Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mervärdet av gränsöverskridande samarbete Transnationellt samarbete i Östersjöregionen – hur ska vi använda EU-programmen för bästa nytta? Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mervärdet av gränsöverskridande samarbete Transnationellt samarbete i Östersjöregionen – hur ska vi använda EU-programmen för bästa nytta? Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 1 Mervärdet av gränsöverskridande samarbete Transnationellt samarbete i Östersjöregionen – hur ska vi använda EU-programmen för bästa nytta? Stockholm 2014-03-25 Jan Owe-Larsson Styrelseordförande, Regionförbundet Östsam EU Nationell Regional Lokal EU2020 EUSBSR RUP >2030

2 2 Vår ”ledstjärna” för projekt Relevans – överensstämmelse med styrdokumenten som gäller för Regionförbundet Bedömningsgrunder Långsiktighet Mervärdesskapande Regional nytta Nyskapande

3 3 Varför territoriellt samarbete? (1) Är en del i det regionala utvecklingsarbetet och ett verktyg för en regions förmåga att hantera förändringar regionalt och i omvärlden Ger möjlighet att bidra till att realisera delar av målen i EU2020-strategin och i EU:s strategi för Östersjöregionen Vårt Regionala Utvecklingsprogram (RUP) bildar en utgångspunkt för inom vilka områden vi önskar samarbeta

4 4 Varför territoriellt samarbete? (2) Om vi fått ett nytt uppdrag (t ex kommersiell service och varuförsörjning, kompetensplattform, social ekonomi, folkhälsa …..) Vi jobbat länge med en fråga eller ett område men kommit till vägs ände, behöver ny input På uppdrag av medlemmarna (kommunerna), t ex Emplo Youth, BACES

5 Central Baltic INTERREG IV Programme 2007-2013 – 96 M euro 122 projekt beviljade medfinansiering Sveriges engagemang lågt – mer medel in än ut (50% / 30%) Av 96 svenska partners i 59 projekt kommer 24 från Östergötland med 7 som Lead Partners Regionförbundet involverat i BACES som LP samt i BENCH och Baltic EcoMussel Kort om Central Baltic 2007 - 2013 2013-12-09Programmeringen av gränsregionalt samarbetsprogram Central Baltic

6 6 ERUF medfinansiering 237 miljoner € 2007-2013 Totalt 90 projekt – 1 150 partners 25 Flaggskeppsprojekt inom EUSBSR Regionförbundet involverat/medfinansiär i: StarDust (delprojekt ”Active for life” med Hälsans Nya Verktyg), Urban Creative Poles Norrköpings flygplats partner i Baltic Bird - Låg andel av projekt med kommunalt deltagande Kort om

7 7 Central Baltic nytt gränsöverskridande program 2007-2013 - erfarenheter (1) Projektägarna har en positiv bild av programmet och möjligheter Programmets inriktning ligger väl i linje med de svenska regionernas och aktörernas intressen och strategiska dokument Lågt svenskt deltagande och ojämnt fördelat över svenska programområdet Programmets verksamhet bristfälligt förankrat hos ansvariga organisationer och politiker Olika kulturer i beslutsfaserna – ”svenska politiker och baltiska statliga tjänstemän”

8 8 Central Baltic nytt gränsöverskridande program 2007-2013 - erfarenheter (2) Ledamöterna i beslutsstrukturerna för Central Baltic saknar stöd och samordning för att fungera bra som Sveriges röst Saknas ofta en löpande kommunikation och dialog mellan de regionalt tillväxtansvariga och ledamöterna i kommittéerna Förbättringar och förändringar föreslås relaterade till Mer regionalt förankrad utformning Samordningsstöd till beslutsfattare från Sverige Förenkling av regler, rapportering och administration Snabbare rutiner för utbetalningar – förskottsbetalningar som stöd till NGO´s  Aktivt deltagande i programmeringen för att påverka program och dess förbättrade funktion

9 9 Vi instämmer i NORDREGIO´s bild: Mervärdet av gränsöverskridande samarbete Komplementaritet Samarbetet för samman aktörer med olika kompetens och erfarenheter Kritisk massa Samarbetet ger upphov till kunskapsutveckling och spridning som inte kunnat ske i ett nationellt och mer slutet sammanhang Nya infallsvinklar Samarbetet gynnar kunskapsutveckling genom att internationella lösningar kan erbjudas nationella problem Best practise Samarbetet ger insikt i hur andra länder arbetar med problemställningarna och vilka goda exempel som erbjuds

10 10 Projekt under utveckling Hållbar stadsutveckling i en ny ekonomisk geografi (Regionförbundets ansökan om TVV:s förstudiemedel, godkänd) Baltic Blue Growth – Storskalig musselodling i Östersjön (stöd Kalmarsundskommissionen, godkänd Seed Money Facility) BSR Cluster Cooperation (stöd Norrköping Science Park/Demola – SI:s såddfinansiering, ännu ej godkänd) EU4BIO (stöd Skogsstyrelsen, godkänd Seed Money Facility) Ev utvecklingsprojekt från BACES – finns intresse för en fortsättning från Finlands sida Ev fortsättning på EmploYouth (EfC) RIS 3-projekt? Ev forts BENCH-projektet (?) Ev forts Urban Creative Poles-projektet (BSR) …..


Ladda ner ppt "1 Mervärdet av gränsöverskridande samarbete Transnationellt samarbete i Östersjöregionen – hur ska vi använda EU-programmen för bästa nytta? Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser