Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tänk nytt, tänk annorlunda tänk EkoTanken! Konceptpresentation 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tänk nytt, tänk annorlunda tänk EkoTanken! Konceptpresentation 2010"— Presentationens avskrift:

1 Tänk nytt, tänk annorlunda tänk EkoTanken! Konceptpresentation 2010

2 Dagens agenda Presentation och introduktion
EkoTanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi Lösningens relation till kommuners Biogas-program Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 2 Patenterat koncept

3 Dagens agenda Presentation och introduktion
EkoTanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi Lösningens relation till kommuners Biogas-program Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 3 Patenterat koncept

4 Presentation – EkoTanken AB - ett miljöföretag
Fokus på enskilda avlopp – miljöfråga av gigantisk kaliber! Komplement till kommunalt VA Mål att etablera lösning som svarar upp mot miljömålen och vattendirektivet (FN, EU, Sv) EkoTanken-konceptet är enda kända WC-lösningen som inte påverkar grundvattenbalansen En ”spin-off” är, EkoTanken ger en utmärka produkt för rötning till rötgas/biogas (högt och ”rent” energiinnehåll) Patenterat nationellt och internationellt (PCT i 130 länder pågår) ...en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredställa sina behov. Gro Harlem Bruntland, 1987 4 Patenterat koncept

5 Presentation – EkoTanken AB - ett kompetensföretag
Inom företaget: Bioenergi, biobränsle Klimat-, och energioptimering Transportlogistik, fordonsoptimering Innovation, konstruktion Närbelägen/konsultativ kompetens: Geoteknik Grundvatten Elenergi Miljökemi ...en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra förutsättningarna för kommande generationer att tillfredställa sina behov. Gro Harlem Bruntland, 1987 5 Patenterat koncept

6 EkoTanken Vilka miljöfrågor löser EkoTanken
EkoTanken Vilka miljöfrågor löser EkoTanken? – De 6 viktigaste punkterna Eliminerar grundvattenuttaget på den egna fastigheten. Ingen vattenförlust genom borttransport från området, vilket är ett krav inom ramen för vattendirektivet Eliminerar utsläpp av bl.a. fosfor, kväve, mikroorganismer och kemikalier från svartvatten Minimerar risken för kontaminering av eget dricksvatten (största föroreningsrisken enligt socialstyrelsen och SGU) Förbättrar egenskaperna och livslängden för BDT-avloppet (upp till faktor 3) Kostnadseffektiv och långsiktig lösning, en förlängning av kommunalt avlopp Energiförbrukning och total miljöbelastning som är betydligt lägre än samtliga kända lösningar för enskilda avlopp Patenterat koncept

7 Dagens agenda Presentation och introduktion
EkoTanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi Lösningens relation till kommuners Biogas-program Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 7 Patenterat koncept

8 Problemen i vår miljö Grundvatten av tjänlig kvalitet viktig livsbetingelse
Tjänligt grundvatten är en bristvara Grundvattentillgång och relation till sprickbarhet i urberget Kustområden, öar värst drabbade Upp till 70% av enskilda brunnar är kontaminerade av avlopp eller saltvatten Dramatiskt ökad nyttjandegrad i fritidshusområden Större belastning med bristfällig avloppslösning ger ökad kontamination av grundvattnet Grundvattenbildning försämras med effektivare dagvattenhantering Tunna vattenbärande skikt ovanpå bergrunden Nära till havet där regnvattnet ur grundvatten-regenererings-perspektiv går förlorat Ofta geografiskt- och topografiskt ogynnsamma för att ekonomisera ledningsnät och stordrift Grundvatten finns inte i berget i sig, Vatten lagras och transporteras i hålrummen mellan fasta kroppar. Sprickbarhet på Sveriges ostkust 0,01-0,03% = volymförhållande ca 1:5000. Borttransport av 3m³ vatten motsvarar 5m lägre grundvattennivå på 3000m² tomt EkoTanken ger blivande och nuvarande högriskområden en chans! - Istället för stordrift i liten skala – EkoTanken ger möjlighet till liten drift i stor skala - Låg energiförbrukning och miljöpåverkan passar såväl samhällets som individens behov - Miljöprofil som värnar om friskt rent vatten i vår natur – en profil som berör alla Många områden är hårt drabbade av den moderna människans vatten-användningsvanor Kommunerna kan inte påverka permanentisering av fd fritidsområden Permanentisering sker snabbare än planläggning och utbyggnad av kommunalt VA 8 Patenterat koncept

