Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Helhet – två processförbättringar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Helhet – två processförbättringar"— Presentationens avskrift:

0 STH-LLQ023-20090202-A2-Internmedicin
Projekt Helhet Verksamheten måste effektiviseras och prioriteras så att vi inom våra ekonomiska ramar kan leverera god sjukvård till medborgarna samtidigt som vi säkerställer att vår personal utvecklas och trivs

1 Projekt Helhet – två processförbättringar
STH-LLQ A2-Internmedicin Projekt Helhet – två processförbättringar Projekt helhet lanserades i november som ett genomgripande förbättringsarbete på Helsingborgs lasarett. Arbetet har bestått i två delar Pilot projekt inom Akutcentrum och Internmedicin där kostnads- och processförbättringar identifierats Övergripande styrning av sjukhuset där nytt styrkort samt ny struktur i ledningsgruppsmöten har tagits fram Inom pilotprojekten har medarbetare inom både Internmedicin och Akutcentrum involverats och detta arbete har bland annat resulterat i två processförbättringar Strokeprocessen: Helsingborgs lasarett uppfyllde inte regionens krav på god strokevård varför ett förbättringsarbete inleddes för att bland annat Öka andel patienter med stroke som direkt skrivs in vid stroke avdelningen Öka andel patienter med stroke på stroke avdelningen Koordinatorsköterska: Genom ett förändrat arbetssätt på akuten vill man förenkla arbetsdelningen för personal samt förtydliga vårdansvaret Båda piloterna har resulterat i goda resultat, och fortsätter att kontinuerligt utvärderas.

2 om symptom för max 4,5 timmar sedan
STH-LLQ A2-Internmedicin Processen för strokepatienter kan förbättras på flera sätt, vilket kan möjliggöra både minskat antal vårddygn och ökad vårdkvalitet Innan förändring FÖRENKLAD PROCESS CT + bedöm-ning ”Snabbspår” om symptom för max 4,5 timmar sedan Trombolys- behandling Diagnostik/ prover Ankommer till akuten Akuten Inskrivning, bedöm- ning + beställning (CT-röntgen + lab) Inskrivning på avdelning Utskrivning Övervakning på avdelning Rond Andel patienter av de som diagnostiserats med stroke Procent En majoritet av patienterna skrivs inte in på Stroke direkt Av denna majoritet kommer 72% någon gång under sitt besök skrivas in på Stroke (t.ex. efter 1-2 dygn på AVA-MED) ”Ett att våra problem är att en stor del av patienterna på enheten inte är strokepatienter. Det gör att patienter som behöver vårdas av oss antingen inte får rätt vård, eller måste flyttas vilket i sin tur resulterar i förlängd vårdtid” - Medarbetare stroke Andel patienter på stroke-avdelningen som har stroke Procent Skrivs in direkt på StrokeSkrivs in direkt på StrokeSkrivs in direkt på Strokeavd. Skrivs någon gång in på StrokeSkrivs någon gång in på StrokeSkrivs någon gång in på Strokeavd. 2007 2008 Källa: QV; intervjuer

3 STH-LLQ023-20090202-A2-Internmedicin
En ny effektivare strokeprocess skall säkra vårdkvaliteten och behållet strokeuppdrag från regionen Konkreta åtgärder i den nya strokeprocessen Stroke- avdelningen Fokus på proaktivitet och undvikande av hinder i vårdprocessen – undersökning över liggtider Reservation av en vårdplats* från och med kl 20:00, samt prioritering av patienter inför kväll och natt på strokeavdelningen Ökad kontinuitet i läkarscheman (längre tidsperioder på strokeavdelningen) Akutavdelningen Inläggningsrätt hos ansvarig läkare på avd 47 (vardagar 08:00-16:30) med egen telefonlinje från akuten Strokeprocessen som val i patientliggaren och automatiserat trombolyslarm upp till strokeavdelningen Uppdaterat PM och tydliga affischer kring nya riktlinjer Gemensamt Förbättrad information kring strokeprocessen till vårdplatskoordinatorer, vårdpersonal och läkare både på akuten och på strokeavdelningen Uppföljning av uppsatta måltal samt förbättringsmöjligheter i veckomöten med representanter från både akuten och strokeavdelningen * Om möjligt

4 92 STH-LLQ A2-Internmedicin De första resultatmätningarna från strokepiloten är klart positiva – dock måste de nya processerna adapteras av alla för att säkerställa resultaten Ej mätetal för alla dagar efter implementering Andel patienter på stroke-avdelningen med stroke* Procent “Alla fall som registrerades som strokeprocess i patientliggaren under första veckan kom till rätt avdelning” Medelvärde 2008 “För att få en bättre resultatmätning måste den nya registreringen i patientliggaren på akuten dock bli bättre” Medelvärde under strokepilotenMedelvärde under strokepiloten +40 Not: Resultat anses som väldigt bra med tanke på dagens vårdplatssituation * Inklusive patienter med misstanke om stroke Källa: Strokeavdelningen; teamanalys

5 Sedan 20 jan pågår en pilot runt koordinatorsköterska på
STH-LLQ A2-Internmedicin Sedan 20 jan pågår en pilot runt koordinatorsköterska på Idag Pilot 20 januari Nyheter Med Kir/ort Med Kir/ort 1) Vårdpersonalen känner tydligt ansvar för ett avgränsat antal patienter 2) Ingen flaskhals för rapportering till ledningssköterska då teamen själva skriver in i patientliggaren 3) Teamarbete ökar vi-känslan och lägger grunden för vidare teamarbete med läkare 4) Patienterna kommer i högre grad än idag vänta i det yttre väntrummet för att undvika trängsel 5) Ledningssköterskans kompetens kommer patienterna till godo då hon blir mer patientnära Ledningssköterskan på MED koordinerar arbetsuppgifter och sammanställer vad alla gör Ingen koordinering på kir/ort Koordinatorsköterskan ”delar ut” patienter till team utefter arbetstyngd som sedan själva fördelar arbetet inom teamet Vårdnadspersonalen registrerar själva sina åtgärder Två ”lika fungerande” koordinerings-funktioner på med & kir/ort

6 Ett genomarbetat informationsarbete föregick piloten
2,0 STH-LLQ A2-Internmedicin Ett genomarbetat informationsarbete föregick piloten Källa: Intervjuer

7 Personalen är positiv till piloten redan efter tre veckor
2,0 STH-LLQ A2-Internmedicin Personalen är positiv till piloten redan efter tre veckor ”Vi klarar oss inte om vi inte har en koordinatorsköterska. Ta aldrig bort detta!” - Sjuksköterska akuten ”Jätteskönt med en som tar alla telefonsamtal, så att man kan ta hand om sina patienter utan stress” - Sjuksköterska, akuten ”Det blir nog bra det här med teamansvar, när vi lär oss hur vi ska kommunicera” - Sjuksköterska, akuten ”Kanon att jag har kunnat ta tid till att möta patienter och anhöriga” - Koordinatorsköterska Källa: Intervjuer


Ladda ner ppt "Projekt Helhet – två processförbättringar"

Liknande presentationer


Google-annonser