Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 TUN-ingenjörsutbildningar vid Uppsala universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 TUN-ingenjörsutbildningar vid Uppsala universitet."— Presentationens avskrift:

1 1 TUN-ingenjörsutbildningar vid Uppsala universitet

2 2 Styrkor Starka grund/ämnesvetenskaper. Bredd i utbildningen. Djup i utbildningen. Systemintegration. Nya ändamålsenliga lokaler. Gott rykte. Studentstad.

3 3 Svagheter Identiteten ingenjörer/naturvetare oklar. Status contra KTH och Chalmers. Svagt internationellt utbyte. Brist på målsättning. Svag teknikvetenskap. Svag koppling mellan matematik och teknik. Svag regional koppling. Bristande entreprenörstradition. Bostadsbrist.

4 4 Möjligheter Profilera ingenjörsutbildningen. Skapa en ingenjörs/teknikvetenskaplig ”bachelor”. Aktivera alumniverksamheten. Utnyttja kopplingen bas - tillämpning. Attrahera fler och motivera studenter. Attrahera lämpliga lärare. Selektera mer. Samarbetet. Stötta den nya entreprenörsandan.

5 5 Hot Tillgång på studenter. Dimensionering av utbildningsplatser. Ekonomiskt tilldelningssystem. Studentavhopp. Otydliga betyg. Bostadsbrist.

6 6 Slutsatser Ingenjörsidentiteten är svagare än hos de tekniska högskolorna. Anpassa ingenjörsutbildningarna till teknik och användbarhet inom industrin. Utveckla lärarkulturen mot en mer ingenjörsvetenskaplig ansats. Skapa en beslutsorganisation för ingenjörsprogrammen. Motivera studenterna genom att: Förtydliga mål Utveckla mentorskap Exemplifiera externt Utöka samarbete med industrin. ……………………………….Bologna ger möjlighet nu…..

7 7 Kommentarer: 1Styrkor Uppsala universitet har god kompetens inom de grundläggande ämnena. Samarbete sker såväl inom fakulteten som över fakultetsgränser och mellan Uppsala universitet och SLU. Uppsala universitets bredd och nämnda samarbete ger ett stort utbud med många valmöjligheter för studenterna. Uppsala universitet har därmed fördelen att kunna erbjuda en bredare utbildning för ingenjörer än andra universitet/högskolor. Hög forskningskompetens ger djup i utbildningen. Samarbeten, t.ex. inom forskningscentra för rymd och energi, ger också möjligheter att nå uppsatta mål på systemnivå. Under en tioårsperiod har målmedvetna och koncentrerade investeringar gjorts i den fysiska miljön vilket lett till moderna och ändamålsenliga lokaler. Uppsala universitet har gott rykte. Staden är attraktiv för studenter, nationslivet och valborgsfirandet är välkänt. 2Svagheter Skillnaden mellan ingenjörer och naturvetare är oklar i Uppsala för såväl studenter som lärare och avnämare. Varumärke/identitet för ingenjörsutbildningarna i Uppsala är svagare än för KTH och Chalmers. Målsättning saknas såväl för den enskilde studenten som för studierna och systemet i stort. Alltför många studenter hoppar av eller byter program. Det internationella utbytet inom teknikområdet är av för liten omfattning. Kopplingen mellan basämnet matematik och de tillämpade områdena är svag. Den regionala kopplingen till teknikföretag är svag förutom inom bioområdet. Fakulteten har ingen tradition av att ta hand om entreprenörsskap. Bostadsbristen i allmänhet och för studenter i synnerhet är ett problem, stödet från kommunen är svagt. 3Möjligheter Profilera internt och externt för att klarställa mål och kompetens för ingenjörsutbildningen. Uppsala universitet har god kompetens inom de grundläggande ämnena och Bologna ger möjlighet att skapa en ingenjörs/teknikvetenskaplig ”bachelor”. Universitetet bör skapa möjligheter att i laborationer göra tillämpningar och samarbeta mer med lämpliga företag. Detta kan minska avhoppen och öka studiemotivationen. Det är värdefullt om lärare inom teknikområdet har industriell erfarenhet. Fakulteten kan arbeta aktivt för att industriell erfarenhet räknas som en merit vid tillsättningen av lärare. Universitetet bör värna om sin status, tillåta tydligare prioriteringar av kvalitet framför kvantitet. Våga lägga ned utbildningsprogram och kurser. Ge färre men bättre kurser. Skapa en positiv spiral, god miljö ger bra lärare som ger bra studenter osv. Samarbetet över fakultetsgränserna, mellan institutioner, och mellan universitet inom regionen kan utökas. 4.Hot Tillgången på studenter minskar i hela landet. Dimensionering av utbildningsplatser nationellt är inte anpassad efter antalet tillgängliga studenter. Det ekonomiska tilldelningssystemet ger mindre pengar när antalet studenter inom grundutbildningen minskar. Tilldelningssystemet är inte indexreglerat. Inflation i betyg på vissa gymnasieskolor förekommer. Betygsskalan på kurser inom fakulteten går alltmer mot bara G och U. Bologna kan motverka detta. Sjunker kvaliteten på utbildningen kan intresset från företag att anställa studenter minska. Bostadsbristen gör att studenter kan tveka att söka till Uppsala.


Ladda ner ppt "1 TUN-ingenjörsutbildningar vid Uppsala universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser