Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH1 Sari Palojoki Utvecklingschef Stakes Forsknings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH1 Sari Palojoki Utvecklingschef Stakes Forsknings-"— Presentationens avskrift:

1 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH1 Sari Palojoki Utvecklingschef Stakes Forsknings- och utvecklingsenheten för social- och hälsovård i informationssamhället Kodtjänsten

2 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH2 Innehåll Till vad behövs kodtjänsten (i samband med informationsarkitekturen och statistikväsendet i socialvården och hälso- och sjukvården)? Kodtjänsten som begrepp Hur upprätthålls och förnyas innehållet i kodtjänsten? Organisationsregistret

3 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH3 Inom socialvården och hälso- och sjukvården behövs klassifikationer, terminologier, nomenklaturer och andra kodförteckningar för att upprätthålla den elektroniska journalhandlingens viktigaste uppgifter och andra enhetliga elektroniska strukturer som behövs i informationssystemarkitekturen för den nationella (social- och) hälso- och sjukvården enhetliga klassifikationer/kodförteckningar i administrativa processer enhetliga klassifikationer/kodförteckningar i statistikväsendet Tjänsten stödjer dataöverföring och harmonisering av informationssystem.

4 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH4 Kodservern är en datateknisk lösning för att lagra och distribuera socialvårdens och hälso- och sjukvårdens klassifikationer och andra kodförteckningar. Kodservern finns nu vid FPA. © 2006 Datawell Oy Kodtjänsten finns vid Stakes Tjänsten har till uppgift att se till att kodförteckningarna är i användbart skick och uppdaterade, och att lägga på kodservern nya innehåll som behövs i hela landet. Tjänsten omfattar också rådgivning och handledning för både användare och utarbetare av kodförteckningar.

5 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH5 CodeServer

6 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH6 Kodtjänsten inbegriper inte som begrepp bearbetning/utveckling av kodförteckningarnas och klassifikationeras innehåll (men den ger aktörerna stöd vid utveckling av innehållet och säkerställande av den tekniska kvaliteten) Med andra ord "äger" inte kodtjänsten koderna och klassifikationerna, utan lägger dem på kodservern på basis av avtal eller ansvar som fastställts på annat sätt.

7 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH7 Kodtjänsten och den nya lagen om elektronisk behandling av patient- och klientuppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården  Stakes upprätthåller kodtjänstens innehåll, medan FPA har det tekniska ansvaret för kodtjänsten.  Inom ramen för lagen kommer man att fastställa strikta krav, så att dokumenten får enhetliga elektroniska strukturer och kärndata, vilka är den nya helhetens centrala infrastruktur.  Strukturerna distribueras från kodservern till alla informationssystem inom socialvården och hälso- och sjukvården.  Vid kodtjänsten kommer man dessutom att upprätthålla organisationsregistert o. uppgifter om serviceenheterna vid socialvårdens och hälso- och sjukvårdens organisationer.  Förordningen om journalhandlingar kommer för sin del att reglera användningen av centrala kodförteckningar, samt deras ställning på kodservern.

8 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH8 Kodservern skapades och kodtjänsten inleddes inom ramen för det nationella hälso- och sjukvårdsprojektet På kodservern finns redan flera klassifikationer i produktionsanvändning. Många av dem har redan använts på annat sätt före kodtjänsten. De flesta av klassifikationerna borde uppdateras. Behovet varierar beroende på klassifikationens egenskaper. Bakom varje klassifikation behövs en expertgrupp. Klassifikationerna/kodförteckningarna granskas för närvarande i förhållande till bestämmelserna om de viktigaste uppgifterna i patientjournalen och kraven enligt den nationella arkitekturen. För närvarande ingår ca 10 koder i produktionen och ca 20 koder i testdistributionen.

9 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH9 Verksamheten  Verksamheten leds av ledningsgruppen för kodtjänsten,som tillsatts officiellt av Stakes (fram till 31.12. 2007). KTs ledningsgrupp: SHM, FPA, TEO, länsstyrelsen, Kommunförbundet, sjukvårdsdistriktet (HNS), kommunen (Hfors), Tikesos-projektet, Duodecim, HL7-föreningen, Stakes (statistik och klassifikationsarbete), Nordiskt klassifikationscenter  I anslutning till klassifikationerna finns många avtal och licenser med olika samarbetspartner (bl.a. Nordiskt klassifikationscenter, Kommunförbundet, Duodecim, HL7-föreningen, Finlands standardiseringsförbund, Läkemedelsverket)  Verksamheten skall vara permanent

10 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH10 Utarbetning, upprätthållande och godkännande av klassifikationer  Processerna för utarbetande och godkännande av klassifikationer och kodförteckningar förnyas för att motsvara den nya lagstadgade uppgiften.  Godkännandet är av myndighetstyp.  Klassifikationernas tekniska kvalitet måste också säkerställas bättre än tidigare.  Just nu upprättas ett system av expertnätverk.

