Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Långsiktighet, samordning och helhetssyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Långsiktighet, samordning och helhetssyn"— Presentationens avskrift:

1 Långsiktighet, samordning och helhetssyn
SKL:s långsiktiga gemensamma handlingsplan Psykisk hälsa Regeringens PRIO-plan psykisk ohälsa Samordning för Psykisk (o)hälsa

2 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 Grundkrav och prestationer
Digital inmatningsfunktion för grundkrav och prestationsmål 2014 Resultat 2013 Grundkrav 2, barn och unga SAGA-mallen; ett Wordpresstema och skrivet i en öppen källkod, som kommuner, län och landsting kan välja om de vill använda för att presentera sin information för

3 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 Grundkrav och prestationer
Prestationsmål 1 & 2 Barn och unga De landsting som rapporterar till den nationella databasen Väntetider i vården, enligt en nationellt överenskommen metod för kvalitetssäkrad redovisning, med en svarsfrekvens som motsvarar 95 procent inom de båda delområden som anges nedan, får ta del av medel.

4 Sammanställning över registreringsstatistik www.psykiatriregister.se/
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Grundkrav och prestationer Prestationsmål 1 för personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik 100 miljoner kronor fördelas till de landsting som dels har registrerat minst 60 procent av patienterna (ny- och återbesök) i relevant psykiatriskt kvalitetsregister Sammanställning över registreringsstatistik

5 Registreringar, totalt alla register
Samordning för Psykisk (o)hälsa

6 Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014 Grundkrav och prestationer
Inventering i kommunerna och nationell sammanställning Det finns sedan tidigare en nationell sammanställningsfunktion, ett verktyg, för kommuners inventering av insatser riktade till personer med psykisk funktionsnedsättning och deras behov.

7 Innehållet i överenskommelsen för 2014
Grundkrav: Överenskommelser om samarbete mellan huvudmännen Webbaserad information till barn och unga Utvecklingsmedel till SKL Prestationsbaserad ersättning barn och unga Prestationsbaserad ersättning personer med omfattande behov Barn och unga Psynken: 33,5 mkr Självskadeprojektet: ca 10 mkr Prestationsmål A 1-2 Förstärkt vårdgaranti: Lt: mkr Prestationsmål B 1 Kvalitetsregister: Lt: 100 mkr Personer med omfattande behov Utveckling av heldygnsvården, integrerade arbetsformer, inventeringar: ca 10,5 mkr Stöd och behandling på nätet: ca 2 mkr Prestationsmål A 3-4 Rapportering av SIP:ar: K: 100 mkr Lt: 50 mkr Prestationsmål B 2 Minska behovet av tvångsåtgärder: Lt: 50 mkr Övrigt Mer Teori i ST-utbildningen (METIS): ca 5 mkr Samordningskansliet: 1,5 mkr Prestationsmedel: 630,0 mkr Utvecklingsmedel: 62,5 mkr Tot: 692,5 mkr Lt: =380 mkr K: =250 mkr Tot: 630 mkr Prestationsmål B 3 Inventeringar: K: 150 mkr Samordning för Psykisk (o)hälsa

8 2 miljoner barn 2-5% behöver omfattande insatser 20-30 %
behöver särskilt stöd i skolan, av första linjens hälso- och sjukvård, socialtjänst Alla behöver en bra skola, bra föräldrar och uppväxtvillkor 2 miljoner barn Specialiserad nivå Första linjen nivå Generell nivå

9 (identifiering, stöd, anpassning)
Basverksamheter Första linjens vård (hälso- och sjukvård) Specialiserad Generella insatser (till alla) Tidiga insatser Förebyggande Specialiserade Landsting Kommun 9

10 BUP Ungdomsverksamhet Fritidsgårdar Elevhälsa Primärvård SiS Tandvård Socialtjänst Öppenförskola Ungdomsmott BVC MHV Vuxenpsykiatri HVB Polis Frivilligorganisationer Skola

