Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommundialog 13-04-24 Tekniska nämnden. Tekniska nämndens uppdrag organiseras så här i förvaltningen (ca 50 pers.) Förvaltningschef Fastighet (16) Gata/park.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommundialog 13-04-24 Tekniska nämnden. Tekniska nämndens uppdrag organiseras så här i förvaltningen (ca 50 pers.) Förvaltningschef Fastighet (16) Gata/park."— Presentationens avskrift:

1 Kommundialog 13-04-24 Tekniska nämnden

2 Tekniska nämndens uppdrag organiseras så här i förvaltningen (ca 50 pers.) Förvaltningschef Fastighet (16) Gata/park (10) Renhållning Hamn Vatten & avlopp (17) Exploatering och arrende (3) - KS

3 1. Hur kommer anvisade medel att användas?

4 1a. Verksamheter – bruttokostnader (2014) Gemensamt, 18 mkr Fastighet, 141 mkr Gata/park, 52 mkr Renhållning, 18 mkr Hamn, 4 mkr VA, 36 mkr Exploatering och arrende - KS

5 1b. Verksamheter – bruttokostnader (2014) Skattefinansierad verksamhet –Gata/park samt Gemensamt 70 mkr –Fastighet (egen resultatenhet)141 mkr Avgiftsfinansierad verksamhet –Vatten och avlopp (egen resultatenhet) 36 mkr –Renhållning 18 mkr –Hamn 4 mkr (269 mkr)

6

7 1d. Ett fåtal stora leverantörer - 2 % av leverantörerna motsvarar 72 % av leverantörskostnaderna PEAB – drift och underhåll allmän plats och fastigheter Lunds Energi/Kraftringen – el, fjärrvärme, gatubelysning Eon - el Skanska - anläggningsunderhåll LSAB - vårdlokaler JR Byggnads AB - fastighetsunderhåll Expandia - paviljonger Sydvatten - vattenförsörsjning ABMA - avloppshantering SITA - avfallstransporter SYSAV - avfallsbehandling

8 1e. Fortsatt hög investeringsnivå (2011-2014) - avstämning av investeringsbeslut ”750 mkr”

9 1f. Fortsatt hög investeringsnivå (2011-2014) - avstämning av investeringsbeslut ”750 mkr”

10 1g. Fortsatt hög investeringsnivå (2011-2014) – avstämning av investeringsbeslut ”750 mkr” ProjektVåren 2013 Vårdboende 2011-2013Utbyggnad pågår Vårdboende 2016-2018särskilt boende/mellanboende utreds Utbyggnad Alfredshäll2 parallellig skola – beräknad start höst 2013 Utbyggnad KarstorpskolanPågår Utbyggnad RutsborgPågår Utbyggnad BjärehovOmbyggnad pågår – nybyggnad senarelagd PilängsområdetVidare utredning krävs Idrottshall LommaPlanarbete klart – projektstart hösten 2013

11 2. Vilka nya förutsättningar står verksamheten inför?

12 2a. Ny organisation sjösatt Kontaktcenter -> nytt sätt att arbeta, omfördelning av arbetsuppgifter Nämndsekreterarfunktionen centraliseras 2013 Detta ska implementeras och ”sätta sig” 25-30 detaljplaner och planprogram ligger i ”röret” och ska genomföras. Detta bör beaktas i fortsatt budgetarbete.

13 2b. Tillväxten ger volymökning för gata/park -Jämfört med 2004 har tekniska nämnden år 2013 cirka 3,7 mkr mer per år för att sköta nya parker, gator och stränder. -Under samma tid har Lomma kommun investerat cirka 230 mkr i nya anläggningar. -Nya anläggningar motiverar en ökning av drift- och underhållskostnaderna med i genomsnitt 1-2 % av investerat belopp. (3,7/230 = 1,6 %.)

14 2b. Tillväxten ger volymökning för gata/park -Under perioden har stora anläggningar uppförts och finansierats av exploatörer, anläggningar som tekniska nämnden nu har drift- och underhållsansvar för. -Dessa anläggningar kan mycket väl uppgå till 100 mkr eller mer, vilket motsvarar en tillkommande skötselkostnad på ca 1,5 mkr/år. Anläggningarna är; ”Ryggraden” i Lomma hamn, Lervik/Östervång, Oscarsfrid i Lomma, samt Rutsborgsvägen i Bjärred Detta bör beaktas i slutliga ramar.

15 2c. Attraktiva (kvalitetshöjda) utemiljöer ger relativt sett ökade driftskostnader –Midskeppsparken i Lomma hamn –Offentliga toaletter –Lomma centrum & Bjärreds centrum (kommande) –Dammar och naturområden –Strandstråk –Muddring i hamnen Detta bör beaktas i slutliga ramar.

16 2d. Övriga nya förutsättningar Ny hamntaxa samt arrendehöjning slår igenom fullt ut 2014 Om möjligt ”outsourca” och modernisera vår tomtköhantering Nya upphandlingar ska genomföras –Gatubelysningsdriftentreprenad –Städentreprenad –Ramavtal markentreprenörer

17 3. Hur säkras god ekonomisk hushållning?

18 3a. Investeringar kontra drift - (kommunicerande kärl) Kontinuerlig, långsiktig och sund förvaltning –re-investeringar –beläggningsprogram –underhållsprogram Kostnadseffektiva investeringar (tex. genom LCC-kalkyler (life cycle cost), normbeskrivningen kvalitetssäkras) Energieffektivisering – investeringsåtgärder ger lägre drift

19 3b. Effektiviseringar Fortlöpande installationsöversyn Effektiv upphandling Fortsatt arbete med energiåtgärder (gäller både fastighet och gatubelysning)

20 4. Spaning – vad tror vi kommer att hända framöver?

21 4. Spaning del 1 Tendens att fördelningen av investeringarna flyttar från fastighet till mark- och anläggning –Fas 2 i utbyggnadsprogrammet är tidsmässigt något framskjuten –Fortsatt utredning av ”Kollektivstråk – Vinstorpsvägen” -> Lomma banan -> Stora investeringar –Erosionsskydd planera för helhet och genomför i stora etapper

22 4. Spaning del 2 Nytt miljötillstånd Borgeby reningsverk -> kontinuerlig investering Arbeta med fastighetsbeståndet; Köpa strategiskt – sälja icke-kärnfastigheter Bulleråtgärdsplan, 400 tkr/år. Detta beaktas i slutliga ramar.

23 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Kommundialog 13-04-24 Tekniska nämnden. Tekniska nämndens uppdrag organiseras så här i förvaltningen (ca 50 pers.) Förvaltningschef Fastighet (16) Gata/park."

Liknande presentationer


Google-annonser