Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LGR 2011 110322.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LGR 2011 110322."— Presentationens avskrift:

1 LGR 2011 110322

2 Program för vårens träffar
Träff 1 den 9 februari , Varför ska vi ha nya styrdokument? Likheter och skillnader med de tidigare styrdokumenten. Vilken kunskapssyn präglar de nya styrdokumenten? Träff 2 den 22 mars, Hur organiserar vi en undervisning som tar sin utgångspunkt i Lgr11? Hur gestaltar vi progressionen av målen Lgr11? Träff 3 den 11 april, Frågor kring formativ bedömning som redskap för ökad måluppfyllelse. Hur gestaltar vi progressionen av kunskapskraven i Lgr11? Träff 4 den 6 maj, Hur arbetar vi med kvalitetsfrågorna? Utvärdering och kvalitetssäkring. Träff 5 den 27maj, Redovisning av uppgift kring utvecklings- och kvalitetsarbete

3 Dagens program Pedagogisk planering utifrån Lgr Kaffe serveras i restaurangen Uppföljning av gruppdiskussionerna från förra träffen

4 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning

5 Kursplan

6 Kursplanens uppbyggnad
Syfte Centralt innehåll Kunskapskrav Motiv för ämnet i skolan Anger vad undervisningen ska syfta till De ämnesspecifika förmågorna De långsiktiga målen i sammanfattande punkter Anger vad undervisningen ska behandla Anger vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och betygssteg

7 Kunskapsområden Svenska:
1)Läsa och skriva, 2) Tala, lyssna och samtala 3) Berättande texter och sakprosatexter 4) Språkbruk 5) Informationssökning och källkritik Musik: 1)Musicerande och musikskapande, 2) Musikens verktyg 3) Musikens sammanhang och funktioner Samhällskunskap: 1-3 Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i värden, Att undersöka verkligheten. 1) Individer och gemenskaper, 2) Information och kommunikation, 3) Rättigheter och rättsskipning, 4) Samhällsresurser och fördelning, 5) Beslutsfattande och politiska idéer .

8 Progression Samhällskunskap årskurs 1-3 4-6 7-9
Åk Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang. ÅK Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. Åk Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

9 Den röda tråden - exemplet Svenska
Syfte/övergripande mål: ”… Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket… anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” Centralt innehåll åk 4-6 Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte… Kunskapskrav åk 6 Betyg E: enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare. Kunskapskrav åk 9 Betyg E: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

10 Kursplan Läroplan Kunskapskrav Bedömning

11 Vilket är det ämnesspecifika bidraget?
God samhällsmedlem Studieförberedande Personlig utveckling

12 Grundskolegemensamma mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt, • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv, • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden, • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället, • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället, • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

13 Planeringsprocess – Vilka perspektiv ska vi välja?
Två exempel: Språklig förmåga Entreprenörskap

14 Övergripande mål och riktlinjer- språkliga förmågor
2.2 Kunskaper Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt Kemi Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter Hem- och konsumentkunskap Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet Svenska, sva formulera sig och kommunicera i tal och skrift Slöjd analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp Musik analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang Teknik använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer Religionskunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Idrott och hälsa Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. Bild Matematik använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

15 Exempel på språkhandlingar i kursplanerna
analysera exemplifiera motivera använda begrepp föreslå redogöra argumentera förklara resonera berätta granska tolka diskutera dra slutsatser

16 Övergripande mål och riktlinjer - språkliga förmågor
”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”

17 Hur sker meningsskapandet i ämnet?
Vilka texter skriver/talar, läser/lyssnar och samtalar man om? Hur samtalar man om innehåll och språk? Skriver och läser man i samma eller olika genrer och framställningsformer? Talar och lyssnar man i samma eller olika genrer och framställningsformer? Vilka strategier behövs i undervisningen för att uttrycka sig så att man förstår och kan göra sig förstådd i ämnet? Avsätts undervisningstid till kommunikativa aktiviteter?

18 Ord och begrepp – en jämförelse
Lpo 94 Samtala, samtal ggr Kommunicera, kommunikation 57 ggr Egna erfarenheter ggr Reflektera, reflektion ggr Lgr 11 Samtala, samtal ggr Kommunicera, kommunikation 42 ggr Egna erfarenheter ggr Reflektera, reflektion ggr

19 Språkliga förmågor och bedömning ex matematik
Bedömningskrav som är relaterade till elevens förmåga att genom språket visa sin kunskapsnivå. ”Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen… Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt …eleven kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.” (Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6)

20 Entreprenöriellt lärande
Att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling… Samarbete med omvärlden, verklighetsanknutet, samverkan med arbetslivet Utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet, och samarbetsförmåga

21 Skolans värdegrund och uppdrag kapitel 1
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem”. ”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap”.

22 Övergripande mål och riktlinjer, kapitel 2
Kapitel 2.2 Kunskaper ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet”. Mål ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt”

23 Övergripande mål och riktlinjer, kapitel 2
Kapitel 2.6 Skolan och omvärlden Mål Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets-förenings- och kulturliv

24 Exempel: Entreprenörskap i syftet för ämnet slöjd
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

25 Exempel: Entreprenörskap i det centrala innehållet i slöjd åk 4-6
- Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. - Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

26

27 Skolverkets exempel på en planeringsprocess
Förankring i kursplanens syfte Innehåll Konkretisering av mål Arbetsformer Bedömning Dokumentation

28 Tankar kring pedagogisk planering, Lgr11
Skolverket säger följande om Centralt innehåll i kursplanen: Alla ”punkter” som anges kan inte behandlas som likvärdiga när det gäller omfattning och tid i undervisningen. Planering för alla tre år kan öka möjligheterna att ta till vara det centrala innehållet på ett bra sätt, ämnesintegreringar kan vara naturliga i detta sammanhang

29 Implementering av Lrg11 Kan det finnas organisatoriska förändringar som underlättar att arbeta i enlighet med Lgr11 om man betänker: långsiktiga pedagogiska planeringar ämnesintegrering bedömning

30 Diskussion fram till lunch
Redovisning av förra gångens gruppdiskussioner: Var står ni i ert förändringsarbete gällande det som rör LGR 11? Diskussionsfrågor kring läroplanens kapitel 1 och 2.

31 Eftermiddagens arbete
Diskutera frågeställningarna till kursplanerna som är aktuella för gruppen i Diskussionsunderlag för grundskolan. För diskussionen med en pedagogisk planering i åtanke: Vad finns det t ex för möjligheter till ämnessamverkan, språkutvecklande undervisning, entreprenöriellt lärande…?

32 Till nästa gång 11 april Börja enskilt eller tillsammans med någon skissa på en tänkt pedagogisk planering utifrån de exempel på planeringsprocesser som ges i Diskussionsunderlag för grundskolan. Planeringen redovisas på eftermiddagen den 11 april.


Ladda ner ppt "LGR 2011 110322."

Liknande presentationer


Google-annonser