Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Havs- och vattenmyndigheten- ett perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Havs- och vattenmyndigheten- ett perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Havs- och vattenmyndigheten- ett perspektiv på alternativ Jan Schmidtbauer Crona 1

2 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Jan Schmidtbauer Crona2

3 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla 3

4 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Instruktion från regeringen 1 § Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. 2 § Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Jan Schmidtbauer Crona4 Förkortas HaV

5 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Vägen dit Vattenförvaltning Havsförvaltning Fiskeriförvaltning Fysisk planering till havs Jan Schmidtbauer Crona5

6 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Grattis Sverige! Havsplanering en ny fysisk planeringsform! Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet Ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av områdena Området 1 nautisk mil (1852 m) från baslinjen inkl. ekonomisk zon Miljöbalken 4 kap §10 Jan Schmidtbauer Crona6

7 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Ny lagstiftning i miljöbalken 1 september 2014 Syftet med havsplanerna är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling Beslutas av regeringen Regeringen får meddela föreskrifter om förbud eller begränsningar som behövs för att uppnå syftet med planen. Detaljer för genomförande i havsplaneringsförordning (bereds) Jan Schmidtbauer Crona7

8 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Tvärsektoriell Jan Schmidtbauer Crona8

9 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Ju fler kockar desto sämre… Jan Schmidtbauer Crona9

10 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Delaktighet Jan Schmidtbauer Crona10

11 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Överlappande förvaltning och planering Jan Schmidtbauer Crona11

12 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” De olika stegen i planeringen Jan Schmidtbauer Crona 12 Förutsättningar Analys Plan

13 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Tidplan och arbetsprocess framöver SLUTLIG NOV 2014 SLUTLIG NOV 2014 Jan Schmidtbauer Crona13

14 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” EU:s havsplaneringsdirektiv (2014/89 EU) Ramlagstiftning Stödja blå tillväxt och hållbar utveckling Stödja sektorpolitik och åtgärder för bevarande och skydd Ekosystemansatsen ska tillämpas Minimikrav för havsplanering (sektorer, gränsöverskridande, land/hav, deltagande, data, översyn) Havsplaner senast 2021 Jan Schmidtbauer Crona14

15 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Regeringens arbete med en maritim strategi Koppling till EU:s integrerade havspolitik Syftar till att bygga en bättre samordning mellan olika sektorsområden för att nå gemensamma mål Blå tillväxt – fler jobb, ökad välfärd och livskvalitet utifrån en hållbar användning av våra kust- och havsområden ”Havsplanering för jobb och utveckling” Dialog under våren 2014, beslut under 4e kvartalet 2014 Jan Schmidtbauer Crona15

16 Nulägesbeskrivningen Ger en överskådlig bild av förutsättningar för att nyttja havets resurser (hav – kust – land) Intressen och anspråk idag Förväntad utveckling Avstamp för nästa planeringsfas

17 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Ekosystemansatsen – The Ecosystem Approach En strategi för bevarande och hållbart nyttjande av naturresurser. Har sitt ursprung i FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD). Bygger på 12 principer (Malawiprinciperna, 1995, CBD 2000) Jan Schmidtbauer Crona17

18 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Varför? Stort politiskt genomslag globalt, inom EU och nationellt Fiskepolitiken, havsmiljödirektivet och havsplaneringen Behov Möjligheter Potential Jan Schmidtbauer Crona18

19 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Ekosystemansatsrecept Gemensamma mål och delaktighet Naturens förmåga att producera varor och tjänster är överordnad; försiktighetsprincipen ska tillämpas All slags kunskap ska beaktas Värdera ekosystemen samhällsekonomiskt Avgränsningar i tid och rum Flexibel och anpassningsbar Smaktillsats: engagemang, glädje, lyhördhet, nyfikenhet 19Jan Schmidtbauer Crona

20 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Jan Schmidtbauer Crona20 Ekosystem- ansatsen Du

21 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” SEA as a tool to implement the Ecosystem Approach SEA can provide: Scoping – focus, ecosystem based objectives Framework for a systembased holistic approach Development and aggregation of knowledge, forecasting Consultations and participation Alternative development – plan alternatives, scenarios Itegration of social economic evaluation of ecosystem services Jan Schmidtbauer Crona The Ecosystem Approach can provide: A fitting policy context for application of SEA Political incentive for environmental considerations (political will) 21

22 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Lagkrav miljöbedömning/MKB Miljöbalken 6 kap.11-19§§, MKB- förordningen 4-11§§ SEA-direktiv 2001/42/EG ”Om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan” Internationella samråd: Esbo- konventionen och SEA-protokollet Dokumentfokus I MKB identifiera, beskriva och bedöma betydande miljöpåverkan inklusive rimliga alternativ. 1.Underrättelse 2.Samråd Jan Schmidtbauer Crona22