11 Specialiserade insatser Första linjens insatser
Specialiserade insatser Riskgrupper Hälsofränjande Första linjens insatser Tidiga insatser Mera skyddsfaktorer mindre riskfaktorer Förstalinje med bra bedömningsfunktion Riktigt bra och effektiva samlade insatser när det behövs

12 Psykisk hälsa – tillsammans fixar vi det!
Kultur Fritid Arbete Förskola – skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst Familj – Vänner- Samhälle

13 Första linjen Tidiga insatser Sociala investeringar
Specialist Första linjen Generella insatser Ledning och styrning

14 Nationell nivå – avidentifierad data men med historik
Utvecklingsarbeten En nationell elevhälsodatabas med möjlighet att aggregera och analysera data från skolsköterskornas hälsosamtal på nationell nivå. Placeras tillsammans med väntetidsdatabasen. Kommunerna använder valfritt system. Nationell nivå – avidentifierad data men med historik Landsting Kommun Kommun Kommun Kommun Kommun

15 Utvecklingsarbeten DigiLys - ett redskap för analys av den pedagogiska verksamheten och hur den lyckas med elevernas kunskapsutveckling. Med hjälp av färgkartorna blir det tydligt om eleverna utvecklar sig i den takt de ska och om undervisningen och skolan tillgodoser elevernas behov.

16 Skolfam Film till barn:

17 Skolfam Webbutbildning

18 Utvecklingsarbeten En webbaserad utbildning om samordnad individuell plan (SIP). Behov: ett verktyg för SIP Utreds just nu

19 Första linjen - mäta

20 Filmade seminarier i webb-tv arkiv

21 Digital checklista för politiker

22 Pyramidverktyg som ger en grafisk bild av verksamheter

23 Simuleringsprogram för tidiga insatser/sociala investeringar

24 Psynk – psykisk hälsa barn och unga
Filmade seminarier i webb-tv arkiv Digital checklista för politiker Pyramidverktyg som ger en grafisk bild av verksamheter och är filtreringsbart Simuleringsprogram för tidiga insatser/sociala investeringar

25 Plattform för nätbaserad behandling
Projektledare: Anette Cederberg

26 Stöd och behandling på nätet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fått i uppdrag av Socialdepartementet att kartlägga pågående aktiviteter inom psykisk eHälsa samt föreslå lämpliga satsningar inom området för 2013 och 2014. Till plattformen

27 BUP-divisionen, Stockholms Läns Landsting
Hemuppgiften - Stöd och träning på mobiltelefon Metodutvecklingsprojekt för ökad compliance med fokus på den egna träningen.  C-GAS -  Webbutbildning för behandlare. Webbaserad utbildning och träningssimulator av CGAS-skattning för behandlare inom barn-och ungdomspsykiatri. BIP - Internetförmedlad KBT för barn.

28 Interaktiva tjänster (SLL + Hi)
Hur interaktiva e-tjänster kan användas för att stödja personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Inera/UMO Internetbaserade information för stöd och behandling till unga

29 Ungdomar.se Internetbaserade former för stöd och behandling för unga + attitydförändring:

30 Akademiska Uppsala, IMR-app
iPad-applikation för för behandlare som använder IMR, Illness Management and Recovery-modellen (ett psykosocialt program för att främja återhämtning vid svår psykisk sjukdom).

31 Akademiska + BUP Uppsala
Internetbaserad vård och service bland annat med hjälp av hemsidor, appar och Quickr My Compass Översättning av webbaserat, modulbaserat, interaktivt självhjälpsprogram med mobilpåminnelser. Programmet är gjort för personer över 18 år och tar 6-8 veckor att genomföra. Screeningprogram för stress hos unga. Till plattformen


Ladda ner ppt "Långsiktighet, samordning och helhetssyn"

Liknande presentationer


Google-annonser