11 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH11 Process för utarbetande och godkännande av kodförteckningar (ny kodförteckning) förslag till kod- förteckning KTL utarbetningsprojekt KTL utarbetat förslag Påbörjande av nationellt (ekonomiskt) betydelsefullt utarbe- tande, interoperabilitet, definition av kodförteck- ningens status, finan- siering av upprätt- hållandet utsedd utarbetningsinstans instans som behöver kodförteckning finansiering + personalresurser behovs- kriterier användbarhet utvärderas, konsensus säkerställs expertgrupp för upprätthållande bildas Kontroll och finslipning av teknisk kvalitet Stakes publikationskommitté för kodförteckningarna Kod- serverns distribution MYNDIGHETSBESLUT FATTAT AV DIREKTÖREN FÖR RESULTATOMRÅDET läggs fram finansiering + personalresurser utsedd expertgrupp NATIONELLA AKTÖRENS DELEGATION BEGÄR STÅNDPUNKT Stakes ansvarar för att kodförteck- ningen vid utarbetande och upprätt- Hållande har en instans som ansvarar för innehållet (utser eller avtal) och finansiering för utveckling/upprätt- hållande (genom avtal eller i budget)

12 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH12 Uppdatering/förnyelse av kodförteckningarna KTL utarbetat uppdateringsförslag konstaterat uppdateringsbehov endast i specialfall användbarhet utvärderas, konsensus säkerställs utsedd expertgrupp Kontroll och finslipning av teknisk kvalitet Stakes publikationskommitté för kodförteckningarna Kod- serverns distribution MYNDIGHETSBESLUT FATTAT AV DIREKTÖREN FÖR RESULTAT- OMRÅDET läggs fram (NATIONELLA AKTÖRENS DELEGATION) BEGÄR STÅND- PUNKT samarbete vid finslipning enligt behov Fältet meddelar kodtjänsten om problem/förnyelsebehov FÄLTET expertgrupp bedömer ändrings/ Korrigerings- behovet publikationskommittén för kodförteckningarna avgör behovet av att korrigera felet KT-projektteamet organiserar, har ansvar för administrationen av helheten

13 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH13 Den utsedda expertgruppens uppgifter i kodtjänstprocessen - Uppgiften gäller endast verksamhet som rör kodtjänsten. I övrigt organiserar varje grupp/team sitt arbete på sitt eget sätt. - Gruppen lägger via kodtjänstledningsgruppen fram kodförteckningen (koduppdateringen) till behandling i kvalitetsgruppen och gör nödvändig finslipning enligt givna instruktioner. - Gruppen behandlar ev. respons på kodförteckningen och lägger vid behov fram ändringsförslag (se ovan). - Gruppen utarbetar för kodtjänstens handbok den grundläggande texten om sin kodförteckning samt uppdaterar texten (samt vid behov meddelanden för kodtjänstens webbsidor). - Gruppen kan ge idéer/respons till kodtjänstens projektteam (eller kodtjänstledningsgruppen eller direktören för resultatområdet) för utveckling av kodtjänstverksamheten. -Gruppen fungerar som kontakt mellan ämnesexperter och kodtjänsten. Att utbilda fältet i sitt eget ämne hör till ämnesexperterna.

14 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH14 Klassifikationer grupp A, ingår i produktionen WHO ICD-10 Sjukdomsklassifikation (Stakes) Nordisk klassifikation av kirurgiska åtgärder (Stakes) Klassifikation av åtgärder i mun och käkar (Stakes) Nomenklatur för laboratorieundersökningar (Kommunförbundet/Qualisan) Klassifikation av radiologiska undersökningar och ingrepp (Kommunförbundet/Qualisan) Fysioterapiterminologi (Kommunförbundet/Qualisan) Ergoterapiterminologi (Kuntaliitto/Qualisan) Utvalda HL7 2.3-enliga klassifikationer (HL7 Finland rf) Stakes register över verksamhetsenheter – TOPI (Stakes, 2003) Hilmo-anvisningarnas kodförteckning (Stakes, 2004) Andra statistikklassifikationer utvalda av Stakes