9 Enskilda avlopp - Risk för kontaminering mellan avlopp och dricksvattentäkt
föroreningar i dricksvattnet Avlopps- brunn Gödselupplag Liten risk för förorening av Grundvattnets strömningsriktning Ända upp till 70% av enskilda dricks- vattentäkterna är otjänliga enligt SGU’s analys 90% av orsakerna är kan härledas till enskilda avlopp C:a 95% av orsakerna kan härledas till toaletter Källa: SGU, Sveriges geologiska undersökning Patenterat koncept

10 Borttransport av 3m3 avloppsvatten tömmer
motsvarande lastbilars bergvolym 2.500 lastbilar motsvarar c:a 30 km lång kö! Motsvarar sträckningen mellan Visby och Slite! Spelar det någon roll? 10

11 Problemen i vår miljö 11 Patenterat koncept

12 Konceptet EkoTanken-filmen 12 Patenterat koncept

13 EkoTanken- mer än ett koncept

14 EkoTanken-konceptet - lösningsskiss
Väl fungerande BDT-anläggning är en förutsättning för att långsiktigt kunna lösa vattenförsörjningen på en fastighet. Det är viktigt att så stor del som möjligt kan återföras till grundvattnet. Rätt utfört kommer upp till 80% att återgå till grundvatten-basängen. Genom att låta återfylla slamavskiljaren vid slamsugning genereras flera miljövinster. Traditionell lösning med sluten tank står för mer än 50% av vattenförlusten på fastigheten. Man kan uppgradera sin slutna tank till EkoTanken-konceptet för att undvika vattenförlusten från fastigheten. Vattenbalansen på fastigheten får inte äventyras om vi och våra barn skall kunna njuta av friskt vatten i framtiden. EkoTanken möjliggör att vattenbalansen på fastigheten är opåverkad även när du vill nyttja WC. EkoTanken är ett koncept som kombinerar bästa miljöval med högsta komfort. Låg driftskostnad ger låga kostnader i framtiden.

15 EkoTanken ger färre transporter Exempelområde
Transporter och vattenförlust i kommunen, före installation av EkoTanken, Evlinge Älvsby Antal större uppsamlingsoråden Antal ensklida avlopp % infiltration av BDT % traditionell septiktank Antal tömningar/år för septiktanken, snitt för området Borttransport antal m3 grundvatten/år BDT Borttransport antal m3 grundvatten/år WC 1 336 97 89 5,1 326 4602 vägar fastigheter % st m3 Perm.boende 59 % Fritidsboende 41 % Total grundvattenförlust m3/år -4928 Renvatten 9,72 m3 12,96 m3 Svartvatten 8,28 m3 11,04 m3 Tankvolym slamsugningsbil Tankvolym på släp Antal transporter med BDT / år Antal transporter med WC / år Antal transporter idag / år Antal transporter/uppsamlingsområde/dag 18 24 8 110 117 0,5 Transporter, 100% är permanent bebodda, efter installation av EkoTanken Ersättnings volym för BDT och WC, 100% WC Antal transporter där 100% har Ekotanken och WC / år MINSKAT antal transporter på större vägar / år 1008 47 -70 15 Patenterat koncept

16 Miljöbelastning olika system per år Energiförbrukning, optimerade fordon, 3,2 pers/hushåll vid 65% nyttjande Driftel kWh per fastighet SUMMA kWh driftel & fordonsrörelser per fastighet Kommunalt VA 50 kWh EkoTanken 10 kWh 60 kWh Minireningsverk 370 kWh 400 kWh Mulltoa (godkänd) 2600 kWh Förbränningstoalett* 8000 kWh *Avser eldriven förbränningstoalett, ej Gasoldriven som förbrukar mer energi 16 Patenterat koncept

17 Miljöbelastning olika system per år CO2 , optimerade fordon, 3,2p/hushåll vid 65% nyttjande
CO2 kg Nettotillskott elproduktion* CO2 kg Netto transporter SUMMA CO2 kg nettotillskott Kommunalt VA 12 kg 0 kg EkoTanken 2,4 kg 13 kg 15 kg Minireningsverk 74 kg 10 kg 84 kg Mulltoa 525 kg 3 kg 528 kg Förbrännings-toalett 1600 kg Vid rötning 0 kg Vid rötning 0 kg Vid rötning 0 kg Vid rötning 0 kg Vid rötning 0 kg * Under förutsättning att 25% av elproduktionen baseras på produktion från fossila bränslen 17 Patenterat koncept

