Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De vanligaste feldiagnoserna (%)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De vanligaste feldiagnoserna (%)"— Presentationens avskrift:

1 De vanligaste feldiagnoserna (%)
Recidiverande eg. depression 60 Ångestsyndrom 26 Schizofreni Borderline pers.störning 17 Alkohol/drog missbruk 14 Schizoaffektivt syndrom 11

2 Farmakologisk behandling vid BP II depression
EVB riktlinjer om behandling vid BP II saknas Studier fr.a gällt BP I-eller UP BP II är en ”depr” sjukdom AD utgör förstahandsval?? RCT 8v; fluoxetin och venlafaxin; pos vid BP II depr Switch”) eller”rapid cycling”särskild risk Alla AD har hög risk för switch Stämningsstabiliserande medicin blir ofta nödvändig, både i akut- och långtidsbehandling

3 Vilket förstahandsval som stämningsstabiliserare ?
Litium Antiepileptika; valproat, karbamazepin, lamotrigin Atypiska neuroleptika (olanzapin och quetiapin) Kombo (8v) med olanzapin+fluoxetin; RCT-studier av BP depression visat sig effektiv

4 R Adolfsson Stockholm ”Depressionens pris” 051012
Att bli bra och inte bara bli bättre Om vikten att veta när man ska sätta ut antidepressiva vid depressiva besvär R Adolfsson Stockholm ”Depressionens pris”

5 Fallgropar vid bedömning vid depression och ångestsyndrom
Bipolära spektrum tillstånd Imiterar en mängd psykiatriska syndrom Ångest Beteendestörningar Personlighetsstörningar Recidiverande depressioner Melankoliska syndrom Dystyma syndrom Dissociativa syndrom Impuskontrollstörningar ADHD liknande tillstånd

6 Ingen konsensus om antidepressiv behandling vid bipolär depression
Riktlinjerna frustrerande disparata Använd aldrig antidepressiva vid akut depression Använd alltid antidepressiva vi akut depression Det går bra med långtidsbehandling-riskerna för hypomani/mani är små (meta-analys reslutat) Det går dåligt med långtidsbehandling-induktion av hypomani/mani är legio (klinisk empiri)

7 ACID syndromet Antidepressant Chronic Induced Dysphoria
AD behandling underhåller ett kroniskt dysforiskt tillstånd hos patienter med bipolärt spektrum syndrom AD behandling orsakar egentligen en kontinuerlig svängning mellan depressiva, hypomana och hypomana/depressiva perioder Ett tillstånd som vanligtvis också går med svåra och multipla ångestsyndrom Ett tillstånd som har hög suicidrisk Ett tillstånd som kräver stora sjukvårdsinsatser

8 På en allmänpsykiatrisk mottagning
Har merparten av patienterna diagnosen ”ångestdepressiva syndrom” - ofta utan diagnostisk utredning Psykiater bedömer få patienter Kontinuerlig och alternerade försök med olika antidepressiv behandling + samtalsterapi är legio trots att Patienterna inte svarar på antidepressiva Patienterna har utvecklat ACID syndromet Patienterna är inte sällan föremål för många års (decennier) behandling Ibland mår patienterna bra, ibland sämre

9 Dessa ”klassiska” patienter är ofta feldiagnostiserade och felbehandlade
Hur ofta döljer sig bipolära spektrum sjukdomar bakom dylika tillstånd? Även om man tänker tanken BIP så uppfyller inte patienterna de klassiska kriterierna för BP I eller BP II (DSM-IV) Spektra tanken har ännu inte inkorporerats Beteenderubbningar, Anpassningsstörning, Ångestsyndrom, Personlighetsstörningar, recidiverande depressionstillstånd är därför vanliga diagnoser

10 Under 8 mån på en allmänpsyk mottagning
Genomförde UT en systematisk psykiatrisk bedömning av 80/100 patienter (”ångestdepressivt syndrom”); 20 patienter hade ingen primär affektiv sjukdom Hypotes I var att majoriteten (av de 80) skulle tillhöra det bipolära spektrat (klinik, hereditet) tidigare hade behandlats med med AD behandlades f.n. med AD att AD ”underhöll” patienternas tillstånd

11 Hypotes II var att en majoritet skulle
förbättras genom utsättning av AD och insättning av Lamotrigin klara sig utan ”nyinsättning” av AD

12 Specifika frågeställningar kring Lamotrigin
Tolerabelt? Hudreaktioner? Vanliga biverkningar? Dos- och serumnivåer? Dos- serumnivåer vs biverkningar och effekt?