23 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Miljöbedömning med utgångspunkt i ekosystemansatsen Processfokus/integration Miljötillståndet som utgångspunkt Systematisk kunskapsuppbyggnad Proaktivt förhållningssätt Miljöbedömningen genererar förslag Återkopplingar/iterativ process Ekosystemtjänster länk mot samhällsekonomisk konsekvensanalys Dokumentfokus I MKB identifiera, beskriva och bedöma betydande miljöpåverkan inklusive rimliga alternativ. Underrättelse - Samråd + avgränsningssamråd + Processfokus/integrering Jan Schmidtbauer Crona23

24 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Varför viktigt med alternativ? Tillföra dynamik, visa möjligheter och valsituationer – Kombinationen: Alternativ + Konsekvensbedömning = Bidra till dialog om framtiden Transparens - både i och efter processen Jan Schmidtbauer Crona24

25 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” VAD för alternativ? SYFTET utgångspunkt för alternativ formulering HUR kan syftet uppnås? Med olika Mål? Med olika Strategier? Med olika Planförslag? Jan Schmidtbauer Crona25

26 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025 Underlagsrapport – miljökonsekvensbeskrivning Syftet med alternativ är att hitta olika lösningar på brister i transportsystemet, exempelvis bristande måluppfyllelse enligt uppdraget. Det är, enligt miljöbalken: ”den betydande miljöpåverkan som planens … genomförande kan antas medföra (som ska) identifieras, beskrivas och bedömas. Rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas.” (förf anm).1 Begreppet ”alternativ” behöver nödvändigtvis inte uppfattas så att flera planalternativ måste utformas Jan Schmidtbauer Crona26

27 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” TRV-Målstyrd planering Jan Schmidtbauer Crona27 Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell transportplan 2014-2025 Strategiska val Dokumentation

28 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Genomförande av havsmiljödirektivet 2012: Hur mår havsmiljön? 2012: Vart vill vi komma? (definition av god miljöstatus) 2012: Hur kommer vi dit? (delmål i form av miljökvalitetsnormer) 2014: Övervakningsprogram 2015: Vad ska vi göra? Åtgärdsprogram 2016: Påbörja åtgärder 2018: Ny bedömning av miljötillståndet Jan Schmidtbauer Crona28 GES

29 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Alternativ i HMD Åtgärdsprogram Nollalternativ – BAU 2050 Programalternativet- Uppdelat i olika teman utgående från miljökvalitetsnormer. Vatten ÅP alternativdiskussion- grundläggande åtgärder resp. grundläggande + kompletterande Svårighet Åtgärdsprogram havsmiljön – första gången, indirekta åtgärder, styrmedelskaraktär Jan Schmidtbauer Crona29

30 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Olika planförslag (samma syfte?) Litauens havsplan som exempel - Olika målbilder/politiska inriktningar gav två planalternativ Jan Schmidtbauer Crona30

31 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Jan Schmidtbauer Crona31 Concept A Concept B

32 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Jan Schmidtbauer Crona32

33 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Jämför arkitektur -parallellt uppdrag Syftet definierat i ett program med önskade funktioner Ca tre kontor får uppgift att ”lösa” programmet Skala upp till planering? Organisations- och storleksproblem? - en planeringsansvarig aktör -”Det blir för stort att göra två planer” Jan Schmidtbauer Crona33

34 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Scenarioanalys Vilka är de möjliga framtidsbilderna (framtidsalternativen)? som planens syfte och innehåll relateras till Jan Schmidtbauer Crona34 Ur MKB- Nationell Transportplan 2014-2025 Känslighetsanalys för klimatscenario med minus 20 procent biltrafik och oförändrad lastbilstrafik, jämfört med dagens nivå. Resultatet om klimatscenariot skulle vara utgångspunkt för planeringen skulle knappt 40 procent av de analyserade projekten vara lönsamma (Nettonuvärdeskvot, NNK, ≥0,5)

35 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Krav på redovisning av framtidsalternativ? Nollalternativet- den passiva framtidsbilden Frågan om planens kraft att påverka framtiden -”Stark plan” - framtidscenarier som planen reagerar ”emot” försöker förändra ex. trafiköknings-scenarier/prognoser? -”Svag plan” - framtidscenarier som planinnehållet dimensioneras efter ex. marina klimatscenarier - Framtidsscenarier kan vara minst lika viktiga som planalternativ Jan Schmidtbauer Crona 35

36 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Slutsatser Fortsätt jobba/experimentera med ALTERNATIV! Rimliga sådana ska redovisas och de gör NYTTA! Glöm inte DOKUMENTERA! Jan Schmidtbauer Crona36


Ladda ner ppt "För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Havs- och vattenmyndigheten- ett perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser