speciallag Får fullmäktige intervenera i delegerade ärenden?  Nämnden innehar en fullmakt från fullmäktige.  När huvudmannen utöver sin primära beslutanderätt förfaller fullmakten  Fullmäktigedelegering innebär inte att fullmäktige avskurits från sin primär beslutanderätt (Riberdahl)

8 axel.danielsson@adkonsultab.se 8 Hur styr fullmäktige? Genom målstyrning i samband med budget - finansieringsbemyndiganden (KL 3:12) I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars beviljas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte något annat följer av lag (SFS 1988:134)  Fullmäktige får besluta om ett anslag per nämnd Förutsättning för finansbemyndiganden Fullmäktige skall ta ställning till mätbara mål avseende:  Verksamhetens kostnader, intäkter i stort  Grundläggande politiska prioriteringar (Prop. 1990/91:117 s. 159, KU 87/88:23 s. 17)  Ökad målstyrning medför ökat ansvar inkl revisionsansvar för nämndledamöterna

9 axel.danielsson@adkonsultab.se 9 Hur styr fullmäktige? Genom uppföljning av nämndernas verksamhet (KL 3:15) Nämnderna skall redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 10 § första stycket och 12 §. Fullmäktige skall besluta om omfattning av redovisningen och formerna för den. KF skall besluta om hur återrapporteringen skall ske av följande ärenden  Till nämnden delegerade ärenden (KL 3:10)  Målstyrd verksamhet, dvs. finansbemyndiganden (KL 3:12)  Inget krav på återrapportering ärende för ärende (jmf nämndernas delegeringsärenden)  Mer än årliga redovisningar torde krävas!  Verkställighet behöver inte återrapporteras!

10 axel.danielsson@adkonsultab.se 10 Hur styr nämnderna? Genom att verkställa fullmäktiges beslut (KL 6:7) Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten

11 axel.danielsson@adkonsultab.se 11 Nämndernas styrning Nämndernas styrning i övrigt förhållande till fullmäktige Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem (KL 3:13) Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs (KL 3:14)

12 axel.danielsson@adkonsultab.se 12 Får nämnderna styra med mål? ”Utvecklingen mot en ökad målstyrning kan dock ge utrymme för en viss omtolkning av begreppet verkställighet. Finns det klara mål och riktlinjer för en verksamhet är det mycket som talar för att många vardagliga beslut inom förvaltningen kan betraktas som ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande och inte är rent mekaniskt verkställande av beslut. Detta gäller i särskilt hög grad beslut som rör nämndernas inre verksamhet där det inte finns något egentligt behov för kommunmedlemmarna att få besluten laglighetsprövade” (SOU 1990:24 Ny kommunallag)

13 axel.danielsson@adkonsultab.se 13 Nämnderna styr: Genom intern kontroll (KL 6:7) Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan  Nämndernas ansvar för verksamhet som bedrivs i helägda, delägda eller i helt privata företag har förtydligats  Formerna för den interna kontrollen bestämmer nämnderna själva över (Prop. 1998/99:66 s. 49)

14 axel.danielsson@adkonsultab.se 14 Nämnderna styr: Genom delegering (KL 6:34) Vilka beslut får inte delegeras? I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. (SFS 2007:68)

15 axel.danielsson@adkonsultab.se 15 KS styr genom uppsikt, ledning, initiativrätt samt genom att rätt att få upplysningar (KL 6:1) Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuelle gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i KL 3:17-18 och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i (SFS 1997:550, 2009:48)  Uppsiktsskyldighet medför inte övertagande av beslutanderätt  Avser rätt och skyldighet att t.ex. utfärda råd  Jämför skillnaden mellan chefskap och ledarskap


Ladda ner ppt "1 Vad står det i kommunallagens första kapitel första paragraf? Demokratin kommer först! Sverige är indelat i kommuner och."

Liknande presentationer


Google-annonser