18 Kostnad per år, kr per besök
Kom. VA (WC) ca 150 – 250tKr 65% ger årskostnad på 4500:- = 0:86kr/besök. 100% ger årskostnad på 5200:- = 0:64kr/besök. Ekotanken (WC) 100 – 150tKr 65% ger beräknad årskostnad på 3380:- = 0:65kr/besök. 100% ger beräknad årskostnad på 5200:- = 0:65kr/besök. Minireningsverk många modeller/fabrikat existerar tKr Driftskostnader kan ej anges då det krävs olika typer av tillbehör 100% ger årskostnad på :- = 1.26kr/besök Mulltoa 60 (egen latrin hantering) ca 25tKr 65% ger beräknad årskostnad på 3370:- = 0:65kr/besök. 100% ger beräknad årskostnad på 3430:- = 0:43kr/besök. Förbränningstoalett (el/gasol) 32 – 79tKr 65% årskostnad 15-18kkr = 2:93-3:50kr/besök. 100% årskostnad 23-28kkr = 2:93-3:50kr/bes.

19 EkoTanken en förlängning av kommunalt VA
EkoTanken är en förlängning av det kommunala avloppsnätet för områden som aldrig kommer att kommunalt VA EkoTanken är ett alternativ för de geografiska områden där det inte inom överskådlig tid installeras kommunalt VA En EkoTanken-installation kan enkelt och kostnads-effektivt kopplas direkt till kommunalt avlopp när det blir aktuellt. Viktigt för att säkra fastighetsägarens och kommunens redan gjorda investeringar. 19 Patenterat koncept

20 Dagens agenda Presentation och introduktion
EkoTanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi Lösningens relation till kommuners Biogas-program Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 20 Patenterat koncept

21 EkoTankens relation till Biogas-program
EkoTankens produkt håller 0,5 - 1,5% ts-halt Högt energiinnehåll Lämpligt för rötning Skapar en plattform för ”CO2-sänka” - producerar mer förnyelsebar energi än egenförbrukning Källa: Svenska Biogasföreningen Ex. Gotlands BioGas program Patenterat koncept

22 Dagens agenda Presentation och introduktion
EkoTanken-konceptet – lösning, ekologi, energi och ekonomi Lösningens relation till kommuners Biogas-program Miljöaspekter – lagstiftning och direktiv 22 Patenterat koncept

23 EU:s ramdirektiv för vatten
Miljömålen – Globala och lokala EkoTanken svarar upp mot målen FN:s klimatmål - Riodokumenten EU:s ramdirektiv för vatten Nationella miljömålen – Miljökvalitetsmål fastställda av riksdagen Sveriges åtaganden i Östersjöplanen Lokala miljömål Bl.a ”Agenda 21” 23 Patenterat koncept

24 Appendix 24 Patenterat koncept

25 EcoControl Servicekoncept under utveckling Kommun Web-baserad tjänst
EkoTanken lösningen loggar aktuell status Användare kan läsa av och följa t.ex fyllnadsgrad Kommun Sensorer och nivåvakt Web-baserad tjänst EcoControl Servicebesök genomförs Abonnemang tillåter Eko Tanken att sända hämtnings-uppdrag EcoControl 25 Patenterat koncept

26 FN - UNCED Riokonferensen och Johannesburg Nästa milstolpe är FN:s konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro 1992. Bakgrunden fanns redan i Brundtlandarbetet, som bland sina åtgärdsförslag hade upprättandet av ett .Globalt handlingsprogram för hållbar utveckling., i vilket bland annat ingick anordnandet av en större internationell konferens. Beslutet att anordna UNCED togs formellt av FN:s generalförsamling Konferensens syfte angavs vara: [T]o ‘elaborate strategies to halt and reverse the effects of environmental degradation in the context of increased national and international efforts to promote sustainable and environmentally sound development in all countries´.20 Riokonferensen kom att gå till historien som en mycket stor och välbevakad miljö- och utvecklingskonferens. Representerade fanns 181 stater, ofta med stats- och regeringschefer, men på plats fanns också en mängd representanter för näringsliv, media, intresseorganisationer, forskarvärlden etc. Resultatet av konferensen blev de .fem Riodokumenten., varav två legalt bindande konventioner och tre icke-bindande, s.k. .frivilliga överenskommelser • Konventionen om biologisk mångfald • Konventionen om globala klimatförändringar • Riodeklarationen om miljö och utveckling: 27 övergripande principer och riktlinjer • Skogsprinciperna : övergripande principer och riktlinjer för hållbart skogsbruk • Agenda 21: Handlingsprogram för hållbar utveckling under det 21:a århundradet “There is much greater awareness of and concern over the growing scarcity of water.” Patenterat koncept