15 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH15 Kodförteckningar, grupp B, testversioner på kodservern Serviceklassifikation (Stakes) Serviceenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården (pilotområden) Sjukvårdsdistrikt (Stakes) Klassifikation för intagning till vård inom primärvården (Stakes) Systemförkortningar för laboratorieundersökningar (Kommunförbundet) Specialiteter inom laboratorieundersökning (Kommunförbundet) Kommunkoder SHToL – Klassifikation av vårdarbete SHTaL – Behovsklassifikation av vårdarbete HC-språkkod FinMesh-ordlista (Duodecim) Klassifikationer av elektroniska recept En del av s.k. Öppna gränssnitt (HL7)-klassifikationerna

16 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH16 Kodförteckningar, grupp C; överföring till kodservern förbereds Klassifikation för socialarbetet inom hälso- och sjukvården Hjälpmedelsklassifikation (ISO 9999) Tillgänglighetsklassifikation Socialarbetsklassifikation ICPC-2 (WONCA) Åtgärdsklassifikation inom Finlands socialvård och hälso- och sjukvård (Kommunförbundet) - fotterapi - näringsterapi - talterapi - hälso- och sjukvårdens socialarbete Klassifikation för psykologarbete Kustannus Oy Duodecimis synonymordlista (ICD-10 och ICPC) HL7 klassifikationer Klassifikation för öppenvården Primärvårdens åtgärdsklassifikation ATC-klassifikation

17 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH17 FPA- ARKIVETS REGISTER KOD- TJÄNSTEN Organisationsregistret Serviceenhetsuppgifter Stakes Statistikväsendet Organisationens egna uppgifter om sin verksamhet Om organisationerna inom socialvården och hälso- och sjukvården behövs många uppgifter när de ansluter sig till eArkivet Länsstyrelsernas/TEO:s uppgifter om privata serviceproducenter "Hårda uppgifter" 1. Hälso- och sjukvårdsproducenten 2. Serviceproducentens verksamhetsenheter (enl. lagen) (som är skyldiga att ha eget patientdataregister) 3. Patientdataregister "Kompletterande uppgifter" - serviceenheter (verksamhetsställen) i organisationsstrukturen - tjänster osv. Uppgifter som krävs vid överföring av meddelandet - IP-adresser etc.

18 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH18 Utse och registrera organisationer När organisationer utses används systemet OID (object identifier) (Stakes kommande handbok) Stakes upprätthåller ett register över organisationsuppgifternas "hårda kärna", när det gäller offentliga hälso- och sjukvårdsenheter På kodservern skapas en service-enhetsfil som kompletterar uppgifterna om organisationernas serviceproducent- och verksamhetsenhetsuppgifter. Organisationerna upprätthåller själva sina egna uppgifter på filen. Från service-enheterna samlas in uppgifter om var servicestället finns, dess kontaktuppgifter, tjänster och liknande grundläggande uppgifter.

19 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH19 Aktuellt i kodtjänsten 2007  Alla klassifikationer och kodförteckningar får expertgrupper, pågår (storleksklass 30++)  Kodförteckningarna och distributionskanalerna i produktionen måste hållas i skick.  Förberedelse av kodtjänstens klassifikationer i försöksskede samt andra klassifikationer under utveckling för produktionsanvändning.  Anvisningar för OID-kodningen och lämnande av uppgifter om serviceenheter utarbetas i samarbete med områdena (handledning för områdena).  Avtalen och licenserna i skick.  Överföring av den tekniska plattformen till FPA, avslutats  Ibruktagande av ny utarbetnings- och godkännandeprocess.  Intensivt samarbete vid utvecklingen av kärndata och strukturer samt definition/skapande av nationell struktur och utarbetandet av förordningen om journalhandlingar (även socialvårdens projekt och statistikväsendet).  Internationellt samarbete med bl.a. Norden, EU och WHO  Skriva kodtjänstens handbok och förbättra webbsidor.

20 Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH20 Teamet vid Stakes Päivi Hämäläinen projektchef, enhetschef Sari Palojoki, utvecklingschef, administration Jari Lehtonen, IT-expert Matti Ojala, överläkare, klassifikationsexpertis, tjänster Niina Kontio, ML, specialplanerare, åtgärdsklassifikationer Päivi Nurmi-Koikkalainen, projektchef, tjänster, tillgänglighet, organisationer Sari Koskue, planerare, kodtjänstens handbok http://sty.stakes.fi/FI/koodistopalvelu/koodisto.htm (på finska)


Ladda ner ppt "Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Kunskap ger välfärd 19.9.2007 SP / PH1 Sari Palojoki Utvecklingschef Stakes Forsknings-"

Liknande presentationer


Google-annonser