13 Resultat Data för de första 43 (konsekutivt) undersökta patienterna
12 män, 31 kvinnor. Medelålder 38,2 (19-59) Livstidsdiagnoser (journalstudier före undersökning) Recidiv depr (RD) (33%) RD+Ångestsyndrom 24 (56%) RD+Missbruk/Anorexi/Bulimi/Borderline (11%)

14 Re-diagnostik och Hereditet
Samtliga 43 uppfyllde kriterierna för bipolärt spektrumtillstånd (”broad definition” enligt Angst) ”Försenad diagnos”: 17,8 år (2-45 år) 36 patienter (83%) hade 1:a, 2:a och 3.e gradssläktingar med affektiv sjukdom 19 patienter (44%) hade 1:a,…alkohol/drog beroende

15 Aktuell och ny behandling
42/43 patienter hade tidigare behandlas med AD 36 patienter behandlades med AD vid us. Utsättning av AD gjordes samtidigt som Lamotrigin titrerades in

16 Första uppföljning efter insatt Lamotrigin
I genomsnitt efter 8 månader Föregicks av max. dos beh. försök av Lamotrigin samt titrering av lämplig dos Max dos mg m.a.p tolerabilitet och effekt Medeldos vid 1:a uppföljning: 295 mg ( mg) 2 patienter valde att avbryta behandlingen pga Biverkningar (1) Återställd (1; eget val) 32/36 patienter (89%) hade klarat av utsättning av AD utan försämring av tillståndet

17 Biverkningar Lamotrigin (n=43)
Max dos ( mg) Terapeutisk dos ( mg) Inga 22 Inga 39 Balans, Yrsel, Fumlig, Dubbelseende 10 Balans, Yrsel, Fumlig 4 Minne 7 Minne 1 Huvudvärk 3 Sexuella 2 Trötthet 2 Hudutslag 2 Sömn 2

18 Samband mellan Lamotrigindos (mg) och serumkonc

19 Samband mellan Lamotrigindos och biverkningar

20 Andra uppföljning efter insatt Lamotrigin
I genomsnitt efter 17 månader Ytterligare 5 patienter har avslutat pga bristande effekt (sammanlagt 6; 16%) 3 patienter (3/31; 10%) har återupptagit AD medicinering 2 patienter minnesproblem, 1 patient hudutslag Genomsnittlig dos 230 mg ( mg); 295 mg vid första uppföljningen)

21 Klinisk bedömning vid uppföljning 2 (God-Måttlig-Ingen)
God Effekt: 24 patienter (”Väsentligen återställda”) God Effekt: 3 patienter (Mot depressiva besvär men ej mot ångest) Måttlig effekt: 7 patienter hade måttlig effekt (kvarstående ångestbesvär) Ingen Effekt: 5 patienter (4 patienter utgick pga biverkningar (3) eller eget val (1)

22 Sammanfattninng En majoritet av patienterna med långvariga ångestdepressiva besvär inom psykiatrin har ett Bipolärt spektrumtillstånd Sjukligheten precipiteras/underhålls med största sannolikhet av AD behandling Utsättning av antidepressiva förbättrar tillståndet (i kombination med Lamotriginbeh.) Patienter med svår ångestproblematik är i behov av ytterligare insatser Oavsett farmakologisk behandling finns ett stort behov av psykoterapeutiska insatser

23 Slutsatser 1 BP II spektrumsyndrom är en mycket vanlig inom det affektiva spektrat BP spektrumsjukdomar bland pat som söker pga Depression Ångest Självdestruktivt beteende Självmordsförsök Missbruk Symtom relaterade till ADHD och autistismspektrum-störningar

24 Slutsatser 2 BP II, har en uttalad reaktivitet på yttre och inre ”stimuli” avseende humör och affekter Denna reaktivitet kan lätt misstolkas som stöd för uppfattningen om depressionen som en ”naturlig reaktion”. Det subjektiva lidande betydligt större än det objektiva Leder till felaktig diagnos t.ex ”ej depressiv” Avledbarhet vid intervjun Feltolkas

25 Slutsatser 3 BP II är framförallt en depressionsjukdom
Glöm inte BP II diagnos vid hyperaktivitet Vanligt med blandtillstånd och ”rapid cycling” Vanligt med självdestruktivitet/missbruk Diagnostiseras ofta som PS (9110) BP II oupptäckt vid ADHD/autism (depression missuppfattas som delsymtom i ADHD eller autismspektrum-störning)

26 Slutsatser 4 Avsluta antidepressiv behandling vid depressiva symtom!? Hos en majoritet? Ge aldrig antidepressiva utan föregående behandling med stämningsstabiliserare Val av stämningsstabiliserare kan diskuteras Re-diagnosticera patienten efter t.ex 6 mån

27 Lamotrigin som förstahandsmedel?
Lamotrigin bör övervägas om BP depressionen är refraktär mot SSRI Tidigare ”switch” vid SSRI Tidigare haft hypomana episoder

28 Litium, valproat och vissa atypiska antipsykotika
Istället för eller i kombination med SSRI eller lamotrigin När SSRI eller lamotrigin i monoterapi ej givit önskad effekt Om destabiliserande faktorer, te x missbruk, föreligger Kombinationsbehandlingar med olika stämningsstabiliserande medel kan ge mycket goda resultat

29 Terapirefraktär bipolär depression
Kombinationsbehandlingar med stämnings-stabiliserare Adjuvant behandling med sköldkörtelhormon Med CNS stimulerande medel Överväg tidigt ECT

30 Kombinationsbehandling vid BP
Kombo > effekt än monoterapi EVB litium + valproat litium + olanzapin valproat + olanzapin fluoxetin +olanzapin Centralstimulerande medel bör övervägas vid ADHD/DAMP och terapirefraktära depressioner. Centralstimulantia kan även minska maniskt beteende!


Ladda ner ppt "De vanligaste feldiagnoserna (%)"

Liknande presentationer


Google-annonser