27 EU:s ramdirektiv för vatten
VATTENSKYDD OCH FÖRVALTNING AV VATTENRESURSER Haven täcker 70 % av jordens yta, och de producerar nästan tre fjärdedelar av det syre som vi andas. Trots detta kan bara 1 % av vattnet användas direkt av människan, och många mänskliga aktiviteter skapar ett stort tryck på den resurs som vattnet utgör. När vatten som förorenats på olika sätt åter hamnar i naturen – t.ex. i havet eller grundvattnet – kan det skada människors hälsa och miljön. En av de viktigaste komponenterna i vattenlagstiftningen är ramdirektivet för vatten Åtgärderna som anges i avrinningsdistriktets förvaltningsplan syftar till att: Förhindra en försämring, förbättra och återställa statusen i ytvattenförekomster, uppnå en god kemisk och ekologisk status för dessa och minska förorening som orsakas av utsläpp och av farliga ämnen Skydda, förbättra och återställa grundvatten, förebygga förorening och försämring samt säkra en balans mellan uttag och förnyelse Bevara de skyddade områdena. Patenterat koncept

28 Sveriges åtaganden i “Baltic Sea Action Plan”
Miljöministrarna i länderna kring Östersjön beslöt den 15 november 2007 om ett gemensamt åtgärdsprogram HELCOM Baltic Sea Action Plan (BSAP). Planen består av fyra huvudsegment samt ytterligare fyra avsnitt. Huvudsegmenten behandlar övergödning, farliga ämnen, biologisk mångfald inklusive fiske samt maritima (sjöfart, olyckor, räddningstjänst mm) frågor. De fyra övriga segmenten tar upp utveckling av utvärderingsverktyg, allmänhetens deltagande och ökande medvetenhet, finansiering, samt genomförande/revidering av planen. Patenterat koncept

29 Nationella miljömålen - Miljökvalitetsmål enligt riksdagen
Miljömål 9. Grundvatten av god kvalitet Samtliga 3 delmål “Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag” Miljömål 15. God bebyggd miljö Delmål 5, punkt 5 “Senast år 2015 skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark” Patenterat koncept

30 Valda parametrar och referenser
Jämförelser sid har värden hämtats från respektive tillverkares hemsida vad avser förbrukning av energi mm. Val av tillverkare skedde genom sökning på google varvid översta fabrikant valdes (som hade förbrukningsuppgifter tillgängliga för produkt som svarar mot behoven). Förbrukningssiffror har justerats med hänsyn till vattenförbrukningar och produktionsenergin för förbrukningsvatten. Sökningen gav följande träffar: Eltoalett = Cinderella, Mulltoa = Mulltoa 60, Minireningsverk = Bio Cleaner, Ekotanken, är beräknad på förbrukningssiffror för anslutning av ”Jets” vakuum toalett. Kommunalt VA förbrukningssiffror i statistik från ”Miljö rapport Ramdala ”, sid 21(28) anges elförbrukning för verk respektive pumpstationer. Förbrukning av WC-vatten kopplat till kommunalt VA har hämtats från JTI-rapport ”Kretslopp & Avfall 38, Våtkompostering för kretsloppsanpassning av enskilda avlopp i Norrtälje kommun”. Förbrukningssiffror för slamsugningsbil har generöst erhållits från Per Göransson, ägare av slamsugningsföretaget ”Miljövision” på Värmdö och speglar en av hans moderna bilars faktiska förbrukning över ett års tid. Omräkningsfaktorer vad avser genererande mängder CO2 är hämtade från dels vad avser Diesel från VTI meddelande 718 andra tryckningen 1999 ”Energiförbrukning och avgasemission för olika transporttyper”, dels vad avser personbil och elproduktion från ”Bakgrund” nummer 2 Maj 2007 Årgång 20, Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Kostnader för kommunalt VA i Värmdö kommun är hämtade från ” TA X A FÖR VÄRMDÖ KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige att gälla fr o m tills vidare” som finns att hämta på Värmdö kommun hemsida: https://www2.varmdo.se


Ladda ner ppt "Tänk nytt, tänk annorlunda tänk EkoTanken! Konceptpresentation 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser